• Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. Формирование различных стандартов для производства контаминантов в рамках действующего законодательства. Понимание и сортировка пищевых добавок на вредные и не вредные, на натуральные и синтетические.

  статья (9,9 K)
 • Комплексний аналіз досвіду упровадження та розвитку електронних бібліотек у Канаді і Словенії. Можливість розробки ефективних методів впровадження е-бібліотек у вітчизняну практику. Забезпечення користувачів роботою з документами з обмеженим доступом.

  статья (481,2 K)
 • Громадський контроль у процесі державотворення як суттєвий важіль боротьби з корупцією. Дотримання законності в діяльності суб’єктів публічної адміністрації шляхом дієвого контролю за достовірністю е-декларування, відповідністю стилю життя публічних осіб.

  статья (23,9 K)
 • Розгляд підстав щодо вивчення нової категорії нестандартно зайнятих працівників. Опис сутнісних ознак та соціально-демографічних характеристик категорії е-лансерів. Аналіз рівня незалежності та автономії у трудовій діяльності. Недоліки вільної зайнятості.

  статья (25,1 K)
 • Впровадження електронних медичних лікарняних, порядок його використання, обліку та порівняння з існуючими системами. Важливість медичного висновку про тимчасову непрацездатність, що видається медичною установою в порядку, визначеному законодавством.

  статья (116,4 K)
 • Особливості укладання електронного портфоліо для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Моніторинг професійного зростання педагога. Самостійне зіставлення підсумків діяльності з стандартними критеріями. Мотивація до професійного самовиховання.

  статья (611,8 K)
 • Академічна чесність та інші складові елементи корпоративної культури університету. Характеристика місця та ролі Е-середовища у формуванні корпоративної культури університетів Франції. Огляд електронних платформ навчання, які використовуються в них.

  статья (21,6 K)
 • Дослідження розвитку інформаційних технологій у країнах світу за індексом мережевої готовності та за індексом розвитку електронного уряду. Аналіз даних міжнародних рейтингів технологічної зрілості держав у сфері е-урядування. Рейтинг країн Балтії.

  статья (79,7 K)
 • Едвард Бенеш - другий чехословацький президент. Відмовлення політика від демократичних принципів і реформа правлячих режимів в Чехословаччині. Політичні концепції Бенеша в міжвоєнний період. Тісне зовнішньополітичне співробітництво з Радянським Союзом.

  реферат (68,6 K)
 • Е.Дюркгейм як видатний представник соціологізму — специфічної соціологічної концепції: орієнтація на визнання соціальної реальності як дійсності особливого роду та відкидання психологічного редукціонізму, пояснення соціальних явищ на засадах психологізму.

  контрольная работа (26,0 K)
 • Е. Рачев как советский художник-анималист: краткая биография. Рассмотрение основных особенностей творческой манеры художника. Медведь как любимый персонаж русских сказок. Анализ иллюстраций Е. Рачева: добрые, веселые, занимательные, поучительные.

  реферат (1,3 M)
 • Характерные черты камерной симфонии как жанра на примере Камерной симфонии № 7 Е. Станковича. Структура и этапы (волны развития) симфонии. Индивидуальное прочтения жанра композитором. Особенности интерпретации жанра в контексте традиций ХХ века.

  реферат (35,3 K)
 • Знакомство с проблемами организации чтения различной литературы гимназистами в рукописном журнале "Школьные досуги" А.И. Тинякова и Е.А. Преображенского. Рассмотрение основных особенностей реформирования школьного образования в конце XIX столетия.

  статья (20,4 K)
 • Главной жизненной задачей Е.И. Рерих, её духовной миссией была передача человечеству Сокровенного Учения Востока, которое она получила от Гималайских Учителей. Рерих была избрана Великими Учителями для передачи человечеству важнейших духовных знаний.

  контрольная работа (25,4 K)
 • Биография музыканта, Е.И. Простомолотова. Работа в концертмейстером государственном театре кукол. Участие в совместном концерте народного артиста России Г. Заволокина. Издание музыкальных произведений для баяна и ансамблей русских народных инструментов.

  биография (15,3 K)
 • Биографический очерк жизненного и профессионального пути героини двух войн XIX века - Екатерины Михайловны Бакуниной. Деятельность сестры милосердия во времена Крымской войны. Послевоенные благотворительные направления и историческая роль Бакуниной.

  реферат (16,7 K)
 • Проведение комплексного анализа биографии и научного творчества Е.М. Ганфман (1905-1973), русско-американского психолога, эмигрировавшего в юности из послереволюционной России. Рассмотрение вех жизненного пути ученого и направления научной деятельности.

  статья (30,2 K)
 • Рассматриваются личные контакты Е. Ковалевского и И. Тургенева. Писателей связывали деятельность в Литературном фонде, общность взглядов на освободительное движение, близость эстетических воззрений. Литературные связи анализируются на примере очерков.

  статья (929,8 K)
 • Описание и назначение бензойной смолы в виде бесцветных кристаллов, плохо растворимых в воде. Свойства бензойной кислоты и ее солей, которые обладают высокой бактерицидной и бактериостатической активностью. Воздействие на организм пищевой добавки Е906.

  реферат (15,4 K)
 • Исследование особенностей событийного менеджмента. Практическое применение менеджмента в области проектирования проведения и организации мероприятий и событий. Формирование позитивного имиджа и привлечение внимания общественности к продуктам компании.

  статья (45,3 K)