• Морфологічні ознаки ґрунтів: забарвлення, структура, механічний склад та включення. Зональні типи ґрунтів згідно географічним зонам України. Напрями охорони ґрунтів: підвищення родючості, запобігання ерозії та засоленню. Поняття моніторингу територій.

  реферат (23,9 K)
 • Структура та родючість ґрунтів України. Заходи з охорони та підвищення родючості ґрунтів. Коротка характеристика ґрунтів полісся, лісостепу, степу, гірських областей України. Формування культурного агроландшафту як основний захід збереження ґрунтів.

  реферат (1020,2 K)
 • Структура та етапи еволюції атмосфери, гідросфери та біосфери. Вплив живих організмів і їхніх систем на навколишні їх фізичні, хімічні і геологічні фактори. Ґрунт як основний компонент наземних екосистем, призначення та реалізація його експертної оцінки.

  реферат (22,4 K)
 • Вплив електрохімічного закріплення глинистих ґрунтів на несучу здатність анкерів. Зростання їх несучої здатності від витрат електроенергії. Конструкція електрохімічного анкеру й екологічно чистий спосіб його улаштування для закріплення нафтогазопроводів.

  автореферат (185,2 K)
 • Видовий склад водоростей у ґрунтах широколистяних лісів та лучних степів. Альгоугруповання ґрунтів, зайнятих цими фітоценозами. Критико-систематичне дослідження та проведення флористичного аналізу деяких таксонів рідкісних видів ґрунтових водоростей.

  автореферат (36,5 K)
 • Рецензія до монографії З.С. Гладуна "Адміністративне право та охрана здоров’я населення в Україні". Удосконалення правової бази регулювання відносин у сфері охорони здоров’я і гармонізації українського медичного законодавства з нормами міжнародного права.

  статья (13,5 K)
 • Історіографічний розгляд головних бойових дій під час Першої світової війни на сьогоднішньої української території. Дослідження соціальних та економічних наслідків війни на мікро- і макрорівнях. Аналіз динаміки пересування біженців після 1915 року.

  анализ книги (107,3 K)
 • Ґрунтово-археологічні дослідження та геохронологічний аналіз давніх курганних комплексів. Еволюція ґрунтового покриву на різних етапах голоцену. Властивості ґрунтової маси, що використана у якості будівельного матеріалу при спорудженні курганів.

  статья (26,9 K)
 • Структура сільськогосподарських угідь - один з важливих показників їх стійкості проти дії ерозійних процесів. Визначення максимальної площі ріллі для України, оптимальне просторове розміщення якої не призведе до прискореної ерозії, деградації земель.

  статья (142,9 K)
 • Вивчення ґрунтозахисної і агрономічної ефективності системи землеробства. Покращення агрофізичних та агрохімічних показників чорнозему еродованого на схилових землях. Розгляд безполицевого обробітку ґрунту. Системи землеробства на схилових землях.

  автореферат (110,5 K)
 • Класифікація, фізичні й хімічні властивості мінералів. Основна характеристика і класифікація гірських порід. Профіль ґрунтів, його морфологічні ознаки, методи визначення структури. Гумусний стан ґрунту, заходи його регулювання, методи дослідження.

  методичка (1,5 M)
 • Процес формування штучних біогеоценозів з використанням органічних добрив. Особливості використання пташиного посліду та лінгосульфатів. Формування механізмів керування ростом і розвитком рослин. Структурно-функціональні основи штучних біогеоценозів.

  реферат (30,1 K)