• Усовершенствование процесса приготовления пищи. Главная претензия к пищевым добавкам. Уровень требований к безопасности, предъявляемых в отношении пищевых добавок. Польза и вред от их использования. Разработка специальной системы кодировки "Е-шек".

  статья (281,4 K)
 • Історія розвитку та п’ятдесятирічного функціонування терапевтичних відділень та відділення хірургії органів травлення Інституту гастроентерології. Найважливіші розробки та дослідження, що відбулися за цей час в Інституті, їх роль у сучасній медицині.

  статья (2,0 M)
 • Сутнісна характеристика поняття "жанрова генералізація". Специфічні особливості та ознаки сучасної "жіночої" романістики. Процес зближення художніх рис минулого та утворення взаємозв’язків між романними ознаками різних часів на основі одного роману.

  статья (24,2 K)
 • Колір є невід'ємною частиною нашого життя. Він розглядається як знакова система, що належить до символьної форми закріплення інформації, яка здатна суттєво впливати на сприйняття інформації учнями, формувати пізнавальний інтерес через позитивні емоції.

  реферат (27,8 K)
 • Место культуры Древней Греции в мировой истории. Развитие науки, философии, литературы и изобразительного искусства в Греции. Памятники древнегреческой скульптуры V-VI вв. до н.э. Творчество античных авторов. Театр как обязательный атрибут архитектуры.

  контрольная работа (32,2 K)
 • История расселения славян на территории Восточной Европы. Нестор. "Повесть временных лет", "Синопсис". В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, Б.А. Рыбаков о происхождении восточных славян. Ареал расселения славян. Занятия и общественный строй восточных славян.

  дипломная работа (43,5 K)
 • Царствование Ивана Грозного как одна из самых важных и переломных эпох нашего государства. Характеристика местничества и царской власти. Деятельность и структура земских соборов конца 40-х – начала 60-х гг. XVI века. Анализ события в Москве 1547 г.

  реферат (28,3 K)
 • Краткая история создания симфонического произведения "Гроза". Выявление основных отличий между литературной программой, написанной самим Петром Ильичем им и музыкальным текстом увертюры. Воплощение юношеской мечты композитора в либретто "Пиковая дама".

  статья (225,2 K)
 • Изучение исторических предпосылок возникновения и развития экономики. Анализ теорий Аристотеля относительно государственного устройства, перераспределения и обмена товаров, оценки их полезности и величины затрат, расчета трудовой и прибавочной стоимости.

  курс лекций (60,4 K)
 • Возможности и перспективы развития туристической отрасли в Кыргызстане. Уникальный потенциал природы и культурного наследия страны. Мировой интерес к Великому Шелковому Пути. Результаты маркетингового анализа туристической привлекательности региона.

  статья (103,0 K)
 • Розробка уроку, приуроченого вшануванню героїв Небесної сотні. Прищеплення дітям любові до Батьківщини. Виховання патріотичної свідомості, поваги до людської гідності. Опис подій, які відбулися у Києві на Майдані, вулицях Інститутський та Грушевського.

  разработка урока (489,9 K)
 • Антикризові концепції Нобелівського лауреата Кругмана, Кейнса та українських економістів. Проведення державних регулюючих заходів для подолання кризи та економічні постулати Біблії. Доцільність використання цих рецептів для подолання сучасної кризи.

  статья (87,4 K)
 • Розгляд застосування структур синтезу, структур ментальної багатоманітності, пов’язуючи їх з феноменом розуміння. Герменевтика – філософський напрям, який утворився із теорії інтерпретації літературних текстів (Гадамер, Шлейєрмахер, Поль Рикьор).

  статья (525,2 K)
 • Аналіз сформованих підходів свідомості в книзі Д. Чалмерса. Можливості наукового пояснення розмислу на основі фізичної теорії Р. Пенроуза. Особливість визначення прихильності людини до матеріалізму. Зміст положення про замкнутість феноменального світу.

  статья (234,0 K)
 • Творча співпраця режисера Марка Ентіна і композитора Володимира Птушкіна. Проблематика музичного спектаклю на сучасній драматичній сцені. Загальні функції музики до спектаклю. Художня й естетична цілісність спектаклю. Музична техніка варіаційності.

  статья (105,4 K)
 • Характеристика тенденції до зіставного вивчення слов’янських мов. Дослідження сучасних дериваційних процесів на матеріалі польської, російської, української, сербської, чеської, болгарської, білоруської, литовської мов. Праслов’янські лексичні засоби.

  статья (136,6 K)
 • Монографія Святослава Пилипчука "Фольклористична концептосфера Івана Франка" та її значення для поступу франкознавчої фольклористики. Схема дослідження, основні судження й узагальнення автора рецензованої книжки. Визначення її вчасності й актуальності.

  статья (275,8 K)
 • Усне мовлення як найважливіша форма існування мови як засобу комунікації. Розвиток національної мови. Використання письмової форми. Діалог як один з видів усного мовлення. Роль невербальних засобів комунікації в діалозі. Основні прийоми спілкування.

  реферат (18,3 K)
 • Пpeдпpиятие как главный объект микpoэкoнoмичecкoго aнaлиза. Экoнoмичecкaя пpиpoдa фиpмы. Необходимость экoнoмичecкoго paвнoвecия фиpмы. Мeтoды oбecпeчeния экoнoмичecкoгo paвнoвecия фиpмы. Анализ микроэкономического поведения хозяйствующих субъектов.

  курсовая работа (489,3 K)
 • История возникновения, правовая природа и социальная обусловленность института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, основания его применения и условия эффективности. Анализ опыта пенитенциарных систем зарубежных стран и России.

  курсовая работа (50,0 K)