• Дослідження й аналіз питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, обвинуваченого. Визначення особливостей винесення постанови слідчого чи прокурора про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

  статья (15,4 K)
 • Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "І Міждисциплінарні гуманітарні читання", присвячена 95-річчю Національної академії наук України. Обговорення проблем формування національної ідентичності, пояснення феноменів глобалізації.

  статья (87,5 K)
 • Порівняльний аналіз статуту партії конституційних демократів. Визначення того, наскільки вони відрізняються в питанні зміни організації партії. Аналіз статутів, як документів, які розкривають зовнішню та внутрішню організацію партії як політичної сили.

  реферат (20,9 K)
 • Особливості формування та розвитку колоніальних імперій. Причини І Хрестового походу та колоніальної експансії європейських держав, схожість їх характеру. Методи експансії під час І Хрестового походу. Порівняння методів християнізації і колонізації.

  курсовая работа (51,1 K)
 • Аналіз становлення документології як наукової та навчальної дисципліни провідними українськими і закордонними науковцями на початку ХХІ ст., Розгляд наукових та навчально-методичних напрацювань з теорії документа та їхнє значення на сучасному етапі.

  статья (289,8 K)
 • Проведення комплексного аналізу становлення документології як наукової і навчальної дисципліни провідними українськими і закордонними науковцями на початку ХХІ ст. Навчально-методичні напрацювання з документології та їхнє значення на сучасному етапі.

  статья (36,4 K)
 • Короткий нарис життя, особистісного та творчого становлення, а також аналіз літературної діяльності І. Вишенського як українського письменника-полеміста. Оцінка результатів його полемічної боротьби за незалежність української православної церкви.

  статья (29,3 K)
 • Концептуальні засади філософської доктрини І. Канта, специфіка його правових поглядів та аналіз етатистських ідей. Сутність вчення І. Канта про правову державу і її ліберальний характер. Опрацювання змін у правовій системі у розумінні мислителя.

  курсовая работа (58,5 K)
 • Жанрово-виконавської концепції останнього твору І. Карабиця "П’ять музичних моментів". Таїна твору, що є семантично обумовленою непередбачуваністю драматургії циклу з пяти музичних моментів. Фортепіано як найважливіший складник тембрової драматургії.

  статья (25,0 K)
 • У статті проаналізовано феномен творення письменником І. Качуровським в ефірі української редакції радіо "Свобода" циклу радіобесід з історії української та світової літератури. Визначення одних із перших зразків інтелектуальної радіожурналістики.

  статья (23,6 K)
 • Зародження та становлення кримінально-виконавчого права радянських республік у 20-х роках XX ст. Участь І. Малиновського в обговоренні проекту першого Виправно-трудового кодексу РРФСР. Врахування "експертної оцінки" науковця при обговорення КВК України.

  статья (25,9 K)
 • Особливості дослідницької оптики І. Соллертинського щодо розвитку балетного театру в СРСР в 20–30-х рр. ХХ ст. Ставлення театрознавця до історії балетного мистецтва, зумовлене ідеологічними догматами та тогочасною соціологічноорієнтованою методологією.

  статья (23,3 K)
 • Зображення в повісті І. Франка "Перехресні стежки" життя молодого адвоката, що формулює свій життєвий план та бажає служити простим людям. Погляд на душу героя, що відчуває моральний біль від нерозуміння оточуючих, але не полишає своїх ідей та цінностей.

  конспект произведения (29,5 K)
 • Суть філософського осмислення політичної культури видатними українськими дослідниками І. Франком та В. Липинським. Дослідження формальних ознак владної культури. Розкриття найважливіших складових її структури як політичної діяльності та політичної волі.

  статья (23,8 K)
 • Характеристика ідейно-тематичного змісту, засобів художнього вираження та мовних особливостей тексту авторської передмови І. Франка до видання польською мовою 1895 р. "Дещо про себе самого". Роль інтелігенції у формування української літературної мови.

  статья (47,9 K)
 • Опис наукових досягнень I.В. Вернадського в галузі історії економічних навчань, починаючи від виникнення економічних знань, поглядів, теорій, концепцій, зародження економічної науки і до XIX ст. визначення основних напрямків розвитку економічної науки.

  статья (28,6 K)
 • Наукове вивчення діяльності та наукової спадщини відомих учених, громадських діячів, педагогів як один із пріоритетних напрямів сучасних історичних досліджень в Україні. Аналіз діяльності видатного вченого України у галузі зоології І.Г. Підоплічка.

  статья (48,1 K)
 • Окреслення головних віх заснування династії цукрозаводчиків Харитоненків на основі архівних документів та опублікованих джерел з урахуванням сучасних підходів до наукового дослідження. Роль Івана Герасимовича Харитоненка у розвитку цукрового виробництва.

  статья (25,0 K)
 • Наукова спадщина і педагогічна діяльність Івана Шульги. Аналіз системи поглядів у галузі історії України, періодизація його життя та творчості, становлення і розвиток наукових інтересів. Місце і значення діяльності вченого у вітчизняній історичній науці.

  автореферат (41,0 K)
 • Висвітлення діяльності професора І. Шульги, його творчої спадщини. Аспекти наукової діяльності вченого. Періодизація його життя. Характеристика становлення і розвитку наукових інтересів історика, його зв’язків з вітчизняними та зарубіжними вченими.

  автореферат (53,8 K)
 • Дослідження літературної спадщини (романів, нарисів, публіцистики ) І.О. Родіонова одного із російських письменників-емігрантів та характеристика відображення ним гострих проблем народного життя одного із драматичних періодів російської історії.

  автореферат (43,8 K)
 • Дослідження поглядів М. Грушевського на життя і творчу спадщину І. Котляревського з нагоди столітнього ювілею виходу "Енеїди". Оцінка внеску І. Котляревського в процес національного відродження українського народу в розвиток української культури.

  статья (25,6 K)
 • Аналіз явища самопожертви й дотичного до нього поняття відповідальності у житті окремої людини і суспільства, висвітлених у творі Франка "Іван Вишенський". Обґрунтування Марселем світоглядних засад щодо розмежування феноменів самопожертви та самогубства.

  статья (36,3 K)
 • Систематизоване зібрання засобів методичного характеру для підготовки майбутніх філологів. Розвиток студентів філологічних спеціальностей як суб’єктів професійної життєдіяльності. Корекція мотиваційно-ціннісних орієнтацій, розвивального типу мислення.

  статья (27,0 K)
 • Дослідження соціальних чинників виникнення, розвитку національного сепаратизму в різних регіонах у світлі сучасного міждисциплінарного підходу. Типи сепаратистських рухів. Визначення особливостей регіональних моделей сепаратизму в Іспанії та Італії.

  статья (31,2 K)
 • Характеристика соціальних чинників сепаратизму в різних регіонах. Визначення особливостей регіональних моделей сепаратизму в Іспанії та Італії, кола соціальних детермінант сепаратизму. Типи сепаратистських рухів: автономізм, сецесіонізм та ірредентизм.

  статья (175,8 K)
 • Життєвий і творчий шлях письменника. Навчання в церковнопарафіяльній школі. І. Багряний як людина і політичний діяч. Арешт за звинуваченням у контрреволюційній пропаганді та агітації. Боротьба проти радянської дійсності. Співець куркульської ідеології.

  презентация (1,8 M)
 • Визначення теми, ідеї, жанру, особливостей сюжету і композиції роману І. Багряного "Тигролови"; визначення педагогічної проблеми твору. Характеристика образу головного герою. Приведення зразків тропів, виписаних у повному обсязі з текстом роману.

  контрольная работа (46,5 K)
 • Аналіз публікацій Івана Багряного в газеті "Українські вісті", які присвячені темі преси. З’ясування їх проблематики, підстав й час написання. Їх роль у формуванні національно-державницької ідеології в середовищі українського еміграційного суспільства.

  статья (28,1 K)
 • Іван Багряний - український письменник, який був в радянській Україні забороненим. Літературна творчість письменника – визначне явище в історії української літератури. Загальнонаціональна ідея української незалежності - основна ідея його життя, творчості.

  статья (15,6 K)