• Основні етапи періоду "перебудови". Причини дефіциту товарів народного вжитку у 1985—1986 рр. Стратегія всебічної демократизації суспільства. Лібералізація суспільного та культурного життя. Загострення політичної боротьби в СРСР та його розпад.

  реферат (20,9 K)
 • Розгляд історії "перебудови" та розпаду СРСР на окремі незалежні держави. Політика "гласності". Лібералізація суспільного й культурного життя. Зміни в зовнішній політиці. Посилення національних рухів і загострення політичної боротьби. Серпневий путч.

  реферат (21,9 K)
 • Обставини, завдяки яким праці О. Шахматова з історії раннього літописання стали класичними і витіснили попередню історіографію. Процес створення стійкої наукової традиції, заснованої на роботах дослідника. Особливості вивчення історії Київської Русі.

  статья (73,9 K)
 • Модифікація оповіді давньоруського літописання про хрещення Русі князем Володимиром в українській історичній культурі XVII ст. Розгляд інтерпретації історичної події в різних конкурентних середовищах - католицьких, уніатських та православних публіцистів.

  статья (98,9 K)
 • Понятие "перестройка". Изменения, вызванные ею в общественно-политической жизни государства. Складывание многопартийной системы. Начало экономических реформ. Внешнеполитическая деятельность правительства. Кризис перестройки и распад Советского Союза.

  реферат (39,5 K)
 • Предпосылки перестройки, экономические и политические преобразования. Потери народного хозяйства от реформ Горбачева. Проблемы перестройки с точки зрения частной собственности номенклатуры. Причины наступившего кризиса в экономике, итоги перестройки.

  реферат (23,6 K)
 • Рассмотрение предпосылок и принятия основных экономических и политических преобразований в эпоху перестройки Горбачева. Причины наступления "антикоммунистической революции". Начало открытой номенклатурной приватизации и узаконивания частной собственности.

  реферат (28,4 K)
 • Объективные экономические, социальные, политические и духовные предпосылки для перестройки страны к середине 1980-х гг., ее сущность, цели и задачи; осуществление и итоги преобразований. Понятие "новое политическое мышление". Причины распада СССР.

  контрольная работа (19,4 K)
 • Інтеграція історії Київської держави до ширшого історичного контексту завдяки чисельним доказам інтегрованості середньовічної Русі до загальноєвропейської спільноти при уникненні штампів та поширених історіографічних схем. Аналіз книги К. Раффеншперґера.

  статья (144,7 K)
 • Визначення загальних аспектів потрапляння, перебування та діяльності перських підданих в Російській імперії. Розгляд історії діяльності перських купців в економічному та громадському житті Астрахані. Вивчення традиційних занять перських підданих.

  статья (33,5 K)
 • Проблемы источников и структуры "Повести временных лет" в концепции Шахматова. Своды, предшествующие данному литературному памятнику. Вопрос об авторстве Нестора. Устные источники в составе Повести временных лет. Гипотеза об эсхатологических мотивах.

  реферат (33,9 K)
 • Летопись "Повесть временных лет" и свод законов "Русская правда". Критерии к отбору фиксирования фактов истории. "Пустые" даты в летописях по причине изменения пространства времени в каждом году. Головные дела (убийства и кражи) в "Русской правде".

  контрольная работа (23,7 K)
 • Летописи - основной вид письменных источников по Древнерусской истории, их историко-культурное и научное значение. Древнейшие летописные своды, содержащие "Повесть временных лет". Основные этапы изучения древнерусского летописания, проблема его генезиса.

  контрольная работа (43,8 K)
 • Створення картини буття українців на основі універсальної методології пізнання, спільної для гуманітарних і точних наук в дослідженні "Поема вольного народа". Актуалізація ідеї цілісності історичного процесу. Специфіка духовно-героїчної історії народу.

  статья (288,8 K)
 • Жизнь и деятельность российского реформатора Сперанского, выступавшего за превращение государства в конституционную монархию, ликвидацию крепостного права и либеральные преобразования в стране. Пребывание Сперанского на должности генерал-губернатора.

  статья (5,2 M)
 • Изучение минералогии Крыма. Биография Ферсмана и его увлечение камнями, первая научная работа. Новое направление в минералогии и создание новой науки геохимии, научно-исследовательские работы, экспедиции и создание Минералогического краеведческого музея.

  реферат (22,7 K)
 • Военно-стратегическая операция "Дунай" как ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, начавшийся 21 августа 1968 года и положивший конец реформам Пражской весны. Оценка характера военно-стратегической операции. Современные представления о событиях.

  статья (58,7 K)
 • Особливості становлення громадянського суспільства в Чехословаччині періоду "Празької весни". Передумови та фактори демократизації, вплив партійно-державних та громадських інститутів на суспільно-політичне життя держави. Значення свободи слова.

  автореферат (45,2 K)
 • Дослідження ранніх київських літописів і давньоруських хронографічних свідчень, що прояснють датування історичних пам’яток. Аналіз Повісті временних літ та припущень Бестужева-Рюміна і Шахматова "Преже сихъ 4 лётъ", доведення недостатності аргументації.

  статья (65,7 K)
 • Дослідження ранньослов’янських міграцій теренами Східної Європи. Аналіз топографії поселень на Прикарпатті. Вирішення проблеми генези ранньослов’янських культур як найважливішого завдання сучасної археології. Походження місцевих празьких старожитностей.

  статья (21,7 K)