• Формулювання новаторського погляду Гжегожа В. Колодко на економічну науку та її сучасні цілі. Аналіз ключових елементів концепції Нового Прагматизму. Особливості економічного аналізу в межах класичної політичної економії, марксизму та кейнсіанства.

  статья (69,3 K)
 • Пріоритети торгівельно-фінансової політики та її співвідношення з іншими напрямками економічної політики держави, методи та способи здійснення. Взаємозв’язок економічної політики та соціальної боротьби. Стан вивчення даної проблеми в історіографії.

  автореферат (44,1 K)
 • Виявлення основних рис політекономічної школи в Україні, рівня методологічних уявлень представників цієї школи та їх внеску у політичну економію. Розкриття характеру інтерпретації М. Туганом-Барановським теорії граничної корисності Австрійської школи.

  автореферат (63,5 K)
 • Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного. Національні домінанти й універсальні парадигми персональної системи письменника. Міфопоетична закодованість героїв прози П. Загребельного.

  автореферат (52,4 K)
 • Порушено проблему виокремлення в сучасній українській літературі жанру "химерної прози". Проведено паралелі між народними уявлення про містичні явища та інтерпретування їх у сучасній літературі. Здійснено спробу осмислити сучасний стан "химерної прози".

  статья (24,2 K)
 • Поема як жанр ліро-епосу, основні різновиди. Еволюціонування жанрової форми поеми у творчому світі В. Сосюри: від "Червоної зими" до "Каїна" та "Розстріляного безсмертя". Сюжет і композиція та проблематика поем. Використання художніх засобів в творах.

  курсовая работа (60,1 K)
 • Висвітлення художньої специфіки притчових творів у поезії Дмитра Павличка. Особливості розвитку Дмитром Павличком поетичних традицій Івана Франка у царині сатири, гумористики та притчописання. Дослідження віршів-притч у поетичному спадку Дмитра Павличка.

  статья (27,7 K)
 • Взаємозв’язок соціальних процесів і житлових умов як однієї зі складових рівня та якості життя населення. Трансформація кількісних та якісних характеристик житла. Стратифікація, соціальна мобільність, урбанізація та формування стандартів житлових умов.

  статья (164,7 K)
 • Дослідження розвитку категорії заперечення у деяких романських мовах (італійській, французькій, португальській, каталанській, румунській), передусім різних заперечних засобів: заперечних часток, займенників, прислівників. Приклад різних видів заперечення.

  статья (29,5 K)
 • Вивчення еволюції перекладів творів Е. Хемінгуея українською мовою як форми рецепції творчості прозаїка національною літературою. Динаміка перекладного процесу в контексті суспільно-історичного розвитку України. Вивчення літературних передумов рецепції.

  статья (54,0 K)
 • Застосування ефективної системи обробітку ґрунту - один з дієвих заходів підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Глибока безполицева оранка - метод, що забезпечує залишення різних шарів ґрунту на своїх місцях майже без перемішування.

  статья (19,9 K)
 • Соціально-економічні, правові передумови формування і розвитку приватного права. Виникнення та еволюція концепції поділу права на публічне і приватне. Вплив римського права на формування західноєвропейського приватного права. Кодифікація цивільного права.

  автореферат (67,6 K)
 • Висвітлення окремих аспектів еволюції земельної власності в Лівобережній Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст., та її рис. Аналіз тенденції щодо втрати дворянами великих земельних ділянок, які перейшли у власність селян, міщан, козаків.

  статья (28,8 K)
 • Рання еволюція Землі і взаємозв'язок даної проблеми з теорією походження життя на планеті. Етапи зародження і розвитку земних оболонок. Спроби прогнозування подальшого розвитку Землі. Будова і структура земної кори в різні епохи існування планети.

  реферат (24,1 K)
 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат (30,4 K)
 • Основні тенденції розвитку змісту освіти початкової школи Великобританії середини ХІХ-ХХ століть. Визначення педагогічних завдань, змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності учнів з метою орієнтації української освіти на європейські стандарти.

  статья (298,1 K)
 • Особливості централізованої системи управління зовнішньоекономічним зв'язками в СРСР. Причини демонтажу державної зовнішньоекономічної монополії. Інструменти концепції захисту внутрішнього ринку. Причини низької інвестиційної привабливості України.

  реферат (40,4 K)
 • Міжнародне становище і зовнішньополітичні доктрини РФ в 90-х роках ХХ ст. Прозахідний курс та доктрина Примакова. Еволюція напрямів зовнішньої політики за президентства В. Путіна та Д. Медведєва. Курс на модернізацію і ключові пріоритети сучасної Росії.

  курсовая работа (115,6 K)
 • Еволюція поглядів на розвиток громадянського суспільства, типи відносин між державою та громадянами. Характерні риси відносин громадянського суспільства і держави, етапи формування протестних настроїв. Еволюція ідеї "громадянського суспільства".

  статья (192,6 K)
 • Визначення нормативного акту, що офіційно запровадив громадянство Євросоюзу - договору про Європейський Союз у редакції Маастрихтського договору. Аналіз факторів, що вплинули на формування переліку прав громадян і посприяли його юридичному закріпленню.

  статья (27,4 K)