• Характеристика героев в художественном произведении Э. По "Зазеркалье". Изучение атмосферы ужаса и мистики в новеллах писателя. Экзистенциальный взгляд на человека, находящегося в ситуации, связанной с психической болезнью, отчаянием или страхом смерти.

  статья (43,9 K)
 • Стилістичні особливості оригіналу та перекладу поетичного твору Шевченка "Заповіт" поетом Ешрефом Шем’ї-заде на кримськотатарську мову, аналіз смислової своєрідності між ними, значущих смислових відмінностей від оригіналу, заміни метафор та епітетів.

  статья (321,0 K)
 • Вивчення провідного мотиву "Заповіту" Т. Шевченка, художніх образів та засобів вираження головної ідеї твору. Описання історичних умов, в яких створювався вірш. Наведення прикладів звертання автора до майбутніх поколінь та закликів до визвольної боротьби.

  реферат (18,9 K)
 • Творчий і життєвий шлях письменника Василя Чухліба (1941–1997). Загальна характеристика та аналіз змісту його записників, що зберігаються в особовому фонді Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва в Києві. Наукове значення творів.

  статья (27,9 K)
 • Практична реалізація рецептивних засобів Л. Куценка при аналізі творів Яра Славутича, присвячених темі його батьківщини. Визначення жанрово-тематичного спрямування лірики поета, з’ясування художніх прикмет, які характеризують його індивідуальний стиль.

  статья (104,7 K)
 • Основные особенности становления русской культуры ХІХ века. Романтизм как отражение русского национального самосознания. Творчество Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского, их реалистический подход и взгляды на исторический выбор России и проблему человека.

  реферат (26,6 K)
 • Консервативный характер политической культуры царской России. Экономические и нравственные искания Толстого и Достоевского. "Золотой век" русской философии. Центральное положение Пушкина в русской литературе, его последователи, современники и приемники.

  реферат (24,2 K)
 • Литературное течение постмодернизм: краткая характеристика жанра, его связь с массовым искусством. Отражение основных принципов постмодернистской эстетики в романе "Имя розы": игра с ожиданиями читателей, иронический дискурс и концепция смерти автора.

  контрольная работа (31,2 K)
 • Биография русского и американского писателя Владимира Владимировича Набокова: происхождение, семья и годы учебы. Первые стихи писателя и его русские романы. Английские произведения В. Набокова и его роман "Лолита". Спектакли по произведениям писателя.

  презентация (7,5 M)
 • Истоки русского коммунизма и анализ исторического процесса формирования идейных течений в книге Н.А. Бердяева "Истоки и смысл русского коммунизма". Различия западной и российской интеллигенции, основные принципы миросозерцания российской интеллигенции.

  реферат (17,0 K)
 • Характеристика одного из центральных произведений в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина – "История одного города". Анализ данного произведения, судьбы каждого из героев. Характеристика главных градоначальниц города, анализ бедственного положения населения.

  реферат (21,7 K)
 • Танок іспанської танцівниці у вірші Р.М. Рільке "Іспанська танцівниця" у перекладі Миколи Бажана та Василя Стуса. Дотримання авторами оригіналу, передання народного колориту іспанського танцю, надзвичайної рухливості, характеру та таланту своєї героїні.

  реферат (14,4 K)
 • Історія прикладання понять зі складовою частиною "мета-" до словесних мистецьких текстів, уточнення семантики понять "метаоповідь", "метатекст". Аналіз методом металінгвістики "Історії Русів" – мистецького тексту давньої української літератури XVIII ст.

  автореферат (46,6 K)
 • Основна праця С. Єфремова в галузі літературознавства. Зближення з радянським літературознавством. Побудування канону українського письменства. Критична оцінка модерну української літератури рубежу XIX—XX ст. Періодизація літературного процесу.

  реферат (20,6 K)
 • Характеристика образів твору І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сiм’я": Омелька Кайдаша, Марусі Кайдашихи, Мотрі, Мелашки, баби Палажки і баби Параски тощо. Відображення історичних реалій в сюжеті твору: кризи кріпацтва, розпаду патріархального ладу.

  эссе (18,0 K)
 • Сюжет повести "Капитанская дочка" А.С. Пушкина. Обоснование выбора и анализ композиции повести. Роль исторических событий и отношение автора к ним. Особенности противопоставления народного и дворянского лагерей. Место пейзажей и история создания повести.

  сочинение (17,4 K)
 • Михайло Драй-Хмара як відомий літературознавець, поет і перекладач, короткий нарис його життя та творчого шляху, оцінка місця та значення в історії української літератури. Аналіз щоденника Михайла Драй-Хмари, його характерні риси і відтворення рис твору.

  реферат (14,3 K)
 • Розглянуто специфіку компонування історичного роману "Козацькому роду..." О. Ільченка. З’ясовано, що внутрішня композиція через особливості свого сюжету, відзначається більшою строкатістю, що є ознакою прийому "очуднення" історії в художньому творі.

  статья (16,0 K)
 • Описання подій "Коліївщини" Ліпомана, Мощенського, В. Кребсової та в анонімній польській поемі. Характеристика головних причин коліївського повстання. Сутність праці Д. Мордовцева про Гайдамаччину. Протест проти знецінювання й плюгавлення Коліївщини.

  доклад (27,9 K)
 • Дослідження сутності мовних функцій кольоративів. Відмінні риси мовної кольористики в творчості Тараса Шевченка. Зіставлення мовно-колірних явищ поезії Т.Г. Шевченка із аналогічними явищами іншого українського поета-художника Святослава Гординського.

  реферат (17,8 K)