• Исследование содержания экономического курса Гайдара. Изучение основных направлений экономической политики РФ в 1993–1998 годах. Выявление и анализ причин экономического кризиса 1998 года. Комплексная оценка последствий экономических преобразований.

  презентация (500,4 K)
 • Характеристика факторов, сдерживавших экономическое развитие Германии и рассмотрение исторических особенностей становления в ней индустриальной системы хозяйства. Промышленный переворот, капиталистическая индустриализация и ее особенности в Германии.

  реферат (24,2 K)
 • Причини виникнення "Руїни" в Україні. Відсутність загальнонаціонального лідера. Пропольська орієнтація Виговського. Поява турків та українська визвольна боротьба. Розкол серед української політичної еліти з питань внутрішньої та зовнішньої політики.

  реферат (29,6 K)
 • Возмещение ущерба и возмездие как главные цели наказания по "Русской правде". Схема системы наказаний, направления ее разработки, цели и функции. Принципы состязательного процесса нормами "Русской правды". Причины отсутствия указаний на поединок.

  контрольная работа (16,7 K)
 • Общая характеристика Русской Правды. Правовое положение населения. Частный характер права в Русской Правде: имущественное и уголовное право. Система наказаний и судебный процесс по Русской Правде. Источники кодификации и происхождение документа.

  реферат (27,6 K)
 • Походження і джерела кодифікації "Руської Правди". Причини виникнення, формування права, його особливості і соціальний характер. Правове положення окремих верств населення. Цивільно-правові норми, кримінальне право та система доказів за "Руською Правдою".

  реферат (43,6 K)
 • Характеристика становища Туреччини після першої світової війни. Значення і суть перетворень Кемаля Атартюка. Причини та наслідки "Руху четвертого травня" в Китаї. Аналіз основних принципів соціально-політичного і філософсько-релігійного вчення М. Ганді.

  контрольная работа (402,4 K)
 • Внутри- и внешнеполитическое положение Руси в середине 60-х гг. X в. Портрет Святослава, данный в "Истории" византийского автора Льва Дьякона. Русско-византийский военный союз. Утверждение Руси в Северном Причерноморье и освоение захваченных территорий.

  реферат (19,6 K)
 • Дослідження адміністративно-територіального устрою Монгольської імперії і її правонаступника Золотої Орди (Улуса Джучи) на території сучасної України. Аналіз походу Тамерлана на крило Мувала при його утворенні. Внутрішні торгові шляхи і їх розташування.

  статья (21,5 K)
 • Ментальна модель Чорноморії, що закріплена як у козацькій міфопоетичній традиції і виведена на більш високий коммеморативний "книжковий" рівень. Умови для складання декількох типів колективної ідентичності українського населення Правобережної Кубані.

  статья (23,0 K)
 • Формирование мировоззрения декабристов. Ранние тайные общества "Союз спасения" и "Союз благоденствия". Возникновение "Южного" и "Северного" обществ, их политические программы "Русская правда" Пестеля и "Конституция" Муравьёва, борьба за объединение.

  курсовая работа (42,1 K)
 • Бесправное положение народных масс и формирование мировоззрения декабристов. Ранние тайные общества. Политическая программа Южного и Северного общества, борьба за их объединение. Русская Правда Пестеля и Конституция Муравьева. Восстание, следствие и суд.

  контрольная работа (41,3 K)
 • Победа демократов на выборах 1976 г. и её последствия. Президент-популист Картер и появления на государственных постах новых лиц. Цели экономической политики Картера и пути их достижения. Увеличение ассигнований на вооружение и рост уровня инфляции.

  реферат (62,6 K)
 • Природа, задачи государства и церкви. Роль церкви в жизни общества и государства. Официальная доктрина божественного происхождения императорской власти. Модель церковно-государственных взаимоотношений Византии. Законодательные акты Древней Руси.

  статья (34,1 K)
 • Висвітлення впливів візантійської і поствізантійської спадщини на розвиток української культури ранньомодерної доби. Обставини виникнення грецької версії "Синтагматіона про сім святих тайн" Гавриїла Севера - сакраментологічної праці грецького богослов’я.

  автореферат (45,9 K)
 • Знайомство з особливостями створення цілісної наукової картини контактів українських земель з поствізантійськими осередками еллінізму, аналіз проблем. Загальна характеристика українського перекладу "Синтагматіона про сім святих тайн" Гаврила Севера.

  автореферат (39,8 K)
 • Історія відкриття "Слова о полку Ігоревім". Видання "Слова" як велика подія в літературному і культурному житті початку ХІХ ст. Гіпотези і докази справжності цієї літературно-історичної пам'ятки. Проблеми вивчення рукопису, художні і історичні гідності.

  статья (10,2 K)
 • Основні суспільно-політичні ідеї Київської Русі. Митрополит Іларіон - головний ідеолог нововведень та перетворень часів Ярослава Мудрого. Зміна принципів релігії як один з чинників соціального прогресу. Богословський трактат "Слово про Закон і Благодать".

  контрольная работа (30,3 K)
 • Причины наступления "Смутного времени". Россия в годы "смуты". Политика "жестокого" Грозного и "трагически неудачливого" Бориса. Дестабилизирующее воздействие интервенции, выступлений казаков, самозванцев. Вопрос об избрании следующего царя России.

  контрольная работа (26,9 K)
 • Результаты правления Ивана IV Грозного и причины Смуты. Опричные репрессии, основные противоречия между рядовым дворянством и знатью. Этапы "смутного" времени: династический, социальный, национальный. Последствия Смуты и ее место в истории России.

  реферат (55,8 K)