• Рання еволюція Землі і взаємозв'язок даної проблеми з теорією походження життя на планеті. Етапи зародження і розвитку земних оболонок. Спроби прогнозування подальшого розвитку Землі. Будова і структура земної кори в різні епохи існування планети.

  реферат (24,1 K)
 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат (30,4 K)
 • Основні тенденції розвитку змісту освіти початкової школи Великобританії середини ХІХ-ХХ століть. Визначення педагогічних завдань, змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності учнів з метою орієнтації української освіти на європейські стандарти.

  статья (298,1 K)
 • Міжнародне становище і зовнішньополітичні доктрини РФ в 90-х роках ХХ ст. Прозахідний курс та доктрина Примакова. Еволюція напрямів зовнішньої політики за президентства В. Путіна та Д. Медведєва. Курс на модернізацію і ключові пріоритети сучасної Росії.

  курсовая работа (115,6 K)
 • Еволюція поглядів на розвиток громадянського суспільства, типи відносин між державою та громадянами. Характерні риси відносин громадянського суспільства і держави, етапи формування протестних настроїв. Еволюція ідеї "громадянського суспільства".

  статья (192,6 K)
 • Узагальнення найбільш характерних тенденцій поступального розвитку ідеї національного самовизначення у кінці ХІХ – на початку ХХ століть, відображених в документах вітчизняної суспільно-політичної думки. Аналіз державно-політичної емансипації країни.

  автореферат (66,8 K)
 • Антична культура класичної доби, аттична трагедія як універсальна модель цієї культурної епохи і як соціорегулюючий та культуро-моделюючий механізм останньої. Еволюція індивідуальності в античній культурі, специфікація античного типу індивідуальності.

  автореферат (37,6 K)
 • Результати винахідництва і промислові зразки. Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Інтелектуальна власність та результати технічної творчості. Міжнародні документи у сфері охорони авторського виробу. Захист знаків, що ідентифікують виробника.

  курсовая работа (44,5 K)
 • Характеристика іпотечних кредитів банківських і небанківських установ, які намагаються представити дуже вигідними. Історія розвитку іпотечних відносин в Україні. Інститути, які шляхом іпотечного кредитування беруть участь в інвестиційному процесі.

  реферат (28,4 K)
 • Етимологічні, структурні, стилістичні, функціональні, словотворчі та семантичні характеристики ядерних лексем англійської та німецької мов, особливості їхнього розвитку та механізми взаємодії з периферійними прошарками відповідних лексичних систем.

  автореферат (93,4 K)
 • Особливості децентралізації федеративної системи Канади. Вплив квебекської проблеми на формування політичної системи країни. Причини загострення відносин між англоканадською і франкоканадською громадами. Конституційні угоди з міжпровінційних стосунків.

  автореферат (40,6 K)
 • Поняття касового виконання державного бюджету за доходами. Недоліки банківської системи виконання бюджету. Система електронних платежів Нацбанку України. Структура єдиного казначейського рахунку. Відповідальність Національного банку за розмір емісії.

  контрольная работа (24,5 K)
 • Розвиток ідейної спадщини А. Сміта вченими. Ідеології економічного лібералізму. Механізми зростання приватного та національного багатства на основі поділу праці, теорій вартості, класового поділу суспільства. Інституціональні погляди Т. Веблена.

  реферат (34,3 K)
 • Дослідження особливостей формування та зміни кластеризованої структури в кристалічних феритах рентгеноструктурними та рентгеноспектральними методами. Вивчення закономірностей формування та еволюції мезоскопічних неоднорідностей структури в ферошпінелях.

  автореферат (67,0 K)
 • Кластеризація як перспективна форма об'єднання продуктивних сил регіону в умовах глобалізації світових економічних процесів. Світові тенденції і досвід розвинених країн щодо кооперації бізнесу на основі створення мережевих об’єднань кластерного типу.

  статья (982,4 K)
 • Клімат як багаторічний режим погоди та один з факторів географічного середовища. Головні кліматотворчі чинники. Еволюція клімату, динаміка кліматичних умов протягом усієї історії Землі. Залежність між геологічними циклами та зміною клімату на планеті.

  курсовая работа (1,0 M)
 • Першi вiдомостi про живi органiзми. Походження життя, енергія необхідна для життя. Еволюція клітини та створення клiтинної теорiї. Клітинні та неклітинні форми життя. Вiруси – основні збудники хвороб. Виникнення генетичного коду та розмноження клітини.

  реферат (35,4 K)
 • Оцінка стану розвитку комплексного механізму державного управління новаційно-інноваційною діяльністю. Виявлення характерних рис та особливостей новаційно-інноваційної політики та врахування їх при формуванні та розвитку національної інноваційної системи.

  статья (537,5 K)
 • Вивчення композиційних прийомів формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини XVII-поч. XXІ ст. Історичні етапи розвитку храмового будівництва, типологічні, стилістичні та об'ємно просторові особливості побудови церковних інтер'єрів.

  автореферат (71,0 K)
 • Етапи розвитку комп’ютерної графіки. Дослідження періоду великих комп’ютерів. Поява технології мультимедіа. Засоби та прийоми автоматизації кодування, обробки й декодування графічної інформації. Аналіз вітчизняного досвіду в галузі комп’ютерної графіки.

  реферат (994,6 K)