• История возникновения Интернет. Протоколы IP и TCP. World Wide Web. Основные средства разработки Web узлов. Языки программирования РНР и гипертекстовой разметки HTML. Создание сайта книжного магазина "Моя книга". Структура, разделы и подразделы сайта.

  курсовая работа (970,5 K)
 • Комунікативно-лінгвістичне дослідження сайту, як однієї з найбільш розповсюджених форм електронної комунікативної діяльності. Огляд композиційних та стилістичних утворень дискурсу. Розуміння комунікативної взаємодії та стильової норми комунікації.

  автореферат (50,5 K)
 • Етапи створення сайту як ефективного інструмента інтернет-маркетингу. Виділено переваги застосування інструмента “WordPress". Визначено інструменти контент-маркетингу для підвищення пошукового трафіку. Розглянуто найбільші помилки під час створення сайту.

  статья (114,0 K)
 • Дослідження сайт-специфічних рекомбіназ (ССР) та їхнього практичного використання для маніпуляцій геномами про- та еукаріотів. Принципи функціонування ССР та основні типи каталізованих ними генетичних перебудов. Сайт-специфічні рекомбінази Cre та Flp.

  статья (214,5 K)
 • Сущность сайта, его построение, тематика, шаблоны, цветовая гамма, цели создания и способы получения прибыли. Информация как главная составная сайта, ее структура. Microsoft FrontPage и Adobe PhotoShop как основные программы сайтостроения, работа с ними.

  статья (39,9 K)
 • Идеи гармоничного развития телесной и духовной красоты в назиданиях Золотой Орды. Проблемы воспитания личности, рассматриваемые в "Гулистан бит-тюрки". Критерии ценности человека для Сайф Сараи, его дифференцированный подход к воспитанию и роль семьи.

  статья (16,2 K)
 • Детство и образование Сакена Сейфуллина. Активная гражданская позиция поэта во время Февральской революции. Роль поэзии Сакена в борьбе, в идейном, нравственном воспитании людей, формировании человека эпохи социализма. Расстрел и реабилитация поэта.

  презентация (1,5 M)
 • История древнего Казахстана. Группы сакских племён. Образ жизни и материальная культура саков. Упоминание о саках в древнеиндийской литературе. Сакские названия в современной Евразии. Возникновение и исчезновение империия гуннов. Образ жизни народа.

  реферат (19,7 K)
 • Вивчення конструкції та теми сакральної архітектурної спадщини Покуття, як окремої групи храмових будівель, що має свої відмінності і водночас перебуває в синтезі з іншими групами. Художньо-конструктивні ознаки храмових будівель. Архітектура малих форм.

  реферат (21,8 K)
 • Значення відкриття перших виробничих металів. Передумови освоєння руд й етапи освоєння металів, що пов'язані з багатовіковим досвідом попередньої гірничої діяльності людства. Гіпотеза народження металургії в надрах сталих спільнот архаїчних гірників.

  статья (206,2 K)
 • Новая интерпретация значения осетинской обрядовой церемонии Кувд в контексте системы древних техник религиозного экстаза. Сакральное значение церемонии Кувда, рассмотрение возможных параллелей в других религиях и культурах, в частности, в Зороастризме.

  статья (50,5 K)
 • Значення емоційної складової, що виступає каталізатором у процесі перетворення мети на мотив поведінки вірянина, який знаходиться під впливом творів сакрального мистецтва. Доводиться, що визначений процес відповідає принципам релігійної єдності.

  статья (26,9 K)
 • Аналіз функціонування загальновживаних та модифікованих фразеологічних одиниць з компонентами "душа" і "серце". Семантичні трансформації, контамінації та випадки подвійної актуалізації фразем, їхнє сакральне наповнення в дискурсі художніх текстів Франка.

  статья (33,9 K)
 • Аналіз сакрального у творчості визначних німецьких митців, поетів та філософів раннього періоду романтизму – Новаліса, Ф. Шляєрмахера, В. Вакенродера. Характеристика літературно-філософської спадщини цих романтиків через призму духовності та віри.

  статья (262,8 K)
 • З’ясування місця й ролі сакрального в естетичному процесі. Аналіз відносин, які складались між мистецтвом і християнською релігією у процесі їх історичного розвитку. Виявлення певних правил та закономірностей існування сенсів і форм, пов’язаних з храмом.

  статья (26,6 K)
 • Концепція сакрального світопереживання, репрезентована творчістю О. Стефановича, її універсальні компоненти. Визначення сутності художньо трансформованої категорії sacrum в текстах поета, характеристика рівнів її структури в контексті барокової традиції.

  статья (24,2 K)
 • Вивчення ознак й функцій сакрального стилю української літературної мови. Розгляд стилістичних функцій української мови в поетичній творчості видатної елітарної української мовної особистості Т. Шевченка. Описання основних рис релігійного стилю мовлення.

  статья (31,4 K)
 • Дослідження феномену сакрального театру, його динаміки і та внутрішньої єдності на рівні системи жанрів. Містерія як домінуючий жанр сакрального театру. Вивчення структури театральної системи як сукупності сценічних жанрів і прийомів інсценізації.

  автореферат (61,2 K)
 • Давньогрецькі сакральні графіті. Дослідження окремих сакральних графіті та визначення їх перспективності науково-обґрунтованого вивчення всієї колекції написів із розкопок В.В. Лапіна в контексті з апсидним храмом і святилищами в Ольвії та Борисфені.

  статья (277,3 K)
 • Доля нерухомих та рухомих об'єктів сакральної спадщини західних областей радянської України під час здійснення в 1958-1964 роках на території республіки антирелігійної кампанії. Факти порятунку культових пам'яток історії й культури парафіянами.

  статья (28,4 K)