• Всесвіт як весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі і просторі і нескінченно різноманітний за формами, які приймає матерія в процесі свого розвитку. Прагнення людства пізнати навколишній світ і зрозуміти, яке місце воно займає у Всесвіті.

  реферат (3,2 M)
 • Використання традиційних методів натуропатії в готелі "Прем’єр Палац". Підвищення рівня та якості обслуговування. Лікування водоростями та продуктами моря. Вибір оснащення кабінету таласотерапії. Проведення процедур в гідрофузіонной капсулі "Дермалайф".

  курсовая работа (48,2 K)
 • Основні концепції, що пояснюють причини виникнення грошей: раціоналістична й еволюційна. Функція грошей як міри вартості в епоху золотих й повноцінних паперових грошей. Еволюція функції грошей як засобу платежу. Суть грошового обігу, його стабільність.

  реферат (1,2 M)
 • Гроші як найважливіший атрибут ринкової економіки. Історія розвитку товарного обороту. Безпосередній зв'язок ліквідності будь-якого майна з витратами його обміну на інші види цінностей. Еволюція економічної теорії в ХХ ст. як передумова еволюції грошей.

  курсовая работа (47,0 K)
 • Дослідження теорій походження, сутності і функцій грошей, які є предметом попиту та істотно впливають на ринок товарів і послуг. Особливості та види стану грошового обігу, який може привести до змін умов економічної рівноваги. Еволюція грошових агрегатів.

  курсовая работа (31,9 K)
 • Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

  курсовая работа (1,3 M)
 • Вивчення процесу появи і формування грошових систем в XVI-XVII століттях з появою та затвердженням капіталістичного способу виробництва. Характеристика саморегулюючих та регульованих грошових систем відповідно до загальних законів функціонування грошей.

  реферат (20,7 K)
 • Розгляд еволюції кредитної системи дореволюційної Росії. Проведення реформ грошово-кредитної ланки РФ в умовах адміністративної економіки. Реорганізація кредитної системи країни: посилення впливу банківських систем на розвиток народного господарства.

  курсовая работа (42,6 K)
 • Державний лад і управління в часи української національної революції (1648-1654 рр.). Роль Богдана Хмельницького у створенні самостійної Козацької держави. Державне управління в період Руїни. "Гетьманські статті" як важливе джерело управлінської думки.

  реферат (30,0 K)
 • Держава і управління Київської Русі. Державно-правовий устрій Галицько-Волинського князівства. Основні форми його управління. Формування центральної адміністрації Великого князівства Литовського. Державний устрій в Україні під владою Литви і Польщі.

  реферат (37,8 K)
 • Взаємозв'язок інтегральних характеристик динамічного розсіяння Х-променів, температурних спектрів поглинання пружної енергії зі змінами дефектної структури опромінених монокристалів кремнію високоенергетичними електронами в процесі природного старіння.

  автореферат (36,5 K)
 • У дисертаційному дослідженні вивчаються характеристики мовленнєвих актів директивів та тенденції їх історичного розвитку в англійській мові XVI – XX ст. Аспектно-блочне моделювання виявило діахронічні сталі та змінні прагматичної системи директиву.

  автореферат (71,4 K)
 • Визначення поняття дистантних форм бібліотечного обслуговування, основних тенденцій та напрямів їх розвитку. Досвід їх впровадження у практику роботи провідних бібліотек України. Основи інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади.

  автореферат (33,6 K)
 • Характеристика розвитку міждержавних двосторонніх відносин України з державами Центрально-Східної Європи у 1999–2000-ні роки. Аналіз специфіки нової системи культурного співробітництва. Дослідження проявів активації культурного життя етносів України.

  статья (307,6 K)
 • Пріоритети торгівельно-фінансової політики та її співвідношення з іншими напрямками економічної політики держави, методи та способи здійснення. Взаємозв’язок економічної політики та соціальної боротьби. Стан вивчення даної проблеми в історіографії.

  автореферат (44,1 K)
 • Виявлення основних рис політекономічної школи в Україні, рівня методологічних уявлень представників цієї школи та їх внеску у політичну економію. Розкриття характеру інтерпретації М. Туганом-Барановським теорії граничної корисності Австрійської школи.

  автореферат (63,5 K)
 • Вплив і взаємодія психоаналізу й фемінізму в етнопсихологічній концепції особистості у творчості П. Загребельного. Національні домінанти й універсальні парадигми персональної системи письменника. Міфопоетична закодованість героїв прози П. Загребельного.

  автореферат (52,4 K)
 • Поема як жанр ліро-епосу, основні різновиди. Еволюціонування жанрової форми поеми у творчому світі В. Сосюри: від "Червоної зими" до "Каїна" та "Розстріляного безсмертя". Сюжет і композиція та проблематика поем. Використання художніх засобів в творах.

  курсовая работа (60,1 K)
 • Висвітлення художньої специфіки притчових творів у поезії Дмитра Павличка. Особливості розвитку Дмитром Павличком поетичних традицій Івана Франка у царині сатири, гумористики та притчописання. Дослідження віршів-притч у поетичному спадку Дмитра Павличка.

  статья (27,7 K)
 • Соціально-економічні, правові передумови формування і розвитку приватного права. Виникнення та еволюція концепції поділу права на публічне і приватне. Вплив римського права на формування західноєвропейського приватного права. Кодифікація цивільного права.

  автореферат (67,6 K)