Ґенеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття

Вивчення ролі і внеску українських науковців в розробку питань акціонерного підприємництва, розкриття соціально-економічних та політичних умов його становлення в Росії й Україні. Дослідження творчої спадщини економістів Л. Петражицького та І. Тарасова.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2014
Размер файла 46,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

20

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

УДК 330.8 + 658.114.3] (477)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

ҐЕНЕЗА АКЦІОНЕРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОБОТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

08.01.04. - економічна історія та історія економічної думки

Супрун Наталія Анатоліївна

Київ - 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор

Леоненко Петро Михайлович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри економічної теорії

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Гринчуцький Валерій Іванович

Тернопільська академія народного господарства

завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій

кандидат економічних наук, доцент

Антонюк Станіслав Никифорович

Київський національний економічний університет, доцент кафедри історії народного господарства та економічної думки

Провідна установа: Інститут економіки НАН України, відділ історії народного господарства та економічної думки, м. Київ

Захист відбудеться “31” жовтня 2003 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Київ-22, вул. Васильківська, 90-а, економічний факультет, аудиторія 704.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул.. Володимирська, 58, к.12.

Автореферат розісланий “29” вересня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Cолодовникова І.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційного дослідження. За сучасних умов системної транcформації економіки України, великого наукового та практичного значення набуває вивчення історичного досвіду українського підприємництва як такого, а також генези його окремих організаційно-правових форм функціонування. Відродження акціонерного підприємництва наприкінці ХХ століття в економіці України стало важливим рушієм системної трансформації. Особливістю сучасного етапу відродження соціального інституту акціонерного товариства в Україні є те, що, якщо в більшості країн світу період становлення акціонерного підприємництва був пройдений лише один раз, то українське суспільство повторює його двічі (другий - розпочався на початку 90-х років XX сторіччя).

Необхідність наукового аналізу сучасних тенденцій та проблем розвитку акціонерної справи в Україні посилює значення глибокого осмислення історичного минулого країни, вивчення та творчого використання досвіду феномену акціонерного підприємництва та економічної думки, яка досліджувала ці питання ще на етапі зародження й становлення. Вивчення питань акціонерного підприємництва українськими науковцями зберігає свою актуальність, оскільки дає змогу співставити і порівняти розв'язання в подібній ситуації складних соціально-економічних проблем та уникнути багатьох помилок в сучасний період.

Дослідженню генези акціонерного підприємництва впродовж другої половини ХІХ - початку ХХ ст. до цього часу не приділяється належної уваги у сучасній вітчизняній історико-економічній літературі. Можна констатувати, що лише окремі аспекти цієї теми отримали часткове висвітлення у працях Б. Ананьіча, С. Антонюка, В. Бовикіна, М. Горбоватого, Л. Горкіної, В. Гринчуцького, Т. Дерев'янкіна, В. Євтушевського, С. Злупка, Т. Лазанської, Е. Лортікяна, А. Маслова, А. Митрофанова, О. Нестеренко, В. Паламарчука, А. Шегди, Л. Шепелєва.

Між тим, питанням формування акціонерних товариств, аналізу основних тенденцій і характеристик цього процесу значна увага приділялася впродовж всієї історії становлення даного соціального інституту. Саме в досліджуваний період, коли процес акціонування набув масового характеру, в науковій літературі з'явилася велика кількість робіт, присвячена аналізу ґенези акціонерного підприємництва. Необхідність такого дослідження зумовлювалася надзвичайно бурхливими економічними перетвореннями, пов'язаними з утвердженням капіталістичних відносин і адекватних їм форм господарювання, серед яких саме акціонерні компанії займали найбільш помітне становище.

Вибір даної теми дисертаційного дослідження був певною мірою зумовлений своєрідним дефіцитом належного висвітлення в сучасній економічній літературі багатої наукової спадщини українських учених другої половини ХІХ - початку ХХ ст., в якій аналізувались питання розвитку акціонерного підприємництва. Відсутність такого цілісного систематичного дослідження в сучасній науковій літературі підносить актуальність даної теми.

Теоретичну основу дисертаційного дослідження складають роботи відомих вітчизняних вчених, що вивчали проблеми акціонерного підприємництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. У ході дисертаційного дослідження були ретельно проаналізовані праці таких вчених як А. Антонович, М. Бунге, К. Воблий, А. Ісаєв, В. Желєзнов, А. Камінка, П. Мігулін, Д. Піхно, Л. Петражицький, А. Рафалович, І. Тарасов, Ф. Тернер, М. Туган-Барановський, С. Фармаковський, П. Фомін, П. Цитович, Г. Шершеневич, І. Янжул та ін.

В дисертаційній роботі досліджено наукові праці відомих економістів, вихідців з України (зокрема, С. Гольдельмана та В. Тимошенка), які працювали в Українському Вільному університеті (УВУ) в Празі та Українській господарській академії (УГА) у Подєбрадах (Чехія), оскільки ці навчальні заклади були осередками української економічної думки в еміграції.

В дисертації широко використані статистичні матеріали із таких офіційних джерел як: “Акционерное дело в России”, “Акционерные общества в России”, “Акционерно-паевые предприятия в России”, “Список акционерных обществ и товариществ на паях по порядку их учреждения”, “Статистические сведения о финансовом и экономическом положении России”, “Статистика акционерного дела в России”, а також у інших довідкових виданнях та в документальних збірниках.

Особливо слід відмітити, що специфічною характеристикою даного дослідження є те, що воно знаходиться на межі історії економіки та правознавства. Тому джерельну базу нашого дослідження складають як економічні праці, так і роботи в галузі історії та права.

Теоретико-методологічним підґрунтям нашого дослідження стали наукові праці відомих українських економістів В. Бодрова, Р. Васильєвої, Л. Горкіної, Т. Дерев'янкіна, В. Жученка, С. Злупка, Л. Корнійчук, І.-С. Коропецького, А. Кредісова, П. Леоненка, Е. Лортікяна, В. Сікори, В. Фещенко та ін., які зробили вагомий внесок у справу вивчення та розвитку української економічної думки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт, є складовою теми № 01 БФ 040-01 “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень”, розроблюваної колективом кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де виконувалася дисертаційна робота. Автором здійснена розробка питань акціонування промисловості України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. та обґрунтована необхідність творчого використання історичного досвіду в умовах системної трансформації економіки України.

Мета і задачі дослідження. Актуальність теми, недостатній рівень її наукової розробленості визначили мету дослідження: на основі аналізу української наукової думки другої половини ХІХ - початку ХХ століть, її критичного осмислення й узагальнення відтворити у всій складності і суперечності процес формування економічних знань про акціонерне підприємництво, з'ясувати головні напрями у вивченні цієї проблеми, розкрити особливості методології її дослідження, визначити основні концепції, обґрунтувати конкретні пропозиції щодо подальшої наукової розробки даної проблематики в Україні.

Необхідність досягнення поставленої мети зумовила послідовне вирішення наступних задач:

- проаналізувати стан досліджень українськими вченими другої половини ХІХ - початку ХХ ст. питань акціонерного підприємництва, визначити основні етапи вивчення акціонерного капіталу в Україні та показати їх характерні особливості;

- визначити ступінь науковості економічних концепцій акціонерного підприємництва, ефективності методологічних прийомів та їх значення для осмислення досвіду минулого;

- простежити елементи наступності в економічних дослідженнях та зміну концептуальних засад на різних етапах, появу тих чи інших політико-ідеологічних нашарувань у досліджуваній проблематиці;

- виокремити тенденції розвитку, позитивні і негативні риси акціонерних товариств, проаналізовані українськими науковцями другої половини ХІХ - початку ХХ ст.;

- висвітлити визначення сутності й особливостей акціонерної власності, акціонерного капіталу у працях вітчизняних вчених другої половини ХІХ - початку ХХ ст.;

- сформулювати практичні рекомендації щодо використання теоретичного досвіду, почерпнутого з досліджень провідних українських економістів стосовно питань акціонерного підприємництва.

Об'єктом дослідження є процес зародження і нагромадження наукових знань про акціонерне підприємництво, його теоретичне обґрунтування та відбиття у роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Поряд з економічними працями розглядаються історичні та правові публікації. Аналізуються монографії, брошури, статті, інші види наукової продукції, в яких досліджувалися питання акціонерного підприємництва.

Предмет дисертаційного дослідження - ґенеза акціонерного підприємництва в наукових працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Головна увага приділяється з'ясуванню тенденцій і особливостей формування наукових концепцій акціонерного підприємництва та їх змістовного потенціалу.

Методологічна основа дисертаційного дослідження базується на критичній оцінці та систематизації уявлень про природу акціонерного підприємництва, представлених у наукових працях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Обґрунтованість та достовірність отриманих наукових результатів забезпечується тим, що в процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи економічної теорії, зокрема, методи: системного підходу, аналізу і синтезу, наукової абстракції та ін.

При дослідженні еволюції корпоративних відносин у першому розділі використаний метод єдності логічного та історичного підходів. При опрацюванні фактичного матеріалу у другому розділі використовувались методи економіко-статистичного і порівняльного аналізу та метод статистичних групувань. При вивченні теоретичних концепцій акціонерного підприємництва в третьому розділі застосовувались об`єктивний і суб`єктивний підходи до трактування економічних відносин.

Наукова новизна дослідження. Дана дисертаційна робота є однією із перших в українській економічній науці спроб комплексного дослідження з нових теоретико-методологічних позицій наукових праць українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століть в галузі акціонерного підприємництва.

Теоретичні положення і результати дослідження, що виносяться на захист і характеризують наукову новизну і особистий внесок автора, полягають у наступному:

- здійснено історіографічний аналіз вітчизняної економічної літератури другої половини ХІХ - початку ХХ ст. з питань акціонерного капіталу та акціонерного підприємництва;

- охарактеризовано головні напрями досліджень та узагальнено основні концептуальні політико-економічні погляди провідних українських вчених у галузі акціонерного підприємництва, до яких віднесено: маржиналістський, інституціональний та неокласичний підхід;

- встановлено передумови виникнення та подальшого поширення акціонерного підприємництва у вітчизняній економіці, у тому числі: концентрацію виробництва і капіталу, розвиток акціонерного законодавства, зміну державою відсотку по банківських вкладах, вплив іноземного капіталу;

- проведено авторську періодизацію етапів становлення вітчизняного акціонерного підприємництва та здійснено аналіз особливостей кожного з них на основі дослідження наукової літератури та статистичних даних. В хронологічних межах досліджуваного періоду виділено 5 основних циклів розвитку акціонерної справи у вітчизняній господарській практиці;

- розкрито вагомий внесок українських науковців у розробку питань акціонерного підприємництва, який полягав в з'ясуванні суті та форм прояву акціонерного капіталу й особливостей його функціонування у вітчизняній промисловості другої половини ХІХ - початку ХХ ст.;

-з сучасних теоретико-методологічних позицій проаналізовані особливості тлумачення інституту “акціонерне товариство” вітчизняними науковцями та виокремлено негативні і позитивні характеристики даного виду корпорації;

- вперше в сучасній науковій літературі досліджена творча спадщина та наукові праці в галузі акціонерного підприємництва провідних українських економістів Л. Петражицького та І. Тарасова.

Практичне значення одержаних наукових результатів полягає в тому, що основні положення і висновки, викладені в дисертаційному дослідженні, фактичний матеріал, опрацьований автором, можуть сприяти новій оцінці рівня розробок основних проблем економічної теорії та господарської практики представниками вітчизняної економічної науки. Результати дослідження можуть бути використані для подальшого системного аналізу даної проблематики при розробці питань з історії економічної думки та економічної історії науковцями, викладачами економічних, історичних та юридичних спеціальностей, а також при написанні навчально-методичної літератури. Всі наукові результати виконаного дисертаційного дослідження отримані автором самостійно.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та висновки дисертації обговорювались та отримали позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999-2003 рр., а також на науково-практичних конференціях, зокрема, на Днях науки на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000-2003 рр.; на науковій конференції “Теорія і практика трансформаційних процесів в перехідних економіках” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (IV.2002 р.), тема доповіді “Історія становлення корпоративних форм господарювання”; на Міжнародній конференції “Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні” (XI.2002 р., м. Львів), тема доповіді “Розвиток корпоративних відносин та їх вплив на становлення корпоративного права”; на міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика ринкових перетворень в країнах з перехідною економікою” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (XI.2002 р.), тема доповіді “Історико-економічний аналіз розвитку акціонерних товариств в Україні”. Результати наукових досліджень були використані автором дисертації при підготовці матеріалів до книги “Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера” (К.: МЕФ, 2000. - 703 с.), зокрема, термінології, пов'язаної з понятійними питаннями акціонування та історії розвитку корпоративних відносин (довідка №А-145/2 від 06.07.2003 р.). В Державній академії ЖКГ автором дисертації розроблено навчально-методичні матеріали ”Історія акціонерного підприємництва в Україні” та “Питання акціонерного підприємництва в наукових працях українських економістів”, які використовуються в навчальному процесі при викладанні дисциплін “Економічна історія” та “Історія економічної думки” (довідка №39/4 від 04.02.2001 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження розділи, висновки, 6 таблиць, список використаних джерел, який нараховує 260 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 168 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ.

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, що зумовлена насамперед її науково-практичним значенням та недостатнім вивченням з нових теоретико-методологічних позицій. Визначені предмет та об'єкт, мета та завдання дослідження. Розкриті наукова новизна і практичне значення одержаних результатів, засвідчена апробація та наведені авторські публікації підсумків дослідження.

У першому розділі - “Висвітлення еволюції корпоративних відносин у працях українських вчених другої половини ХІХ - початку ХХ ст.” - розкриті загальні тенденції розвитку економічних знань про акціонерне підприємництво у світовій та українській науковій літературі. Проаналізовані об'єктивні та суб'єктивні чинники, що спричинили в той чи інший час специфіку, зміст і рівень науково-дослідницької роботи в цій галузі.

В хронологічних межах досліджуваного періоду проведено історіографічний аналіз наукової літератури, в якій розглядалися питання акціонерного підприємництва. Охарактеризовані основні напрями досліджень видатних українських економістів А. Антоновича, М. Бунге, К. Воблого, П. Мігуліна, Д. Піхна, Л. Петражицького, І. Тарасова, М. Тугана-Барановського, П. Фоміна та ін.

Особлива увага в роботі приділена вивченню наукових праць Л. Петражицького “Акционерная компания. Акционерные злоупотребления и роль акционерных компаний в народном хозяйстве” (Спб., 1898), “Акции, биржевая игра и теория экономических кризисов. т.1 Об акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов неизвестной прибыли” (Спб., 1911) як з точки зору позитивного і нормативного підходів, так і з точки зору інституціонального аспекту. Вивчення політико-економічних поглядів відомого українського вченого дає підстави розглядати Л. Петражицького поряд із з А. Антоновичем, М. Бунге, Д. Піхно як одного із засновників української школи маржиналізму, яка сформувалась в останній третині ХІХ ст.

Вивчення теоретичної спадщини вчених-економістів засвідчує, що наукове трактування проблем акціонерного підприємництва в Україні формувалося переважно на засадах тих основних теоретико-методологічних концепцій, які склалися та розвивалися на Заході у другій половині XIX ст., а саме: маржиналізму, інституціоналізму та неокласики. Разом з тим аналіз вітчизняної економічної літератури свідчить про критичне сприйняття здобутків різних наукових шкіл представниками української економічної думки, їх, своєрідну інтерпретацію до особливостей національної економіки. В дисертації підкреслюється, що дослідження проблем акціонерного підприємництва проводилося на основі осмислення світового і вітчизняного досвіду його розвитку, виявлення залежності від конкретно-історичних та національних умов, виділення загальних закономірностей процесу акціонерного засновництва як у світовій господарській практиці, так і в межах окремих країн. З їх урахуванням у дисертації розглядаються різні теоретичні концепції акціонерного підприємництва.

У роботі показано, що у своїх дослідженнях вчені зосереджували увагу, головним чином, на аналізі економічної природи акціонерних товариств, а також на теоретичному з'ясуванні загальної картини й основних закономірностей процесу становлення акціонерної справи. Вони пов'язувались з такими характерними обставинами як: проблема концентрації виробництва і капіталу; вплив економічної політики російського царизму, а пізніше Тимчасового уряду на розвиток акціонерної справи; монополістичні тенденції, що супроводжували становлення та розвиток акціонерних підприємств та ін. Вивчалися як зовнішні прояви акціонування (акціонерне законодавство, основні етапи і темпи акціонерного засновництва, розміри акціонерних капіталів, прибутки акціонерних товариств та ін.), так і певні його результати, зв'язки окремих галузей промисловості з банками, формування фінансового капіталу, утворення особистої унії тощо.

Як показано в дисертаційному дослідженні, у багатьох наукових працях вітчизняних вчених після 1917 року зроблені спроби простежити заходи радянської влади по націоналізації акціонерних компаній і ліквідації акціонерної власності на капітал. Проте результатом реалізації розпочатого у другій половині 20-х років XX ст. курсу на ліквідацію акціонерних компаній у країні стало значне зниження активності наукових досліджень із проблем акціонерного підприємництва.

В першому розділі реферованої роботи також проаналізовані і розробки українськими науковцями другої половини ХІХ- початку ХХ ст. питань зародження і розвитку корпоративних відносин та форм господарських об'єднань.

В дослідженні розкривається, що акціонерні структури у світовій господарській практиці виникають ще в ХІV-XV ст., хоча найбільш наближені до сучасних форм з'являються в ХVI-XVII ст. Зародження і становлення акціонерних товариств було зумовлене необхідністю акумуляції значного за розмірами капіталу для організації великих торговельних, а згодом і промислових підприємств, таких як морська торгівля з колоніями, будівництво залізниць, видобуток корисних копалин та ін. Значні за розмірами капітали важко було сконцентрувати в руках окремих підприємців. Крім того, необхідність у зменшенні ризику від участі у великих підприємницьких проектах підштовхувала до пошуку нової форми об'єднання підприємницьких зусиль, в якій ризик розподілявся б на велику кількість осіб. Саме такою оптимальною формою і стали акціонерні товариства.

Масову появу акціонерних підприємств дослідники, як відомо, пов'язують із розвитком ринкових відносин. Саме в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. виникла необхідність у широкому впровадженні в господарську практику основних переваг, які привносили в економічне життя корпорації. В дисертації обґрунтовується, що розвиток акціонерної форми підприємництва та виникнення на цій основі акціонерної форми власності - важливий етап в історії ринкової економіки. Акціонерні товариства активно впливали на формування ринкових відносин, а також на подальший розвиток економічної думки в країні.

У другому розділі - “Питання становлення і розвитку вітчизняного акціонерного підприємництва в роботах українських дослідників” на основі вивчення наукових праць українських вчених проаналізовані основні тенденції становлення і розвитку акціонерного підприємництва на вітчизняному ринку.

Проведене в дисертації вивчення умов та чинників зародження акціонерного підприємництва в Російській імперії, представлене у науковому доробку українських вчених другої половини ХІХ - початку ХХ ст., дає підстави для висновку: більшість економістів (зокрема, М. Бунге, Д. Піхно, Л. Петражицький та ін.) схилялися до думки, що інститут “акціонерне товариство” був привнесений у вітчизняну господарську практику після того, як впродовж кількох століть відбувалося його становлення в західних країнах. Як показано в досліджуваних роботах, перші акціонерні компанії виникають вже у ХV ст. в Англії та Голландії.

Разом із тим, в дисертаційній роботі на конкретних історичних матеріалах показано, що організаційна конструкція акціонерної компанії була відома в Російській імперії задовго до початку XIX ст., коли розпочалося масове поширення акціонерного підприємництва. Проте, як акцентується у дослідженні, реальний початок її “юридичної адаптації” поклав Указ 1805 року, в якому вперше у світовій правовій та господарській практиці був проголошений принцип обмеженої відповідальності суб'єктів акціонерного підприємництва.

Як показано в дисертаційній роботі, українські економісти другої половини ХІХ - початку ХХ ст. не тільки зібрали й узагальнили цінний фактичний матеріал, що відображав ті чи інші аспекти становлення і розвитку акціонерної справи, а й прослідкували взаємозалежність цього розвитку з еволюцією корпоративного законодавства. Саме такий комплексний підхід є, на нашу думку, вагомим внеском українських економістів (зокрема, М. Бунге, І. Тарасова) у розробку питань акціонерного підприємництва, що виокремлює праці вітчизняних вчених, з ряду інших робіт, присвячених даній проблематиці.

В дисертації показано, що розвиток акціонерної справи у вітчизняній економіці, носив нерегулярний характер. Серед основних причин її відчутної активізації чи, навпаки, помітного скорочення українські науковці називали циклічний розвиток економіки. Як показано у дисертаційному дослідженні, акціонерне підприємництво розвивалося великими неправильними стрибками, помітно скорочуючись в кризові роки і, навпаки, так само відчутно розширюючись в періоди промислового піднесення. З кожним наступним періодом, як у роки кризи так і в роки піднесення, межі акціонерного засновництва ставали ширшими, а темпи - пришвидшувалися. Як встановлено в ході дослідження, істотна активізація акціонерного підприємництва спостерігалася в період між Кримською і Першою світовою війнами. На основі вивчення наукових праць та статистичної обробки даних в дисертаційному дослідженні здійснено авторську періодизацію етапів еволюції акціонерного підприємництва у вітчизняній господарській практиці та виокремлено специфічні характерні риси кожного з них. В хронологічних межах досліджуваного періоду виділено 5 циклів: 1851-1863, 1864-1878, 1879-1886, 1887-1905, 1906-1913 рр. Як показав аналіз, зниження засновницької активності припадає на 1847, 1869, 1874, 1892 і 1905 рр., піднесення спостерігається в 1858, 1873, 1881, 1899 і 1913 рр.

В дисертації розкрито, що дослідники, називаючи різні причини подібної циклічності, головним чинником впливу справедливо вважали урядову маніпуляцію рівнем процентних ставок. Їхнє різке зниження ставало “каталізатором” процесу заснування акціонерних компаній у 1830-і, 1850-і і 1890-і рр. Після того як уряд в черговий раз підвищував банківський відсоток по вкладах, знижуючи тим самим привабливість фондового ринку, засновницька активність зменшувалась. Як показано в роботі, з цим фактором побічно пов'язана і та обставина, що в періоди активізації акціонерного підприємництва (1836-1840, 1856-1860, 1871-1875 і 1896-1900 рр.) з'являлася велика кількість спекулятивних і нежиттєздатних підприємств, заснованих з метою спекуляції та шахрайства.

Важливою характеристикою кожного циклу була почергова концентрація акціонерних товариств (якщо брати за критерій загальну суму капіталів новостворених компаній) в окремих секторах вітчизняної економіки. В ході дослідження були визначені сфери концентрації акціонерного підприємництва: у першому циклі - транспорт (зокрема, пароплавні компанії); у другому -лідерство закріплюється за залізничним транспортом і банківською справою; у третьому - домінує легка промисловість (зокрема, текстильна); у четвертому - важка промисловість (зокрема, чорна металургія, металообробка і машинобудування); у п'ятому - знову важка промисловість і залізничне будівництво.

Як показано в дисертаційному дослідженні, престиж і роль акціонерних товариств в економічному житті нашої країни підвищувало і те, що, на відміну від інших підприємницьких об'єднань, їхніми учасниками могли бути не тільки купці, але і представники інших суспільних верств. В першій половині ХІХ ст. в середовищі вітчизняної аристократії стає модним брати участь в акціонерних компаніях, що стимулює поширення акціонерного підприємництва.

В ході аналізу генези акціонерного підприємництва, дослідники виокремлюють важливу тенденцію, що починає яскраво проявлятися в другій половині ХІХ ст. - масовий приплив іноземних капіталів у вітчизняну промисловість. Саме акціонерні товариства виступають новою формою економічних зв'язків країни із західноєвропейським капіталом. Досліджуючи причини такого становища, дослідники вказували на нестачу в країні інвестиційного капіталу, низьку ціну землі в Російській імперії, мізерну заробітну плату, а також дешеву сировину і матеріали. В той же час, у дисертаційній роботі проаналізовані різні теоретичні погляди щодо залучення та наслідків використання іноземного капіталу в економіці країни.

В дисертаційному дослідженні показано, що представники української економічної думки, вивчаючи реальну картину економічного розвитку акціонерного підприємництва і його впливу на зародження монополістичних тенденцій в економіці, зробили помітний внесок у розкриття економічної природи монополії. У працях досліджуваного періоду була представлена детальна класифікація підприємницьких об'єднань, проаналізовані окремі їх форми, що свідчить про розробку категоріального апарату політичної економії українськими вченими. Це дає можливість сучасним дослідникам краще зрозуміти сутність монополістичних тенденцій та форм їх прояву.

На підставі вивчення праць українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст., авторка дисертації дійшла висновку, що проблема підприємницьких об'єднань більшістю економістів аналізувалася насамперед у площині ринкових відносин. Критерієм визначення монополістичного характеру промислових підприємств ставало саме домінуюче становище підприємства на ринку. Отже, роль відносин обміну в процесі дослідження закономірностей розвитку тогочасного суспільства висувалася на передній план. Водночас роль чинників у сфері матеріального виробництва, зокрема, концентрації капіталу і виробництва, у справі монополізації промисловості дещо применшувалася, затінялася, особливо коли йшлося про загальну характеристику монополії.

Аналіз наукових праць кінця ХІХ - початку ХХ ст. дає змогу виявити також певну спрощеність і схематизм у розумінні окремих аспектів проблеми монополізації промисловості представниками вітчизняної економічної думки. Водночас, слід зазначити, що аналіз питання здійснювався в період, коли відбувався процес становлення і пізнавання явища, яке ще не набуло завершених, розвинених форм. На нашу думку, заслугою науковців досліджуваного періоду є те, що вони поставили проблему і намагалися її теоретично обґрунтувати, спираючись на досягнутий рівень розвитку економічної науки, інколи в річищі домінуючих в європейській та російській економічній думці концепцій, а інколи - автономно.

У третьому розділі - “Дослідження економічної природи інституту “акціонерне товариство” у вітчизняній науковій літературі другої половини ХІХ - початку ХХ ст.” з нових теоретико-методологічних позицій проаналізовано зміст та характер еволюції наукових поглядів українських вчених на економічну природу інституту “акціонерне товариство”.

В дисертаційній роботі на основі вивчення наукових праць вітчизняних вчених досліджено особливості тлумачення ними інституту “акціонерне товариство” як форми підприємницького об'єднання, дано визначення сутності й особливостей акціонерної власності та акціонерного капіталу, проаналізовані основні тенденції розвитку, позитивні і негативні риси, притаманні акціонерному товариству.

На основі узагальнення характерних ознак підприємництва, поданих у досліджуваних роботах, дається визначення акціонерного товариства, якого дотримувалися більшість науковців. Економісти минулого акцентують увагу на таких основних рисах акціонерних товариств, що відрізняють їх від інших суб'єктів господарювання:

- акціонерні товариства належать до господарських об'єднань;

- статутний капітал акціонерного товариства поділяється на частки, що є рівними і називаються акціями;

- акціонерне товариство є юридичною особою, а отже, відповідає за своїми зобов'язаннями лише майном, що належить йому на праві власності;

- акціонери, які повністю сплатили свої акції, додаткової відповідальності за борги товариства не несуть, а лише ризикують втратити можливість повернення вартості своїх акцій.

В роботі розкрито, що досліджуючи еволюцію акціонерного підприємництва, українські вчені акцентували увагу на тих особливостях акціонерних товариств, які найбільш яскраво проявлялися у відповідний період їх розвитку. Попри всі негативні тенденції та наслідки, що супроводжували діяльність акціонерних товариств, вчені другої половини ХІХ - початку ХХ ст. виділяли і ряд позитивних характеристик, притаманних даному виду корпорації.

Досліджуючи переваги акціонерної форми підприємництва з точки зору інтересів окремих власників і суспільства в цілому, що проаналізовані в роботах досліджуваного періоду, можна зробити певні висновки. Серед основних позитивних рис дослідники виділяють те, що акціонерне товариство створює механізм, який дозволяє оперативно мобілізувати для вкладення у виробництво тимчасово вільні капітали і, таким чином, забезпечити більш швидкий темп розвитку економіки - що й було продемонстровано всім досвідом розвитку цього інституту.

Для ініціаторів процесу створення компаній ця форма є прийнятною тим, що відкриває альтернативні шляхи залучення великих капіталів з найменшим ризиком для себе у випадку невдачі підприємства, більш швидко і дешево, ніж при отриманні банківського кредиту.

Публічність діяльності акціонерних товариств, що є органічним продовженням принципу обмеженої відповідальності, робить можливою оцінку і контроль за їх діяльністю з боку суспільства. Це, в свою чергу, зміцнює довіру до акціонерних компаній можливих кредиторів. Надзвичайно важливим вважали дослідники той факт, що управління компанією здійснюється на принципах акціонерної демократії: головним органом управління є збори акціонерів, які в періоди між зборами делегують свої повноваження виборному органу - правлінню компанії. Сам факт виборності, що свідчив про демократичність (тобто справедливість з точки зору буржуазного суспільства, був, на думку дослідників, надзвичайно важливим для позитивного сприйняття інституту “акціонерне товариство” у суспільстві. Нарешті, для тих акціонерів, хто не претендував на реальну участь в управлінні, акціонерна форма також давала гарантії прибутковості вкладень, якщо рівень банківського відсотку був недостатньо високим.

акціонерний підприємництво економіст петражицький

ВИСНОВКИ

Дослідження наукової спадщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. переконливо доводить, що представники української економічної думки зробили вагомий внесок у вивчення економічної й правової природи та сутності акціонерних товариств. Переважна більшість наукових робіт, присвячених питанням зародження й розвитку акціонерного підприємництва, відносяться до другої половини XIX - початку XX ст. Саме в цей період в Україні, як і в економічно розвинутих країнах світу, процес акціонування набув масового характеру, що вимагало від науковців осмислення та теоретичного обґрунтування його соціально-економічної природи, виявлення та характеристики основних тенденцій і закономірностей економічного розвитку. Аналіз становлення і розвитку акціонерного підприємництва українськими вченими проводився з ретельним урахуванням світової господарської практики та осмислення процесу розбудови вітчизняного ринку, конкретних організаційно-економічних форм розвитку виробництва, сфери торгово-кредитних та фінансових відносин.

Проведене дослідження наукового доробку українських економістів свідчить, що загальне теоретичне тлумачення проблем акціонерного підприємництва в Україні формувалося на засадах тих основних економічних концепцій, які існували та розвивалися в західній економічній науці у другій половині XIX - початку ХХ ст., а саме: маржиналізму, інституціоналізму та неокласики. Аналіз наукових праць дає підстави дійти висновку, що, досліджуючи питання акціонерного підприємництва, українські економісти спиралися у своїх роботах не лише на вітчизняний науковий та практичний досвід, але і використовували як теоретичне підґрунтя праці відомих іноземних вчених ХVIII-ХІХ ст.

На основі порівняльного аналізу та критичного осмислення різних зарубіжних та вітчизняних теоретичних концепцій акціонерного підприємництва, українські вчені обґрунтували власні теоретичні погляди на його передумови і вирізнили фактори, що спричинили виникнення і розвиток інституту “акціонерне товариство”. В наукових працях М. Бунге, Л. Петражицького, І. Тарасова, М. Туган-Барановського, П. Фоміна були визначені не лише загальні закономірності процесу становлення акціонерного підприємництва, а й виділені його національні особливості та розкрита залежність від конкретних історичних, соціально-економічних та політичних умов.

Для наукового обґрунтування та визначення тенденцій розвитку акціонерної справи є важливим не лише аналіз генези інституту “акціонерне товариство” з огляду його специфіки в різних країнах світу та його вплив на становлення акціонерного підприємництва на вітчизняному ринку, здійснений в роботах українських науковців.

Надзвичайно важливим, з точки зору автора дисертації, є розробка в роботах представників української економічної думки аналізу розвитку вітчизняного корпоративного законодавства і його впливу на становлення й результативність акціонерного підприємництва, що є вагомим внеском українських економістів (зокрема, М. Бунге, Л. Петражицького, І. Тарасова) до акціонерної теоретичної та прикладної проблематики. Українські економісти другої половини ХІХ - початку ХХ ст. не тільки зібрали й узагальнили цінний фактичний матеріал, що відображав ті чи інші аспекти становлення і розвитку акціонерної справи, а й науково обґрунтували взаємозалежність цього розвитку з еволюцією виробничих та суспільно-економічних відносин і, зокрема, корпоративного законодавства.

В дисертації з нових теоретико-методологічних позицій проаналізовано погляди українських економістів на природу акціонерного товариства як історичної форми, що найбільш яскраво відображає сутність інституту корпорація відповідно до економічних перетворень у сфері підприємництва на межі XIX та ХХ ст. На підставі аналізу наукових праць досліджуваного періоду в роботі виокремлено та класифіковано основні ознаки і характеристики даного виду корпорації. Також детально проаналізовано негативні і позитивні характеристики, що привносить в господарське життя акціонерне підприємство. Аналіз інституту “акціонерне товариство” проводився із застосуванням широкого арсеналу існуючих на той час науково обґрунтованих методів та інструментарію дослідження, категоріального апарату, що відповідали новим явищам господарської практики.

Таким чином, вивчення наукових праць другої половини ХІХ - початку ХХ ст. доводить, що аналіз інституту “акціонерне товариство” українськими економістами є частиною розвитку політекономії як науки, її об'єктивізації. Дослідження акціонерного підприємництва в роботах українських економістів є важливим джерелом для з'ясування тих теоретико-методологічних засад, на яких формувалася наукова економічна думка в Україні в другій половині XIX - початку ХХ ст., а також тих якісних змін, що відбулися в ній і визначили основні напрями її подальшого розвитку.

Однією із центральних проблем, пов'язаною із діяльністю акціонерних товариств, що набула надзвичайної популярності в економічній літературі досліджуваного періоду, було питання про передумови виникнення та природу монополістичних тенденцій у ринковій економіці.

В дисертаційній роботі досліджено різноманітні чинники діяльності найбільших підприємницьких об'єднань, які внаслідок динамічної акціонерної концентрації починають домінувати на ринку. Як показано у дослідженні, період найбільш інтенсивної наукової розробки питання монополізації в сфері акціонерного підприємництва в економічній літературі України припадає на злам XIX-XX ст.

Дослідження питань акціонерного підприємництва пов'язане з цілою системою дотичних до економіки наук: історії, правознавства, соціології, психології. Тому, вивчаючи наукову літературу другої половини ХІХ - початку ХХ ст., присвячену питанням акціонерного підприємництва, необхідно значно активніше йти шляхом створення міждисциплінарних досліджень та більше звертатися до сучасних історичних, соціологічних і правових теорій, із використанням випробуваних іншими науками методів наукового аналізу.

Успішне продовження вивчення акціонерного підприємництва в Україні вимагає своєчасної історіографічної оцінки нових досліджень, в яких закладені і реалізуються сучасні методи та принципи аналізу історичного минулого. Історіографічний огляд наукових видань, в яких аналізується ґенеза акціонерного підприємництва, представлений в дисертаційному дослідженні, може стати відповідним орієнтиром для майбутнього вивчення проблематики.

На нашу думку, існує нагальна потреба неупередженого аналізу особливостей формування економічних концепцій акціонерного підприємництва в радянський період, коли наука зазнала негативного впливу політики та ідеології. Таке дослідження повинно стати перспективним напрямком подальшого розвитку історико-економічної науки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 9 наукових статтях, із яких 8 - у фахових виданнях, загальним обсягом 3,8 д.а. Основні публікації, що відтворюють наукові результати дисертаційної роботи:

2. Супрун Н.А. Становлення акціонерного підприємництва в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ століття). // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Економіка. №8 - Тернопіль, 2001, с.51-55.

3. Супрун Н.А. Становлення і розвиток корпоративних відносин в Російській імперії. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Економіка. №12 - Тернопіль, 2002, с.91-94.

4. Супрун Н.А. Питання акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст.// Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. №13 - Тернопіль, 2002, с.27-30.

5. Супрун Н.А. Питання акціонерної власності в роботах українських економістів кінця ХІХ ст. - Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наук. праць. вип. 173, Дніпропетровськ, 2003, ст. 95-97.

6. Супрун Н.А. Розвиток корпоративних відносин та його вплив на становлення корпоративного права. // Актуальні проблеми корпоративного управління в Україні. Збірник наук. праць. - К., вид-во: Науковий світ, 2003, с.89-94.

7. Супрун Н.А. Основні тенденції акціонерного підприємництва в Російській імперії на початку ХХ століття. // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наук. праць. За редакцією проф. Мальчина Ю.М., Ніколенка Ю.В. - Вип.12, К., 2003.

8. Супрун Н.А З історії акціонерного підприємництва в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наук. праць. - вип.176, Дніпропетровськ, 2003, ст. 11-16.

9. Супрун Н.А. Корпоративне управління як фактор підвищення ефективності діяльності корпорацій. // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наук. праць. НДЕІ Міністерства економіки та з питань економ. інтеграції, №6(25). - К., 2003.

10. Супрун Н.А. Аналіз ролі іноземного капіталу в розвитку акціонерного підприємництва Російської імперії в роботах українських економістів (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. №14 - Тернопіль, 2003, с.46-49.

АНОТАЦІЯ

Супрун Н.А. Ґенеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.04. - економічна історія та історія економічної думки. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню ґенези акціонерного підприємництва у працях українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

Значна увага в роботі приділена розкриттю соціально-економічних та політичних умов, в яких відбувалося становлення акціонерного підприємництва в Росії й Україні, та їх впливу на подальший розвиток економічної науки.

Здійснено авторську періодизацію етапів розвитку акціонерного підприємництва в Україні та аналіз особливостей кожного з них на основі вивчення робіт українських науковців другої половини ХІХ - початку ХХ ст.

В дисертаційному дослідженні розкриті та проаналізовані загальні тенденції розвитку економічних знань про акціонерне підприємництво в світовій та українській науковій літературі.

В дисертації проаналізовані основні політико-економічні погляди та з'ясовано роль і вагомий внесок українських науковців другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в розробку питань акціонерного підприємництва.

Охарактеризовано головні напрями досліджень провідних українських вчених (М. Бунге, К. Воблого, П. Мігуліна, Д. Піхна, Л. Петражицького, І. Тарасова, М. Тугана-Барановського та ін.), виділено загальне та відмінне в їх поглядах на проблеми акціонерного підприємництва порівняно із іншими представниками української та світової економічної думки.

Вперше здійснено аналіз наукових праць видатних економістів Л. Петражицького та І. Тарасова, імена і творча спадщина яких внаслідок різних обставин фактично не досліджувались в минулій та сучасній науковій літературі.

Ключові слова: історія української економічної думки, акціонерне підприємництво, акціонерне товариство, акціонерна власність, акціонерне законодавство, цінні папери, корпорація, інституціоналізм, монополістичні тенденції, економічна роль держави.

АННОТАЦИЯ

Супрун Н.А. Генезис акционерного предпринимательства в работах украинских экономистов второй половины ХІХ - начала ХХ в. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.01.04. - экономическая история и история экономической мысли. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2003.

Диссертация посвящена исследованию генезиса акционерного предпринимательства в работах украинских экономистов второй половины ХІХ - начала ХХ в.

Значительное внимание в работе уделено анализу социально-экономических и политических условий, в которых происходило становление акционерного предпринимательства в России и Украине во второй половине ХІХ - в начале ХХ в. и его влияния на развитие экономической науки.

Осуществлена авторская периодизация этапов развития акционерного предпринимательства в Украине и анализ особенностей каждого из них на основе работ украинских экономистов второй половины ХІХ - начала ХХ в.

В диссертационном исследовании проанализированы и раскрыты общие тенденции развития экономических знаний об акционерном предпринимательстве в мировой и украинской научной литературе.

Исследованы объективные и субъективные факторы, которые обуславливали в тот или иной период специфику, содержание и уровень научно-исследовательской работы в сфере изучения акционерного капитала и акционерного предпринимательства.

В диссертации выяснена роль и показан весомый вклад украинских ученых в разработку вопросов акционерного предпринимательства.

Исследованы основные политико-экономические взгляды украинских экономистов второй половины ХІХ - начала ХХ в. на проблемы акционерного предпринимательства. В диссертационном исследовании представлены разные теоретико-методологические подходы к изучению вопросов акционерного капитала и акционерной собственности.

Охарактеризованы основные направления исследований ведущих украинских ученых А. Антоновича, Н. Бунге, К. Воблого, П. Мигулина, Д. Пихна, Л. Петражицкого, И. Тарасова, М. Тугана-Барановского, П. Фомина и др.

Показано, что анализ проблем акционерного предпринимательства осуществлялся преимущественно с позиций маржинализма, институционализма и неоклассицизма, что свидетельствует о развитии в Украине в конце ХІХ в. политэкономии как науки. Выделено общее и отличное в их взглядах на проблему акционерного предпринимательства в сравнении с другими представителями украинской и мировой экономической мысли.

В диссертационной работе показано, что в своих исследованиях украинские ученые сосредоточивали внимание главным образом на анализе экономической и правовой природы акционерных обществ, а также на теоретическом изучении общей картины и основных закономерностей процесса становления акционерного дела.

Основными акцентами в изучении акционерного предпринимательства украинскими экономистами были: проблема концентрации производства и капитала; влияние экономической политики русского царизма, а позже Временного правительства на развитие акционерного дела; становление корпоративного законодательства как фактора активизации акционерного предпринимательства; монополистические тенденции в акционерном предпринимательстве и др.

В работе изучены как внешние проявления акционирования (основные этапы и темпы акционерного учредительства, размеры акционерных капиталов, прибыли акционерных обществ и др.), так и отдельные его результаты, связи областей промышленности с банками, формирования финансового капитала, образование личной унии и т.п.

При этом исследуется эволюция взглядов украинских экономистов в направлении создания и функционирования полноценного рыночного хозяйства, эффективного сочетания функций государства и рыночного механизма.

С новых теоретико-методологических позиций проанализированы особенности трактования института “акционерное общество” как формы предпринимательского объединения украинскими учеными второй половины ХІХ- начала ХХ в.

Выделены тенденции развития, положительные и отрицательные черты, присущие акционерному обществу, представленные в трудах украинских ученых второй половины ХІХ- начала ХХ ст. На основании изучения научных работ исследуемого периода в диссертации выделены и классифицированы основные признаки и характеристики данного вида корпорации, наиболее часто выделяемые украинскими экономистами второй половины ХІХ - начала ХХ в.

Впервые в современной научной литературе осуществлено исследование творческого наследия и научных трудов в сфере акционерного предпринимательства выдающихся украинских экономистов Л. Петражицкого и И. Тарасова.

Особое внимание в диссертационной работе уделено исследованию работ Л. Петражицкого “Акционерная компания. Акционерные злоупотребления и роль акционерных компаний в народном хозяйстве” (Спб., 1898), “Акции, биржевая игра и теория экономических кризисов. т.1 Об акционерном деле и типических ошибках при оценке шансов неизвестной прибыли” (Спб., 1911) как с точки зрения позитивного и нормативного подходов (историко-экономический анализ), так и с точки зрения институционального аспекта.

Изучение политико-экономических представлений известного украинского ученого дает основание рассматривать Л. Петражицкого наряду с А. Антоновичем, Н. Бунге, Д. Пихно как одного из основоположников украинской школы маржинализма, которая сформировалась в последней трети ХІХ в.

Ключевые слова: история украинской экономической мысли, акционерное предпринимательство, акционерное общество, акционерная собственность, акционерное законодательство, ценные бумаги, корпорация, институционализм, монополистические тенденции, экономическая роль государства.

ANNOTATION

N.A. Suprun. The development of the joint-stock enterprise in the works of the Ukrainian economists of the second half of the ХІХ century - beginning ХХ century. Manuscript.


Подобные документы

 • Суть підприємництва, його функції та умови існування. Виробнича, комерційна, фінансова та консультативна підприємницька діяльність. Традиціоналістське та інноваційне виробництво. Розвиток підприємництва в окремих видах економічної діяльності в Україні.

  дипломная работа [433,7 K], добавлен 18.02.2011

 • Розвиток радянської економічної науки, та економічної теорії в Україні: розвиток економічної науки в 30–90-ті рр. ХХ ст., розвиток економічної теорії в Україні в радянський період. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії.

  контрольная работа [23,8 K], добавлен 02.12.2007

 • Поняття та економічна суть підприємництва, його ознаки та функції. Суб’єкти підприємництва, їх види та форми організації. Проблеми розвитку підприємництва в Україні та роль держави у даному процесі, перспективи та можливі строки вирішення цих питань.

  курсовая работа [52,6 K], добавлен 04.05.2010

 • Сутність, функції і види підприємництва; суб'єкти підприємницької діяльності. Труднощі і суперечності становлення вітчизняного малого бізнесу та перспективи його розвитку. Причини, що впливають на ефективність господарської діяльності в Україні.

  курсовая работа [412,3 K], добавлен 31.01.2014

 • Сутність підприємництва, його функції, принципи та умови існування. Види підприємницької діяльності. Державне регулювання, організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Загальна характеристика та аналіз підприємницької діяльності ПП "Гроно".

  дипломная работа [266,6 K], добавлен 14.12.2011

 • Здійснення підприємництва у ринковій економіці та еволюція його теоретичного осмислення. Функції підприємництва, його форми та види. Законодавча база діяльності підприємств в Україні. Проблеми та шляхи удосконалення розвитку підприємництва в Україні.

  курсовая работа [284,7 K], добавлен 02.03.2011

 • Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

  статья [203,7 K], добавлен 22.02.2018

 • Розвиток ідей класичної школи. Економічна теорія А. Сміта. Фізіократія - французький варіант класики. Ідеї марксизму в роботах українських економістів. Теорія ефективного попиту. Вчення про "чистий продукт" і класи. Аналіз кругообігу господарського життя.

  курсовая работа [71,2 K], добавлен 02.09.2013

 • Підприємництво: зміст, види, типи, функції та методологічні підходи щодо дослідження. Характеристика бізнес середовища в Україні: стан підприємництва, соціологічний аналіз та шляхи розвитку. Систематизація досліджень проблемного поля підприємництва.

  курсовая работа [58,0 K], добавлен 23.06.2014

 • Сутність підприємництва як виду економічної активності, його роль у ринковій економіці. Головні риси, притаманні підприємництву. Основні форми підприємництва: мале, середнє. Проблеми розвитку підприємництва в Україні: Господарський та Податковий кодекси.

  курсовая работа [80,1 K], добавлен 05.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.