• Правила ведения телефонного разговора, когда звонят вам. Выражения, которых следует избегать при телефонных разговорах. Правила, которых следует придерживаться при разговоре по телефону. Приемы рационализации телефонного общения, ведение переговоров.

  контрольная работа (39,5 K)
 • Общение как социально-психологическая категория. Место общения в системе межличностных отношений. Исследование уровня эмпатических тенденций и уровня коммуникабельности у студентов. Практические рекомендации по улучшению восприятия людьми друг друга.

  курсовая работа (115,6 K)
 • Отличительные черты и характеристика микроэтики и макроэтики. Специфика отношений между корпорациями и государством. Описание отношений между корпорациями и потребителями, "Семь прав потребителей". Проблема социальных меньшинств, действия нанимателей.

  реферат (18,9 K)
 • Характеристика мимики (движений мышц лица), как главного показателя чувств. Мимическое выражение шести основных эмоциональных состояний (гнева, радости, страха, печали, удивления, отвращения). О чем расскажут нам классические позы. Техника отражения.

  реферат (27,8 K)
 • Нравственные ценности и их роль в жизни человека. Свобода и ответственность, их взаимосвязь. Понятие и функции, ценностный характер эстетического. Добро и красота в духовном опыте современного человека. Религия и ее роль в современном мире, значение веры.

  реферат (22,7 K)
 • Специфіка естетичного виховання та його особливості. Специфіка різних видів мистецтв у процесі естетичного виховання: музики, художньої літератури, театру, образотворчих мистецтв (скульптура, графіка, живопис), кіномистецтва (його класифікація на види).

  реферат (32,7 K)
 • Мистецтво як процес розгортання його функцій в різнобічних зв'язках і взаємозумовленості, єдності з життєдіяльними суспільними структурами. Основні ідеї ісламської моралі: моральність неможлива поза релігією, усе в ім'я аллаха та прославляння його імені.

  контрольная работа (30,8 K)
 • Жести, міміка та вираз обличчя як своєрідна "мова тіла". Аналіз жестів та поведінки людини. Роль несвідомих звичок у поведінці у створенні небажаного враження. Догляд за руками, волоссям та вбранням. Поза як важливий елемент загальної ділової культури.

  реферат (24,2 K)
 • Аналіз містичного досвіду, його евристичних можливостей як артефакту духовної культури. Продуктивна роль і співвідносність духовно-містичного досвіду та моралі в цілісності людської духовної культури в контексті становлення етико-теоретичної парадигми.

  автореферат (39,1 K)
 • Особливості та структура моральної діяльності людини. Проблеми моральної діяльності: її практичні і моральні виміри. Вчинок як першоелемент моральної діяльності. Позиція прагматизму і позиція теорії моральної доброти як точки зору на оцінку вчинку.

  реферат (24,2 K)
 • Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

  реферат (27,6 K)
 • Аналіз особливостей професійної діяльності магістрів технічних спеціальностей. Дослідження різновидів компетенцій та компетентностей, якими вони повинні володіти під час майбутньої роботи. Основні види професійної етики фахівців данного профілю.

  статья (68,3 K)
 • Основні особливості мови квітів. Вплив кольору на емоції людини. Роль квітів в житті людини. Легенди про підсніжник та орхідею. Абетка та символіка квітів. Подарунок букету як найпростіший спосіб сказати про свої почуття. Застосування квіткового етикету.

  реферат (17,5 K)
 • Лікареві необхідно вміти будувати діалог щоб одержати зрозумілу відповідь від пацієнта, направити процес передачі інформації в потрібне русло, перехопити й удержати ініціативу в бесіді, активізувати увагу пацієнта, зробити спілкування більш ефективним.

  реферат (10,6 K)
 • Телефонні розмови та головні правила їх ведення. Основні етапи службової розмови. Важливість логічного і послідовного висловлення думок та доброзичливого тону. Ініціатива закінчення розмови. Особливості мовлення людини. Правила усного спілкування.

  реферат (25,2 K)
 • Дослідження реалізації комунікативних стратегій негативної і позитивної ввічливості через етикетні мовленнєві акти у сфері суспільно-політичного спілкування. Особливість прихованих інтенцій та намірів мовця зменшити діалоговий тиск на співрозмовника.

  статья (196,6 K)
 • Проблема формування у студентів культури спілкування. Система роботи, спрямована на формування мовної компетентності майбутнього педагога, на оволодіння ним мовним етикетом. Взаємозв’язки між поняттями "культура спілкування" і "культура поведінки".

  статья (19,3 K)
 • Норми і правила поведінки національної спільноти. Реалізація формул мовленнєвого етикету українців як соціально-лінгвістичного явища. Функція ввічливості (конотативна). Письмове та усне мовлення. Вплив галицьких експресивів на загальнолітературну мову.

  реферат (31,6 K)
 • Норми і правила поведінки української національної спільноти, їх значення. Особливості взаємин між людьми різного віку. Специфіка мовленнєвого етикету, його основні фактори, функції та вплив культури. Етикетні формули та структура комунікативних ситуацій.

  контрольная работа (22,3 K)
 • Процесс развития различных течений моды и процессов создания одежды западноевропейского общества на протяжении XIX века в связи с общими изменениями в историческом развитии Европы. Мода как своеобразное дополнение к традициям и обычаям народов.

  курсовая работа (791,1 K)