• Відображення єдності всезагального у моралі та індивідуально неповторного в категорії І. Канта "чистий практичний розум". Аналіз моральної філософії для розв’язання суперечності між "світом природи" і "світом свободи". Аналіз рівнів моральної філософії.

  эссе (37,8 K)
 • Основні моральні вимоги до економістів. Роль етичного у діловому спілкуванні та необхідність для сучасних компаній використання критеріїв соціальної відповідальності. Визначення зовнішнього вигляду людини та характеристика правил ділового етикету.

  курсовая работа (40,6 K)
 • Аналіз проблем трансформації традиційної етики як соціокультурного наслідку високих темпів креативно-інноваційного розвитку. Наслідки зростаючої ролі креативності: автономність творчості, нерівномірність розподілу творчої активності, етичні проблеми.

  статья (24,8 K)
 • Особливості розмовної мови, яка реалізується спонтанно в неофіційній обстановці за безпосередньої участі партнерів спілкування. Вираження головного етичного принципу спілкування - дотримання паритетності, починаючи з привітання і закінчуючи прощанням.

  контрольная работа (22,9 K)
 • Етичний вимір концепції ноосфери В. Вернадського, ідейні та теоретичні джерела філософського вчення. Етико-екологічний вимір ноосфери. Головні аспекти глобалізації. Становище людини в процесі еволюції ноосфери, аналіз її морально-етичної сторони.

  автореферат (41,7 K)
 • Дослідження ключових закономірностей вияву етичного релятивізму у філософії постмодерну. Характеристика природи ірраціонального як однієї з основних форм розширення простору постмодерністської етики, актуалізованої в сучасних методологічних пошуках.

  автореферат (19,9 K)
 • Аналіз особливостей етичної думки античного періоду, універсальності єдиного світопорядку. Вивчення становлення етичного знання як способу вирішення завдання впорядкування людської душі, гармонії мікрокосму та макрокосму в ученнях Платона і Геракліта.

  реферат (24,6 K)
 • Моральне регулювання суспільних відносин в добу ранніх цивілізацій. Спроба систематизації моральних вимог у моральних уявленнях Давнього Єгипту. Відображення етичних відносин Древнього Вавилону у "Законах Хаммурапі". Давньокитайське етичне вчення.

  реферат (47,0 K)
 • Характеристика поняття естетики як науки про гармонію людини з універсумом. Розгляд і аналіз змісту основних категорій естетики. Розуміння терміну естетичні категорії. Взаємозв'язок прекрасного і потворного. Гармонія, міра та хаос. Піднесене і низьке.

  контрольная работа (26,4 K)
 • Становлення і розвиток етичної думки. Конфуцій та його вчення. Культ предків та гуманність як основа суспільних відносин. Розвиток вчення Конфуція. Соціальне спрямування його релігійно-філософської концепції. Поборники та противники конфуціанства.

  реферат (22,3 K)
 • Етичні цінності журналістів демократичного суспільства. Моральність коленого окремого журналіста. Характеристика вільної преси. Реальна свобода преси у період гласності. Соціальна відповідальність журналіста. Іронічні вкраплення у кримінальному тексті.

  реферат (51,0 K)
 • Описание жанров речевого общения, различающихся по типам коммуникативных установок, по способу участия партнеров, их ролевым отношениям, характерам реплик, соотношению диалогической и монологической речи. Подчинение жанров правилам речевой этики.

  реферат (27,5 K)
 • Изучение видов жестов и их анализ как объектов невербальной коммуникации. Характеристика жестов рук, кистей: жесты "рука - рука", "рука - лицо". Жесты ног и ступней: положения, способ посадки. Эффекты невербальных жестов рук и ног в деловой коммуникации.

  курсовая работа (474,3 K)
 • Живопис як образотворче мистецтво, яке відтворює художні образи на площині. Різновиди живописного мистецтва (фреска, мозаїка, олійний розпис, тампера) та їх витоки. Розвиток істинно людської чуттєвості, естетичного смаку, естетичного усвідомлення.

  реферат (36,0 K)
 • Цель и смысл жизни человека. Насилие как нравственная проблема. Ценности общества и культуры. Новейшие технологии виртуального насилия. Мораль как особая сфера человеческого существования. Характеристика смертной казни как вида уголовного наказания.

  реферат (28,0 K)
 • Понятие интервью - беседы журналиста с одним или несколькими лицами, представляющими общественный интерес, предназначенной для опубликования в печати, передачи по радио или телевидению. Профессиональная этика. Недопустимые методы получения информации.

  реферат (28,5 K)
 • Рекомендації щодо споживання хлібних продуктів, паштетів, ковбас, супів, курки, м'яса, риби, птиці, фруктів, кави та чаю. Ознайомлення із правилами подачі алкогольних напоїв. Користування столовими приладами. Етикет ділового обіду у Японії, Китаї, Індії.

  реферат (25,3 K)
 • Принципы эстетического сознания. Отличия художественного образа в литературе, живописи и музыке. Степени выражения прекрасного и возвышенного. Основные элементы современного искусства. Особенности народной культуры. Структура духовной культуры общества.

  контрольная работа (24,6 K)
 • Художественное восприятие искусства. Изобразительное искусство: его особенности, формы и методы преподавания. Психологические основы художественного восприятия произведений изобразительного искусства и литературы детьми младшего школьного возраста.

  реферат (27,7 K)
 • Значение полемики в жизни, науке, государственных и общественных делах, её принципы, цели и методы. Утверждение своей позиции относительно обсуждаемого предмета. Использование некорректных логических и психологических приемов давления в споре, дискурсе.

  реферат (25,7 K)