• Мудрі думки В.О. Сухомлинського про вчителя, його невичерпну і багатогранну роботу, про всебічне вдосконалення його знань, теоретичної і практичної підготовки. Педагогічні пошуки, ідеї, його творчий підхід до теорії і практики навчання й виховання.

  реферат (39,0 K)
 • Розкриття сутності філософських категорій "вільне виховання" та "вільна особистість". Систематизація принципів вільного виховання особистості. Розробка моделі формування ціннісних орієнтацій та потреб, особистісних якостей вихованців класів "Інсайт".

  автореферат (95,3 K)
 • Еволюція теорії вільного виховання, її принципи. Розвиток ідей вільного виховання у країнах Європи й Америки, їх вплив на педагогічну теорію та практику України в 1900-1931 рр. Перспективи впровадження гуманістично-демократичної освіти у сучасній школі.

  автореферат (45,7 K)
 • Поєднання національного, полісного і конфесійного патріотизму, відображуючись у поетичній, літературній та педагогічній творчості. Особливість формування патріотичних почуттів як однієї із визначальних тенденцій української гуманістичної педагогіки.

  статья (23,7 K)
 • Погляди видатного педагога на процес гуманізації навчально-виховного процесу в школі, формування гуманних взаємин між школярами, між учнями та вчителем. Аналіз місця думок про піднесення людини й утвердження її в ролі найвищої соціальної цінності.

  статья (19,6 K)
 • Особливості трактування процесу суспільно-політичної еволюції в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Розуміння еволюції як багаторівневого нелінійного процесу, у поглибленому дослідженні чинників суспільно-політичної еволюції.

  автореферат (37,5 K)
 • На повчальних прикладах в "Батьківській педагогіці" В. Сухомлинський показує, до яких сумних або трагічних наслідків призводить гіпертрофія матеріального достатку в деяких сім'ях. Особливу увагу приділяє автор трудовому вихованню дітей у сім'ї та школі.

  реферат (25,5 K)
 • Ідеї консенсусу в процесі становлення класичних теорій еліт. Сучасні концепції еліт, визначення в них місця і ролі ідеї консенсусу між представниками владного істеблішменту. Характерні риси націоналістичних концепцій в українській політичній думці.

  автореферат (36,9 K)
 • Процес формування суспільно-політичної думки народу в період Київської Русі. Проблема теоретичного обґрунтування необхідності єдиної держави. Теорія "суспільного примирення і злагоди". Форми державного правління. Поняття "етнос", "національна ідея".

  контрольная работа (34,0 K)
 • Теоретичний аналіз ідей мультикультуралізму, сформульованих у концепції соціальної справедливості Д. Роулза. Ідея "перехресного консенсусу", що передбачає пошук компромісу в різних поглядах на благо та сприяє забезпеченню суспільної згоди і стабільності.

  статья (537,5 K)
 • Етимологія та феноменологія поняття нація, теоретичні підходи до її розуміння. Концепція Володимира Старосольського: критика атомістичної теорії нації та нація як психолого-політична спільнота. Теорія Сціборського та критика його політичних режимів.

  курсовая работа (87,2 K)
 • Розвиток цінності прав людини від епохи Відродження до сучасності. Міжнародні організації які захищають політичні права людини. Міжнародно-правові документи. Визначення розміру номінальних і реальних доходів на душу населення і аналіз їх динаміки.

  контрольная работа (32,9 K)
 • Освоювана літературою європейська дійсність, її сприйняття очима уявного іноземця. Аналіз тенденцій у культурному розвитку Європи часів Просвітництва, Вольтер, Дідро, Руссо як уособлення його духу. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва.

  реферат (23,4 K)
 • Розвиток європейського мистецтва у Просвітництві. Нові проблеми в архітектурі. Видозміна пізніх форм бароко в декоративний стиль рококо. Стиль мистецтва Ватто і Буше. Реалізм в живописі та графіці Хогарта. Розквіт англійської національної школи живопису.

  реферат (26,4 K)
 • Характеристика провідних течій реформаторської педагогіки, умови та шляхи переходу теоретичних концепцій реформаторів у конкретні зарубіжні й вітчизняні інноваційні проекти. Громадсько-педагогічна орієнтація генезису вітчизняного приватного шкільництва.

  автореферат (36,6 K)
 • Вивчення основних положень педагогічної теорії І. Песталоцці. Розгляд теорії елементарної освіти педагога. Створення приватних методик початкового навчання. Розвиток природних здібностей людини. Розробка методики викладання вчителя української мови.

  реферат (30,2 K)
 • Реабілітація тілесності як одного з головних елементів людського саморозуміння. Реалізація ідеї смерті і безсмертя в феномені колекціонування. Процес комплектації археологічної збірки М. Грушевського. Дослідження істориком археології українських земель.

  статья (26,9 K)
 • Розгляд практики конституційно-правового закріплення принципів територіальної цілісності держави та національної єдності українського народу. Аналіз ролі соборності в українській політико-правовій думці. Вивчення причин виникнення й особливостей розвитку.

  статья (312,1 K)
 • Ознайомлення з життям і творчістю Сократа як одного з найвизначніших філософів античності. Історія пошуку етичного ідеалу, добра і справедливості. Вчення Платона про душу. Розгляд теорії безсмертя душі, продовження її існування після смерті людини.

  реферат (1,4 M)
 • Поняття та категорії соціології туризму як дисципліни, її виникнення та розвиток. Об'єкт і предмет дослідження соціології туризму, соціологічні ідеї туризму сумісних соціально-гуманітарних наук. Туризм як соціокультурний феномен, місце людини в ньому.

  лекция (248,5 K)