• Злочинна поведінка членів суспільства, які перебувають на стадії формування особистості, життєвої позиції, переходу від життя під опікою сім’ї і школи до самостійного життя. Несформованість емоціональної сфери і морально-психологічних настанов засуджених.

  статья (20,8 K)
 • Маркетинг – діяльність спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Основні принципи маркетингу в ринковій економіці з погляду макроекономіки. Концепція соціально-етичного маркетингу.

  контрольная работа (26,7 K)
 • Визначення сучасних концепцій маркетингу та розробка підходів до його використання в умовах глобалізації економічної діяльності та складного кризового періоду в Україні. Доцільність застосовування міжнародного маркетингу у вітчизняних підприємствах.

  статья (28,2 K)
 • Соціально-філософський аналіз пізнавальної традиції в осмисленні співвідношення елементів природного та соціального аспектів життєдіяльності суспільства. Співвідношення суспільноцентричного та індивідоцентричного розуміння соціальної справедливості.

  автореферат (65,8 K)
 • Соціально-філософський аналіз пізнавальної традиції в осмисленні співвідношення елементів природного і соціального аспектів життєдіяльності людського суспільства. Специфічні особливості східного і західноєвропейського розуміння соціальної справедливості.

  автореферат (41,4 K)
 • Еволюція стратегічного управління в економіці, особливості його розвитку від 20-х рр. ХІХ ст. до сьогодні і процесу оформлення в наукову дисципліну. Уточнення розуміння стратегічного управління і вибір ефективної системи управління на рівні організації.

  реферат (211,5 K)
 • Характеристика сутності логістичної системи, метою якої є поставка товарів та виробів в задане місце, в потрібній кількості та асортименті в максимально можливому ступені підготовлених до виробничого чи особистого споживання при заданому рівні витрат.

  контрольная работа (130,1 K)
 • Ідеологія західноукраїнської кооперативної думки в XIX – на початку XX ст. Синтез кооперативних ідей російського та західноукраїнського кооперативного руху у свідомості волинських кооператорів. Ідеологія теоретиків кооперації міжвоєнного періоду.

  статья (387,8 K)
 • Приклади меблів Стародавнього Єгипту. Приклади меблів в романському і готичному стилі. Приклади меблів епохи Відродження (Франція). Сучасні крісла та їх різновиди: крісло-ліжко, розкладне крісло, крісло-трансформер з різними пристроями, крісло-гойдалка.

  реферат (1,4 M)
 • Дослідження еволюції культури пшениці за примітивних, екстенсивних і частково перехідних систем землеробства в Україні. Результати археологічних досліджень основних елементів агротехніки пшениці та можливості експорту зерна трипільської культури.

  статья (331,3 K)
 • Різка зміна клімату після падіння астероїда - причина вимирання динозаврів. Перехід до прямоходіння - фактор, що збільшував можливості самозахисту наземних мавп. Австралопітек - перехідна форма між людиноподібною мавпою і давніми людськими істотами.

  статья (188,6 K)
 • Аналіз проблеми встановлення механізмів, які визначають у широких інтервалах магнітного поля та температури магнітних властивостей високоанізотропного гексафериту барію при зменшенні об’єкта дослідження від макроскопічного монокристала до нанокристала.

  автореферат (90,4 K)
 • Дослідження еволюції магнітних та оптичних властивостей аморфних сплавів на основі Fe та Co при термічних та лазерних обробках. Вивчення процесу утворення областей, збагачених атомами металоїдів (сегрегації металоїдів), що спричиняє окрихчення сплавів.

  автореферат (39,3 K)
 • Принципи, алгоритм і вимоги створення маркетингових структур на підприємстві. Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту. Ділова етика в організації. Репутація та імідж фірми. Корпоративні й конкурентні стратегії: зміст та види.

  дипломная работа (1,5 M)
 • Історія виникнення та розвиток маркетингу. Характеристика чинників мікро- та макросередовища та їх впливу на маркетингову діяльність виробника. Вивчення особливостей методів опитування. Розгляд значення та основних етапів життєвого циклу товарів.

  шпаргалка (804,7 K)
 • Аналіз різних підходів науковців до визначення терміну "мережева економіка", дослідження періодів становлення мережевої економіки в Україні та в світі, її складових, розгляд деяких процесів, внаслідок яких відбувалося її формування та розширення.

  статья (350,7 K)
 • Євроінтеграція України та необхідність володіння іноземними мовами. Підходи, методи та методики викладання іноземної мови, їхні особливості. Попит суспільства, що передбачає підхід до учня залежно від глибини знань та витрат часу на оволодіння мовою.

  статья (272,9 K)
 • Способи врегулювання міжплемінних спорів; зовнішньополітичних конфліктів у стародавніх Єгипті, Греції, Римі, Китаю. Організація дипломатичної служби. Регулювання відносин між державами за допомогою договору. Застосування "шлюбної дипломатії" у XIV-XVI ст.

  статья (21,9 K)
 • Розвиток мистецтва у стародавньому світі. Художня культура середньовіччя. Формування бароко. Виникнення класицизму, сентименталізму, романтизму, експресіонізму, абстракціонізму та сюрреалізму. Вплив критичного реалізму на духовний розвиток суспільства.

  реферат (20,2 K)
 • Туризм - одна з форм соціалізації людини, його поняття, мета, задачі, функції: соціально-демографічна, культуротворча, економічна, гуманістична; класифікація за видами і формами. Міжнародний туризм як галузь світового господарства, його еволюція.

  реферат (26,6 K)