• Напрями трансформації положень сучасної теорії структури капіталу під впливом інформатизації сучасної економіки, їх ймовірний вплив на корпоративне фінансування. Політика сучасних корпорацій щодо управління структурою капіталу та дивідендною політикою.

  статья (24,9 K)
 • Аналіз особливостей територіально-адміністративного устрою країн Європейського Союзу. Виокремлення діалектики розвитку основних тенденцій та теорій, що визначають європейську регіоналізацію. Дослідження етапів модифікації концепції "Європи регіонів".

  статья (48,7 K)
 • Маркетинг – діяльність спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Основні принципи маркетингу в ринковій економіці з погляду макроекономіки. Концепція соціально-етичного маркетингу.

  контрольная работа (26,7 K)
 • Визначення сучасних концепцій маркетингу та розробка підходів до його використання в умовах глобалізації економічної діяльності та складного кризового періоду в Україні. Доцільність застосовування міжнародного маркетингу у вітчизняних підприємствах.

  статья (28,2 K)
 • Соціально-філософський аналіз пізнавальної традиції в осмисленні співвідношення елементів природного та соціального аспектів життєдіяльності суспільства. Співвідношення суспільноцентричного та індивідоцентричного розуміння соціальної справедливості.

  автореферат (65,8 K)
 • Соціально-філософський аналіз пізнавальної традиції в осмисленні співвідношення елементів природного і соціального аспектів життєдіяльності людського суспільства. Специфічні особливості східного і західноєвропейського розуміння соціальної справедливості.

  автореферат (41,4 K)
 • Еволюція стратегічного управління в економіці, особливості його розвитку від 20-х рр. ХІХ ст. до сьогодні і процесу оформлення в наукову дисципліну. Уточнення розуміння стратегічного управління і вибір ефективної системи управління на рівні організації.

  реферат (211,5 K)
 • Характеристика сутності логістичної системи, метою якої є поставка товарів та виробів в задане місце, в потрібній кількості та асортименті в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого чи особистого споживання при заданому рівні витрат.

  контрольная работа (130,1 K)
 • Концепції містобудування, їх становлення від фрагментарного характеру дослідження міст, концепцій "міста-саду", "промислового міста" до сучасних концепцій "демоекосистеми" та теорії "системи населених місць". Актуальність питання екологізації міст.

  статья (20,4 K)
 • Розкриття сфери застосування основоположних концепцій ринку праці за різних умов функціонування економіки. Визначення впливу окремих елементів наявних концепцій на розвиток трудового потенціалу країни та напрямів підвищення функціонування ринку праці.

  статья (22,2 K)
 • Ідеологія західноукраїнської кооперативної думки в XIX – на початку XX ст. Синтез кооперативних ідей російського та західноукраїнського кооперативного руху у свідомості волинських кооператорів. Ідеологія теоретиків кооперації міжвоєнного періоду.

  статья (387,8 K)
 • Приклади меблів Стародавнього Єгипту. Приклади меблів в романському і готичному стилі. Приклади меблів епохи Відродження (Франція). Сучасні крісла та їх різновиди: крісло-ліжко, розкладне крісло, крісло-трансформер з різними пристроями, крісло-гойдалка.

  реферат (1,4 M)
 • Дослідження еволюції культури пшениці за примітивних, екстенсивних і частково перехідних систем землеробства в Україні. Результати археологічних досліджень основних елементів агротехніки пшениці та можливості експорту зерна трипільської культури.

  статья (331,3 K)
 • Значення політики охорони архітектурних пам’яток в Україні для збереження та відновлення культових споруд збудованих у період існування Київської Русі. Роль музеїв і бібліотек як осередків розміщення артефактів у популяризації києворуського минулого.

  статья (27,6 K)
 • Різка зміна клімату після падіння астероїда - причина вимирання динозаврів. Перехід до прямоходіння - фактор, що збільшував можливості самозахисту наземних мавп. Австралопітек - перехідна форма між людиноподібною мавпою і давніми людськими істотами.

  статья (188,6 K)
 • Аналіз проблеми встановлення механізмів, які визначають у широких інтервалах магнітного поля та температури магнітних властивостей високоанізотропного гексафериту барію при зменшенні об’єкта дослідження від макроскопічного монокристала до нанокристала.

  автореферат (90,4 K)
 • Дослідження еволюції магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів на основі Fe та Co при термічних та лазерних обробках. Вивчення процесу утворення областей, збагачених атомами металоїдів (сегрегації металоїдів), що спричиняє окрихчення сплавів.

  автореферат (39,3 K)
 • Принципи, алгоритм і вимоги створення маркетингових структур на підприємстві. Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту. Ділова етика в організації. Репутація та імідж фірми. Корпоративні й конкурентні стратегії: зміст та види.

  дипломная работа (1,5 M)
 • Історія виникнення та розвиток маркетингу. Характеристика чинників мікро- та макросередовища та їх впливу на маркетингову діяльність виробника. Вивчення особливостей методів опитування. Розгляд значення та основних етапів життєвого циклу товарів.

  шпаргалка (804,7 K)
 • Поняття маркетингу та історія його розвитку. Основні етапи аналізу конкуренції на ринку. Маркетинг в сучасних умовах. Соціально-економічна сутність маркетингу, його основні концепції. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці.

  курсовая работа (45,6 K)