• Опис антропонімного простору літературних казок ХІХ-ХХ століть з урахуванням його еволюційного розвитку, відображення традицій і новаторства у вживанні власного імені. Виявлення складу найменувань персонажів народних казок, їх форми та варіанти.

  автореферат (79,1 K)
 • Аналіз етапів активного використання євразійських торговельних шляхів у площині розвитку міжнародного права. Тісне міжнародно-правове співробітництво між учасниками ініціативи як однин із важливих напрямків сучасного проектування Шовкового шляху.

  статья (21,5 K)
 • Зарубіжний досвід впровадження процедури моніторингу рівня навчальних досягнень старшокласників. Особливості процедури стандартизованого тестування. Етапи становлення та створення Українського центру оцінювання якості освіти як державної інституції.

  статья (21,7 K)
 • Впровадження системи органічного землеробства у вітчизняних господарствах. Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та збереження родючості ґрунту. Попередження ерозійних процесів та збільшення отримання екологічно чистої продукції.

  статья (23,2 K)
 • Всесвіт як весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Прагнення людства пізнати навколишній світ і зрозуміти, яке місце воно займає у Всесвіті.

  реферат (3,2 M)
 • Використання традиційних методів натуропатії в готелі "Прем’єр Палац". Підвищення рівня та якості обслуговування. Лікування водоростями та продуктами моря. Вибір оснащення кабінету таласотерапії. Проведення процедур в гідрофузіонной капсулі "Дермалайф".

  курсовая работа (48,2 K)
 • Основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: раціоналістична й еволюційна. Функція грошей як міри вартості в епоху золотих й повноцінних паперових грошей. Еволюція функції грошей як засобу платежу. Суть грошового обігу, його стабільність.

  реферат (1,2 M)
 • Гроші як найважливіший атрибут ринкової економіки. Історія розвитку товарного обороту. Безпосередній зв'язок ліквідності будь-якого майна з витратами його обміну на інші види цінностей. Еволюція економічної теорії в ХХ ст. як передумова еволюції грошей.

  курсовая работа (47,0 K)
 • Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

  курсовая работа (1,3 M)
 • Дослідження теорій походження, сутності і функцій грошей, які є предметом попиту та істотно впливають на ринок товарів і послуг. Особливості та види стану грошового обігу, який може привести до змін умов економічної рівноваги. Еволюція грошових агрегатів.

  курсовая работа (31,9 K)
 • Вивчення процесу появи і формування грошових систем в XVI-XVII століттях з появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва. Характеристика саморегулюючих та регульованих грошових систем відповідно до загальних законів функціонування грошей.

  реферат (20,7 K)
 • Розгляд еволюції кредитної системи дореволюційної Росії. Проведення реформ грошово-кредитної ланки РФ в умовах адміністративної економіки. Реорганізація кредитної системи країни: посилення впливу банківських систем на розвиток народного господарства.

  курсовая работа (42,6 K)
 • Розгляд особливостей формування філософських ідей Е.Фромма як одного з основоположників неофройдизму, який взяв за основу дзен-буддизм, додавши до нього свої напрацювання в класичному психоаналізі та сформував свою теорію "гуманістичного психоаналізу".

  статья (20,8 K)
 • Аналіз історіографічної та джерельної бази формування розвитку самоврядної та державно-управлінської думки на українських теренах. Природа й сутність формування, еволюції та трансформація всього базису історичних, філософських, економічних знань.

  статья (24,0 K)
 • Державний лад і управління в часи української національної революції (1648-1654 рр.). Роль Богдана Хмельницького у створенні самостійної Козацької держави. Державне управління в період Руїни. "Гетьманські статті" як важливе джерело управлінської думки.

  реферат (30,0 K)
 • Держава і управління Київської Русі. Державно-правовий устрій Галицько-Волинського князівства. Основні форми його управління. Формування центральної адміністрації Великого князівства Литовського. Державний устрій в Україні під владою Литви і Польщі.

  реферат (37,8 K)
 • Взаємозв'язок інтегральних характеристик динамічного розсіяння Х-променів, температурних спектрів поглинання пружної енергії зі змінами дефектної структури опромінених монокристалів кремнію високоенергетичними електронами в процесі природного старіння.

  автореферат (36,5 K)
 • У дисертаційному дослідженні вивчаються характеристики мовленнєвих актів директивів та тенденції їх історичного розвитку в англійській мові XVI – XX ст. Аспектно-блочне моделювання виявило діахронічні сталі та змінні прагматичної системи директиву.

  автореферат (71,4 K)
 • Визначення поняття дистантних форм бібліотечного обслуговування, основних тенденцій та напрямів їх розвитку. Досвід їх впровадження у практику роботи провідних бібліотек України. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади.

  автореферат (33,6 K)
 • Характеристика розвитку міждержавних двосторонніх відносин України з державами Центрально-Східної Європи у 1999–2000-ні роки. Аналіз специфіки нової системи культурного співробітництва. Дослідження проявів активації культурного життя етносів України.

  статья (307,6 K)