• Раскрытие содержания понятия достоинства как важнейшего детерминанта и ценности в жизни и поведении человека. Оценка принципов не подотчетности и неприкосновенности достоинства человека. Гордость, смирение и гордыня как составляющие достоинства человека.

  контрольная работа (32,4 K)
 • Теоретико-эстетическое обоснование, а также выработка необходимых принципов творчества и критериев оценок Древней Руси. Художественно-эстетические ценности как важный этап в русской культуре. Источники зарождения древнерусской эстетической мысли.

  контрольная работа (32,8 K)
 • Эстетика как наука, ее содержание и принципы, предмет и направления исследования. Древнерусская эстетика, этапы и факторы ее развития, специфические признаки: иконопись и художественное искусство, литература, духовное служение и традиции празднований.

  контрольная работа (26,5 K)
 • Уточнення змісту поняття "духовне виховання". Розробка психолого-педагогічних умов, що забезпечують ефективність духовного виховання молодших підлітків. Методичні рекомендації для педагогів щодо використання християнської етики у духовному вихованні.

  автореферат (97,4 K)
 • Проблемы духовно-нравственного развития молодежи и их потребительского отношения к жизни. Влияние положительного отношения к религии в формировании духовноразвитой личности. Формирование национальной системы базовых ценностей и идеалов самоуважения.

  реферат (17,6 K)
 • Главной жизненной задачей Е.И. Рерих, её духовной миссией была передача человечеству Сокровенного Учения Востока, которое она получила от Гималайских Учителей. Рерих была избрана Великими Учителями для передачи человечеству важнейших духовных знаний.

  контрольная работа (25,4 K)
 • Понятие евгеники как науки об улучшении человеческого рода. Изучение Фрэнсисом Гальтоном, родословных прославленных аристократических семейств Англии. Характеристика основных форм и признаков шизофрении. Создание Русского евгенического общества.

  реферат (18,3 K)
 • Дослідження морально-етичної проблематики господарства на теоретичному та фактологічному матеріалі етико-філософського та економічного дискурсів, аналіз його соціокультурного контексту становлення, засад і відповідності сучасним процесам раціоналізації.

  автореферат (35,7 K)
 • Стосунки між людьми та ставлення індивіда до світу. Культура етичного мислення. Гуманістичні моральні цінності, самосвідомість людини. Центральна ідея етики Епікура. Задоволення і втіха. Культ ізольованої, заглибленої у власні переживання особистості.

  реферат (17,0 K)
 • Діахронний аспект зв’язку між естетичним і етичним у контексті української фольклорної традиції, міжвоєнного літературного процесу та сучасних літературних реалій. Феномен католицької критики в Галичині у ХХ ст. Ідея єдності естетичного й етичного.

  статья (338,0 K)
 • Характеристика естетики як науки, її предметного поля. Аналіз історії формування естетичних поглядів у стародавню добу. Характеристика розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу. Аналіз естетичної думки античності та її римського періоду.

  реферат (32,2 K)
 • Виникнення естетичної думки в епоху рабовласницького суспільства. Розвиток культури Вавилону. Занепад естетичної думки античності і її римський період. Естетичні теорії епікуреїзма (Лукрецій, Горацій) і стоїків (Сенека). Неоплатонічна філософія.

  реферат (35,2 K)
 • Етапи становлення естетики як наукової дисципліни, яка наприкінці XVIII–на початку XIX ст. отримує визначне місце в духовному житті України. Діяльність Г.С. Сковороди - одного з найяскравіших представників української філософії та естетики XVIII ст.

  реферат (14,5 K)
 • Розвиток грумінгу, як культурної домінанти, можливість осмислення імунологічних процесів у соціокультурному контексті. Розгляд музичної культури і культури звуку у грумінгу, що виявляється у багатьох аспектах — від "чистого строю" до "чистої інтонації".

  статья (21,7 K)
 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики, та його принципи. Розвиток естетики давньогрецької цивілізації. Становлення перших естетичних уявлень та їх вплив на розвиток світової естетичної думки. Культ краси та освіченості.

  реферат (29,5 K)
 • Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

  реферат (37,9 K)
 • Історичні, культурні і філософські передумови становлення естетики як філософської науки. Роль і місце естетики в системі філософії німецького мислителя І. Канта. Аналіз значення продуктивної уяви, здатності судження, принципу доцільності естетики Канта.

  автореферат (39,0 K)
 • Формування естетики классицизму, її ознаки. Раціоналізм Декарта як теоретично-методологічне підґрунтя естетичної проблематики. Аналіз біоетики - дослідження людської поведінки у світлі моральних цінностей, принципів. Найбільш важливі юридичні документи.

  реферат (39,0 K)
 • Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості. Генетичні засади художньо-міфологічної свідомості. Типологічні форми неоміфологізму й породжених ним образотворчих поетик у сучасному українському мистецтві. Форми неоміфологізму.

  автореферат (40,4 K)
 • Початок та еволюція постмодернізму, визначення постмодернізму та його поширення, постмодерністська філософія історії, обставини розвитку постмодернізму в сучасній історичній науці України, внесок постмодернізму до методології української історичної науки.

  реферат (22,3 K)