Культура діловодства

Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 12.11.2010
Размер файла 294,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Microsoft (Word, Excel) -- широко використовуються в ді ловодстві для створення ЕД, характеризуються тим, що мають закриту специфікацію і не прийнятні для довготривалого зберігання;

- PDF фірми Adobe Systems Inc. (програма "Acrobat") -- формат відкритої специфікації, визначений як стандарт (ISO/DS 19005-1) для довготривалого збері гання електронних документів;

б) формати графічних зображень:

- TIFF (Tag Image File Format) --графічний фор мат, який рекомендується як стандарт високої якості зображень для широкого застосування і дов готривалого зберігання графічних зображень;

- GIF (Graphics Interchange Format) -- графічний формат, рекомендований для передавання зобра ження каналами зв'язку; для довготривалого зберігання зображень не рекомендується;

- JPEG (Joint Photographic Experts Group) -- гра фічний формат з ущільненням інформації за міні мальних її втрат, широко використовується в Інтернет та в діловодстві; в цьому форматі ЕД над ходять і до архіву;

- інші формати (pict, bmp тощо) -- використову ють у специфічних додатках і не рекомендовані для довготривалого зберігання зображень;

в) формати структурованого тексту (текстові до кументи, які мають графічні та аудіовключення, Інтернет-посилання тощо):

- SGML (Standard Markup Generalized Language) -- формат має можливості відкривання доку ментів, зручний для їх довготривалого зберігання;

- XML (Extenseble Markup Language) -- призначений для створення та зберігання структурованих ієрархічних даних незалежно від характеристик програмно-технічних засобів;

ХМL (Extensible Markup Language) -- призначений для ство рення та зберігання структурованих ієрархічних даних незалежно від характеристик програмно-технічних засобів, формат розроблено W3C (World Wide Web Consortium).

Носіями для запису інформації можуть бути [155]:

- СD-ROM, СD-R -- найпридатніші для ар хівного зберігання електронних документів, ма ють відносно значну ємність за пису; захищені від випадкового стирання; широко використовуються і виготовляються; перезапис інформа ції на них рекомендується проводити кожні 10 років;

- DAT (Digital Audio Tape), DLT cassettes -- по рівняно з CD записана на них інформація може бути ви падково модифікована або стерта, але вони зручні при опрацюванні великої за обсягом інформації;

- DVD (Digital Versatile Dosk) -- оптичний диск, з такими самими перевагами, як і СД, може зберігати до 17 GB інформації. Ці диски широко використовуються;

- ZIP-drive -- носії об'ємом 100-250 МВ ін формації, не мають промислового стандарту і використовуються за відсутності інших засобів;

- 1.44 МВ floppy disk -- найменш придатний для архівного зберігання через малу ємність і високу вразливість.

Уміння бездоганно створювати електронні документи передбачає також дотримання певних вимог щодо їх подальшого зберігання протягом певного періоду, зазначає український дослідник П.М. Марченко [97, с. 83], передання їх на архівне збереження або вилучення для знищення. Ці вимоги визначаються шляхом вивчення потреб управлінської діяльності, організаційно-правових засад, а також завдяки оцінці можливих ризиків. Вони й відображують рівень культури створення та збереження електронних документів.

Завдання створення електронного архіву. Корпоративний електронний архів можна визна чити як комплекс апаратно-програмних засобів і технологій, що ви користовуються для створення архіву документів у електронному вигляді. Метою створення електронного архіву є забезпечення оперативного і повноцінного доступу до всіх документів, які зберігаються і надходять до системи управління відповідно до наданих прав. Для цього не обхідно вирішити два основні завдання: введення в ПК масиву наявних у архіві документів і забезпечення можливості в потрібний час і в зручній формі оперативного повнотекстового доступу до їх електронних копій. Інформатизацію архівної справи треба будувати на таких принципах [47, с. 94]: спадковість автоматизованих архівних технологій відносно традиційних; спадковість розвитку самих архівних технологій; системність і реалізація автоматизованих архівних технологій на рівні архіву; внутрішньогалузева уніфікація з метою інтеграції в єдину систему інформаційних ресурсів.

Зазначені принципи побудови архіву вимагають дотримання чинних міжнародних, національних і галузевих стандартів роботи з документами, уніфікації програмного забезпечення та форматів подання даних. Багатообіцяючим і цікавим сектором ринку промислових інформаційних систем є система РDМ (Product Data Management) -- системи управління даними про виробничі процеси. РDМ-технологія призначена для управління всіма даним про виріб та інформаційними процесами життєвого циклу виробу, що створюють і використовують ці дані.

Основною ідеєю РDМ технологій, як підкреслює проф. Г.Г. Асєєв, є підвищення ефективності управління інформацією за рахунок підвищення доступності даних про виріб, які вимагаються для інформаційних процесів життєвого циклу [46, с. 33].

Для реалізації РDМ технологій існують спеціалізовані програмні засоби -- РDМ системи, які виступають як засіб інтеграції всієї множини використовуваних прокладних комп'ютерних систем (САПР, АСУП тощо) шляхом акумулюваня даних, що подходять у них, у логічно єдину модель на основі стандартних інтерфейсів взаємодії.

Користувачами РDМ системи можуть бути всі працівники, діяльність яких пов'язана з життєвим циклом того чи іншого виробу.

Основними функціями корпоративного електронного архіву мають стати [153]: сканування; розпізнавання і коригування помилок; створення та міграція електронних документів і образів; індексування документів; оперативний пошук і відображення документів; аналіз їх руху; управління досконалим функціонуванням всієї системи і т.ін. Для реалізації цих функцій у корпоративному електронно му архіві потрібно створити відповідні підсистеми введення, зберігання, індексу вання, пошуку і відображення інформації, аналізу, управління по токами, адміністрування і науково-технічного супроводження, які й відображуватимуть рівень культури виконання вказаних операцій.

Порівняння спеціалізованих систем діловодства. Програмні системи автоматизації діловодства, які пропонуються ринком, диференціюються за такими характеристиками: технології діловодства, що використовуються; відповідність їх основним завданням діловодства; функціональні характеристики та вар тісні показники.

Практика застосування різноманітних систем автоматиза ції діловодства і документообігу свідчить, що переважно використовуються дві тех нології, які умовно на зивають «західна» і “російська” [96. с. 142].

Західне діловодство ґрунтується на високій виконавчій дисципліні працівни ків. Основними його особливостями є такі: горизонтальний характер руху документів, що передбачає можливість надходження документа одразу ж до виконавця; відсутність централізованого контролю в межах ус танови; реєстрація документів без посередніми виконавцями. Зазначена технологія передбачає використання програмних систем, орієн тованих на максимально повне використання електронних документів та засобів колективної роботи користувачів з документами, відсут ність проміжних ланок та оптимізацію існуючих ділових процесів в ус танові. Особливістю “західної технології” є моделювання конкретних реаль них процесів документообігу і спрямування на ці моделі відповідних програмних систем.

Програмні системи для цієї технології, як правило, постачаються не у вигляді автономного, відчуженого від розробок продукту, а як набір програмних за собів, з яких комплектується відповідна автоматизована си стема. При адаптації систем до конкретних умов роботи організації на ПК встановлю ються необхідні функціональні компоненти, що дають змогу виконувати завдання відповідно до місця кожного працівни ка в документообігу. Функції визначення мар шруту руху документів в установі покладаються на інформаційного аналітика -- адміністрато ра системи, наявність якого обов'язкова.

До систем цього напрямку належать розробки фірм Compaq, ІВМ, Nоvеll, Оrасlе, Symantec та ін.; русифіковані версії західних систем: “Docs Open”, “Link Word”, “Lotus-IBM”, “Staffware”; програмні рішення, які створені на основі західних систем: “Office Media”, “Docs Open”, “Optimal Work-flow”, “БОСС- Референт”, а також власні розробки компаній “Lan Docs”, “Effect Office”, “Документ-2000”, “Крон”, “Євфрат”, “Эскадо”.

Російська технологія ґрунтується на чіткому документному підтвердженні всіх кроків діяльності установи: вертикальному характері руху документів (керівник-виконавець-керівник), відслідковуванні усього комплексу робіт з документами в реєстраційних журналах або в картотеках, куди заносяться всі відомості про документи та їх переміщення, діяльності спеціалізованих діловодних служб (управління справами, секретаріатів і канцелярій). Ця технологія діло водства зафіксована у державних стандартах, інструкціях і правилах з діловодства, інших нормативних документах. Характерними її особливостями є також відносно невелика різноманітність процесів діловодства і документообігу та висока міра стандартизації.

Особливістю російської технології є централізований контроль руху документів у реальному масштабі часу, необхідність отримання опера тивної інформації і ведення великої кількості різних журналів і картотек. Діловодство при цьому фактично відокремлено від роботи з самими документами, безпосередньо з якими працюють керівники і виконав ці, а діловодний персонал контролює їхні дії за допомогою різного роду реєстраційно-контрольних карток. Як наслідок, програмні засоби, що реалізують зазначену технологію, орієнтовані передусім на забезпечення супроводу паперового документо обігу, зниження трудомісткості рутинних операцій з опрацювання документації, поступовому переходу до безпаперових облікових документів. До систем автоматизації даної технології належать “Дело-8.0” та «Золушка WIN».

Основою функціонування майже всіх сис тем автоматизації діловодства і документообі гу, (як західних, так і російських) стали серверні технології, що дають змогу одночасно створю вати, аналізувати, перерозподіляти інформа цію, здійснювати її швидкий перегляд і пошук. Прийнятнішою для автоматизації докумен тообігу є система типу клієнт-сервер. При цьому клієнтська частина дає можливість корис тувачам за допомогою відповідних при кладних програм отримувати, редагувати, створювати і надавати для загального користування нову інформацію. Серверна частина призначена для довгострокового зберігання інформації (файловий сервер), створення і поповнення баз даних кон кретної установи (сервер баз даних), виходу до зовнішніх інформаційних ресур сів (сервер виходу в Інтернет), підключення до зовнішніх мереж (моде ми, маршрутизатори тощо) передавання повідомлень адресатам. Для серверної частини може застосовуватись мережева операційна систе ма Windows 2000 Server, а для клієнтської -- Windows 2000 Proffecional.

Канали передачі даних мають забезпечувати створення загального інформаційного просто ру в установі. Слід зазначити, що інфор маційні технології в складі системи клієнт-сер вер використовують систему Інтернет/Інтранет, де Інтранет -- внутрішня корпоративна мережа установи, яка працює за стандартами Інтернет. Таким чином, можуть бути реалізовані зв'язки між користувачами з будь-якого місця корпоратив ної мережі або з віддаленими користувачами в системі діловодства і документообігу через Інтернет.

Зазначені програмні системи позиціонуються за таким переліком [96, с. 143]:

спеціалізовані системи автоматизації діловодства і документообігу (“Дело-8.0”, “Lan Docs”, “Золушка”);

системи автоматизації документообігу, що забезпечують довільний обмін документами та інформацією (“Office Media”, «Эскадо»);

системи управління потоком робіт, які дають можливість автоматизува ти складні багатокрокові алгоритми роботи з документами в корпораціях (“Optima-Works”, “Links Works”, “Staffware”);

системи колективного опрацювання до кументів з орієнтацією на автоматизацію роботи невеликого колективу і підтримку сумісного використання інформації групою користувачів (Group Wire і Lotus Notes (“Lotus-IMB”);

електронні масиви документів, призначені для зберігання документів в електрон ному вигляді та їх пошуку (“Docs Open”, «Евфрат»).

Ефективна реалізація діловодних завдань передбачає організацію зведення даних про документи всієї установи. Зазначене вимагає використання потужних спеціалізованих систем управління базами даних масшта бу підприємства і наявності відповідних засобів проек тування. Для спеціалізованих систем автоматизації діловодства, як правило, визначено такі функції підмножини даних: ведення довідників-класифікаторів, видів документів, що використовуються в системах, реєстраційних реквізитів документів, ведення резолюцій і контроль виконання документів, організація пошуку документів, формування звітів та формування документів у справу.

Функція “Довідники-класифікатори” дозволяє здій снювати адаптацію системи до особливостей роботи певної установи. Використання до відників істотно полегшує роботу користува чів із системами, забезпечує застосування раніше введених значень і тим самим дає змогу виключати «рутинні» повторні операції введення одноманітної інформації. До довідників-класифікаторів можуть бути занесені такі дані: назви підрозділів; прізвища посадових осіб; види (групи) документів; організації-кореспонденти; користувачі; громадяни; номенклатури справ; тематичний рубрикатор; грифи доступу; сукупність тек користувача; види доставки; типи реєстрів; стандартні списки розсилання; типи файлів; стандартні тексти; ключові слова; типи дій з документом. Можуть бути передбачені рівні доступу «Загальний», “Конфіденційний” і «Секретний».

Довідник “Типи дій” описує типи дій, які виконуються з документами в установі, і включає такий набір: назва дії (ознайомлення, з'ясу вання суті, накладення резолюції, підписання); стан очікування -- статус, якого набуває документ після визначення подальших дій з ним (на підпис, на резолюцію, для ознайомлення); стан виконання (відмова -- статус, якого набуває документ після завершення певної дії: під писаний/непідписаний).

Функція “Види документів, що використовуються в системах” містить дані про вхідні і вихідні документи, внутрішню кореспонденцію, письмові звернення та скарги громадян.

Функція “Реєстраційні реквізити документів” дає можливість заносити реквізити документа, ідентифікувати йо го і здійснювати над ним відповідні подальші дії. Додатково надається можливість за несення резолюцій і відповідних позначок.

Функція “Ведення резолюцій і контроль виконання” забезпечує введення тексту резолюції з зазначенням прізвища (керівника), терміну передачі документа для виконання, строку та фактичної дати виконання, прізвища відповідального виконавця та співвиконавців (список), а також тексту звіту про виконання.

Функція “Організація пошуку документів” допомагає здійснювати пошук: за реквізитами РК (дані: група документів, дата надходження, корот кий зміст, тематичний рубрикатор, критерії пошуку вхідних і вихідних документів); за реєстраційними номерами (дані: вид до кумента, вихідний номер, рік); за резолюціями (дані: дата, автор, виконавець, тип резолюції).

Функція “Формування звітів” передбачає підготовку необхідних зведень щодо виконання документів. Так, в системі «Дело-8.0» передбачена побудова узагальненого зведення, зведення в розрізі кореспондентів документів та зведення в розрізі виконавців. Система “Lan Docs” передбачає ана ліз пошти, що надходить до конкретного корис тувача, за даними: «Відправник», «Отримувач», «Виконати до...», «Стан виконання», «Текст повідомлен ня». Критерії пошуку документів: «Повідомлення і завдання», «Невиконані завдання», “Просрочені завдання”. Система «Золушка» передбачає такі види зведень: “Виконавці і дата контролю/реєстрації”; “Контроль і дата контролю/реєстрації”, “Види документів”, “Номенклатура справ” та “Підрозділи”.

Функція “Формування документів у справи” дає можливість здійснювати формування документів у справи з відповідною відміткою в РК. При цьо му список реквізитів може вміщувати: відомості про виконання; номер справ за номенклатурою (в систе мах «Дело-8.0», «Золушка»); дату архівації (в системах «Дело-8.0» і “Lan Docs”); підпис того, хто описав (в системах “Дело-8.0” і “Lan Docs”); номер опису (тільки в системі “Дело-8.0”); архівний номер (тільки в системі «Дело-8.0»); режим архівації документа («Всі версії» чи «Остання версія»).

Вітчизняні системи комп'ютеризації діловодства. Лише недавно на українському ринку почали з'являтися комплексні рішення, які повністю враховують специфіку ведення вітчизняного діловодства: мову, традиції ведення і організації, нормативні вимоги, можливість адаптації і технологію автоматизації.

На сучасному ринку систем автоматизації діловодства та електронного документообігу значну частку займають вітчизняні системи: «Атлас ДОК» корпорації «Атлас», «АСКОД» центру комп'ютерних технологій «ИнфоПлюс», «Megapolis™. Документообіг» закритого акціонерного товариства «Софтлайн», «ДОК ПРОФТМ.СТЕП 2.0» товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ Проф». Розглянемо стисло кожну з них.

1. «Атлас ДОК» -- як система автоматизації діловодства і контролю виконання документів автоматизує такі бізнес процеси: реєстрацію вхідних і вихідних документів, а також внутрішніх документів з використанням регістраційно-контрольних карток; підтримку версій документів; виписку (з тимчасовим блокуванням для монопольного редагування, можливо, поза офісом) і повернення документів; реєстрацію місцезнаходження паперового документа на будь-якому етапі його життєвого циклу: розгляд керівництвом, узгодження, виконання й т. ін.; здійснення контролю за своєчасним виконанням доручень, резолюцій і вказівок керівництва; списання документів у справу відповідно до прийнятої в організації номенклатури справ; швидкого пошуку необхідної інформації за наявності руху паперових документів; одержання необхідних стандартних форм і журналів, а також статистичних звітів з документообігу організації; множинного обліку попередньо зареєстрованих документів.

2. «АСКОД». Система автоматизації процесів реєстрації, обробки, проходження й контролю виконання службової кореспонденції, внутрішніх документів і звернень громадян розрахована на використання фахівцями з діловодства в міністерствах, відомствах, інших державних установах і на підприємствах. Цей програмний продукт, забезпечує роботу як окремого інспектора-діловода, так і цілих підрозділів (канцелярії, керування справами, загального відділу й т. ін.).

Система АСКОД автоматизує виконання таких процесів: реєстрація й обробка вхідної кореспонденції; реєстрація й обробка вихідної кореспонденції; реєстрація й обробка нормативно-розпорядчих документів; реєстрація й обробка звернень громадян; контроль виконання; робота із взаємозалежними документами; формування статистичних довідок; обробка електронних копій документів; функції електронної пошти; передання документів.

3. «Megapolis™. Документообіг» є комплексним рішенням для побудови автоматизованих систем електронного документообігу й автоматизації ділових процесів і може успішно використовуватися в різних структурах - від комерційних компаній до державних органів влади.

Система «Megapolis™.Документообіг» призначена для вирішення таких завдань: організація електронного архіву документів з наданням потужних пошукових засобів і механізмів спільної роботи з документами; забезпечення автоматизації складних ділових процесів в організації (workflow); організація єдиного інформаційного простору для організації з розподіленою структурою; автоматизація завдань з діловодства і контролю виконавської дисципліни - функцій реєстрації, накладення резолюцій, доведення документів до виконавців, фіксації ходу виконання, контролю виконання, автоматизація функцій ведення паперового архіву і т. ін.; організація роботи зі зверненнями громадян; формування різноманітної статистичної й аналітичної звітності.

4. «ДОК ПРОФТМ.СТЕП 2.0». Автоматизована система управління документами “ДОК ПРОФТМ СТЕП 2.0” розроблена товариством “СВІТ Проф”. Зазначена система встановлена у Кабінеті Міністрів України і Державному комітеті з питань регуляторної політики і підприємництва, в АТ “Український інноваційний банк”, ЗАТ “Оболонь”, Вищій раді юстиції, ОАТ “Енергетична компанія “Севастопольенерго”, корпорації “Українські будівельні мате ріали”, адміністрації Державної прикордонної служби. З 2004 р. вона встано в лена в Європейському університеті, де організовано постійно діючі курси з її освоєння фахівцями з документознавства та інформаційно-аналітичної діяль но сті.

Система “ДОК ПРОФ ТМ . СТЕП 2.0” призначена для автоматизації процесів роботи з паперовими документами і забезпечує автоматизацію процесів документообігу на підприємствах будь-якого рівня. Система надає гнучкі засоби настроювання, які дають можливість адаптувати її роботу з документами, що функціонують на конкретному підприємстві, і значно скоротити час впровадження, а також розгортати її на підприємствах зі складною організаційною структурою та віддаленими філіями.

Зазначена система дає можливість: автоматизувати роботу з паперовими документами; підвищити оперативність проходження технологічних процесів опрацювання документів та зменшити вплив на них людського фактора; встановити однозначну відповідність між паперовим документом та його електронною реєстраційно-контрольною карткою за рахунок застосування технології штрих-кодової ідентифікації; автоматизувати створення проектів документів та введення в систему доручень за документом; автоматизувати процес доставки, конвертації та розсилання документів в інші організації; здійснювати моніторинг дій користувачів у процесі роботи з паперовими документами.

Програмний комплекс “ДОК ПРОФ ТМ . СТЕП 2.0” насичений цікавими технологічними рішеннями серед яких: технологія штрих-кодової ідентифікації документів, технологія заповнення полів електронних форм за допомогою оптичного олівця, технологія сканування складних структурованих документів, технологія підготовки статистичних звітів з графічним представленням даних. До основних функціональних підсистем комплексу належать такі підсистеми: реєстрації кореспонденції, сканування структурованих документів; сортування та руху документів, виконання документів, відправки кореспонденції, обробки листів за зверненням громадян, підготовки проектів документів, ведення електронного архіву, підготовки статистичних та стандартних звітів, обмін документами із зовнішніми системами.

Автоматизована система “СТЕП 2.0” призначена забезпечувати такі етапи:

1. Реєстрація документів. На етапі реєстрації за допомогою матричного принтера штрих-коду в службову зону першого аркуша документа заноситься інформація про реєстраційний номер, вид документа, час реєстрації, найменування організації, яка направила документ. Одночасно з цим автоматично створюється електронна реєстраційно-контрольна картка (ЕРКК), в якій зазначається група, вид документа та посилання в разі потреби на інший документ. Механізм групування документів з певного питання дає можливість оперативно одержувати довідку щодо виконання будь-якого з них.

2. Попередній розгляд документа. Цей етап полягає в скануванні його тексту за допомогою ручного сканера штрих-коду. При цьому автоматично активізується ЕРКК, в яку вводиться інформація про конкретний термін виконання і тематику документа. Відповідно до обраної тематики документ автоматично адресується у відповідний підрозділ установи для розгляду, виконання чи погодження.

3. Заповнення реєстраційної картки. В електронну реєстраційно-контрольну картку вводиться інформація про реєстраційні атрибути кореспондента й короткий зміст документа. На основі сформованої ЕРКК автоматично роздруковується паперова реєстраційно-контрольна картка для подальшої передачі безпосередньому виконавцю.

4. Доставка документа в підрозділ. Залежно від рівня автоматизації в установі даний етап може бути як повністю автоматизованим, так і супроводжуватися паперовими документами. Працівник електронної канцелярії групує документи, перевіряє їх комплектність і наявність додатків. У випадку нанесення на паперовий документ резолюції керівника працівник канцелярії сканує її за допомогою оптичного олівця, проводячи ним по рядках тексту доручення та дати розгляду документа.

Розпізнаний за допомогою відповідної програми текст автоматично переноситься у відповідні графи ЕРКК. Подібним чином за допомогою оптичного олівця скануються і переносяться до ЕРКК позначки на берегах документа та інша необхідна документальна інформація. Для підрозділів, які не мають автоматизованих робочих місць, службові документи роздруковуються й передаються виконавцю разом з інформаційним листком і розпискою про отримання документа.

5. Отримання документа і його опрацювання. Отримавши паперовий документ, виконавець сканує нанесений на ньому штрих-код. Система автоматично закріплює документ за підрозділом, вводить інформацію про виконавця й забезпечує контроль виконання документа згідно з дорученнями в резолюції керівника. Якщо ж документ передано виконавцю в електронній формі, то система автоматично виконує весь процес самостійно. При цьому підсистема повідомлень своєчасно інформує виконавців і контролерів про наближення термінів виконання документа або його затримку.

6. Конвертування і відправка кореспонденції. На цьому етапі проводиться сортування і конвертування вихідної кореспонденції по адресатах. При цьому система автоматично формує такі службові документи: “реєстр пакета”, “реєстр пакетів для фельдзв'язку”, “поштовий ордер”, “ордер телеграм”. Зазначені документи мають відповідне штрих-кодове маркування, при скануванні якого активізується електронний варіант реєстру чи ордера, може бути інформація про конкретного адресата і час відправлення документації.
Спеціалізована система “ДОК ПРОФ ТМ . СТЕП 2.0” -- це закінчені програмні рі шення автоматизації процесів діловодст ва, включаючи всі стадії життєвого циклу до кументів від реєстрації до формування у спра ву. Перевагою її є універсальність, можливість застосування в будь-яких установах, високий рівень культури роботи з документами.
Вибір і застосування засобів оргтехніки. Як уже зазначалося технологічна культура, має бути спрямована насамперед на те, щоб створена документна інформація мала властивості повноти й достовірності, максимально відповідала запитам її користувачів у формі подання, оперативності обробки, забезпеченні якості й ін. Засоби оргтехніки залежно від типу призначені максимально механізувати та автоматизувати всі процедури технологічного процесу обробки документів.
Обробка документної інформації, що здійснюється в ході виконання управлінських рішень, має проводитися відповідно до існуючої структури організації і розміщення засобів оргтехніки: централізованої, децентралізованої, змішаної. При цьому остання є найбільш гнучкою в ході реалізації процедур обробки документів. Значна частина операцій обробки документів носить технічний і формально-логічний характер, хоча сучасні засоби організаційної й інформаційної техніки припускають і складніші процедури. Зазвичай обробляється як інформаційна складова документа, так і його фізичний носій.
Для оптимізації процесу вибору технічних засобів потрібно враховувати цілий ряд факторів, що впливають на цю процедуру:
а) спроможності офісу: загальний обсяг документообігу в організації; характеристики документопотоків; обсяг документів, переданих і прийнятих каналами зв'язку; обсяг копійованих документів як первинний, так і вторинний; займана площа і освітленість робочих зон; вологість і температура в приміщенні.
б) характеристики устаткування: технічні й експлуатаційні можливості; способи використання і вартість експлуатації; ергономічні характеристики; ступінь впливу на здоров'я користувача тощо; фірма-виробник продукції (її бренд); вартість запропонованого устаткування; вартість видаткових матеріалів та частота їх заміни.
Сучасна номенклатура засобів організаційної техніки припускає їх класифікацію відповідно до обраних ознак. Найбільш поширеною є функціональна ознака, що однозначно зв'язує процедури технологічного процесу обробки документів в службі діловодства з технічними характеристиками і можливостями засобів оргтехніки. Однак це не виключає застосування інших факторів вибору технічних засобів.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку техніки і стану ринку за най загальнішими ознаками подібності і відмінності засоби оргтехніки можна класифікувати таким чином [107, с. 346].

Засоби складання та виготовлення документів: ручні пишучі засоби; стенографія; диктофонна техніка; друкарські машинки; комп'ютерна техніка; принтери; сканери; графобудівники.

Засоби репрографії й оперативної поліграфії: засоби фотографічного, діазографічного та електрофотографічного копіювання; засоби термографічного копіювання; машини електронно-іскрового копіювання; засоби мікрографії; засоби ризографічного копіювання; машини для гектографічного (спиртового) друку; машини для трафаретного (ротаторного) друку; устаткування для оперативного офсетного друку.

Засоби обробки документів: фальцювальні, бігувальні і перфорувальні агрегати, аркушепідбірні і тормоклейові машини, скріплювальне і палітурне устаткування, конвертовідкриваючі і різальні машини, машини для нанесення захисного покриття, адресні, штемпелювальні і франкірувальні машини, машини для знищення документів, агрегатовані лінії обробки кореспонденції тощо.

Засоби збереження, пошуку і транспортування документів: первинні засоби збереження документів (папки, коробки); вторинні засоби збереження документів (шафи, стелажі); картотеки і картотечне устаткування; візки для транспортування документів; ліфтове (підйомне) устаткування; транспортери і конвеєри; пневматична пошта; устаткування для збереження носіїв інформації.

Засоби електрозв'язку: засоби та системи стаціонарного і мобільного телефонного зв'язку; засоби та системи телеграфного зв'язку; засоби та системи факсимільного передання інформації; електронна пошта; багатофункціональні центри (MFC).

Інші засоби оргтехніки: машини для рахування купюр; детектори валют; банкомати; машини для упакування банкнот; комп'ютерні аксесуари; засоби обслуговування і ремонту; засоби ергономіки; спеціалізовані меблі для службових приміщень та спеціалізоване устаткування офісу.

Застосовуючи технічні засоби у роботі з документною інформацією, потрібно мати на увазі, що вони можуть формувати нові, якісніші дані, зафіксовані у тій чи іншій формі, й максимально підготовлені до наступного використання в ході документаційного забезпечення виконання управлінських процедур.

Нині відбувається бурхливий прогрес у використанні технологій автоматизації роботи з документами. При цьому весь обсяг потреб організацій лише частково покривається конкретними, окремо взятими технологіями. Якщо ще кілька років тому такі засоби, як електронна пошта чи електронний архів використовувались в роботі організацій паралельно з іншими системами автоматизації діловодства, то зараз всі усвідомлюють необхідність єдиної інтегрованої системи управління документаційним забезпеченням. Не можна обмежуватися простим прикріпленням реєстраційно-контрольних карток до електронних файлів документів, потрібні поточні промислові технології перетворення паперових документів в електронні, сканери штрих-коду, засоби електронно-цифрового підпису та ряд інших сервісів роботи з документацією, в тому числі засобів захисту документів. Досить актуальними є вимоги до наявності засобів взаємодії між різними системами, що можуть використовуватись в організаціях чи її віддалених офісах.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку науково-технічного прогресу культура діловодства має визначатися новими інформаційними технологіями збору вихідних даних, їх накопичення, зберігання, обробки і передання за допомогою найновітніших технічних засобів. Сучасна організація технологічних процесів у діловодстві має ґрунтуватися на комп'ютеризації праці документознавця, масовому створенні автоматизованих міні- і макросом, які можуть формувати локальні банки даних, використанні ресурсів корпоративної та світової електронних мереж, вмінні вести інформаційний пошук, ефективній роботі з документною інформацією під час виконання термінових зенитів керівництва установи, вмінні користуватись сучасними засобами оргтехніки.

Висновки

У третьому розділі «Культура технологічних процесів діловодства в установах сучасної України» розглянуто рівень культури реалізації основних діловодних процесів та операцій в сучасних установах України.

У підрозділі «Культура організації процесів документостворення» автором дисертації проаналізовано характеристики культури створення службового документа, що складається з процесів укладання тексту службового документа та його оформлення. Культура їх реалізації залежить від знання працівником служби діловодства нормативних документів та методичних розробок щодо підготовки документа, його уміння застосовувати уніфіковані форми документа, зокрема, засоби уніфікації тексту та уніфікований формуляр, що дає можливість ефективно використовувати мовні кліше й уніфіковану структуризацію тексту (зв'язний текст, трафарет, анкета, таблиця, симбіотичні форми), а також необхідний склад реквізитів і досконале їх розміщення в документі.

Рівень культури під час створення службового документа відображується насамперед у якості текстостворення: послідовності і стислості викладу тексту, його достовірності і переконливості, етичності й естетичності, нормативності та правовій грамотності, поліфункціональності, правильному встановленні берегів, виборі формату паперу для фіксування документної інформації, виготовленні бланків службових документів, застосуванні друкувальних засобів (наприклад, тільки лазерного принтера для документів постійного строку зберігання). Створення документів потребує від працівника служби діловодства певного рівня регуляторної культури, чіткого дотримання процедур погодження проекту тексту документа, його візування й подальшого затвердження.

У підрозділі «Культура організації процесів документообігу та зберігання документів» висвітлено основні елементи культури організації роботи зі службовими документами, зокрема, розглянуто процес реєстрації документів, які створює чи отримує установа, організацію їх виконання та контролю, формування документів у справи, а також оформлення їх для передавання до архіву установи.

Зазначається, що реалізація цього комплексу процесів роботи зі службовими документами потребує не тільки культури дотримання таких нормативних документів, як інструкція з діловодства й номенклатура справ установи, переліки документів зі строками їх зберігання (типовий та відомчий), а також принципів ділової необхідності, однократної реєстрації документів та принципу паралельності. Культура документообігу має передбачати пряме направлення документів виконавцю і однократний розгляд їх відповідальним працівником. Як показує сучасна практика, у більшості випадків немає потреби, щоб керівник спочатку читав лист-запит, а потім підписував відповідь. Доцільно цей запит одразу ж направляти виконавцю, який вивчає його, а потім знайомить керівника з листом і підготовленою відповіддю. Культура проходження документів має передбачати мінімум реєстраційних операцій і пунктів, де вони затримуються, а також скорочення періоду розгляду та оперативного вирішення справ шляхом визначення обов'язків службових осіб і рівня їх відповідальності. Особливе історико-культурне значення в діловодстві мають процедури проведення експертизи цінності службових документів, коли визначається їх історична, соціально-правова, практична чи інша культурна цінність.

У підрозділі «Інформаційно-технологічна культура діловодства» розкрито поняття та виокремлено основні складові інформаційної культури установи, описано структуру і подано функціональні характеристики систем автоматизації діловодних процесів, зокрема зарубіжних систем та їх вітчизняних аналогів. З'ясовано сутність інформатизації діловодних операцій, проаналізовано основні вимоги до створення і функціонування систем обігу документів з електронним носієм, розглянуто види підсистем його автоматизації, охарактеризовано етапи створення “електронної канцелярії”. Показано, що ключовими факторами оцінки тієї чи іншої комплексної системи управління документами мають бути: простота використання й управління; вартість у розрахунку на одного користувача, технічна підтримка і навчання персоналу; підтримка кількох типів клієнтів та дотримання стандартів управління складними документами.

Зауважено, що вирішальне значення для працівників служб діловодства має культура застосування нових інформаційних технологій в діловодстві, інших елементів інформаційної культури, тобто, крім знання комп'ютерного діловодства, необхідні також знання і уміння створення документів з електронним носієм, організації їх обігу, засобів електронного зв'язку, використання ресурсів корпоративних та світової електронних мереж, необхідна певна культура здійснення інформаційного пошуку, використання документної інформації під час виконання запитів керівництва установи у разі підготовки інформаційно-аналітичних документів, культури користування сучасними засобами оргтехніки.

Особливу увагу звернуто на роботу вітчизняних автоматизованих системи діловодних процесів. Лише недавно на українському ринку почали з'являтись комплексні рішення, які повністю враховують специфіку ведення вітчизняного діловодства: мову, традиції побудови і організації, нормативні вимоги, можливість адаптації і технологію автоматизації. На сучасному ринку систем автоматизації діловодства та електронного документообігу значну частку займають вітчизняні системи: «Атлас ДОК» корпорації «Атлас», «АСКОД» центру комп'ютерних технологій «ИнфоПлюс», «Megapolis™. Документообіг» закритого акціонерного товариства «Софтлайн», «ДОК ПРОФ™ СТЕП 2.0» товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТ Проф». Так, система «ДОК ПРОФ™ СТЕП 2.0» вже функціонує у багатьох установах країни. Зазначена система впроваджена також для навчання в Європейському університеті, де під керівництвом автора дослідження ведеться підготовка майбутніх документознавців.

РОЗДІЛ 4. Культура управління організацією діловодства в установі

4.1 Служба діловодства як об'єкт управління в установі

Процес забезпечення виконання управлінських рішень за сучасних умов має ґрунтуватися на досконало побудованій системі організаційно-правових розпоряджень та взаємовідносин в колективі, які визначають як засоби, так і цілі, що їх потрібно досягти в результаті здійснення поставлених завдань. Тому актуальною сьогодні постає необхідність наукового обґрунтування побудови й визначення змісту роботи апарату управління, чисельного й якісного складу підрозділів, а також підстав формування того чи іншого, виходячи з функціональних обов'язків та прав усіх учасників управлінського процесу. Належне здійснення зазначених заходів можливе за допомогою створення й дотримання відповідного рівня культури організації і, насамперед, -- культури діяльності служби діловодства, яка має бути взірцем технології менеджменту. Для розуміння поняття “культура служби діловодства” зупинимося спочатку на визначенні поняття “культура організації”.

Культура організації -- специфічне поєднання відносин, цінностей, норм, звичок, традицій, форм поведінки й ритуалів у ній [141, с. 55]. Культура організації - це комплекс найбільш стабільних уявлень і цінностей, символів і зразків поведінки, які поділяють усі її члени. Це означає, що в установі працівники мають спільний погляд на те, чим є установа, яке місце воно займає в оточуючому середовищі, які його зобов'язання перед споживачами [57, с. 89]. Знання теорії організаційної (корпоративної) культури відповідно до зростаючих вимог інформатизації суспільства -- є вирішальним фактором побудови діяльності діловодної служби.

Культура служби діловодства - це сукупність положень, прийомів і правил виконання завдань працівниками служби діловодства щодо документаційного забезпечення управління через досконалу побудову її діяльності. Дотримання культури служби діловодства не є чимось надуманим або випадковим, а здійснюється в ході практичної роботи з документною інформацією. Служба діловодства призначена давати відповідь на запитання, що ставить перед нею керівництво організації відносно якості документаційного забезпечення управлінських операцій у всіх їх підрозділах.

Сучасний рівень менеджменту характеризується тим, що прийняття рішень як головне завдання управління реалізується в умовах повної або часткової невизначеності, активної, досить часто агресивної, протидії конкуруючих сторін. За цих умов на служби діловодства покладаються завдання не тільки і не стільки створення документації та забезпечення її руху, а головним чином інформаційна підтримка всіх управлінських рішень на підставі досконалої організації їх документаційного забезпечення.
Культуру служби діловодства -- серцевини установи, яка забезпечує і відображає її діяльність, треба розглядати як потужний інструмент, що дає змогу через процеси управління документацією орієнтувати всі інші підрозділи та окремих осіб на спільні цілі, мобілізувати ініціативу співробітників, виховуючи в них почуття єдності і відданості своїй установі, поліпшувати процеси ділової комунікації й коригувати організаційну поведінку всіх її членів.
Складовою культури служби діловодства є її організаційні цінності, серед яких основними мають бути кінцева мета (через досконале документаційне забезпечення управління та надання документно-інформаційних послуг), кадрова політика (добір, розміщення, виховання та навчання персоналу), економічна ефективність (рентабельність, прибуток), мотивація та організація праці (вибір мотивів діяльності, дотримання технологічної і трудової дисципліни), організація соціальної сфери (відпочинок, лікування, харчування тощо), взаємовідносини (довгочасні стосунки як зі сторонніми партнерами, так і з співробітниками інших відділів), особиста відданість організації (соціалізація, контактність). Зазначені цінності мають бути спрямовані на задоволення потреб всієї організації і визнаватися більшістю її членів.
Конкретна служба діловодства може мати свої модифікації цінностей, які на конкретному підприємстві характеризуються найважливішими принципами. Здатність колективу служби діловодства створювати власні цінності, об'єднуючи зусилля всіх працівників в організації, є одним з найголовніших джерел успіху.
Формування цінностей або параметрів (наприклад, впровадження електронної канцелярії чи комплексної системи управління документаційним забез печенням) має за мету створення в оточуючому середовищі і в очах співробітників імідж підприємства, яке високоякісно виконує всі поставлені завдання. Від того наскільки працівники служби діловодства кооперуються між собою, яка в них спільна мета, якими каналами здійснюється комунікація, як контролюється виконання завдань залежить гармонізація колективних та індивідуальних інтересів працівників, культура всієї установи, тобто її корпоративна культура.

Характеризуючи адміністративно-правове забезпечення діяльності тієї чи іншої установи, культуру її служби діловодства необхідно будувати на основі відповідної моделі, яка б діяла за певними принципами в залежності від впливу зовнішньо-адаптаційних та внутрішньо-інтеграційних чинників, цілей організації, системи управління, рівня інформаційних технологій та організаційної побудови. До зовнішньо-адаптаційних чинників можна віднести глобалізацію ринку, торговий баланс країни, динаміку ВВП, технічні нововведення, рівень державного контролю за якістю товарів, жорсткість конкуренції, правовий захист господарських об'єктів, лібералізацію цін, політичну ситуацію в країні та різні соціокультурні фактори. Чинники внутрішнього середовища можуть викликати зміни в основній структурі і системі управління організацією, у її цілях, завданнях, в управлінських процесах та інформаційних технологіях, в організаційній поведінці персоналу, виборі засобів комунікації, розподілі статусів, характері взаємовідносин, рівні відкритості, ідеології тощо.

Примірна модель культури організації служби діловодства в установі наведена на мал. 3.1.

Мал. 3.1 Модель культури служби діловодства

Організаційна побудова служби діловодства буде залежить від розв'язання таких проблем, як виконання передумов її створення, ефективного функціонування, дотримання певних принципів діяльності та знання можливих причин перебудови [110, с. 63]. Розглянемо їх докладніше.

Передумови створення служби діловодства. Збільшення кількості документної інформації в управлінській діяльності призводить до підвищення актуальності виконання необхідних передумов створення служби діловодства в установі, підприємстві чи об'єднанні. Значення цієї служби зумовлене комп'ютеризацією традиційних діловодних операцій в управлінському процесі (25-30%) і значним їх впливом на ефективність і продуктивність всієї управлінської діяльності. Для великих і середніх підприємств це має бути організаційно відокремлений структурний підрозділ установи, призначенням якого є виконання закінченого технологічного циклу роботи з документами та інформаційна підтримка менеджменту.

Завданням служби діловодства установи має бути вчасне спрямування і передання на різні її рівні документної інформації, необхідної для здійснення управлінських функцій. На практиці ефективність управління установою безпосередньо залежить від чіткості роботи діловодної служби діловодства, яка мусить забезпечити оперативність доставки і експедиційної обробки документів, їх реєстрацію достовірність інформації, включеної в них її уніфікацію і трафаретизацію, стійкість системи приймання і передавання документації, організацію контролю за виконанням документів, їх пошуку, зберігання і подальшого використання. Вона включає також питання регламентації і умов функціонування органу та його працівників.

Культура служби діловодства, якість її роботи з урахуванням сучасних вимог, специфіки того чи іншого конкретного виробництва та його комп'ю теризації певною мірою має визначатися тим, наскільки при її формуванні виконані такі заходи як організація системного підходу, оптимальне поєднання централізації управління і самостійної діяльності первинних підрозділів служби, визначення функцій, обов'язків, прав та відповідальності керівника служби та його підлеглих, а також пристосування діяльності служби діловодства до роботи інших підрозділів установи. Розглянемо їх дещо детальніше.

Застосування системного підходу означає врахування всіх факторів, що впливають на об'єкт і визначають структуру та функції підрозділів діловодної служби. Факторами, які визначають організаційну побудову служби діловодства, є її основні завдання, обсяг робіт по кожному з них, а також розмір установи, тобто кількість її структурних підрозділів, їх територіальне розміщення, загальна кількість працівників, кількість рівнів прийняття рішень, норми управління, прийнята система документування й організації роботи з документами, рівень механізації і автоматизації документаційних процесів тощо. Завданнями служби діловодства має бути: встановлення єдиного порядку роботи з документами в установі та підвідомчій мережі, досконале документаційне забезпечення діяльності всіх підрозділів, управління документацією на основі впровадження новітніх систем комп'ютеризації та автоматизованої технології роботи з документами, скорочення їх кількості, впровадження комплексної системи управління діловодним процесом.

Відповідно до цих завдань служба діловодства повинна: розробляти інструкції з діловодства для всієї підвідомчої мережі, складати номенклатури та описи справ установи і типові номенклатури для окремих підрозділів; організовувати за дорученням керівництва підготовку проектів документів, забезпечувати документаційне й організаційно-технічне обслуговування роботи колегіальних органів; організовувати роботу з пропозиціями, заявами і скаргами громадян; забезпечувати виготовлення, копіювання та тиражування документів; здійснювати уніфікацію систем документації вживати заходи щодо скорочення кількості та різновидів документів; контролювати якість підготовки, оформлення та своєчасного виконання документів в установі, вживати заходи щодо скорочення термінів проходження і виконання документів, узагальнювати і аналізувати дані про результати цієї роботи. Працівники служби діловодства повинні здійснювати приймання, реєстрацію, облік, зберігання, оперативний пошук та доставку документів, інформування за документами; реалізувати єдиний порядок відбору, обліку, збереження, обробки та використання документів, що утворюються у процесі діяльності установи і підвідомчої мережі, для передачі на державне зберігання; удосконалювати форми і методи роботи з документами завдяки поглибленню комп'ютеризації, створенню автоматизованих систем діловодства та впровадженню організаційної техніки. Служба діловодства призначена здійснювати також організаційно-методичне управління роботою з документами у підрозділах; організовувати підвищення кваліфікації працівників установи з питань вдосконалення рівня документаційного забезпечення; впроваджувати державні стандарти та інші нормативи в установі та підвідомчій мережі; завіряти печаткою документи в усіх випадках, передбачених інструкцією; інформувати структурні підрозділи і службових осіб про зміст, строки виконання і місце зберігання службових та конфіденційних документів, а також видачу їх в тимчасове користування; ознайомлювати членів колективу чи окремих службових осіб з нормативно-розпорядчими і директивними документами, що стосуються їх діяльності. Основні можливі функції підрозділів діловодного органу управління міністерства чи відомства зазначені в табл. 3.1. Залежно від зазначених факторів підрозділи можуть об'єднуватись: наприклад, можливе об'єднання в одном функцій експедиції та відділу обміну і реєстрації документів, реєстрації і групи контролю, але незалежно від таких об'єднань всі вище перераховані питання діяльності діловодної служби повинні бути враховані.


Подобные документы

 • Статут та договір як основні установчі документи. Розроблення інструкції з діловодства. Складання фірмового бланку підприємства. Раціоналізація документообігу на підприємстві. Оформлення журналів реєстрації документів та розроблення номенклатури справ.

  курсовая работа [84,8 K], добавлен 28.05.2010

 • Аналіз електронних документів, як виду документації у фірмі, їх ролі у системі електронного діловодства. Застосування універсальних інформаційних технологій, переваги та недоліки електронного документообігу. Маршрутизація документів в державній установі.

  дипломная работа [115,1 K], добавлен 29.01.2010

 • Місце конфіденційного діловодства в загальній системі діловодства. Поняття, види, форми і класифікація документів, вимоги до їх змісту і оформлення. Правові засади і організація конфіденційного документообігу, напрямки підвищення його ефективності.

  дипломная работа [117,6 K], добавлен 09.01.2014

 • Сутність, класифікація та функції документів. Завдання діловодства, особливості документування та документообігу. Значення у бухгалтерському обліку первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Види облікових регістрів.

  курсовая работа [53,1 K], добавлен 26.11.2013

 • Нормативно-правова та законодавча база діловодства в Україні. Основні поняття документаційного забезпечення управління. Планування навчально-виховної роботи закладу освіти. Шляхи та методи удосконалення діловодства в дитячий юнацькій спортивній школі.

  дипломная работа [161,1 K], добавлен 07.09.2013

 • Журнал "Кадровик України" - видання нового покоління. Розділи журналу та їх тематика. Питання діловодства в журнал, загальні вимоги до складання документів. Службові та розпорядчі документи. Реквізити документів, бланки та особливості їх оформлення.

  курсовая работа [260,4 K], добавлен 10.03.2010

 • Поняття документування, нормативна база його організації. Бухгалтерський документ як належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення господарської операції. Шляхи покращення організації діловодства.

  курсовая работа [365,7 K], добавлен 06.12.2011

 • Поняття документу, організація документаційного та інформаційного забезпечення установи. Діловодство та механізм його здійснення. Особливості ведення кадрового діловодства на фірмі. Основні принципи функціонування електронного документообігу організації.

  дипломная работа [201,1 K], добавлен 25.11.2012

 • Прийняття рішень як головне завдання управління. Фактори, що визначають організаційну побудову служби діловодства. Розрахунки кількості працівників служби. Завдання ділової служби. Основні вимоги до керівника служби діловодства, його права та обов'язки.

  контрольная работа [18,2 K], добавлен 17.11.2011

 • Робота з базами даних служб документаційного забезпечення управління. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства Криворізької районної адміністрації. Автоматизація роботи канцелярії та машбюро.

  курсовая работа [48,7 K], добавлен 05.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.