• Ознакомление с биографией Евнея Арстановича Букетова - казахстанского ученого в области химии и металлургии, писателя, поэта, академика. Исследование его деятельности, как публициста и переводчика. Характеристика трудов Евнея Букетова в металлургии.

  реферат (25,7 K)
 • Дослідження логіки розвитку та еволюції політекономії з урахуванням трансформації парадигми економічної науки на етапі розвитку відносин і сприйняття вченими завдань економічного розвитку. Важливість комплексної реалізації концепції сталого розвитку.

  статья (160,6 K)
 • Особливості застосування методу еволюційної стратегії для вдосконалення управління підприємством. Розробка інноваційної комп'ютерної технології виконання алгоритму еволюційної стратегії. Розробка напрямів удосконалення системи управління підприємством.

  статья (76,0 K)
 • Виявлення витоків еволюціонізму, простеження еволюційних змін в британо-американській культурній антропології. Вивчення особливостей теорій лінійної, універсальної і багатолінійної еволюції в культурній антропології. Визначення специфіки неоеволюціонізму.

  автореферат (42,7 K)
 • Ознайомлення з основними аспектами, необхідними для оновлення сучасної парадигми організаційного і технологічного планування будівництва. Визначення традиційних методів організаційно-технологічного проектування інвестиційно-будівельного комплексу.

  статья (17,3 K)
 • Історія розвитку еволюційних ідей до Ч. Дарвіна. Основні положення еволюційної теорії: рушійні сили, чинники і результати еволюції. Значення відносної пристосованості видів, ускладнення організації, видоутворення. Боротьба за існування та природний добір.

  реферат (20,7 K)
 • Вивчення поглядів Чарльза Дарвіна, якому належать капітальні праці з ботаніки, зоології і геології, у яких детально розробляючи окремі питання еволюційної теорії, він показав рушійні сили еволюції і пояснив пристосованість дією природних законів.

  реферат (18,1 K)
 • Розглянуто особливості еволюційного підходу до з'ясування сутності та регулювання процентних ставок в економічній науці від давніх часів до сьогодення. Запропоновано синтезувати підходи фундаментальних теоретичних вчень монетаристів і кейнсіанців.

  статья (29,0 K)
 • Дослідження взаємозв’язку понять "економічна безпека малого та середнього бізнесу". Розвиток теорії криз. Шість етапів з виділенням загроз та недоліків у трактуванні поняття "економічна безпека підприємства". Головні складові економічної безпеки.

  статья (30,4 K)
 • Гроші як рушійна сила економіки будь-якої країни, незалежно від їхніх форм або видів. Історія виникнення грошей, розвитку форм, визначення значення їх стійкості та методів її досягнення. Відмінності паперових і кредитних грошей, електронні грошові кошти.

  курсовая работа (50,7 K)
 • Принципові підходи органів державної влади до вироблення засад започаткування програм, проектів направлених на розвиток сільськогосподарської дослідної та сортівничо-насіннєвої справи. Народна селекція як фундамент для формування мережі сортовивчення.

  статья (325,1 K)
 • Визначення та характеристика поняття "інформаційне суспільство" в юридичній науці та законодавстві України. Ознайомлення з особливостями філософсько-правового дослідження громадського суспільства. Визначення головних ознак інформаційного суспільства.

  статья (22,5 K)
 • Фактори, що впливають на рівень пожежної безпеки об’єкта за аспектами безпеки людей та матеріальних втрат. Оптимальний алгоритм функціонування нейронної мережі як моделі оцінки рівня пожежної безпеки об’єкта, що функціонує на принципах самоорганізації.

  автореферат (589,4 K)
 • Розподіл інтенсивності радіовипромінювання для вузлів джетів радіогалактик, квазарів і мікроквазарів. Рух пробної частинки в гравітаційному полі кільця з урахуванням впливу центральної маси. Дипольний тороїдальний вихор виродженого нейтронного газу.

  автореферат (70,2 K)
 • Психологія як вчення про душу у стародавньому світі. Психологічні погляди Арістотеля. Принцип історизму в інтерпретації свідомості у наукових пошуках Гегеля. Асоціативний, інтенціональний, інтроспективний та гештальтивний напрямки розвитку психології.

  контрольная работа (26,9 K)
 • Особливості польської культури періоду класицизму. Основні етапи розвитку польської архітектури кінця XVIII – першої половини XIX століття. Специфіка цивільного та культового будівництва. Композиційні та стилістичні особливості ландшафтної архітектури.

  дипломная работа (101,6 K)
 • Мислення і розум, як відмінні властивості людини у тваринному світі. Основні теорії походження людини. Теорія Ламарка, ортогенез та акватична теорія. Походження видів шляхом природного добору. Критика еволюції за Дарвіном. Домінування теорії еволюції.

  контрольная работа (33,7 K)
 • Сутність еволюційної трансформації культурології з урахуванням відображення світогляду людини в її реальному й ірреальному сприйнятті світу. Виявлення внутрішнього змісту культури та структур її інтеграції на символічному й концептуальному рівнях.

  статья (30,4 K)
 • Управління містобудівними об'єктами на регіональному рівні. Визначення ролі регіонального планування в архітектурній науці, теорії і практиці. Розгляд теорії еволюціонізму як методологічної основи формування теорії і практики містобудівних систем.

  статья (342,9 K)
 • Дослідження та аналіз правових передумов становлення й розвитку нафтогазового комплексу в Україні. Закономірності виникнення досліджуваного інституту, тенденції його розвитку. Періодизація розвитку відповідно до систем управління підприємствами комплексу.

  статья (89,9 K)