Культура діловодства

Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 12.11.2010
Размер файла 294,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

92. Загорецька О.М. Теорія діловодства як галузь наукових знань. // Студії з арх. справи та документознавства.-- 2002.-- Т. 8.-- С. 139-140.

93. Соціологія культури: //О.М.Семашко, В.М. Піча, О.І. По го рілий та ін.-- К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ - 2000”, 2002.-- С. 33.

94. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісник книж кової палати.-- 2003.-- №4.-- С. 18-21.

95. Кулешов С.Г. Управлінське документознавство. --К.: ДАКККі: М, 2003.-- 57 с.

96. Сокова A.M. Развитие советского документоведения в условиях научно-технической революции (1960-1980): Автореф. дис. доктора ист. наук / МГИАИ-Москва, 1986.-- 46 с.

97. Автократов В.Н. Архивоведение в кругу других областей знания // Сов. архивы. -- 1973. -- №2. -- С. 42.

98. Архівознавство. / За заг. ред. Я. Калакури, І. Матяш. -- К., 2002. -- 356 с.

99. Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства // Вісник книж кової палати.-- 2003.-- №4.-- С. 18-21.

100. Каштанов С.М. Русская дипломатика. -- М.: Высш. шк., 1988. -- 231 с.

101. Палеха Ю.І. Управлінське документування. К.: Вид-во ЄУ, 2003.-- С. 113.

102. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.--К.: Вища шк. 1997. С. 214.

103. Закутська Л.І. Підвищення мовленнєвої культури українців, як один з способів покращення іміджу нації//Проблеми іміджології: Матеріали ІІ Міжн. конф. 27.02.2001р.-- К.: Вид-во ЄУ., 2001.-- С. 91-94.

104. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення.-- К. 2003.-- 248 с.

105. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 // Офіційний вісник України.-- 1997.-- №43. -- Ст.

106. Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 // Офіційний вісник України.-- 1998.-- №24.

107. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 3 // Офіційний вісник України.-- 1997.-- №4.

108. Державний класифікатор управлінської документації: ДК 010-98.- Держстандарт, 1999.-- 50 с.

109. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови: ДСТУ 3844-99.-- К.: Держстандарт України, 2000. -- 9 с.

110. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації -- ДСТУ 4163-2003. Наказ Держкомархіву України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 вересня 2003 р. -- К. 2003. -- С. 20.

111. Державна уніфікована система документації. Уніфікова система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів., Настанови щодо застосування ДСТУ. -- К.: УНДІАСД, 2003. -- 25 с.

112. Кулешов С.Г. Перспективні напрями наукових досліджень у спеціальному документознавстві // Студії з архівної справи та документознавства.-- 2004.-- Т.12.-- С. 115.

113. Там само. С. 119.

114. Правила ведення нотаріального діловодства: Затверджені наказом Міністерство юстиції України від 3 лютого 1994 р. № 6/5; Інструкція з діловодства в районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділах державної виконавчої служби: затверджена наказом Міністерства юстиції України від 5 липня 1999 р. № 470/7; Інструкція з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 26 листопада 2003 р. № 143/5. - //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верх. Ради України. - 2002. - № 27-28. 

115. Про перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів: Наказ Держкомархіву України від 20 червня 1998 р. № 41// Офіційний вісник України.-- 1998.-- №38.

116. Про правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств установ і організацій: Наказ Держкомархіву України від 16 березня 2001 р. № 16 // Офіційний вісник України.-- 2001.-- №20. См.

117. Про примірні норми часу (виробітку) на основні види робіт в архівних підрозділах органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій: Наказ Держкомархіву України 16 травня 2001 р. № 40.-- К., 2001.-- с. 1516.

118. Про зміни до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів: Наказ Держкомархіву України від 23 жовтня 2001 р. № 82 // Офіційний вісник України.-- 2001.-- №45,-- Ст. 2034.

119. Про доповнення до Переліку типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів: Наказ Держкомархіву від 26 листопада 2001р. № 93 // Офіційний вісник України.-- 2001.-- №50.-- Ст. 2247.

120. ISO 15489-1. Information and Documentation -- Records management -- Part 1: General; ISO/TR 15489-2-2001(E), Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines // ISO-Printed in Switzerland.--2001.--19 р.

121. Антоненко І.Є. Методика розроблення та впровадження документаційних систем у керуванні документацією: міжнародний досвід // Студії з архівної справи та документознавства. -- 2004. --Т. 12.-- С. 137-139.

122. Про забезпечення стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ президента України від 11 червня 1998 р. // Офіційний вісник України.-- 1988.-- № 24.-- ст. 870.

123. Антоненко І.Є. Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489--2001. “Інформація та докуметація”//Студії з архівної справи та документознавства.-- 2004.-- Т. 11.-- С. 172-177.

124. Калюжний Р.А. та ін. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія.-- К., 2002.-- С. 124.

125. Калюжний Р.А. та ін. Інформатизація, право, управління (організаційно-правові питання): Монографія.-- К., 2002.-- С. 126.

126. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України № 851 від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. -- 2003.--№ 36. -- с. 275.

127. D. Bearman and J. Trant. A Report from Archives Community // URL: http://www.asis.org/ Bulletin/98/Bearman.html.

128. Bearman. D. Research issues in metadata. Working Meeting on Electronic Records Research, Pittsburgh // URL:http://www.sis.pitt.edu/~cerar/s4-db.htm

129. URL: http://www.pro.gov.uk/The National Archives Records Management/file-creation.html.

130. URL: http://www.pro.gov.uk/The National Archives Records Management/storage of semi-current records.html; http://www.naa.gov.au/recordkeeping/ apend_html.

131. Марченко П.М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві//Студії з архівної справи і документознавства.-- 2004.-- Т. 12. -- С. 81--84.

132. Кузнєцова Т.В. Проблема автоматизации делопроизводственных процессов с позиции документооведения // Делопроизводство --2004. -- №2-- С. 37-39.

133. Организация работы с документами: учебник / под ред. поф. В.А.Куд ряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА., 2001.-- 592 с.

134. Афанасьєва Л.П. Информатизация архивного дела: организация и управление//Делопроизводство.-- 2004.-- №2 --С. 86-97.

135. NARA, 18-th Preservation Annual // URL: http:// www. archives. gov / nara/thebodeau.html.

136. Ильганаева В.А. Влияние информатизации на культурогенез современного общества // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -- №1. -- 2004.-- С. 58-62.

137. Организация работы с документами / За ред. проф. В.А. Кудряева.-- 2-е изд. перераб. и доп.-- М: ИНФРА, 2001.-- 592 с.

138. Винарик Л.С. и др. Вхождение Украины в информационное общество / Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, Н.Ф. Васильева; НАН Украины; Институт экономики промышленности.-- Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001.-- 151 с.

139. Маньковський А.Л. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу // Студії з арх. справи і документознавсва.-- 2002.-- Т. 8.-- С. 142.

140. Маньковський А.Л. Спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу // Студії з арх. справи і документознавсва.-- 2002.-- Т. 8.-- С. 144

141. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловича.-- К. 1998.-- С. 376.

142. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.-- М.: Изд-во МТУ, 1995.-- 415 с.

143. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або організаційна та управлінська культура. -- К.: Вид-во Європейського університету, 2000.-- 211с.

144. Гончарова Н.М. Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і перспективи // Студії з архівної справи та документознавства.-- 2004.-- Т. 12.-- С. 130-131.

145. Майкл Дж., Д. Саттон. Корпоративний докуметооборот. М.: “Бізнес-микро”, // www.bmicro.ru.

146. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р.//Відомості Верховної Ради України. -- 2001.-- № 31. -- ст.. 145.

147. Абульханова К.А., Васина Н.В., Лаптева Л.Г., Сластенина В.А. Психология и педагогіка.-- М.: Совершенство, 1998.-- 153 с.

148. Информационная культура / Л.С. Винарик, А.Н. Щедрин, А.С. Гинкул и др. - Донецк: НАН Украины, Институт экономики промышленности. 1999. - 41с.

149. Пщоловский Т. Принципы совершенной деятельности. К.: Институт проксеологии, 1995.-- 272 с.

150. Власова Г.В. Проблеми і перспективи підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності//Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. -- 2004. -- № 1.-- С. 13-15.

151. Кушнаренко Н.М. Складові змісту спеціальності “документознавство та інформаційна діяльність”: питання методології //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.-- 2004.-- № 1-- С. 17-20.

152. Філіпова Л.Я. Перспективна спеціальність у підготовці фахівців інформаційно-документної сфери України //Вісник книжкової палати. 2003. -- №10. -- С. 29-30.

153. Морозюк І.В. Формування напрямів освіти документознавців//Вісник книжкової палати. 2003. -- № 10. -- С. 40-45.

154. Фионова Л.Р. Использование информационных технологий в подготовке документоведов.//Делопроизводство.-- 2004.-- №1.-- с. 28-33.

155. Виноградова О.Б. Визначення перспектив розвитку системи підвищення кваліфікації працівників інформаційно-документаційної сфери // Студії з архівної справи та документознавства. -- 2002. -- Т.8. -- С. 251-254.


Подобные документы

 • Статут та договір як основні установчі документи. Розроблення інструкції з діловодства. Складання фірмового бланку підприємства. Раціоналізація документообігу на підприємстві. Оформлення журналів реєстрації документів та розроблення номенклатури справ.

  курсовая работа [84,8 K], добавлен 28.05.2010

 • Аналіз електронних документів, як виду документації у фірмі, їх ролі у системі електронного діловодства. Застосування універсальних інформаційних технологій, переваги та недоліки електронного документообігу. Маршрутизація документів в державній установі.

  дипломная работа [115,1 K], добавлен 29.01.2010

 • Місце конфіденційного діловодства в загальній системі діловодства. Поняття, види, форми і класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення. Правові засади і організація конфіденційного документообігу, напрямки підвищення його ефективності.

  дипломная работа [117,6 K], добавлен 09.01.2014

 • Сутність, класифікація та функції документів. Завдання діловодства, особливості документування та документообігу. Значення у бухгалтерському обліку первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Види облікових регістрів.

  курсовая работа [53,1 K], добавлен 26.11.2013

 • Нормативно-правова та законодавча база діловодства в Україні. Основні поняття документаційного забезпечення управління. Планування навчально-виховної роботи закладу освіти. Шляхи та методи удосконалення діловодства в дитячий юнацькій спортивній школі.

  дипломная работа [161,1 K], добавлен 07.09.2013

 • Журнал "Кадровик України" - видання нового покоління. Розділи журналу та їх тематика. Питання діловодства в журнал, загальні вимоги до складання документів. Службові та розпорядчі документи. Реквізити документів, бланки та особливості їх оформлення.

  курсовая работа [260,4 K], добавлен 10.03.2010

 • Поняття документування, нормативна база його організації. Бухгалтерський документ як належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення господарської операції. Шляхи покращення організації діловодства.

  курсовая работа [365,7 K], добавлен 06.12.2011

 • Поняття документу, організація документаційного та інформаційного забезпечення установи. Діловодство та механізм його здійснення. Особливості ведення кадрового діловодства на фірмі. Основні принципи функціонування електронного документообігу організації.

  дипломная работа [201,1 K], добавлен 25.11.2012

 • Прийняття рішень як головне завдання управління. Фактори, що визначають організаційну побудову служби діловодства. Розрахунки кількості працівників служби. Завдання ділової служби. Основні вимоги до керівника служби діловодства, його права та обов'язки.

  контрольная работа [18,2 K], добавлен 17.11.2011

 • Робота з базами даних служб документаційного забезпечення управління. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства Криворізької районної адміністрації. Автоматизація роботи канцелярії та машбюро.

  курсовая работа [48,7 K], добавлен 05.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.