• Поняття та види тканин. Морфофункціональна та генетична класифікація м'язових тканин. Гладенька (непосмугована) та поперечносмугаста м’язова тканина. Схема будови відрізка м'язового волокна. Серцева м’язова тканина (міокард). Збудження серцевого ритму.

  контрольная работа (623,7 K)
 • Характеристика виробництва м'якого маргарину. Обґрунтування вибору метода виробництва. Характеристика сировини та допоміжних матеріалів. Опис стадій технологічного процесу: підготовка дезодорованої сировини, розсолу, молочної фази та інгредієнтів.

  курсовая работа (49,6 K)
 • Абсолютная система измерения физических величин. Бесконечности, геометрия и физика в М-теории. Квантовая теория относительности. Многомерные пространства микромира. Многомерные пространства Вселенной. Черные и белые дыры. Дуальности в М-теории.

  книга (890,4 K)
 • Анализ преобразований, в результате которых измерения пространства-времени "замораживаются" и исключаются из рассмотрения, где понятию "масса" соответствует количество пространства второго измерения, а абсолютное время и энергия – физические синонимы.

  научная работа (786,2 K)
 • Знаходження порядкових оцінок М-членних тригонометричних наближень при різних співвідношеннях між параметрами p та q і порівняння цих результатів з відповідними результатами для величин наближення тригонометричними поліномами з “номерами” гармонік.

  автореферат (62,5 K)
 • Історія створення роману Булгакова "Майстер і Маргарита" про свободу, християнські заповіді, незалежність творчості, силу людського духу. Порушення проблеми недоліків тогочасного суспільства. Композиція роману, його таємниці. Порушення біблійного сюжету.

  реферат (123,2 K)
 • Дослідження художнього розвитку протистояння міста й сил ентропії в текстах Булгакова - від ранніх творів до "Батума". Елементи присутності Києва в структурі мислення й типології творчості письменника. Багатошаровість і еклектичність булгаковського Києва.

  реферат (12,9 K)
 • Взаимодействие экономических, социальных и религиозных факторов в работах немецкого социолога М. Вебера. Сопоставление традиционного и современного общественного строя, при котором господствующий класс использует наемный труд. Основы протестантизма.

  реферат (19,9 K)
 • Вероисповедание и социальное расслоение. Сравнительный анализ значимых религий в произведении немецкого социолога М. Вебера "Протестантская этика и дух капитализма". Анализ взаимодействия экономических условий, социальных факторов и религиозных убеждений.

  реферат (20,8 K)
 • Признание и уважение массами политической власти, господствующих в обществе политико-правовых идей. Двойственный характер отношений между облеченными властью и подчиняющимися им. Концептуализация понятия и изучение теории легитимности М. Вебера.

  статья (193,3 K)
 • Макс Вебер как один из наиболее крупных социологов конца XIX – начала XX вв., оказавший влияние на развитие этой науки, краткий очерк его жизни и творчества. Учение Вебера о типах легитимного господства, которое признается соуправляемыми индивидами.

  реферат (15,3 K)
 • Специфика капиталистического предпринимательства. Протестантская концепция спасения как основа "капиталистического духа". Особенности хозяйственной культуры. Хозяйственная активность как религиозный долг. Отношение протестантской этики к богатству.

  курсовая работа (47,9 K)
 • Значення терміну "політика" відповідно до теорії Макса Вебера. Опис якостей, які є вирішальними для політика, види підстав легітимності. Засоби політичного волевиявлення народу, способи зробити з політики свою професію. Переваги кар’єри політика.

  реферат (27,6 K)
 • Досліджується ранній період творчості Гоголя і Шевченка - "Вечори на хуторі біля Диканьки" (1832) та "Кобзар" (1840). Проаналізовано сприйняття ними бінарних опозицій "батьківщина - чужина" (Диканька - Петербург, Україна - Московія), "козаки - вороги".

  статья (27,2 K)
 • Національна схема української історіографії М. Грушевського. Головні звинувачення на адресу істориків-народників. Політичне підґрунтя суперечки між так званими державниками і народниками. Нова політична доба української історії М. Грушевського.

  реферат (41,6 K)
 • Створення державницької й народницької школи в українській історіографії, її політико-ідеологічні засади. В. Антонович, як засновник і лідер школи, генератор її провідних наукових ідей. М. Грушевський, його творчі контакти і суспільно-політичні погляди.

  реферат (36,0 K)
 • Аналіз підґрунтя суперечок між істориками-державниками та народниками. Окреслення провідних українських історіографічних ідей в роботах представника народницької школи В. Антоновича. Ознайомлення із політичною та історичною діяльністю М. Грушевського.

  реферат (43,5 K)
 • Механізм перенесення наукової та політичної діяльності Грушевського зі Львова до Києва. Обґрунтування соборницьких проектів і шляхів їх реалізації. Ставлення "старої фамілії" (львівської) до ідеї переїзду в Київ та створення "нової фамілії" (київської).

  статья (106,6 K)
 • Діяльність Грушевського по згуртуванню українства у Галичині. Дослідницька робота Наукового товариства імені Шевченка. Опоненти Грушевського в українському визвольному русі. Значення історичної, публіцистичної, педагогічної спадщини Михайла Грушевського.

  реферат (18,6 K)
 • Исследование основных достижений Ломоносова - русского химика и физика, энциклопедиста. Формулировка принципов кинетической теории газов. Определение важных дат биографии одного из самых выдающихся ученых. Рассмотрение интересных фактов из жизни.

  биография (193,1 K)