• Розробка проекту по удосконаленню математичних моделей в теорії нейронної асоціативної пам'яті і впровадженню нової архітектури і алгоритмів вчення асоціативних нейромереж. Опис представлення матриць за допомогою точок різноманіття спектрального аналізу.

  автореферат (47,9 K)
 • Властивості груп розкладу нормувань псевдоглобального поля. Алгебраїчні тори та скінченні модулі над псевдоглобальними полями. Когомологiї алгебраїчних многовидiв над псевдоскiнченними, псевдоглобальними та багатовимiрними загальними локальними полями.

  автореферат (58,2 K)
 • Розв’язання кубічного алгебраїчного рівняння. Математична заміна підкореневого виразу. Метод Феррарі для рівнянь четвертого степеня. Виділення повного квадрата під радикалами. Розклад нерівностей на множники. Рівняння з кубічними ірраціональностями.

  лекция (240,0 K)
 • Історія досліджень алгебраїчних та трансцендентних чисел. Викладення тверджень про трансцендентність деяких важливих математичних сталих. Корінь многочлена, коефіцієнтами якого є алгебраїчні числа. Відомі трансцендентні константи, перше їх використання.

  реферат (348,7 K)
 • Булеві функції алгебри та спеціальні форми їх зображення в алгебрах Буля і Жегалкіна: диз’юктивні та кон’юктивні нормальні форми, поліном Жегалкіна, повнота і замкненість. Послаблена функціональна повнота, реалізація схемами з функціональних елементів.

  дипломная работа (676,7 K)
 • Алгебри бульових виразів і функцій, носії та сигнатури операцій, що їх визначають. Залежність породження різних формул від виду множини функціональних символів. Суттєва залежність функції від її змінних. Еквівалентні та канонічні формули і закони.

  лекция (19,4 K)
 • Теорія операторних просторів, алгебр та модулів. Критерій того, щоб гільбертіан був лівим операторним модулем над алгеброю обмежених операторів у ньому. Лінійні базиси алгебр, породжених скінченною кількістю ідемпотентів, сума яких пропорційна одиниці.

  автореферат (30,8 K)
 • Методи комбінаторної теорії груп та теорії алгебри Лі, а також теорії многочленів над скінченними полями. Історія виникнення ідеї побудови кілець Лі, асоційованих з абстрактними групами. Основні означення та результати щодо комутаторного числення.

  автореферат (72,3 K)
 • Структура скінченовимірних алгебр, породжених лінійно пов'язаними ідемпотентами. Опис та аналіз двопараметричної множини коефіцієнтів, для яких алгебра, породжена четвіркою проекторів, лінійна комбінація яких дорівнює одиниці, має ненульові зображення.

  автореферат (32,9 K)
 • Проведення всебічного системного аналізу алгебричних методів синтезу числових кодів з кільцевою структурою, комплексне обґрунтування їх переваг та недоліки. Розробка методики синтезу та обчислення повних сімей числових кодів з кільцевою структурою.

  автореферат (59,0 K)
 • Продовження асоціативної бінарної операції, заданої на дискретному просторі S, до напівгрупової правотопологічної операції на просторі гіперпросторів включення та його підпросторах. Дослідження алгебраїчних та алгебро-топологічних властивостей напівгруп.

  автореферат (98,3 K)
 • Определение класса алгебр лиевского типа, содержащих классы ассоциативных алгебр и алгебр Ли. Изучение структуры лиевских алгебр с размерностью, не превышающей трёх. Одномерные, многомерные и тривиальные пространственные градуировки алгебр лиевского типа.

  курсовая работа (200,8 K)
 • Краткие биографические данные о жизни Фридриха Гаусса – немецкого математика, астронома и физика. Первые исследования метода решения систем линейных алгебраических уравнений. Понятие расширенной матрицей системы. Элементарные преобразования системы.

  курсовая работа (181,8 K)
 • Сущность и формальное определение алгоритма на графах, изобретенного нидерландским ученым Э. Дейкстрой. Принципы использования массивов чисел в простейшей реализации для хранения чисел. Анализ сложности алгоритма и доказательство его корректности.

  реферат (249,4 K)
 • Линейное программирование как метод оптимизации. Общая задача линейного программирования и ее формулировка. Геометрическая интерпретация задачи, графический метод ее решения и область применения. Основные примеры задач, решаемых графическим методом.

  реферат (38,8 K)
 • Симметрические многочлены - системы уравнений, в которые x и y входят одинаковым образом. Важнейшие примеры симметрических многочленов. Представление симметрического многочлена от x и y в виде многочлена от а = х + у и а = ху: доказательство теоремы.

  курсовая работа (19,9 K)
 • Ориентированные, неориентированные и смешанные графы. Понятие деревьев и их основные свойства, связность вершин, ацикличность. Определения путей в графе. Решение задачи по определению числа путей заданной длины, составление компьютерной программы.

  курсовая работа (3,7 M)
 • Определение вектора двойственных переменных. Нахождение кратчайшего пути на заданной транспортной сети. Порядок проверки на оптимальность. Правила записи двойственной задачи по отношению к исходной (1)-(5). Двойственные переменные в скалярной форме.

  лекция (32,9 K)
 • Развертка поверхности методом триангуляции. Определение натуральных величин треугольников. Обозначение направляющего единичного вектора следа и его координаты. Расчет угла, который составляет вектор нормали плоскости, совмещение плоскости треугольника.

  статья (1,0 M)
 • Понятие и сущность изоморфизма графов, их машинное представление. Характеристика и специфика матрицы смежности и инцинденций, специфика массива ребер. Пошаговая проверка на изоморфизм двух графов вручную. Реализация программы на языке программирования.

  курсовая работа (189,1 K)