• История древнего Казахстана. Группы сакских племён. Образ жизни и материальная культура саков. Упоминание о саках в древнеиндийской литературе. Сакские названия в современной Евразии. Возникновение и исчезновение империия гуннов. Образ жизни народа.

  реферат (19,7 K)
 • Вивчення конструкції та теми сакральної архітектурної спадщини Покуття, як окремої групи храмових будівель, що має свої відмінності і водночас перебуває в синтезі з іншими групами. Художньо-конструктивні ознаки храмових будівель. Архітектура малих форм.

  реферат (21,8 K)
 • Значення відкриття перших виробничих металів. Передумови освоєння руд й етапи освоєння металів, що пов'язані з багатовіковим досвідом попередньої гірничої діяльності людства. Гіпотеза народження металургії в надрах сталих спільнот архаїчних гірників.

  статья (206,2 K)
 • Новая интерпретация значения осетинской обрядовой церемонии Кувд в контексте системы древних техник религиозного экстаза. Сакральное значение церемонии Кувда, рассмотрение возможных параллелей в других религиях и культурах, в частности, в Зороастризме.

  статья (50,5 K)
 • Значення емоційної складової, що виступає каталізатором у процесі перетворення мети на мотив поведінки вірянина, який знаходиться під впливом творів сакрального мистецтва. Доводиться, що визначений процес відповідає принципам релігійної єдності.

  статья (26,9 K)
 • Аналіз функціонування загальновживаних та модифікованих фразеологічних одиниць з компонентами "душа" і "серце". Семантичні трансформації, контамінації та випадки подвійної актуалізації фразем, їхнє сакральне наповнення в дискурсі художніх текстів Франка.

  статья (33,9 K)
 • Аналіз сакрального у творчості визначних німецьких митців, поетів та філософів раннього періоду романтизму – Новаліса, Ф. Шляєрмахера, В. Вакенродера. Характеристика літературно-філософської спадщини цих романтиків через призму духовності та віри.

  статья (262,8 K)
 • З’ясування місця й ролі сакрального в естетичному процесі. Аналіз відносин, які складались між мистецтвом і християнською релігією у процесі їх історичного розвитку. Виявлення певних правил та закономірностей існування сенсів і форм, пов’язаних з храмом.

  статья (26,6 K)
 • Концепція сакрального світопереживання, репрезентована творчістю О. Стефановича, її універсальні компоненти. Визначення сутності художньо трансформованої категорії sacrum в текстах поета, характеристика рівнів її структури в контексті барокової традиції.

  статья (24,2 K)
 • Вивчення ознак й функцій сакрального стилю української літературної мови. Розгляд стилістичних функцій української мови в поетичній творчості видатної елітарної української мовної особистості Т. Шевченка. Описання основних рис релігійного стилю мовлення.

  статья (31,4 K)
 • Дослідження феномену сакрального театру, його динаміки і та внутрішньої єдності на рівні системи жанрів. Містерія як домінуючий жанр сакрального театру. Вивчення структури театральної системи як сукупності сценічних жанрів і прийомів інсценізації.

  автореферат (61,2 K)
 • Давньогрецькі сакральні графіті. Дослідження окремих сакральних графіті та визначення їх перспективності науково-обґрунтованого вивчення всієї колекції написів із розкопок В.В. Лапіна в контексті з апсидним храмом і святилищами в Ольвії та Борисфені.

  статья (277,3 K)
 • Доля нерухомих та рухомих об'єктів сакральної спадщини західних областей радянської України під час здійснення в 1958-1964 роках на території республіки антирелігійної кампанії. Факти порятунку культових пам'яток історії й культури парафіянами.

  статья (28,4 K)
 • На підставі архівних матеріалів визначення участі київського культуролога і медієвіста І. Моргілевського в розвитку українського вірменознавства. Дослідження питань про наукову комунікацію та взаємодію київської та місцевих наукових шкіл Вірменії.

  статья (25,0 K)
 • Вплив гріховних пристрастей на соматичні і психічні недуги. Порівняльний аналіз наркотичних речових та комп’ютерних ігор. Взаємозв’язок переїдання та перелюбу із захворюванням. Депресія як канцерогенний фактор, що підвищує уразливість до онкозахворювань.

  статья (333,5 K)
 • Типологическое изучение герменевтических идей и экзегетических методов. Исследование структуры и семиотики сакрального текста и его связи с текстом поэтическим. Анализ английских версий Священного Писания как единой художественно-коммуникативной системы.

  автореферат (519,8 K)
 • Изучение биографии и деятельности Салавата Юлаева - башкирского национального героя, одного из руководителей Крестьянской войны 1773 - 1775 годов, сподвижника Емельяна Пугачёва, поэта-импровизатора. Описание его творческого наследия: стихов и прозы.

  биография (17,9 K)
 • Историки и литераторы о личности и деятельности С. Юлаева. Детство, юность и семья. Выдающийся деятель освободительного движения в России. Башкирский поэт, певец, импровизатор. Народность, патриотичность, поэтическая самобытность наследия С. Юлаева.

  реферат (28,4 K)
 • Образ Салавата Юлаева в башкирском и русском народном творчестве. Детство, юность и семья Салавата Юлаева. Боевой путь Салавата. Крестьянская война 1773-1775 годов. Поход на Кунгур. Формирование сводного отряда. Арест и наказание Салавата Юлаева.

  реферат (25,0 K)
 • Технологія приготування вінегрету овочевого та салатів. Обробка всіх використовуємих продуктів. Оформлення страв, салату з редиски та із свіжих томатів. Приготування салату з крабів, креветок. Якість холодних стравах, надання їм красивого вигляду.

  реферат (16,5 K)