• Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат (30,6 K)
 • Поняття "калокагатія" як терміна античної естетики, що означає гармонію зовнішнього та внутрішнього, яка є умовою краси людини. Особливості розуміння краси з точки зору Сократа. Іронія як засобу осягнути істину. Вчення про гармонію та поняття прекрасного.

  реферат (17,9 K)
 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики. Особливості практичного розуміння краси з точки зору Сократа. Роль іронії як засобу осягнути істину. Вчення про гармонію та поняття прекрасного. Трактування категорії "гармонія".

  реферат (19,1 K)
 • Проблема спілкування з етичної та естетичної точки зору. Моральні норми закладені в діях (вчинках) вчителя: у діяльності педагога естетичний елемент має місце тоді, коли доторкнулися до найглибших глибин його духовного життя - емоційно-почуттєвої сфери.

  дипломная работа (136,7 K)
 • Естетичні категорії середньовічної культури, її зміст та спосіб вияву через вербальні та візуальні тексти. Візантійський та південнослов’янський вплив на формування естетичних поглядів в Україні. Стилістика українського іконопису палеологівської доби.

  автореферат (44,7 K)
 • Питання природи, специфіки і творчого потенціалу естетичного мистецтва. Становлення перших естетичних уявлень. Теорія почуттів у працях видатного давньогрецького вченого, філософа Теофраста. Матеріалістичний погляд на природу естетичної діяльності.

  контрольная работа (30,9 K)
 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат (34,8 K)
 • Розгляд питання поліфункціональності музики та визначення сенсу естетичного як єдино сутнісного в природі та функціях музичного мистецтва. Дослідження місця натхнення в процесі музичного творення, змісту, смислу твору як проблеми антропології музики.

  автореферат (37,4 K)
 • Етична поведінка в бізнесі та сфері управління. Моральні виміри діяльності менеджера. Моральні аспекти у ставленні фірми до найманого працівника. Дизайн як продукт проектної творчості, його соціальне призначення. Зміст терміна "проектна культура".

  реферат (48,0 K)
 • Розгляд феномену "мансардності" естетичної імперативності. Обґрунтування доцільності введення у науковий обіг поняття квазікраси. Вивчення телеологізму естетичної імперативності в епоху постмодернізму. Наведення типології її прояву у рекламній діяльності.

  автореферат (54,6 K)
 • Духовні засади конституювання естетичної культури. Основні категорії естетосфери як підґрунтя формування естетичної культури. Роль правової естетики у впорядкуванні соціокультурного простору. Поняття, структура та функції естетичної культури юриста.

  автореферат (43,4 K)
 • Дослідження феномена естетичної перцепції та головних способів її прояви у релігійному досвіді сучасної людини. З'ясування основних тенденцій естетичного досвіду, аналіз особливостей взаємозв'язку категорій "естетичний досвід" та "релігійний досвід".

  автореферат (36,5 K)
 • Розгляд найбільш істотних елементів естетичної свідомості: естетичного почуття, естетичного смаку, естетичного ідеалу. Психологічний механізм почуттів, властивих лише людям. Визнання права особистості на індивідуальний смак. Формування естетичного ідеалу.

  реферат (32,1 K)
 • Сутність та значення естетичної свідомості для людини, особливості її структури. Загальна характеристика найбільш істотних елементів: естетичного почуття, смаку, ідеалу. Їх сутність, роль, специфіка характеру, структури та психологічних механізмів.

  реферат (30,4 K)
 • Обґрунтування форм і методів естетичного виховання молодших школярів. Аналіз педагогічного досвіду вчителів щодо його реалізації в початковій школі. Місце естетичного виховання у позакласній роботі. особливості використання засобів естетичного виховання.

  курсовая работа (51,5 K)
 • Розуміння природи і сутності естетичного відношення людини до дійсності, зокрема, прекрасного. Коротка характеристика відношення людей до дійсності. Специфіка суб’єкта, об’єкта естетичного відношення та їх взаємозв’язок. Головні категорії естетики.

  статья (22,8 K)
 • Основні види скульптурного мистецтва - кругла скульптура та рельєф. Розподіл скульптури за своїм змістом та функціями - монументальна, станкова та декоративна. Бароко й класицизм у мистецтві скульптури. Оцінка моральних збитків від публічного ляпаса.

  контрольная работа (24,5 K)
 • Визначення поняття "естетичне почуття" як найскладніших з духовних переживань, його значення та інтегрування з іншими почуттями. Аналіз процесу історичного зародження естетичного почуття. Специфіка формування цих почуттів у людини, їх особливості.

  реферат (260,2 K)
 • Розуміння ролі світопереживання в життєдіяльності людини та висвітлення цієї проблеми в західній та сучасній вітчизняній філософії. Суттєві особливості естетичного переживання та його характер, онтологічна сутність, зв’язок з проявом естетичних почуттів.

  автореферат (37,4 K)
 • Вивчення особливостей естетичних вимірів філософсько-антропологічних вчень ХХ століття. Аналіз ідей естетики, що виникають в межах філософської антропології. Відкриття нових аспектів у розумінні природи людини, її життя, творчості, духовних вимірів.

  автореферат (128,6 K)