• Максім Багдановіч та яго творчая спадчына, як істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Гісторыка-літаратурная, публіцыстычная та крытычная творчасць М. Багдановіча. Рэцэнзійная творчасць Максіма Багдановіча ў галіне літаратуры і музыкі.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Сонети М. Зерова як зразок нерозривних зв'язків класичної культури й сучасності. Орієнтація на вивірені віками закони поетичної творчості у роботі над сонетами, вміння поєднувати стислість та чіткість форми із змістом. Основні складові сонетної форми.

  доклад (19,0 K)
 • Художественный метод Шекспира в свете синтеза двух концепций причин человеческих трагедий. Методы и приемы воплощения темы судьбы в трагедиях Шекспира. Введение автором в действие сверхъестественных и потусторонних сил как прием воплощения темы судьбы.

  курсовая работа (33,9 K)
 • Характерні риси, специфіка фентезі як жанру українській прози кінця ХХ – початку ХХІ ст., його трансформації в сучасній літературі. Аналіз творів Г. Штоня та Г. Пагутяк, елементи міфологізму й філософічності як основних засад змісту в літературі фентезі.

  автореферат (30,0 K)
 • Анализ отечественной фэнтези конца ХХ в. Обусловленность сюжетообразования фэнтези как ее игровой природой, так и ее фольклорно-мифологическими корнями. Основные черты мира, воссоздаваемого в произведениях фэнтези. Особая роль концепта "граница".

  автореферат (39,2 K)
 • Появление литературной элегии (лирическая поэзия), ее понятие и содержание. Представители лирики в русской литературе: В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов и др. Развитие элегии как инструментальный пьесы, ее влияние на русскую вокальную лирику в XVIII веке.

  реферат (25,2 K)
 • Система жанроутворення в сучасній пресі. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Розвиток інформаційних жанрів та сучасний репортаж у пресі. Поняття про коментар, його призначення, жанрові особливості. Розвиток інформаційних та аналітичних жанрів.

  дипломная работа (223,5 K)
 • Поняття мистецтва як однієї з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу. Головні особливості живопису, архітектури, скульптури та декоративно-прикладного мистецтва.

  реферат (26,9 K)
 • Процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації. Анотації на художні твори, на періодичні та продовжувані видання. Процес написання конспекту. Основні функції реферату та автореферату. Основні елементи рецензії, наукової статті, навчального видання.

  реферат (27,5 K)
 • Жанр як завжди певна точка зору, можливість адекватного сприймання об’єкта, засоби відображення, методологія підходу: ступінь розробки проблеми. Домисел і вимисел у сучасній журналістиці. Розвиток інформаційних жанрів та сучасний репортаж у пресі.

  монография (219,9 K)
 • Образотворчі, виразні та синтетичні види мистецтва. Архітектура, її естетична та практична функція в житті людини. Класифікація її типів: суспільна, житлова і виробнича. Живопис як вид мистецтва, що відображає реальність за допомогою кольору на поверхні.

  реферат (33,5 K)
 • Жанрово-тематичні різновиди сучасної прози для дітей шкільного віку (5-9 класи): казкові, фантастичні, історичні, біографічні, реалістичні твори. Стильові риси різновидів творів за принципами зображення, системою образів, побудовою фабули й сюжету.

  статья (24,4 K)
 • Кіносценарій як різновид сценарію, словесний прообраз фільму, призначений для втілення на екрані, що створюється з настановою на звукозорову форму цього втілення, з використанням специфічних особливостей кіно. Аналіз сучасного стану творчості в Україні.

  автореферат (50,5 K)
 • Встановлення історичних передумов виникнення жанру безсюжетного камерного балету. Аналіз музики до балетів Д. Поліщука "Baroque game", "Post No Sсriptum", "Broаdwаy Bound". Виявлення концепційної єдності ігрових факторів композиторської поетики.

  автореферат (74,6 K)
 • Теоретичні аспекти аналізу проблеми виокремлення малої прози. Аналіз синхронічного та діахронічного аспектів розвитку сучасної корейської малої прози. Вивчення змістово-тематичного наповнення та особливостей жанрової парадигми корейської прози.

  статья (30,5 K)
 • Основні характеристики "сократичного діалогу". Аналіз жанрової природи і особливостей стилю філософських діалогів Сковороди: вплив попередніх діалогічних традицій та авторська концепція. Жанрова специфіка катехітичного діалогу. Семантичний рівень текстів.

  доклад (36,8 K)
 • Генеза та шляхи розвитку жанру повісті, тенденції в галузі теорії відповідного жанру. Розкриття діалектики традиції та новаторства в повістевому дискурсі Ґжицького. Суть, функціонування її еволюція української повісті XX століття, її типологічні ознаки.

  статья (27,8 K)
 • Особливості жанрової модифікації повісті Кобилянської "Земля". Зображення нею суспільно-побутового середовища, яке визначає стиль повсякденного існування селянина, його поведінку і психологію, складників селянського світогляду в площині морально-етичній.

  статья (13,0 K)
 • Поняття "жанр" і похідні від нього, методологічні підходи до дослідження прозових жанрів у літературі. Вивчення творчості В. Некрасова в критиці і літературознавстві, еволюція героя. Роль українських мотивів у формуванні жанрового змісту творів митця.

  автореферат (53,5 K)
 • Роман Гриммельсгаузена "Сімпліціссімус" з точки зору відображення в ньому ідей просвітництва, риси жанру низового бароко. Літературні і фольклорні джерела роману. Образ Сімпліціссімуса, мова і стиль. Значення, літературна доля твору у світовій літературі.

  курсовая работа (46,7 K)