• Characteristics of the provisions of inheritance at the Ukrainian lands (1918-1919 years). The author made an independent conclusion about the "reception" of the Russian legislation on inheritance property in Ukrainian law in the aforementioned period.

  статья (142,8 K)
 • Дослідження теоретико-методологічних підходів для осмислення поняття "баланс інтересів", з’ясування архітектоніки змістовної конструкції та окреслення сутнісного навантаження його складових у площині трудового права. "Законний інтерес" у трудовому праві.

  статья (35,3 K)
 • Характеристика правової природи бренду та його структурного складу. Виявлення, постановка та вирішення теоретичних проблем щодо режиму його правової охорони, а також відносин, які виникають у процесі виникнення, здійснення та припинення прав на бренд.

  автореферат (31,3 K)
 • Деление людей в современном обществе на "массу" и "меньшинства" по мнению Х. Ортега-и-Гассета. Вопрос о разнице между человеком массы и человеком "элиты". Рассуждения на тему власти в руках у человека массы. Государство как основная опасность цивилизации.

  реферат (24,9 K)
 • Изучение взглядов на процессы, происходящие в государстве известного мыслителя и общественного деятеля Николо Макиавелли. Анализ труда "Государь": внешние и внутренние враги, отношение к религии. Творчество Макиавелли через призму эпохи, в которой он жил.

  реферат (34,5 K)
 • Перспективи впровадження концептів "децентралізація" та "глибока децентралізація" у контексті ухваленої концепції реформування місцевого самоврядування, територіальної організації влади в Україні. Співвідношення децентралізації, глибокої децентралізації.

  статья (20,8 K)
 • Історіографічний зріз вивчення "Договорів і постанов…" 5 (16) квітня 1710 року. Дослідження історико-правової суті документа як конституції чи пересічного, політично зумовленого акту минущого характеру. Обговорення можливих видів державного ладу.

  статья (1,3 M)
 • Основные источники римского права. Вопрос регулирования общественных отношений. Общие сведения о праве и правовом положении людей в "Институции" Гая. Вещное и обязательственное право. Иски и процессуальное право. Судебный процесс в "Институциях" Гая.

  контрольная работа (39,3 K)
 • Рассмотрение институций Гая как памятника древнеримской научной системы права и источника сведений о состоянии римского права на ранних ступенях его развития. Структура и содержание институций. Книги "О лицах", "О вещах", "Об обязательствах", "Об исках".

  реферат (29,3 K)
 • История принятия и характеристика структуры "Институций" Гая - одного из самых влиятельных римских юристов жившего при императоре Адриане. Особенности отражения судебного процесса в данном источнике. Систематизация законодательства при Юстиниане.

  контрольная работа (33,8 K)
 • Дослідження "ІТ-правовідносин" та їх співвідношення із загальною категорією "правовідносини", визначення їх основних властивостей з урахуванням того, що вони належать до сфери приватного права. Сутність "ІТ-правовідносин" як регулятивних правовідносин.

  статья (26,8 K)
 • Изучение одного из самых значительных памятников уголовного и уголовно-процессуального права средневековой Германии – "Каролины" 1532 года. Исследование особенностей уголовного процесса и уголовного права, правил судопроизводства и системы наказаний.

  контрольная работа (30,5 K)
 • Характеристика уголовной конституции Карла V, вошедшей в историю под названием "Каролины" – крупнейшего памятника уголовного и уголовно-процессуального права периода позднего феодализма, ставшего для германских государств первым уголовным кодексом.

  контрольная работа (15,1 K)
 • Общая характеристика общегерманского уголовного и уголовно-процессуального уложения "Каролины", источники, структура и этапы его развития в XX веке. Классификация преступлений и наказаний в Германии. Особенности и стадии судебного уголовного процесса.

  контрольная работа (59,9 K)
 • Общая характеристика и структура "Каролины" - принятого в 1532 году и опубликованного в 1533 году Уголовно-судебного уложения "Священной Римской империи германской нации". Судебный процесс и его особенности. Разновидности преступлений и виды наказаний.

  реферат (25,1 K)
 • История создания Каролины (кодекс уголовного законодательства XVI столетия) и его влияние на развитие уголовного права в средневековой Германии. Уголовный процесс и право по Каролине. Единство уголовного и уголовно-процессуального права.

  реферат (37,6 K)
 • Характеристика джерел феодального права Німеччини. "Кароліна" як карно-процесуальне укладення Карла V, її структура та принципи. Інквізиційний процес як основна форма розгляду кримінальних справ у "Кароліні". Огляд кримінального права за "Кароліною".

  научная работа (33,0 K)
 • Кодекс феодального права Німеччини "Кароліна": поняття та зміст, історичний процес створення та розвитку, положення. Система покарань, види: страта, калічницькі (урізування язика, вух); тілесні (побиття різками); ганебні (позбавлення прав, таврування).

  доклад (11,7 K)
 • Исследование правовых режимов официальных документов, появившихся в российском законодательстве и конкурирующих с правовыми актами субъектов административного нормотворчества. Федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных управляющих.

  статья (220,6 K)
 • Вивчення історії розвитку станового самоврядування селян Росії та України в другій половині ХІХ - початку ХХ століття. Функції волосних судів. Ефективність волосного селянського правосуддя. Заходи модернізації судової та управлінської сфери села.

  статья (129,3 K)