• Поема як жанр ліро-епосу, основні різновиди. Еволюціонування жанрової форми поеми у творчому світі В. Сосюри: від "Червоної зими" до "Каїна" та "Розстріляного безсмертя". Сюжет і композиція та проблематика поем. Використання художніх засобів в творах.

  курсовая работа (60,1 K)
 • Висвітлення художньої специфіки притчових творів у поезії Дмитра Павличка. Особливості розвитку Дмитром Павличком поетичних традицій Івана Франка у царині сатири, гумористики та притчописання. Дослідження віршів-притч у поетичному спадку Дмитра Павличка.

  статья (27,7 K)
 • Дослідження розвитку категорії заперечення у деяких романських мовах (італійській, французькій, португальській, каталанській, румунській), передусім різних заперечних засобів: заперечних часток, займенників, прислівників. Приклад різних видів заперечення.

  статья (29,5 K)
 • Соціально-економічні, правові передумови формування і розвитку приватного права. Виникнення та еволюція концепції поділу права на публічне і приватне. Вплив римського права на формування західноєвропейського приватного права. Кодифікація цивільного права.

  автореферат (67,6 K)
 • Рання еволюція Землі і взаємозв'язок даної проблеми з теорією походження життя на планеті. Етапи зародження і розвитку земних оболонок. Спроби прогнозування подальшого розвитку Землі. Будова і структура земної кори в різні епохи існування планети.

  реферат (24,1 K)
 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат (30,4 K)
 • Основні тенденції розвитку змісту освіти початкової школи Великобританії середини ХІХ-ХХ століть. Визначення педагогічних завдань, змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності учнів з метою орієнтації української освіти на європейські стандарти.

  статья (298,1 K)
 • Особливості централізованої системи управління зовнішньоекономічним зв'язками в СРСР. Причини демонтажу державної зовнішньоекономічної монополії. Інструменти концепції захисту внутрішнього ринку. Причини низької інвестиційної привабливості України.

  реферат (40,4 K)
 • Міжнародне становище і зовнішньополітичні доктрини РФ в 90-х роках ХХ ст. Прозахідний курс та доктрина Примакова. Еволюція напрямів зовнішньої політики за президентства В. Путіна та Д. Медведєва. Курс на модернізацію і ключові пріоритети сучасної Росії.

  курсовая работа (115,6 K)
 • Еволюція поглядів на розвиток громадянського суспільства, типи відносин між державою та громадянами. Характерні риси відносин громадянського суспільства і держави, етапи формування протестних настроїв. Еволюція ідеї "громадянського суспільства".

  статья (192,6 K)
 • Визначення нормативного акту, що офіційно запровадив громадянство Євросоюзу - договору про Європейський Союз у редакції Маастрихтського договору. Аналіз факторів, що вплинули на формування переліку прав громадян і посприяли його юридичному закріпленню.

  статья (27,4 K)
 • Узагальнення найбільш характерних тенденцій поступального розвитку ідеї національного самовизначення у кінці ХІХ – на початку ХХ століть, відображених в документах вітчизняної суспільно-політичної думки. Аналіз державно-політичної емансипації країни.

  автореферат (66,8 K)
 • Антична культура класичної доби, аттична трагедія як універсальна модель цієї культурної епохи і як соціорегулюючий та культуро-моделюючий механізм останньої. Еволюція індивідуальності в античній культурі, специфікація античного типу індивідуальності.

  автореферат (37,6 K)
 • Результати винахідництва і промислові зразки. Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Інтелектуальна власність та результати технічної творчості. Міжнародні документи у сфері охорони авторського виробу. Захист знаків, що ідентифікують виробника.

  курсовая работа (44,5 K)
 • Характеристика іпотечних кредитів банківських і небанківських установ, які намагаються представити дуже вигідними. Історія розвитку іпотечних відносин в Україні. Інститути, які шляхом іпотечного кредитування беруть участь в інвестиційному процесі.

  реферат (28,4 K)
 • Етимологічні, структурні, стилістичні, функціональні, словотворчі та семантичні характеристики ядерних лексем англійської та німецької мов, особливості їхнього розвитку та механізми взаємодії з периферійними прошарками відповідних лексичних систем.

  автореферат (93,4 K)
 • Особливості децентралізації федеративної системи Канади. Вплив квебекської проблеми на формування політичної системи країни. Причини загострення відносин між англоканадською і франкоканадською громадами. Конституційні угоди з міжпровінційних стосунків.

  автореферат (40,6 K)
 • Поняття касового виконання державного бюджету за доходами. Недоліки банківської системи виконання бюджету. Система електронних платежів Нацбанку України. Структура єдиного казначейського рахунку. Відповідальність Національного банку за розмір емісії.

  контрольная работа (24,5 K)
 • Розвиток ідейної спадщини А. Сміта вченими. Ідеології економічного лібералізму. Механізми зростання приватного та національного багатства на основі поділу праці, теорій вартості, класового поділу суспільства. Інституціональні погляди Т. Веблена.

  реферат (34,3 K)
 • Дослідження особливостей формування та зміни кластеризованої структури в кристалічних феритах рентгеноструктурними та рентгеноспектральними методами. Вивчення закономірностей формування та еволюції мезоскопічних неоднорідностей структури в ферошпінелях.

  автореферат (67,0 K)