• Принципи, алгоритм і вимоги створення маркетингових структур на підприємстві. Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту. Ділова етика в організації. Репутація та імідж фірми. Корпоративні й конкурентні стратегії: зміст та види.

  дипломная работа (1,5 M)
 • Історія виникнення та розвиток маркетингу. Характеристика чинників мікро- та макросередовища та їх впливу на маркетингову діяльність виробника. Вивчення особливостей методів опитування. Розгляд значення та основних етапів життєвого циклу товарів.

  шпаргалка (804,7 K)
 • Аналіз різних підходів науковців до визначення терміну "мережева економіка", дослідження періодів становлення мережевої економіки в Україні та в світі, її складових, розгляд деяких процесів, внаслідок яких відбувалося її формування та розширення.

  статья (350,7 K)
 • Євроінтеграція України та необхідність володіння іноземними мовами. Підходи, методи та методики викладання іноземної мови, їхні особливості. Попит суспільства, що передбачає підхід до учня залежно від глибини знань та витрат часу на оволодіння мовою.

  статья (272,9 K)
 • Способи врегулювання міжплемінних спорів; зовнішньополітичних конфліктів у стародавніх Єгипті, Греції, Римі, Китаю. Організація дипломатичної служби. Регулювання відносин між державами за допомогою договору. Застосування "шлюбної дипломатії" у XIV-XVI ст.

  статья (21,9 K)
 • Розвиток мистецтва у стародавньому світі. Художня культура середньовіччя. Формування бароко. Виникнення класицизму, сентименталізму, романтизму, експресіонізму, абстракціонізму та сюрреалізму. Вплив критичного реалізму на духовний розвиток суспільства.

  реферат (20,2 K)
 • Туризм - одна з форм соціалізації людини, його поняття, мета, задачі, функції: соціально-демографічна, культуротворча, економічна, гуманістична; класифікація за видами і формами. Міжнародний туризм як галузь світового господарства, його еволюція.

  реферат (26,6 K)
 • Основні групи місцевих податків, що справляються у західних країнах. Напрямки реформування місцевого оподаткування в Україні. Види та елементи податків і обов'язкових зборів. Складові елементи податкової системи України, перспективи її розвитку.

  лекция (52,7 K)
 • Гроші та їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства. Процес еволюції форм грошей, переваги та недоліки у їх використанні. Аналіз розвитку монети як форми справжніх грошей. Еволюційні процеси в економіці, які спричинили демонетизацію золота.

  реферат (23,1 K)
 • Розкриття історичних аспектів становлення бюджетної системи як фінансової категорії, її еволюції світовою і вітчизняною науковою фінансовою думкою. Розгляд методології і аналітичного інструментарію інституціональної і неоінституціональної теорій.

  статья (180,6 K)
 • Дослідження питань розвитку критичного мислення особистості. Аналіз точок дотику наукових поглядів у сфері медіапедагогіки, медіадидактики та в інших галузях. Дискусія щодо їх практичного використання у системі післядипломної педагогічної освіти.

  статья (22,3 K)
 • Представлення систематизованого огляду наукових досліджень у сфері медіаосвіти, презентованих зарубіжними й вітчизняними науковими школами. Дискурс можливості практичного використання порушених досліджень у системі післядипломної педагогічної освіти.

  статья (21,9 K)
 • Дослідження історії становлення наукової думки засобів електрокомунікацій в Україні. Вивчення діяльності науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів. Характеристика внеску провідних учених та інженерів у розвиток техніки електрокомунікацій.

  автореферат (41,4 K)
 • Визначення і теоретичне осмислення історичного досвіду діяльності бібліотечних асоціацій у різних країнах світу. Обґрунтування напрямів їх незалежної діяльності, важливих для вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення сучасного суспільства.

  автореферат (79,8 K)
 • Громадсько-політичне життя та національно-політичні погляди І. Наумовича. Депутатська діяльність у Галицькому сеймі та Віденському парламенті. Судові дії проти громадського діяча та греко-католицького священика І. Наумовича. Судовий процес Ольги Грабар.

  реферат (24,9 K)
 • Неокласична школа політичної економії. Послаблення позицій неокласицизму як основи економічної політики. Перегляд неокласичної концепції ринку. Нова неокласика як домінуючий, перспективний напрямок політекономії. Характерні риси нових неокласичних теорій.

  доклад (25,3 K)
 • Головні причини та історичні передумови активізації студій над східноєвропейською духовнопісенною творчістю XVII – XIX ст., головно українською. Перекладацька праця Симона Тодорського, її аналіз та оцінка значення. Монографія Д. Штерна, її зміст.

  статья (327,8 K)
 • Соціальні механізми, що призводять до формування девіантної поведінки в середовищі сучасних спортсменів. Концептуальна схема розвитку системи норм та критеріїв, моральних та етичних цінностей. Напрямки профілактики соціальних відхилень у сфері спорту.

  автореферат (33,5 K)
 • Визначення взаємозв’язку між юридичною базою системи учнівства і загальним правовим полем, в якому функціонувала кустарно-реміснича промисловість УРСР у період нової економічної політики. Особливості застосування нормативно-правових актів на практиці.

  статья (26,9 K)
 • Аналіз історії розвитку нормативно-правового підґрунтя забезпечення екологічної безпеки в Україні. Розвиток основних принципів і пріоритетів захисту навколишнього природного середовища. Основні тенденції подальшого формування правової бази в даній галузі.

  статья (198,4 K)