• Поняття, значення та класичні концепції безпеки. Дослідження актуальності нового освітнього напряму "Безпека людства". Аналіз проблем його впровадження до навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європи, України, Росії та Білорусії.

  статья (392,8 K)
 • Open online learning provides new opportunities for students and teachers. Empirical analysis of the degree of the barriers to open online learning. Internet cost and access and technical problems are substantial barriers to open online learning.

  статья (1,6 M)
 • Характеристика особливостей впровадження положень Болонської декларації в Україні, труднощів, що виникають при цьому. Аналіз етапів формування сучасної моделі освіти. Переваги запровадження кредитно-модульної системи, нової системи контролю якості освіти.

  статья (314,2 K)
 • Аналітична побудова базисного навчання найпростішої лінійної арифметики, російської мови й основ релігії, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Таблиці й ігровий матеріал для навчання, практичні задачі, порівняльні зразки.

  статья (280,5 K)
 • Анализ философско-гуманистического учения чешского ученого-педагога Я.А. Каменского "Великая дидактика" об образовании молодежи и совершенствовании личности. Христианско-антропологическая концепция человека и гуманизм воспитательной системы автора.

  реферат (24,9 K)
 • Ян Амос Коменский - философов гуманист, отец современной педагогики. Биография и философские воззрения Коменского. Структура и содержание "Великой дидактики". Коменский о воспитании, разных ступенях образования, устройстве школ и о работе учителя.

  реферат (45,9 K)
 • Истоки создания научного трактата "Великая дидактика" Я.А. Коменского. Понятие и основные принципы дидактики. Сущность закона природосообразности. Влияние идей Я.А. Коменского, изложенных в трактате, на последующие поколения педагогических деятелей.

  реферат (49,4 K)
 • Проблема "голландской болезни" в российской библиотечно-информационной деятельности, ее основные симптомы. Вытеснение отечественных инноваций, изменчивость цен на информационные ресурсы, реструктуризация профессии, снижение качества образования.

  статья (2,5 M)
 • Объём и содержание культурно-гигиенических навыков по возрастным группам. Условия формирования навыка. Критерии эффективности проекта. Методы и средства, используемые в ходе реализации методической разработки. Сюжетно-ролевая игра "Дела семейные".

  практическая работа (23,2 K)
 • Анализ зарубежных учебно-методических комплексов для обучения русскому и немецкому как иностранному языку с позиции принципа "диалога культур" в образовательном процессе. Социокультурная тематика, культуроведческая информация о стране изучаемого языка.

  статья (18,1 K)
 • Вивчення змісту й особливостей поняття "дисемінація". Аналіз специфіки дисемінації, як особливого інноваційного процесу поширення, упровадження та використання інноваційного педагогічного досвіду, досягнення ефективних результатів якісних змін в освіті.

  статья (24,6 K)
 • Проблемы воспитания в советской школе. Теории Макаренко об успешном воспитании подрастающего поколения: сплочение коллектива посредством создания органов самоуправления, установление правил поведения школьников, организация их культурной работы.

  книга (461,5 K)
 • Формування у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні риси лінійних форм. Розвиток естетичного смаку, вміння визначати форму предмета, підбирати лінії для малювання. Стимулювання розвитку допитливості та інтересу до творчості.

  разработка урока (43,5 K)
 • Біографія П. Петерсена. Праця викладачем, очолення кафедри педагогіки Йєнського університету. Інтенсивна лекторська діяльність. Концептуальні засади педагогічної технології "Йєна-план". Особливості змісту технології, навчальне життя як "світ ситуацій".

  контрольная работа (28,5 K)
 • Оздоровление подрастающего поколения как одна из важных задач современного образования. Формирование нравственного сознания, моральных качеств личности - основа процесса социализации молодого поколения. Методика построения работы семейного клуба.

  творческая работа (19,4 K)
 • Аналіз матеріалів щодо примусового упровадження Болонського процесу, його недоліки, місце в Європі та повна неспроможність підвищити якість освіти в Україні. Характеристика концепції вищої освіти і комплексної системи підвищення якості навчання у вузі.

  статья (421,5 K)
 • Проблема формування психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості. Перспективність і можливість масової реалізації "Технології", впровадження в освітню практику. Алгоритм дослідження самоусвідомлення професіонала.

  статья (554,6 K)
 • Коменский как основоположник педагогики нового времени. Отличительная черта педагогических воззрений Коменского, провозглашение принципа умеренной и разумной дисциплины. Детское питание и вскармливание ребенка. Эмоциональное здоровье новорожденного.

  реферат (22,1 K)
 • Особенности совместной деятельности педагога с детьми в дошкольном образовании. Определение проектной деятельности как вида культурной практики ребенка. Суть, задачи, классификация и этапы метода проектов. Анализ продуктов проектной детской деятельности.

  реферат (21,5 K)
 • Работа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества п. Лиман", методы инновационной деятельности. Меры по повышению уровня профессионального мастерства педагогов. Достижения ведущих учителей школы.

  доклад (359,5 K)