Культура діловодства

Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 12.11.2010
Размер файла 294,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Сутність культури діловодства

1.1 Поняття «культура діловодства». Складові культури діловодства

1.2 Особливості дослідження культури діловодства

Висновки

Розділ 2. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства (1917-1919рр.)

2.1 Культура діловодства в державному апараті українських урядів 1917--1919 рр.

2.2 Основні тенденції розвитку культури діловодства в УСРР-УРСР

Висновки

Розділ 3. Культура технологічних процесів діловодства в установах сучасної України

3.1 Культура організації процесів документування

3.2 Культура організації процесів документообігу та зберігання документів

3.3 Інформаційно-технологічна культура діловодства

Висновки

Розділ 4. Культура керування організацією діловодства в установі

4.1 Служба діловодства як об'єкт керування в установі

4.2 Напрями вдосконалення культури управління діловодством

4.3 Впровадження цілісної системи керування діловодством

4.4 Вимоги до підготовки документознавців - організаторів діловодства

Висновки

Загальні висновки

Список використаних джерел та літератури

Вступ

Історичні зміни в політичний, економічній і соціальній сферах життя України, інформатизація суспільства, становлення демократичної державності вимагають подальшого реформування і вдосконалення системи документаційного забезпечення управління з верхнього його рівня до нижнього.

Сотні років бездержавності, протягом яких жорстоко нищилась українська культура, десятиліття панування тоталітарної системи, коли вся державна машина була запрограмована на нівеляцію багатьох націй, деформували сфери життя одного з найчисленніших народів Європи. Тривале фізичне і духовне насильство над усім, що стосувалось українців як нації, призвело до відчуження їх від власної культури. Забувалася мова, традиції, руйнувались усталені норми життя. Українську мову офіційно забороняли (указ Петра І, Валуєвський циркуляр, Ємський указ та ряд інших), оголошували придуманою німцями, вважали діалектом російської чи польської, дивились як на "холопську", призначену лише для "домашнього вжитку". Що ж до українського діловодства, то воно не використовувалося у сфері науки і техніки, на фабриках і заводах, в армії і спорті, тобто його не допускали в царини, важливі для повноцінного функціонування національного організму.

РОЗДІЛ 1. Сутність культури діловодства

1.1 Поняття «культура діловодства». Складові культури діловодства

Термін «культура» широко використовується в українській дійсності. Можна без перебільшення констатувати, що цей термін активно вживається в усіх формах і на всіх рівнях індивідуальної та суспільної свідомості, у різних сферах людської життєдіяльності.

Семантична багатозначність терміна “культура” дає змогу використовувати його в якості характеристики різноманітного спектра об'єктивних станів, процесів і результатів діяльності, властивих людському буттю. Так говорять про культуру суспільства й особистості, про світову і локальну культуру, матеріальну і духовну, культуру почуттів і культуру землеробства, про політичну та фізичну культуру, а останнім часом все більше про інформаційну та корпоративну культуру і культуру діловодства.

Культура - це спосіб організації й розвитку людини, представлений у продуктах матеріальної та духовної діяльності, в системі соціальних норм та закладів, в духовних цінностях, у ставленні людей до природи, один до одного та до самих себе [57, с. 124]. У понятті “культура” фіксується як загальна відмінність людської життєдіяльності від біологічних форм життя, так і якісна відмінність історично-визначених форм цієї життєдіяльності на різних етапах суспільного розвитку в межах конкретних епох, суспільно-політичних формацій, етнічних та національних особливостей. Культура характеризується також особливостями та досвідом виробничої діяльності людей в конкретних сферах суспільного життя, це процес створення людських цінностей [50, с. 8].

Так, накопичений у процесі розвитку суспільства досвід роботи з документами збагатив людство відповідною культурою діловодства. При цьому вираз "культура діловодства" може вживатись у даному контексті як визначення програмування єдиних норм і правил документаційного забезпечення суспільної діяльності, що відрізняє культуру діловодства одного рівня розвитку суспільства від іншого. Власне, культура діловодства - це те саме, що й діловодство у контексті розвитку загальнолюдської культури, якщо вважати культуру системою наявних цінностей конкретного суспільства, організації, особистості. Управління не здійснюється у вакуумі, воно реалізується серед людей з уже сформованими ідеалами, нормами, правилами. Саме документаційне забезпечення управління, стан діловодства в суспільстві, як показник ефективності і якості управлінської діяльності, є своєрідною цінністю, що відображує відповідний рівень культури.

Зважаючи на довгий шлях розвитку, стан культури діловодства можна звести до стану управління соціальними системами та здатності членів суспільства використовувати досягнення в організації процесів створення та роботи зі службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства і певних умов розвитку. Якщо на підприємстві, в установі чи організації низький рівень культури діловодства, відсутня його нормативна база, то в результаті, погіршується і саме управління. Воно залежить від якості, достовірності і оперативності роботи з документами, чіткої організації пошуку, збереження і використання документації, досконалої постановки роботи служби діловодства та управління нею, тобто від складових документаційного забезпечення. До речі, в російському термінологічному стандарті термін “документаційне забезпечення управління” є синонімом діловодства [61, с. 1].

У разі ототожнення поняття «культура діловодства» з поняттям «культура документаційного забезпечення управління» слід визначити, що саме має бути забезпечене. На початку розкриємо зміст терміна «забезпечення». Забезпечення означає дію, а також зберігання, виконання чогось і править за гарантію досконалого здійснення того чи іншого процесу. Таким чином, коли йдеться про забезпечення управління, вказуючи на його конкретний якісний аспект, то треба мати на увазі весь комплекс засобів, умов і дій щодо своєчасного і бездоганного забезпечення реалізації управлінських про цесів. Якщо декларується забезпечення організованості системи управління, упорядкованості взаємодії, цілісності функціонування її складових компонентів, то під забезпеченням слід розуміти досконалу організаційно-правову базу й технологію діловодства, побудову й структуру служби діловодства, діяльність фахівців та управління нею. Маючи на увазі культурологічний аспект забе зпеченості системи управління певною документною інформацією, можна розширити це поняття до визначення сучасних надбань у створенні службових документів, а також головних напрямів культурологічного, а отже, досконалого регулювання його документаційного забезпечення, тобто створення вищого рівня культури діловодства.

Разом з тим документи - це не тільки оперативне управління, це й колективна пам'ять, що відображає в документах всі сторони функціонування суспіьства й особистості. Культура стосовно пам'яті, як зазначає професор М.В. Ларін, це важливий показник рівня цивілізованої держави [92, с.7].

Сьогодні стна організації діловодства, якість створюємих в організації документів викликає занепокоєння архівістів всього світу. Тому й не випадково світовий конгрес архівістів у Відні, що відбувся в минулому році, цим питанням приділив значну увагу. Очевидно, що культура створення й обігу документів дозволяють сформувати якісний архівний фонд, й достовірну пам'ять про минуле.

Попробуємо дати визначення поняття «культура діловодства»:

-- це поєднання наявних знань і умінь щодо документаційного забезпечення управління, застосування специфічних прийомів і способів обробки документів, зокрема електронних, а також здібностей і навичок працівників служби діловодства щодо ефективного використання набутого досвіду в організації діяльності конкретної соціальної системи з верхньої ланки до нижньої;

-- це відображення організації раціональної роботи з документами, на основі найефективніших засобів, технологій, форм і методів їх створення, контролю обігу та переданні до архіву. Щоб дієво керувати організацією, необхідно забезпечити її якісною документацію, впроваджувати інноваційні інформаційно-аналітичні методи і новітні технології роботи зі службовими документами;

-- це комплекс найбільш стабільних і довготривалих характеристик щодо документування та побудови роботи з документами, а також досконалого інформаційного, організаційного, правового та технологічного її забезпечення у процесі виконання управлінських дій;

-- це система знань про шляхи упорядкування документування і управління всіма системами документації з метою скорочення документообігу, підвищення якості документів, своєчасного забезпечення керівництва актуальною інформацією, необхідною для виваженого прийняття рішень за умов вдосконалення сучасного виробництва, його комп'ютеризації та застосування засобів новітньої інформаційної техніки.

Дослідження культури діловодства може включати такі напрями:

– визначення ролі і місця діловодства в системі взаємодії сукупних соціально-виробничих відносин, що склалися в системно-діяльністному процесі створення, обробки, передавання і збереження документної інформації, побудові його методологічних засад;

– аналіз розвитку діловодства у нерозривному зв'язку з розвитком інформаційного менеджменту, вдосконаленням технологічних засобів реалізації документно-інформаційних процесів, впровадженням найбільш раціональних методів роботи з документами в органах управління;

– вивчення підходів і методів суспільно-економічної оцінки документних ресурсів, забезпеченя їх збереженості, впливу економічних чинників на процеси впровадження інноваційних систем документообігу в умовах одночасного функціонування документів на паперових і електронних носіях традиційного й сучасного діловодства;

– формування теоретичних засад побудови досконалого документаційного забезпечення менеджменту, встановлення єдиних уніфікованих правіл і методів велення діловодства в установах незалежно від їх відомчого підпорядкування;

– аналіз практичної діяльності служб діловодства і мотивації працівників у створенні якісного документаційного забезпечення управління здійснення моніторингу і контролю за дотриманням правил і норм міжвідомчого документообігу;

– визначення ролі і місця керівника в процесі реалізації завдань документаційного забезпечення управління, його відповідальності за досконалість цього процесу, набір, розстановку, підготовку й перепідготовку документознавців й інформаційних аналітиків.

Складові культури діловодства. Визначаючи культуру діловодства як одну з субсистем суспільного життя, слід водночас мати на увазі, що вона є свого роду ідеальною проекцією досягнень людства в творенні і русі документів. Поняття «культура діловодства» сьогодні найбільше відповідає поняттю якості створення і підтримки відповідних організаційно-функціональних характеристик системи забезпечення соціального управління. Це дає можливість визначитись щодо досконалого виконання поставлених завдань, які стосуються: способів і засобів створення й обробки документів; методів організації діловодних операцій в управлінні; шляхів правового урегулювання відносин, пов'язаних з діловодством; прийомів стандартизації й уніфікації документації; автоматизації документообігу у конкретній організаційній структурі; створення й функціонування органу діловодства, керування ним; вирішення інших практичних завдань щодо підвищення рівня документаційного забезпечення управління.

Таким чином, культура діловодства як науковий інтегральний напрям включає комплекс взаємозв'язаних заходів, методів і засобів (науково-методичного, техніко-економічного, соціального та організаційно-правового характеру) стосовно роботи з документами. Вони забезпечують реалізацію процесів створення і подальшого функціонування сучасних документно-інформаційних технологій, а також побудову діяльності служб діловодства з метою здійснення ефективного менеджменту. Зазначене слугує об'єктивною причиною для виокремлення основних складових культури діловодства, підсистемами якої можуть бути: культура документування; культура організації руху документів (документообігу); інформаційно-технологічна культура; культура служби діловодства; культура управління діловодством. При цьому, звичайно, йдеться не про суто механічне поєднання процесів діловодства і управління ними, а про створення єдиних принципів і норм щодо комплексного забезпечення досконалості їх виконання.

Кожна з перелічених складових культури діловодства є невіддільною від інших, актуальною і потребує окремого розгляду та докладного роз'яснення. Ці складові є об'єктами дослідження культури загального діловодства, але ними воно не обмежується, оскільки досліджує подібні процеси, пов'язані зі створенням та обігом в установі спеціальних видів документації (фінансово-облікової, господарської, зовнішньоекономічної, кадрової та ін.) вже поза межами роботи з організаційно-розпорядчою документацією.

1.2 Особливості дослідження культури діловодства

Досліджуючи культуру діловодства як універсальне явище та елемент соціальної діяльності, що охоплює питання роботи з документною інформацією, створення документів, їх опрацювання, обіг і зберігання, побудову й управління службою діловодства, а також особисті знання і вміння керівника та виконавця, можна відзначити, що всі вони ґрунтуються на результатах досліджень низки наукових дисциплін.

Якщо прослідкувати, наприклад, реєстрацію документів, контроль за їх виконанням, організацію документообігу, складання номенклатур і формування справ, підготовку документації до зберігання і подальшого користування стає зрозумілим, що реалізація кожного з них не лише спирається на традиційний досвід організації роботи з документами, що формувались упродовж багатьох століть, а й забезпечена певною культурою. Вона відображується в законах, державних стандартах, методичних рекомендаціях щодо їх застосування, примірних інструкціях з діловодства, переліках документів зі строками зберігання, примірних номенклатурах справ, положеннях про роботу органу діловодства, інших нормативних та інструктивних документах.

Культура діловодства не обмежується вивченням наукових засад реалізації документно-інформаційних і технологічних процесів забезпечення управління. Існують, зокрема, загальнотеоретичні проблеми, які є підґрунтям для вирішення прикладних завдань діловодства з точки зору сучасних концепцій документознавства, менеджменту, лінгвістики, права, інформології, психології, культурології і т. д.

Культура діловодства насамперед грунтується на управлінському документознавстві, до якого належать проблеми термінології, класифікації організаційно-розпорядчих документів та визначення складу їх функцій, формування загальних принципів управління документацією та проблем загальної уніфікації і стандартизації діловодних процесів [88, с. 39-45]. Управлінське документознавство виступає основною часткою документознавства - сукупності знань про документ, тобто є метанауковою дисципліною. Крім управлінського документознавства, існують спеціальні види документознавства, що розрізняються за об'єктом дослідження, тобто за видами документів чи документації (науково-технічне, картографічне, нотаріальне, судочинне, медичне, кіно- фото- фонодокументознавство, аудіовізуальне документознавство тощо). Головною складовою предмета цих наукових напрямів є процеси створення документів відповідних класів та систем документації і організації роботи з ними [69, с. 24]. Сукупність зазначених процесів, може розглядатися як специфічний різновид діловодства, наприклад, судочинне, нотаріальне, діловодство у сфері охорони здоров'я, які мають будуватися на єдиній культурі роботи з документами.

Культура документування вимагає дотримання таких принципів, як достовірність і об'єктивність змісту документа, повноти інформації, стислості, відсутності розмірковувань і оповідань, нейтральності тону викладання, застосування засобів логічної, а не експресивно-емоційної оцінки ситуацій і фактів. Зазначені принципи створення документів пов'язані зі знанням правил оптимального конструювання тексту, вмінням застосовувати стійкі мовні словосполучення, і будувати складні синтаксичні конструкції, вживанням прислівникових зворотів і ланцюгових займенникових зв'язків, виключенням зайвих слів, використанням загальноприйнятих скорочень та впровадженням інших засобів уніфікації і стандартизації. Цими питаннями опікується мовознавство, а точніше документна лінгвістика.

Вивченням мовних засобів тексту документів з точки зору їх функціонування залежно від мети і умов діяльності займається стилістика, знання якої вкрай необхідні для організації документування.

Застосування засобів мовознавства не може бути достатнім для створення документа, оскільки тут незаперечною є потреба у вивченні самої структурної схеми і функцій управління, знанні змісту управлінських зв'язків, впливу управлінських рішень на той чи інший об'єкт. Тобто у такому разі можна говорити про необхідність знання наукових засад менеджменту, що передбачає досконалу теорію управлінських дій і створює необхідні організаційні умови для об'єднання науки, практичних знань, навичок та мистецтва управління. Головне завдання діловодства полягає саме в правильному відображенні менеджменту, забезпеченні високої якості документів, починаючи з моменту їх створення, ефективного функціонування в оперативному середовищі і використання в управлінні. Інтеграція і найефективніше застосування матеріальних і людських ресурсів для досягнення організацією чітко поставлених цілей якраз і можливе через відповідний рівень культури діловодства.

Культура виконання основних діловодних процесів, у свою чергу, повинна ґрунтуватися на знаннях ділової етики, основою якої у сфері діловодства має бути: уміння приймати своєчасні і правильні рішення; дотримання певної дистанції між працівниками в ієрархії посад, які вони обіймають; толерантне ставлення до думок партнера, вміння визнавати свої помилки; бути самокритичним, уміння використовувати в письмовому спілкуванні аргументи, а не авторитет. Найголовнішим виявом етики у створенні ділових документів мають бути їх достовірність, переконливість, тактовність. Метою діловодних процесів з точки зору етики мусить стати така організація і оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці стоятимуть інтереси загальної справи, а не конкретних керівників.

При створенні документів необхідні також знання норм мовного етикету, які набувають великого значення в діловому листуванні й укладанні договорів. Мовний етикет не повинен вичерпуватись списком словесних стандартних зворотів, покликаних висловлювати ввічливість: він має проймати весь документ - від зазначення адреси до останніх підписів, зокрема й способу викладу тексту. Мовний етикет покликаний оцінювати доречність і доцільність використання різних засобів мовного вираження. Це система відповідних словесних виразів, що вживаються з метою встановлення в ділових комунікаціях контексту і доброзичливості документа.

Наукові засади культури діловодства певною мірою пов'язані зі знаннями з психології, соціології та педагогіки. Так, знання психології забезпечують базу підготовки документа для його адекватного сприйняття з боку осіб, які отримують закладену в ньому інформацію, та виконавців, які повинні вирішувати поставлені в ньому завдання. Вони мають стати базою для створення адекватної установки на ефективне продуціювання інформації про атрибути об'єкта, який сприймається. Діловий лист, наприклад, має вплинути на отримувача таким чином, щоб він пішов назустріч пропозиції, яка перед ним висувається, або ж з'ясував свою позицію й утримався від певних дій. Знання психологічних законів, основ загальної психології, соціальної психології, соціальної психології організацій, психотехнологій для керівників усіх рівнів управління мають стати нормою їх культури і важливим компонентом підготовки проекту управлінського документа.

Для створення тексту службового документа необхідні основи знань з психолінгвістики -- науки, що вивчає закономірності творення і сприйняття мовних процесів. Готуючи текст документа, його автор начебто сам “розчиняється і зникає в ньому як особистість”, підпорядковуючись його внутрішній логіці. Знання основ нейролінгвістичного програмування (НЛП), при дотриманні технологій якого в свідомість реципієнта може вводитись необхідна в даний момент інформація, зовсім не зайві в юридичному документуванні.

Знання соціології та основних соціологічних закономірностей необхідні для розуміння ключових процесів і тенденцій, вміння правильно інтерпретувати в документній інформації дані про суспільство та його розвиток, розуміти соціальні зв'язки і процеси, які проявляються внаслідок розвитку культури у суспільних явищах. Специфічний культурний вимір властивий людський діяльності в будь-якій соціальній сфері: всі гуманітарні науки, які вивчають різні сторони життєдіяльності суспільства і людини, завжди включають в собі соціальний аспект, існуючі соціальні закони і закономірності.

Знання педагогіки є не менш важливою складовою культури діловодства. Щоб керувати суспільством, необхідно бути добре вихованим. Управління людьми, як зазначали вчені ще в давні часи, це є "царське мистецтво". Невихована, ненавчена людина ніколи не зможе якісно підготувати будь-який документ. Правильно підготовлений управлінський документ має навчати, виховувати, поєднувати високу вимогливість та принциповість із довірою до людей. Також нагальною є історична, теоретична та практична проблематика підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації діловодних кадрів (документознавців, секретарів-референтів, керівників служб документаційного забезпечення управління, начальників загальних відділів та ін.), яка успішно знаходить сьогодні своє розв'язання у вищих навчальних закладах України як державної, так і приватної форми власності.

Культура діловодства вимагає певних знань з семіології -- знакової теорії, що займається вивченням знакових структур (систем) і вміщує в собі три розділи: синтактику, семантику і прагматику. Синтактика вивчає ті закономірності, що дають змогу знакам об'єднуватись в логічні структури. Семантика досліджує значення таких синтаксично обумовлених знакових структур. У прагматиці розглядаються різні способи і принципи впливу синтаксично з'єднаних, що мають певну семантику, знакових побудов на функціонування інших знакових систем і поведінку людини. Якщо із семіологічної точки зору культуру можна певною мірою уподібнити до сукупності текстів, то вся культура взагалі -- це свого роду “надтекст”, багатовимірна система значень, що здатні, у свою чергу, трансформуватись у незліченну множину смислів [142, с. 33].

Закріплення формально-обов'язкових правил виконання нормативно-правових актів, розробка організаційно-розпорядчих документів, опрацювання їх уніфікованих форм з точки зору формальної обов'язковості прийняття різними суб'єктами вимагають знання юридичних наук, зокрема правознавства. Юридична сила документів -- це така специфічна властивість, яка розкриває їх співвідношення і взаємозалежність за формальною обов'язковістю та визнанням. Дія документа як юридичної основи здійснення управлінських процесів зумовлена наявністю певних реквізитів, фіксація яких є не тільки вираженням характеристик документа як юридичного акту, а й одночасно має відповідну правову основу, що забезпечується певними вимогами чинного законодавства. Підготовка такої правової основи і безпосереднє втілення чинних правових норм в оформлення ділових документів, їх обіг, використання та збереження, якраз і визначають зміст зв'язку культури діловодства і правознавства, яка теж є складовою загальної культури суспільства.

Культура створення і функціонування електронних документів грунтується на знаннях з інформатики. У 60-70-х роках минулого століття ця проблематика була актуалізована впровадженням АСУ, в яких автоматизація обігу управлінської документації розглядалась як одна з ланок інформатизаційної системи. В подальшому автоматизація діловодних процесів стала зосереджуватись на завданнях побудови локальних систем, призначенням яких є об'єднання процесів створення, обробки, контролю за виконанням й пошуку необхідної інформації. Сучасний рівень культури діловодства відображує стан розвитку інноваційних технологій роботи з документами: застосування автоматизованого введення документів, включаючи рукописні, в комп'ютер; впровадження текстового і графічного видів обробки інформації, що можуть дозволити просто й оперативно вносити в них необхідні зміни; вдосконалення систем електронного документообігу, оперативного доступу до довідкової інформації через бази даних електронного архіву тощо.

Інформологія виступає складовою інформаційної науки, включає суть інформації, її види, властивості, загальну характеристику інформаційних ресурсів, і може бути подана через інформаційну (технологічну) культуру в діловодстві. Культура організації документообігу як основного діловодного процесу грунтується на знанні виконавцями положень інформаційного менеджменту, який, з одного боку, пов'язаний з теорією менеджменту, а з іншого - з інформаційною наукою.

Культура організації документообігу заснована не тільки на знаннях інформаційного менеджменту, а й на теорії комунікацій, яка також є відгалуженням інформаційної науки, активно розвивається і претендує , як зазначає М.С. Слободяник [136, с. 20], на статус узагальнюючої для великої групи наук, що вивчають комунікаційні процеси.

Управління діловодством можна ототожнити з таким закордонним напрямом, як управління документацією - галуззю управління, що відповідає за ефективний та систематичний контроль за роботою з документами відповідно до міжнародних стандартів [87, с. 24]. Стан управління документацією в багатьох аспектах відображує рівень культури управління діловодством.

Знання спонукальних мотивів розвитку культури діловодства, дослідження генезису документів, минулого як культурних пам'яток грунтується на дослідженнях історичного джерелознавства і відносно недавно - історичного документознавства як складової документознавства, які, на думку A.M. Сокової, споріднені в цьому плані [140, с. 46 ]. Йдеться про застосування культурологічного підходу до наукової розробки критеріїв складання переліку документів з термінами їх зберігання та номенклатури справ, проведення експертизи цінності документів, а також конструювання і стандартизації характеристик документа у розрахунку на можливе його зберігання і використання як історичного джерела. В обох дисциплінах виконання зазначених завдань потребує розроблення їхньої історичної класифікації, визначення змісту функцій та соціально-культурної ролі.

Історія справочинства як окремий науковий напрям розглядалась у працях В.М. Автократова, який вважав її галуззю, суміжною з документознавством, архівознавством і дипломатикою [40, с. 39-51]. В історичній частині сукупності знань із загального діловодства можуть бути подані концептуальні висновки щодо становлення культури діловодства як відображення рівня соціальної діяльності, зокрема, закономірностей формування та способів організації роботи з документами відповідно до потреб культури певного історичного періоду.

Культура діловодства ґрунтується на наукових результатах не тільки здобутих документознавством, а й на отриманих у суміжних науках. Так, значною мірою культура діловодства базується на грунтовних знаннях з архівознавства. Знання архівознавства необхідні при складанні номенклатур і формуванні справ, підготовці документів до зберігання і подальшого користування та виконання інших операцій, що відображують певний рівень роботи з документацією [44, с. 12].

У комплексі потреб документно-інформаційного забезпечення управління актуальним для розуміння стану культури діловодства є знання нової групи спеціальних документознавчих наукових дисциплін: теорії документних комунікацій, теорії документних потоків та документного фондознавства і т.ін. Кожна з цих дисциплін, як зазначає професор М.С.Слободяник, ґрунтується, як правило, на загальнодокументознавчій і на власній системі знань [136, с. 19].

Культура діловодства пов'язана і з дипломатикою, об'єктом якої, як зазначав відомий російський вчений С.М. Каштанов [80, с. 11], є вивчення характеристик зовнішньої і внутрішньої форми документа, дослідження його змісту з метою визначення оригінальності, авторства, часу створення, з одного боку, та підвищення міри інформативності, ефективності інтерпретації, семантики тексту документа -- з іншого.

Розглянувши наведений перелік зв'язків культури діловодства з іншими суспільними науками, можна припустити, що цей науковий напрям являє собою не тільки міцну систему елементів, запозичених із споріднених дисциплін, а й що культура діловодства може називатися синенергетичним дослідженням -- поєднання різносторонньої інформації, в межах якої може продуціювати новий результат, недосяжний для кожного її елемента окремо. Приклади, коли узагальнені теоретичні знання складаються з концептуальних засад інших дисциплін або отримані в інших науках, не є винятком, а скоріше -- правилом. Це характеризує сучасний етап розвитку науки, що є наслідком інтеграції споріднених дисциплін, їх історичним, логічним та генетичним зв'язком, використанням методів однієї дисципліни іншою.

Основні чинники впливу на рівень діловодства. Для повноти методології культури діловодства наведемо основні чинники, що впливають на рівень документаційного забезпечення управління. До них належать:

1) рівень загальнокультурного розвитку країни, її економічне, політико-правове, науково-технічне і духовне становище у конкретний період розвитку, що визначає побудову культури конкретної системи управління, її суб'єктів;

2) стан нормативно-методичної забезпеченості діловодства, всіх видів роботи з документами, адекватність чинних законів, нормативно-правових актів, положень та норм з потребами конкретної організації, можливістю спиратися на правовий базис об'єкта управління;

3) рівень розвитку конкретного об'єкта управління, включаючи стан його потенціалу, зв'язки із зовнішнім середовищем та ступінь розвитку технологій, його конкурентоспроможність, здатність впливати на загальну систему управління завдяки власним досягненням у документаційному забезпеченні виробництва;

4) система зовнішніх зв'язків, зовнішніх «подразників», які стосуються безпосередньо конкретного об'єкта управління, а звідси і служби діловодства в організації, стан її культури, наявність каналів доступу стороннього впливу, ступінь інтенсивності такої доступності, їх об'єктивний чи суб'єктивний характер;

5) організаційно-правовий і організаційно-культурний порядок на підприємстві, рівень його інформатизації, загальні, національні й галузеві стандарти та конкретні схеми руху документів, які забезпечують запрограмований рівень управління на ньому;

6) програми розрахункової ефективності праці управлінського персоналу, його місце і роль у підвищенні продуктивності праці через культуру постановки діловодства, культуру управлінських комунікацій та систему управлінських рішень, внесених у технологію виготовлення документації.

Організація проведення досліджень. Наука починається там, де проводяться дослідження, не обмежуючись авторитетними висновками, де досконало перевіряються, а не приймаються на віру пропозиції, від кого б вони не йшли. Кожна система знань, у тому числі і культура діловодства, має передбачати проведення спеціальних досліджень, за допомогою яких можна було б знайти відповіді на питання щодо побудови певної системи, в даному випадку системи раціонального документаційного забезпечення управління.

Дослідження рівня культури діловодства можна проводити, використовуючи два типи досліджень: формальні та неформальні. Формальні дослідження передбачають чіткі методи збору інформації, починаючи від наукововизначальних репрезентативних вибірок. Цей процес потребує дотримання виконання певних процедур дослідницького характеру, починаючи з постановки завдань і закінчуючи інтерпретацією отриманих даних та підготовкою остаточного звіту про виконану роботу.

Під час попереднього дослідження рівня культури діловодства потрібно визначити межі організації, в тому числі правові, що стосуються діяльності служби діловодства, відслідкувати вплив внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін, інтереси яких мають бути враховані, уточнити ділові, соціальні та етичні стандарти, дотримання яких суспільство очікує від організації, з'ясувати види робіт, які виконуються, та чинники, що впливають на практику діловодства. Оцінюючи документно-інформаційні потоки в організації, можна проаналізувати будь-які невідповідності між встановленими вимогами до службової документації та їх виконанням і можливостями існуючих систем, виявити дублювання інформації та наявність систем, які необхідно замінити. Це забезпечить основу для розроблення нових або реконструкції існуючих систем, які б відповідали визначеним та встановленим на попередніх етапах спостереження вимогам до запланованого рівня культури.

Результати попереднього дослідження рівня культури діловодства можуть бути зосереджені в підсумковому документі, що містить інформацію про забезпечення діяльності організації та її оточуюче середовище з роз'ясненням основних висновків та рекомендаціями щодо обсягу проведення необхідних заходів в проекті стратегічного плану розвитку.

Формальними методами визначення рівня культури діловодства при цьому можуть бути: безпосереднє спостереження, анкетування та графічний метод. Можуть бути також використані експертне опитування та інтерв'ю.

Безпосереднє спостереження передбачає, що виконавець має бути присутній при реалізації тієї чи іншої операції в діловодстві, а інколи і брати у ній участь, фіксуючи при цьому необхідні дані в журнал чи щоденник. За тривалістю спостереження можуть бути: одно- і багатократні, короткотермінові і безперервні, суцільні і вибіркові. Суцільні спостереження найбільш точні і достовірні внаслідок всебічного охоплення досліджень. Разом з тим, враховуючи їх трудомісткість і довготерміновість, краще користуватися вибірковими дослідженнями. При вибірковому дослідженні вивчається не весь об'єкт, а окремі діловодні операції, на основі яких можна уявити процес документаційного забезпечення управління в цілому. Так, досліджуючи порядок індексації документів, в організації необхідно встановити, чи забезпечує цей процес однократність вхідних, вихідних і внутрішніх документів, що є важливим фактором раціональної побудови системи діловодства.

Анкетування допомагає у вивченні організаційної побудови діловодства на основі спеціальних анкет, які заповнюються представниками того чи іншого досліджуваного підрозділу. Питання в анкеті потрібно систематизувати за визначеними аспектами, за допомогою яких можна отримати як об'єктивні дані, так і особисті оцінки діяльності працівників органу діловодства. У свою чергу, анкетування може бути суцільним або вибірковим.

У практиці дослідження рівня культури діловодства можна використовувати також метод супровідних анкет, тобто прикріплення анкет до певних видів документів. Отримавши такий документ з анкетою, працівники мусять виконувати всі передбачені анкетою записи, що стосуються його подальшого руху.

Графічний метод використовується при обробці первинних і кінцевих результатів руху документів, оскільки таким чином зручніше проводити порівняльний аналіз рівня культури діловодства через діяльність відповідної служби як до впровадження, наприклад комплексної системи управління діловодством, так і після його завершення. Зазначене передбачає використання документограм - графіків складу руху документів і оперограм -- графіків, які відображують кількість і послідовність виконання операцій з документами, ступінь управління ними.

У процесі вивчення культури документування потрібно звертати увагу на склад, доцільність створення тих чи інших нових видів документації, виявлення зайвих чи «непрацюючих» текстів та нераціональних способів їх обробки. Необхідно дослідити практику складання і оформлення документації, відповідність її встановленим законодавством вимогам, з'ясувати факти використання форм документів, які не регламентовані чинними стандартами або нормами, порядок їх оформлення і доцільність використання. Вивчаючи порядок реєстрації документа, слід встановити вид системи діловодства: централізована (у канцелярії) чи децентралізована (у структурних підрозділах). Для дрібних і середніх підприємств найраціональнішою формою має бути централізована система. Децентралізація системи діловодства може мати місце в установах з територіально роз'єднаними підрозділами та кількістю документів понад 100 тис. одиниць.

Під час дослідження, наприклад впровадження системи електронного документообігу, необхідно: зробити аналіз того, наскільки службові документи створюються і зберігаються згідно з діючими правилами, нормами та потребами діловодної діяльності, наскільки вони пов'язані з робочими процесами, частиною яких вони стали; провести тестування керівництва, виконавців та інших зацікавлених сторін, здійснити обстеження і перевірити документацію, підготовлену на попередніх стадіях проекту впровадження системи; проводити постійний нагляд за виконанням операцій документаційного забезпечення управління чи робити перевірки вибірково.

Ключовими моментами оцінки рівня культури діловодства можуть стати з'ясування питань якості створення документів, у тому числі електронних, стан організації роботи з документацію, способи передачі її до архіву та вилучення для знищення, питання навчання працівників документознавчим дисциплінам, а також огляд наявних здобутків та недоліків в існуючих процесах діловодства. Методика визначення та забезпечення заданого рівня культури діловодства має відображувати цілісну систему дій, спрямовану на поліпшення стану документаційного забезпечення управління. ЇЇ можна застосовувати як в цілому для організації, так і для відокремлених систем і підрозділів залежно від нагальних потреб.

При вивчені організаційної культури служби діловодства установи необхідно звернути увагу на те, наскільки склався контингент тих, хто працює в службі які склались вимоги що їх ставлення до роботи, відносини з керівництвом і між собою, яким чином відбувається звільнення тих, хто відчув себе непридатним до цієї роботи. Зазначені характеристики організаційної культури можна отримати за допомогою побудови професіограм -- моделі ідеального характеру того, хто працює за певною професією, чи обіймає певну посаду. Професіограмма, як підкреслював в своїх роботах професор Г.Г. Воробйов [ , с. 4], розкриває ранговий список професійних здібностей того чи іншого працівника за ступенем їх важливості. Перевірку сумісності працівників служби діловодства, оцінку рівня сплоченності (єднання) робочих груп можна здійснити за допомогою проведення професійного клірінгу, в основі якого лежить принципи інформаційно-психологічного моделювання, побудови моделі оптимального співвідношення тих чи інших об'єктів. Питання побудови професіограм інформаційного працівника досить детально описані в працях професора Г.Г. Воробйова [58, с. 4].

Говорячи про методи оцінки культури діловодства, не можна обійти і так звані проміжні методи, що опосередковують кількісні і якісні. Це такі методи, як класифікація, типологізація, групування та інші. Більшою мірою вони розроблені в математичній статистиці, а в культурі діловодства можуть розглядатись як складова кількісних методів.

Висновки

У першому розділі «Сутність культури діловодства» подано визначення поняття «культура діловодства», розглянуто складові культури діловодства та її особливості як галузі наукових знань.

Перший підрозділ «Поняття «культура діловодства». Складові культури діловодства» містить аналіз різних підходів до трактування поняття «культура», на підставі чого обрано прийнятне його визначення для нашого дослідження. Запропоновано таке розуміння базового терміна дослідження - «культура діловодства»: комплекс найбільш стабільних та довготривалих характеристик стану роботи з документами, сукупність знань і умінь працівників служби діловодства щодо досконалого документаційного забезпечення управління.

Встановлено, що складовими культури діловодства є: регуляторна культура організації діловодних процесів; технологічна культура, тобто культура організації технологічних процесів та операцій - процесів документостворення, документообігу та збереження документів; інформаційна культура в діловодстві; професійна та організаційна культура працівників служби діловодства; культура керування нею.

У другому підрозділі «Особливості дослідження культури діловодства» висвітлено спектр наукових дисциплін та наукових напрямів, які формують сукупність знань з культури діловодства. Насамперед це теорія діловодства та управлінське документознавство, загальний та інформаційний менеджмент в установі, архівознавство та керування документацією (документаційний менеджмент), правознавство, документна лінгвістика та мовний етикет, інформатика та теорія комунікацій тощо.

Окреслено основні напрями дослідження культури діловодства, починаючи з визначення її ролі в системі сукупних культурних цінностей установи, місця в корпоративній культурі установи. Показано значення культури діловодства як механізму, що сприяє поліпшенню якості прийняття управлінських рішень. Автором наведено і проаналізовано основні чинники, що впливають на рівень документаційного забезпечення управління, а також розкрито особливості організації здійснення досліджень у цьому напрямі.

РОЗДІЛ 2. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства (1917-1990 рр.)

2.1 Культура діловодства в державному апараті українських урядів 1917-1919 рр.

Революціоналізація російської армії, фактично її неспроможність продовжувати бойові дії на фронті, події в Петрограді наприкінці лютого 1917 р., зречення від престолу Миколи II ознаменували початок краху Російської транснаціональної імперії, який згодом призвів до її розпаду і становлення національних держав на колишніх російських „окраїнах”.

Лютнева буржуазно-демократична революція активізувала політичне життя і в Україні. У березні 1917 р. на зборах представників українських організацій і угруповань було обрано ініціативну групу, яка стала основою Української Центральної Ради. Статус представницького органу їй було надано Всеукраїнським з'їздом у травні 1917 р.. У квітні на Першому Всеукраїнському військовому з'їзді, а також на Першому Всеукраїнському селянському з'їзді визнали Українську Центральну Раду (УЦР) єдиним державним керівним органом.

Для визначення складу, функцій та діяльності служб діловодства уряду необхідно коротко охарактеризувати саму структуру цього вищого органу управління республіки.

Оперативне керівництво поточною роботою в період між сесіями Центральної Ради було покладено на Комітет УЦР, який перейменували у Малу Раду. Для вирішення окремих справ і підготовки питань на розгляд сесії було створено постійні і тимчасові комісії.

У червні 1917 р. після проголошення І Універсалу було поставлено вимогу домогтись автономії. На засіданні Комітету Центральної Ради створили Генеральний Секретаріат, головою якого обрали В. Винниченка. Для здійснення діловодних операцій в апараті управління у складі Генерального Секретаріату функціонували такі секретаріати: внутрішніх фінансових, міжнаціональних, продовольчих, земельних, військових і судових справ. Була також посада Генерального писаря, який відповідав за стан діловодства. З прийняттям Малою Радою 16 червня 1917 р. Статуту Генерального Секретаріату останній отримав статус вищого органу управління в Україні і став важливим елементом здійснення політики Центральної Ради [25, арк. 6].

Одночасно з формуванням вищих органів законодавчої і розпорядчої влади в Україні створювалась власна система діловодства, оскільки від її чіткої організації залежало налагодження нормальних зв'язків між центром і провінцією, а також своєчасне доведення постанов, законів і розпоряджень центральної влади до місцевих рад і населення республіки. Серед перших заходів Центральної Ради у цьому плані було створення канцелярії. Штат канцелярії Центральної Ради складався з керівника, його заступника і працівників п'яти відділів: загального, кодифікаційного, виробничого, господарського, бухгалтерії і бібліотеки. Загальний відділ, у свою чергу, мав такі підрозділи: канцелярію, відділ стенографістів, відділ особових справ, адресне й інформаційне бюро, експедицію. При кодифікаційному і виробничому відділі було сформовано інформаційний орган: редакцію Вістей Центральної Ради. Господарському відділу підпорядкували друкарню [16, арк. 25].

Порядок роботи штатних співробітників канцелярії УЦР визначався статутом. Комітет співробітників канцелярії складався з голови, його заступника, секретаря, шести членів і трьох кандидатів, які в разі відсутності членів комітету мали право вирішального голосу. Комітет керував усіма внутрішніми справами канцелярії. Він мав право визначати (змінювати) функції співробітників канцелярії, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів щодо встановлення розміру їхньої заробітної плати, опікуватись поліпшенням матеріальних і моральних умов праці, пропонувати загальним зборам відстороняти від виконання обов'язків працівників за дії, несумісні з перебуванням на державній службі [25, арк. 233].

Канцелярії були створені також при всіх генеральних секретаріатах. Їх персональний склад свідчить про те, що канцелярські службовці залежно від кваліфікаційного рівня поділялись за розрядами: перший, другий, третій і т.д. [25, с. 234].

Одним із перших заходів Центральної Ради було переведення діловодства на українську мову. Це був рішучий крок, оскільки до цього в Україні, як і в інших регіонах Російської імперії, офіційне діловодство здійснювалося російською мовою. Вже на одному з перших засідань Центральної Ради 12 березня 1917 р. було прийнято постанову про те, що „мовою, якою Рада почне звертатися до народу, є українська”. Українська мова почала вживатися в офіційних відносинах і з Тимчасовим урядом у Москві. Так, коли 19 травня 1917 р. до Києва прибув військовий міністр О. Керенський для проведення переговорів, М. Грушевський виступив на засіданні Ради українською мовою [27, арк. 109].

Центральну Раду очолили видатні представники інтелігенції, які за царизму відчували всю тяжкість принизливого ставлення до українців. З самого початку характерною рисою нового уряду була повага до інших націй і народів, що проживали в Україні. „Державу ми розуміємо як вільну спілку рівноправних та рівноцінних націй, серед яких не повинно бути ні гнобителів, ні гноблених”, - зазначалось у декларації Ради Товариства українських поступовців (ТУП) „Наша платформа”, що репрезентувала тогочасну українську еліту [27, арк. 14]. Одним із головних принципів української автономії, як було зазначено в резолюції Українського національного з'їзду, який відбувся 6-8 квітня 1917 р., стало повне забезпечення прав національних меншин, що живуть в Україні.

З цією метою Постановою від 16 липня 1917 р. „Про Статут Генерального Секретаріату” при секретареві зі справ національностей було передбачено три посади заступників секретаря, які відстоювали інтереси найбільш чисельних народів, а саме - росіян, євреїв і поляків. Всі вони мали право вирішального голосу в Генеральному Секретаріаті зі справ нації, який і представляли.

У січні 1918 р. Генеральний Секретаріат було реструктуровано в Раду Народних Міністрів і сформовано три окремі міністерства: великоруських, польських, єврейських справ. Враховуючи інтереси не україномовного населення, Центральною Радою було проголошено: „Всі закони, адміністративні приписи і постанови, проголошені українською мовою, повинні друкуватись також російською, єврейською і польською мовами”[25, арк. 10].

Перехід до здійснення діловодства українською мовою в ті часи був нелегкою справою через русифікацію державних службовців, яка проводилась „делікатним способом” ще за часів становлення Російської імперії, та наявність проблем з викладанням української мови у вищих навчальних закладах і бойкотуванням мови тодішньою професурою. У зв'язку з цим Генеральним Секретаріатом у листопаді 1917 р. було підготовлено звернення „До всіх державних і судових установ Української Народної Республіки”, в якому вимагалось приймати документи, підготовлені тільки українською мовою з попередженням, що “будуть слідкувати за тим, щоб права української мови на території України не порушувались”[25, арк. 12]. Одночасно Генеральний Секретаріат обіцяв надавати допомогу всім членам уряду, хто цього потребує „в справі кращого ознайомлення з українською мовою і офіційною термінологією” [25, арк. 43].


Подобные документы

 • Статут та договір як основні установчі документи. Розроблення інструкції з діловодства. Складання фірмового бланку підприємства. Раціоналізація документообігу на підприємстві. Оформлення журналів реєстрації документів та розроблення номенклатури справ.

  курсовая работа [84,8 K], добавлен 28.05.2010

 • Аналіз електронних документів, як виду документації у фірмі, їх ролі у системі електронного діловодства. Застосування універсальних інформаційних технологій, переваги та недоліки електронного документообігу. Маршрутизація документів в державній установі.

  дипломная работа [115,1 K], добавлен 29.01.2010

 • Місце конфіденційного діловодства в загальній системі діловодства. Поняття, види, форми і класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення. Правові засади і організація конфіденційного документообігу, напрямки підвищення його ефективності.

  дипломная работа [117,6 K], добавлен 09.01.2014

 • Сутність, класифікація та функції документів. Завдання діловодства, особливості документування та документообігу. Значення у бухгалтерському обліку первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Види облікових регістрів.

  курсовая работа [53,1 K], добавлен 26.11.2013

 • Нормативно-правова та законодавча база діловодства в Україні. Основні поняття документаційного забезпечення управління. Планування навчально-виховної роботи закладу освіти. Шляхи та методи удосконалення діловодства в дитячий юнацькій спортивній школі.

  дипломная работа [161,1 K], добавлен 07.09.2013

 • Журнал "Кадровик України" - видання нового покоління. Розділи журналу та їх тематика. Питання діловодства в журнал, загальні вимоги до складання документів. Службові та розпорядчі документи. Реквізити документів, бланки та особливості їх оформлення.

  курсовая работа [260,4 K], добавлен 10.03.2010

 • Поняття документування, нормативна база його організації. Бухгалтерський документ як належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення господарської операції. Шляхи покращення організації діловодства.

  курсовая работа [365,7 K], добавлен 06.12.2011

 • Поняття документу, організація документаційного та інформаційного забезпечення установи. Діловодство та механізм його здійснення. Особливості ведення кадрового діловодства на фірмі. Основні принципи функціонування електронного документообігу організації.

  дипломная работа [201,1 K], добавлен 25.11.2012

 • Прийняття рішень як головне завдання управління. Фактори, що визначають організаційну побудову служби діловодства. Розрахунки кількості працівників служби. Завдання ділової служби. Основні вимоги до керівника служби діловодства, його права та обов'язки.

  контрольная работа [18,2 K], добавлен 17.11.2011

 • Робота з базами даних служб документаційного забезпечення управління. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства Криворізької районної адміністрації. Автоматизація роботи канцелярії та машбюро.

  курсовая работа [48,7 K], добавлен 05.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.