Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart-суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико-концептуальний контекст

Концептуалізація становлення і розвитку нового типу суспільства – smart-суспільства в сучасну епоху інформаційної революції. Сутність та напрями розвитку smart-організації в умовах цифрової трансформації. Приклад застосування технологій smart-стаффінгу.

Рубрика Социология и обществознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 10.05.2018
Размер файла 36,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 1:005.591.4-028.63:316.3

Запорізька державна інженерна академія (Україна, Запоріжжя)

Маріямпольська колегія (Литва, Маріямполь)

Ґенеза від інформаційного суспільства до «smart-суспільства» в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико-концептуальний контекст

Воронкова В. Г., доктор філософських наук, професор, зав. кафедри менеджменту організацій та управління проектами, valentina-voronkova@yandex.ru

Романенко Т. П., доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами, romanenko.tp@gmail.com

Андрюкайтене Р., доктор PhD соціальних наук (менеджмент), доцент, зав. кафедри підприємництва та економіки, regina.andriukaitiene@gmail.com, regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

Анотація

smart інформаційний цифровий стаффінг

Предметом, темою і метою роботи є концептуалізація становлення і розвитку нового типу суспільства - smart--суспільства, що розвивається в сучасну епоху інформаційної революції. В статті використовується системна методологія для аналізу складних проблем ґенези від інформаційного до smart-суспільства та проаналізовано поняттєво-категорійний апарат концепції smart-суспільства Визначено сутність та основні напрями розвитку smart-організації в умовах цифрової трансформації. Приведено приклад застосування технологій smart-стаффінгу в організаціях, що свідчить про ускладнення пошуку персоналу для роботи в смарт-організаціях в умовах цифрової трансформації суспільства в епоху Інтернет.

Ключові слова: інформаційне суспільство, smart-суспільство, smart- технології, технології smart-стаффінгу, концепція smart-суспільства, цифрова цивілізація.

Annotation

Voronkova V. G., Doctor of Sciences Philosophy, professor,

Head of the Department of Management of Organizations and project management, Zaporozhye State Engineering Academy (Ukraine, Zaporizhzhya), valentina-voronkova@yandex.ru

Romanenko T. P, Associate Professor Head of the Department of Management of Organizations and project management,

Zaporozhye State Engineering Academy (Ukraine, Zaporizhzhya), romanenko.tp@gmail.com

Andriukaitiene R., Doctor PhD of social sciences,

Head of Business and Economics Department, Associate Professor, Head of the Business and Economics Department Marijampole college (Lithuania, Marijampole), regina.andriukaitiene@gmail.com, regina.andriukaitiene@mkolegija.lt

Genesis from the information society to the «smart-society» in the context of the historical evolution of the modern world: theoretical-conceptual context

In the article the subject of the theme and purpose of the work is the conceptualization of the formation and development of a new type of society - the smart-society, developing in the modern era of the information re-volution. The article uses the system methodology for the analysis of complex problems of specialized information to smart-society and analysed ponattevo-category vehicle concept of the smart community. Definitely the essence and main directions of development of the smart organization in terms of digital transformation. Shown is an example of the application of smart technologies--ctaffingu organizations, indicating difficulties finding staff to work in smart organizations in terms of the digital transformation of society in the age of the Internet.

Keywords: information society, smart-society, smart-technology, smart technologies--ctaffingu, smart-society, digital civilization.

Стаття виконана як результат виконання завдань НДР «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми сучасної України в умовах глобалізації» (0115U002343 (20152017 рр.).

Поняття «інформаційне суспільство» характеризує постіндустріальний рівень його розвитку, в контексті якого величезне значення має такий ресурс, як інформація. На зміну інформаційному суспільству йде «суспільство знань», яке інколи ототожнюється з інформаційним, проте в деяких випадках його називають наступною стадією розвитку («Towards Knowledge Societies», доповідь ЮНЕСКО) - «суспільством знань» з його найважливішим ресурсом знання. Розвиток інформаційного суспільства пов'язаний з початком ери становлення розуму та інформаційно-комунікативних технологій, що формують інформаційно-комунікативне суспільство. Логічним продовженням мережевого суспільства є формування смарт-суспільства (smart-society), що розвивається на основі смарт-технологій. Концепція смарт-суспільства знаходиться в основі сучасних державних програм розвитку країн Південної Кореї та Японії, зокрема, в Південній Кореї Національним соціальним агентством розроблена «Стратегія смарт-суспільства», що впроваджує технологічні засади старт-суспільства. Smart-суспільство трансформує бізнес, роблячи управління більш інтелектуальним (гнучким, розумним), а діяльність, направленою на використання знань та інновацій. Освіта, за рахунок використання електронних і колективних технологій, стає більш масовою та ефективною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на яку спираються автори. Результати фундаментальних досліджень концептуалізації ґенези інформаційного суспільства до smart-суспільства представлено у наукових працях Р Абдєєва, Д. Белла, Н. Вінера, В. Глушкова, У Ешбі, К. Коліна, І. Пригожина, А. Урсула, Р Фішера, Г. Хакена, Р Хартлі, К. Шеннона. На нашу думку, поняття «концепції розвитку інформаційного суспільства» слід розглядати в одному ряду з такими типовими характеристиками, як «постіндустріальне суспільство» (Д. Белл), «інформаційне суспільство» (М. Порат, Й. Масуда), «мережеве суспільство» (М. Кастельс), «нове індустріальне суспільство» (Дж. Гелбрейт), «активне суспільство» (А. Етціоні), «постекономічне суспільство» (В. Іноземцев), «організаційне суспільство» (Р Престус), «пострадянське суспільство» (Ж.-Ф. Ліотар). Аналіз тенденцій сучасного розвитку інформаційного суспільства до smart-суспільства вимагає від компаній (організацій) здійснення ефективного управління бізнес-процесами задля зайняття конкурентоспроможних позицій на ринку праці. Перехід до цифрового бізнесу в умовах інформаційної революції та формування інформаційної культури особистості, необхідної для реалізації цих процесів [4]. Найбільш ефективно концепція смарт-суспільства реалізується в межах проектно-орієнтованих організацій, що представляють собою по суті тип інноваційної організації. У всьому світі набирає обертів соціально-інформаційна економіка, коли пріоритетним виступає не інтерес інвестора/акціонера, а суспільне благо, Sharing economy, social enterprenership, smart dty, open big data, все те, що відкриває нові можливості для створення суспільних благ. Модель проектно-орієнтованих організацій застосовується до цілого ряду галузей і сфер економічної діяльності, яка володіє всіма внутрішніми і зовнішніми ресурсами, що формують передумови для створення старт-бізнесу як аналогу розвитку старт-суспільства. В Україні дана тема започаткована у доробку В. Андрущенко «Організоване суспільство:проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу» (К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2006. - 502 с.) [1].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. Проблемна ситуація. Ґенеза інформаційного суспільства до smart-суспільства визначається як мистецтво застосування системи сучасних методів ІКТ для досягнення певних результатів проектно-орієнтованої організації та бізнесу як однієї з перспективних у плані розвитку смарт-суспільства як глобальної тенденції розвитку [5]. Основними принципами концепції розвитку смарт-суспільства є: 1) поглиблення рівня обґрунтованості інвестиційних рішень, що приймаються через посередництво багатоваріантних (не менше 3-х) і багато-факторних оцінок (технологічних, економічних, соціальних та інших); 2) висока міра координації і контролю у процесі виконання інвестиційних проектів; 3) системний аналіз і постійне відслідковування зовнішніх змін (кон'юнктури ринку з усіх видів ресурсів, різних невизначених обставин і негативних факторів, що виникають на шляху інвестиційного циклу). В контексті еволюції інформаційного суспільства до смарт-суспільства використовується системна методологія, що включає підходи інформаційно-комунікативного менеджменту: 1) технічний; 2) комерційний; 3) фінансовий; 4) економічний; 5) організаційний; 6) екологічний; 7) соціальний; 8) системний [6].

Мета наукового дослідження - концептуалізація суспільства від інформаційного до smart-суспільства та формування нової ролі smart-менеджера (розумного, інтелектуального), що включає базові знання про інформаційне суспільство, необхідні для того, щоб адаптуватися до умов, що трансформуються у напрямі до старт-суспільства.

Дана мета реалізується в наступних задачах:

- сформулювати мету і цілі концепції smart- суспільства;

- проаналізувати поняттєво-категорійний апарат концепції ґенези суспільства від інформаційного суспільства до smart-суспільства;

- розкрити сутність та сучасне значення smart- суспільства;

- виявити проблеми smart-суспільства в умовах цифрової трансформації та шляхи їх вирішення.

Відмітимо, що вперше термін «SMART-суспільство» ввів П. Друкер ще у 1954 р., перші літери якого означали: S - Self-Directed; M - Motivated; A - Adaptive; R - Resourceenriched; T - Technology. SMART-критерії, яким повинні відповідати цілі: 1) specific - конкретний (що необхідно досягнути); 2) measurable - вимірюваний (у чому буде вимірюватися результат); 3) attainable - досягнутий (за рахунок чого можливо досягнути цілі); 4) relevant - актуальний (визначення істинності цілі); 5) time-bounded - співвіднесення з конкретним строком (визначення часового проміжку, по закінченню якого ціль має бути досягнута). Правильна постановка цілей означає, що вони мають бути конкретними, вимірювальними, досягнутими, значущими і співвідноситися з конкретним строком, що й означають перші літери даного терміну. Слово «smart» у перекладі на українську означає розумний, тобто як такий, що сприяє розвитку розумних технологій і формуванню організованого (розумного) суспільства,- як відмічає відомий український вчений А. Андрущенко [1].

Ключовим у властивості «смарт» є здатність взаємодіяти з оточуючим середовищем. Не випадково передові країни вже давно сформували концепції (парадигми, теорії) розвитку смарт-суспільства, а саме - розумного суспільства, розумного уряду, розумної освіти, розумного міста, що пов'язано з формуванням «економіки знань». Smart - це властивість об'єкта, що характеризує інтеграцію у даному об'єкті елементів, раніше не поєднуваних, які здійснюються за допомогою використання Інтернет. Наприклад: Smart-TV, Smart- Home, Smart-Phone Smart-технології, що в цілому приведе до розширення трудової мобільності: в освіті, на державній службі і в багатьох інших сферах зайнятості, що представлено освітньою культурою інформаційного суспільства [7, с. 225-232].

В основі Smart-суспільства лежить розвиток «суспільства знань», цифрових технологій, цифрового суспільства, всього того, що зветься «цифровою ерою» розвитку цивілізації. Smart-суспільство побудоване таким чином, що «розумна» робота, яка утворена «розумним» життям, державою і бізнесом, базується на «розумній» інфраструктурі і «розумних» громадянах, які відіграють центральну роль у створенні smart- культури. Зарубіжні вчені вважають, що розвиток таких галузей, як Smart-транспорт, Smart-охорона здоров'я, Smart-енергетика, Smart-суспільство приведе до появи Smart-світу, детермінованого цифровими технологіями. Останнім часом стали виникати світові тренди у розвитку Smart: Smart-міста; Smart-країни; Smart- мобільності; Smart-екології; Smart-освіта; Smart-життя. Сучасна концепція смарт-уряду (Smart Government) базується на найновішій платформі «Smart Networks». Платформа Smart networks («розумних мереж») передбачає використання інформцаійно-комунікаційних технологій, що змінюють нашу освіту, бізнес, сферу зайнятості [8].

Розумна мережа виражається через три складових розвитку Інтернет: 1) міжмашинна взаємодія (M2M), тобто технології, що дозволяють машинам обмінюватися інформацією між собою або ж передавати її одностороннім порядком; 2) хмарові обчислювання (СС); 3) аналіз великих даних (Big Data). Smart- економіка - це економіка, що базується на комплексній модернізації та інноваційному розвитку всіх секторів на основі технологій нового покоління, що забезпечують високу додаткову вартість, енергоефективність, формування якісного оточуючого середовища і соціальну стабільність. Smart-економіка базується на високих, у тому числі енергозберігаючих технологіях та екологічній інфраструктурі. У «мережевій» економіці формується нова якість послуг: їх генерують самі користувачі, громадяни смарт-суспільства, що взаємодіють з органами державного управління та приватним бізнесом не по вертикальним, а по горизонтальним зв'язкам. При цьому передбачається «fifth level service» така ситуація, коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не навпаки, для чого необхідно формування нової концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки [9, с. 183-192].

Застосування ІКТ дозволяє підприємствам добиватися значних економічних успіхів за рахунок швидкої адаптації до плинного бізнес-середовища, використання віддалених офісів, безперервної комунікації з споживачами і партнерами. Смарт-суспільство кооперується в загальнонаціональну мережу, трудова діяльність в якому організується на основі колективного інтелекту, що породжує «смарт-роботу». У результаті зміни потреб інформаційного суспільства з'являються нові вимоги до трудових ресурсів, в контексті якого витребуваним є оволодіння колективною мережевою компетенцією. Смарт-суспільство включає в себе «розумні технології», освіту, управління містом, все те, що пов'язане з Інтернетом, та сприяє підвищенню ефективності нової ролі інформаційних технологій, які виступають у якості єдиної інфраструктури нового суспільства та формування концепції інформаційного менеджменту [10, с. 122-134].

Відповідно, смарт-держава повинна формувати смарт-громадян (розумних), які є високоосвіченими, так як використовують сучасні технології, діють колективно і приймають участь в управлінні [3]. Smart-інновації породжують нову парадигму розвитку суспільства, яка вважається найважливішим фактором становлення smart-суспільства. Не випадково це зростання зафіксоване у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного розвитку» (smart growth) - стратегія, що включає розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях, та сприяє стійкому розвитку (sustainable growth), більш ефективному використанню ресурсів, що включає інклюзивне зростання (inclusive growth) та укріплення високої зайнятості населення, що в цілому сприяє розвитку Інтернет-економіки [4]. Відмітимо, що вперше термін «smart-суспільство» ввів П. Друкер ще у 1954 р. перші літери якого означали: S - Self-Directed; M - Motivated; A - Adaptive; R - Resourceenriched; T - Technology. SMART-критерії, яким повинні відповідати цілі: 1) specific - конкретний (що необхідно досягнути); 2) measurable - вимірюваний (у чому буде вимірюватися результат); 3) attainable - досягнутий (за рахунок чого можливо досягнути цілі); 4) relevant - актуальний (визначення істинності цілі); 5) time-bounded - співвіднесення з конкретним строком (визначення часового проміжку, по закінченню якого ціль має бути досягнута). Правильна постановка цілей означає, що вони мають бути конкретними, вимірювальними, досягнутими, значущими і співвідноситися з конкретним строком, що й означають перші літери даного терміну в контексті вивчення проблем інформаційного суспільства [11, с. 251-257].

Слово «smart» у перекладі на українську означає розумний, тобто як такий, що сприяє розвитку розумних технологій і формуванню розумного суспільства [12, с. 194-198]. Smart - це властивість системи чи процесу, яке проявляється у взаємодії з оточуючим середовищем і наділяє систему здатністю до реагування на зміни у зовнішньому середовищі: 1) адаптації до умов, що трансформуються; 2) самостійному розвитку і самоконтролю; 3) ефективному досягненню результату.

Ключовим у властивості «смарт» є здатність взаємодіяти з оточуючим середовищем. Не випадково передові країни вже давно сформували концепції (парадигми, теорії) розвитку смарт-суспільства, а саме - розумного суспільства, розумного уряду, розумної освіти, розумного міста, що пов'язано з формуванням «економіки знань». Smart - це властивість об'єкта, що характеризує інтеграцію у даному об'єкті елементів, раніше не поєднуваних, які здійснюються за допомогою використання Інтернет. Наприклад: Smart- TV, Smart-Home, Smart-Phone Smart-технології, що в цілому приведе до розширення трудової мобільності: в освіті, на державній службі і в багатьох інших сферах зайнятості. В основі Smart-суспільства лежить розвиток «суспільства знань», цифрових технологій, цифрового суспільства, всього того, що зветься «цифровою ерою» розвитку цивілізації умовах трансформації природи людини під впливом віртуальної реальності [13, с. 129139].

Smart-суспільство побудоване таким чином, що «розумна» робота, яка утворена «розумним» життям, державою і бізнесом, базується на «розумній» інфраструктурі і «розумних» громадянах, які відіграють центральну роль у створенні smart-культури та формування ефективного громадянського суспільства [14, с. 75-78]. Зарубіжні вчені вважають, що розвиток таких галузей, як smart-транспорт, smart-охорона здоров'я, smart-енергетика, smart-суспільство приведе до появи smart-світу, детермінованого цифровими технологіями. Останнім часом стали виникати світові тренди у розвитку smart: smart-міста; smart-країни; smart-мобільності; smart-екології; smart-освіта; smart-життя. Сучасна концепція смарт-уряду (Smart Government) базується на найновішій платформі «Smart Networks». Платформа smart networks («розумних мереж») передбачає використання комунікаційних мереж для управління системами різної природи. Розумна мережа виражається через три складових розвитку Інтернет: 1) міжмашинна взаємодія (M2M), тобто технології, що дозволяють машинам обмінюватися інформацією між собою або ж передавати її одностороннім порядком; 2) хмарові обчислювання (СС); 3) аналіз великих даних (Big Data). Smart- економіка - це економіка, що базується на комплексній модернізації та інноваційному розвитку всіх секторів на основі технологій нового покоління, що забезпечують високу додаткову вартість, енергоефективність, формування якісного оточуючого середовища і соціальну стабільність.

Smart-економіка базується на високих, у тому числі енергозберігаючих технологіях та екологічній інфраструктурі. У «мережевій» економіці формується нова якість послуг: їх генерують самі користувачі, громадяни смарт-суспільства, що взаємодіють з органами державного управління та приватним бізнесом не по вертикальним, а по горизонтальним зв'язкам. При цьому передбачається «fifth level service» така ситуація, коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не навпаки. Застосування ІКТ дозволяє підприємствам добиватися значних економічних успіхів за рахунок швидкої адаптації до плинного бізнес-середовища, використання віддалених офісів, безперервної комунікації з споживачами і партнерами. Смарт-суспільство кооперується в загальнонаціональну мережу, трудова діяльність в якому організується на основі колективного інтелекту, що породжує «смарт-роботу». У результаті зміни потреб інформаційного суспільства з'являються нові вимоги до трудових ресурсів, в контексті якого витребуваним є оволодіння колективною мережевою компетенцією.

Використання проектно-орієнтованих систем управління в сучасному старт-суспільстві дозволяє керівництву фірми вибудувати ефективну систему зв'язків між ланками, що беруть участь у розробці й реалізації проекту, і в кожний момент часу одержувати об'єктивну й повну картину діяльності організації. В основі управління проектами як нової парадигми організаційного мислення, лежить принципово нова комунікативна парадигма в сфері управління організацією. Хоча основним поняттям управління проектами є проект, реалізація ідеології проектно-орієнтованого управління неминуче приводить до стирання меж між управлінням окремими проектами й управлінням фірмою у цілому, що приводить до зближення, а потім і злиття понять проектного менеджменту та загального менеджменту [5].

Smart-економіка в умовах цифрової трансформації соціуму базується на високих, у тому числі енергозберігаючих технологіях та екологічній інфраструктурі; в мережевій економіці формується нова якість послуг, їх генерують самі користувачі, громадяни смарт-суспільства, що взаємодіють з органами державного управління і приватним бізнесом не по вертикальним, а по горизонтальним зв'язкам. При цьому передбачається «fifthlevel service», коли сама послуга «знаходить» клієнта, а не навпаки. Застосування ІКТ дозволяє підприємствам (організаціям) добиватися значних економічних успіхів за рахунок швидкої адаптації до плинного бізнес-середовища, використання віддалених офісів, безперервної Інтернет-комунікації зі споживачами і партнерами, що потребує державного управління системою національних інформаційних ресурсів [15].

Розвиток інтернет-технологій формує унікальні умови для виникнення з працівниками і роботодавцями нових трудових відносин. Зокрема, у рамках технології Смарт-Стаффінгу реалізовані нові високотехнологічні підходи до залучення персоналу. Спеціалісти, що працюють в одній команді на загальний результат використовуються не одночасно, а послідовно, по певному графіку, а велика частина працівників може виконувати трудові функції у дистанційному режимі. Реалізація технології Смарт-Стаффінгу відбувається через розподільчу інтелектуальну Інтернет-Ь2Ь-плат- форму, за допомогою якої роботодавці на значній відстані залучають і перерозподіляють між собою доступні компетенції співробітників, а також заключають угоди з віддаленими працівниками за допомогою електронного документообігу. Еволюція бізнес-моделі сьогодні відбувається від електронного навчання до Smart-університету в контексті розвитку каталізатора інновацій в освіті: просування на інституційному/ національному рівні; система кібер-навчання в кібер-університетах, Центрах перепідготовки і навчання, так як відбувається формування нової освітньої політики інформаційного суспільства, - відмічає відома дослідниця інформаційного суспільства Ольга Кивлюк [7].

«Стаффінг» (staffing) - термін, що означає представлення персоналу на тих чи інших умовах: staff leasing - «аренда» персоналу, temporary staffing - поставляння тимчасового персоналу на короткий строк, аутстаффінг - виведення персоналу за межу штату. Smart staffing - «розумний стаффінг» - це у першу чергу ринкова технологія регулювання попиту і пропозиції трудових ресурсів, дотримуючи розумний компроміс між реаліями кадрового ринку і сучасними технологічними трендами, які відкривають нові можливості для управління доступністю персоналу потрібної якості і кількості, а також для сучасного його використання. Сучасна концепція стаффінгу враховує існуючі тенденції цифрової економіки і цивілізації: проникнення Інтернету у всі сфери нашого життя, зростання інтересу до віддаленої роботи і популярності «віртуальних офісів», розвиток «хмарних» технологій. Цифрова економіка епохи Інтернету формує унікальні умови для виникнення нових відносин між роботодавцями і працівниками, так і між компаніями, що розсіяні по всьому світу. Смарт-стаффінг за рахунок динамічного перерозподілу трудових ресурсів, у кінцевому рахунку, сприяє збільшенню національного «кадрового потенціалу». Частка «людського капіталу» у створенні «додаткової вартості», що повинна превалювати практично у будь-якому сучасному проекті. Для того, щоб своєчасно вирішувати унікальні задачі і підтримувати свою конкурентоспроможність, організації повинні мати доступ до кадрових ресурсів у потрібний час, сприяючи розвитку «людського капіталу» як конкурентоспроможного ресурсу для створення додаткової вартості, яка є інтелектуальною платформою, кадровою і соціальною інновацією. Місія компаній - надавати якісні, високопрофесійні послуги та впроваджувати інноваційні технології і рішення для управління бізнесом, в результаті чого компанії-клієнти стрімко та прогнозовано будуть рости та успішно розвивати свій бізнес. Принципом роботи SMART-business є побудова довгострокових відношень з клієнтами, як наслідок високого результату та якості послуг в умовах цивілізаційного розвитку історії [16].

Smart-інновації породжують нову парадигму розвитку суспільства, яка вважається найважливішим фактором становлення Smart-суспільства. Не випадково це зростання зафіксоване у документі «Європа - 2020: Стратегія розумного стійкого та інклюзивного розвитку» (Smart growth). Остання включає розвиток економіки, що базується на знаннях та інноваціях, та сприяє стійкому розвитку (Sustainable growth), більш ефективному використанню ресурсів, що включає інклюзивне зростання (Inclusive growth) та укріплення високої зайнятості населення, що в цілому сприяє глобальній стратегії розвитку smart-суспільства [17].

Висновки

Отже, смарт-суспільство в контексті історичної еволюції світу, яку аналізує відомий український філософ В. Вашкевич [2; 3], включає в себе еволюцію до більш складних форм еволюції сучасного світу, в основі яких еволюція соціуму від менш простої до більш складної форми улаштування соціуму. Такі передові країни, як Німеччина, Австрія, Іспанія, Великобританія, США чи Франція, на особистому прикладі показали, як відбувається цей перехід до більш складного типу соціуму, і під впливом інформаційних технологій сьогодні з'являються такі галузі, як електронна комерція, електронна економіка, електронний маркетинг, електронне навчання і охорона здоров'я, навіть електронний туризм, що свідчить про еру смарт-суспільства (розумного, інтелектуального, технологічного), в якому розповсюдження інформаційно-комунікаційних технологій набуває масового характеру, коли Інтернет і мобільні вирішення отримують велику частку охоплення населенням, які поступово трансформують світ. Технології стають сприйнятливими для збирання інформації про реальний світ і перетворюють її на знання, сприйнятливі для практичного використання. У результаті за рахунок ІКТ змінюються бізнес-процеси, державне та організаційне управління, відбувається реформування менеджменту, що перетворює економічні, соціальні та управлінські процеси за рахунок оптимізації, автоматизації та забезпечення можливості для колективної роботи. Таким чином, Smart - суспільство - це нова якість суспільства, у якому сукупність використання нових технологій дозволить людям підвищити якість свого життя.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. П. Організоване суспільство: проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально- філософського аналізу / В. П. Андрущенко. - К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2006. - 502 с.

2. Вашкевич В. М. Історична еволюція наукової картини світу / В. М. Вашкевич // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2016. - Вип.109. - С.133-139.

3. Вашкевич В. М. Особливості міфічного світогляду в історичній еволюції наукової картини світу / В. М. Вашкевич // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2016. - Вип.108. - C.117-121.

4. Воронкова В. Г Формування інформаційної культури особистості як умова успішної адаптації людини до життя в інформаційному суспільстві [Текст] / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. - Вип.86 (7). - С.198-203.

5. Воронкова В. Г. Інтернет як глобальна тенденція розвитку інформаційного суспільства [Текст] / В. Г. Воронкова // Гілея: науковий вісник: зб. наук. праць. - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2015. - Вип.93 (2). - С.174-179.

6. Гринберг А. С. Информационный менеджмент: учеб. пособие / Гринберг А. С., Король И. А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 415 с.

7. Кивлюк О. П. Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності / О. П. Кивлюк / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. - Вип.67. -

С.225-232.

8. Левин М. Как технологии изменят образование: пять главных трендов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.forbes.ru/tehno/ budushchee/ 82871-kak-tehnologii-izmenyat- obrazovanie-pyat-glavnyh-trendov

9. Максименюк М. Ю. Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки / М. Ю. Максименюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. - Вип.67. - С.183-192.

10. Мельник В. В. Формування концепції інформаційного менеджменту: сутність, задачі, основні напрями розвитку [Текст] /

B. В. Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. - Вип.49. - С.122-134.

11. Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect / V. Nikitenko // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб. наук. пр.]. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. - Вип.67. - С.251-257.

12. Савченко С. В. Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства [Текст] / С. В. Савченко // Гілея: науковий вісник: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид-во УАН ТОВ «НВП» «ВІР», 2014. - Вип.90. -

C. 194-198.

13. Свириденко Д. Б. Трансформація природи людини під впливом віртуальної реальності у сучасних філософських концепціях / Д. Б. Свириденко // Мультиверсум. Філософський альманах: зб. наук. праць. - К.: Український Центр духовної культури, 2008. - Вип.67. - С.129-139.

14. Сидоренко С. В. Формування ефективного громадянського суспільства в Україні на засадах діалогу, партнерства і національної консолідації: зарубіжний і вітчизняний досвід / С. В. Сидоренко / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Під ред. д. філософ.наук, проф. В. Г. Воронкової. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2014. - №58. - С.75-88.

15. Соснін О. В. Проблеми державного управління системою національних інформаційних ресурсів з наукового потенціалу України: [монографія] [Текст] / О. В. Соснін. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - 572 с.

16. Пунченко О. П. Цивилизационное измерение истории человечества: [монография] [Текст] / О. П. Пунченко. - Одесса: Астропринт, 2013. - 448 с.

17. Тихомирова Н. В. Глобальная стратегия развития smart- общества. МЭСИ на пути к Smart-университету [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/ smart-smart.html

References

1. Andrushhenko V. P. Organizovane suspil'stvo: problema organizacii' ta suspil'noi' samoorganizacii' v period radykal'nyh transformacij v Ukrai'ni na rubezhi stolit': dosvid social'no- filosofs'kogo analizu / V. P. Andrushhenko. - K.: TOV «Atlant JuEmSI», 2006. - 502 s.

2. Vashkevych V. M. Istorychna evoljucija naukovoi' kartyny svitu / V. M. Vashkevych // Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. prac'. - K.: Vyd-vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2016. - Vyp.109. - S.133-139.

3. Vashkevych V. M. Osoblyvosti mifichnogo svitogljadu v istorychnij evoljucii' naukovoi' kartyny svitu / V. M. Vashkevych // Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. prac'. - K.: Vyd-vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2016. - Vyp.108. - S.117-121.

4. Voronkova V. G. Formuvannja informacijnoi' kul'tury osobystosti jak umova uspishnoi' adaptacii' ljudyny do zhyttja v informacijnomu suspil'stvi [Tekst] /V. G. Voronkova // Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. prac'. - K.: Vyd-vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2014. - Vyp.86 (7). - S.198-203.

5. Voronkova V. G. Internet jak global'na tendencija rozvytku informacijnogo suspil'stva [Tekst] / V. G. Voronkova // Gileja: naukovyj visnyk: zb. nauk. prac'. - K.: Vyd-vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2015. - Vyp.93 (2). - S.174-179.

6. Grinberg A. S. Informacionnyj menedzhment: ucheb. posobie / Grinberg A. S., Korol' I. A. - M.: JuNITI-DANA, 2003. - 415 s.

7. Kyvljuk O. P. Osvitnja kul'tura informacijnogo suspil'stva v konteksti globalizacijnoi' real'nosti / O. P. Kyvljuk / Gumanitarnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii': [zb. nauk. pr.]. - Zaporizhzhja: Vyd-vo ZDIA, 2016. - Vyp.67. - S.225-232.

8. Levin M. Kak tehnologii izmenjat obrazovanie: pjat' glavnyh trendov [Elektronnyj resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.forbes. ru/tehno/ budushchee/ 82871-kak-tehnologii-izmenyat-obrazovanie- pyat-glavnyh-trendov

9. Maksymenjuk M. Ju. Formuvannja koncepcii' marketyngu social'nyh poslug v umovah informatyzacii', intelektualizacii' ta internet-ekonomiky / M. Ju. Maksymenjuk // Gumanitarnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii': [zb. nauk. pr.]. - Zaporizhzhja: Vyd-vo ZDIA, 2016. - Vyp.67. - S.183-192.

10. Mel'nyk V. V. Formuvannja koncepcii' informacijnogo menedzhmentu: sutnist', zadachi, osnovni naprjamy rozvytku [Tekst] / V. V. Mel'nyk // Gumanitarnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii': [zb. nauk. pr.]. - Zaporizhzhja: Vyd-vo ZDIA, 2012. - Vyp.49. - S.122-134.

11. Nikitenko Vitalina. Cultural and social competence creation in the process of English language study: information society aspect / V. Nikitenko // Gumanitarnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii': [zb. nauk. pr.]. - Zaporizhzhja: Vyd-vo ZDIA, 2016. - Vyp.67. - S.251-257.

12. Savchenko S. V. Filosofija global'nogo informacijnogo suspil'stva jak cyvilizacijna paradygma rozvytku suchasnogo suspil'stva [Tekst] / S. V. Savchenko // Gileja: naukovyj visnyk: [zb. nauk. pr.]. - K.: Vyd-vo UAN TOV «NVP» «VIR», 2014. - Vyp.90. - S.194-198.

13. Svyrydenko D. B. Transformacija pryrody ljudyny pid vplyvom virtual'noi' real'nosti u suchasnyh filosofs'kyh koncepcijah / D. B. Svyrydenko // Mul'tyversum. Filosofs'kyj al'manah: zb. nauk. prac'. - K.: Ukrai'ns'kyj Centr duhovnoi' kul'tury, 2008. - Vyp.67. - S.129-139.

Sosnin O. V. Problemy derzhavnogo upravlinnja systemoju nacional'nyh informacijnyh resursiv z naukovogo potencialu Ukrai'ny: [monografija] [Tekst] / O. V. Sosnin. - K.: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korec'kogo NAN Ukrai'ny, 2003. - 572 s.

14. Punchenko O. P Civilizacionnoe izmerenie istorii chelo- vechestva: [monografija] [Tekst] / O. P. Punchenko. - Odessa: Astroprint, 2013. - 448 s.

15. Tihomirova N. V. Global'naja strategija razvitija smart- obshhestva. MJeSI na puti k Smart-universitetu [Elektronnyj resurs]. - Rezhym dostupu: http://smartmesi.blogspot.com/2012/03/smart-smart. html

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Концепт інформаційного суспільства як виявлення духовної культури сучасного соціуму. Концептуалізація інформаційного суспільства процесу в умовах глобалізації. Аналіз проблем інтелектуалізації. Виявлення місця соціальних мереж у комунікативному просторі.

  статья [23,3 K], добавлен 07.08.2017

 • Концепція інформаційного суспільства. Інформаційний етап еволюції як закономірність розвитку цивілізаційних систем. Передумови розвитку інформаційного суспільства в Україні. Міжнародний досвід. Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства.

  курсовая работа [35,9 K], добавлен 15.09.2007

 • Поняття багатоваріантності розвитку. Транзитивні політичні явища. Проблеми модернізації суспільства України. Суспільно-політичний розвиток кінця ХХ століття. Формування української національної еліти й лідерів сучасного парламентського типу в Україні.

  контрольная работа [60,6 K], добавлен 17.04.2011

 • Сутність і причини виникнення теорії постіндустріального суспільства; характеристики і компоненти прогностичної моделі історичного процесу. Аналіз концепцій постіндустріалізму, їх риси та стратегічні напрямки побудови інформаційного суспільства в Україні.

  реферат [23,7 K], добавлен 19.11.2012

 • Характеристика передумов виникнення соціологічної науки. Дослідження типів суспільства та шляхів його розвитку. Специфіка соціологічного знання. Вивчення ролі соціології у пізнанні та розвитку суспільства. Етапи формування соціологічних ідей про працю.

  контрольная работа [48,1 K], добавлен 25.03.2014

 • Сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Особливості етапів становлення соціології. Аналіз суспільства й його системні характеристики. Проблема визначення головних рис розвитку суспільства. Культура як соціальний феномен.

  курс лекций [106,2 K], добавлен 08.12.2011

 • Поняття, ознаки та принципи громадянського суспільства, особливості його становлення та формування в Україні. Порівняння конституційно-правових актів органів державної влади України та країн світу. Аналіз проблеми консолідації українського суспільства.

  магистерская работа [120,5 K], добавлен 24.05.2010

 • Структурні, політико-правові та економічні основи інформаційного суспільства. Київ - інформаційно-аналітичний центр України. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку м. Київа. Розвиток інформаційного суспільства в Україні.

  дипломная работа [182,7 K], добавлен 12.09.2010

 • Соціально–філософські погляди мислителів від давніх часів до сучасності. Класова структура індустріального суспільства. Теорії соціальної стратифікації. Проблеми регуляції суспільних відносин. Трансформація соціальної структури українського суспільства.

  научная работа [83,4 K], добавлен 26.01.2010

 • Соціологічний підхід до вивчення питання взаємодії людини та суспільства, зміст і характерні ознаки соціальної взаємодії. Співвідношення людини та суспільства. Соціальній конфлікт та соціальне співробітництво як форми взаємодії людини та суспільства.

  курсовая работа [50,2 K], добавлен 25.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.