• Соціально-економічні умови розвитку західноєвропейської культури доби Просвітництва. Особливості раціоналістичної філософії та просвітництва у Франції. Аналіз життя та творчості Вольтера, його етичні погляди та жанрова своєрідність філософських повістей.

  курсовая работа (46,9 K)
 • Виявлення основних жанрів комічного інституційного дискурсу, визначення їх специфіки на матеріалі жартів англомовних стендап-коміків. Аналіз літературних комедійних творів і кінокомедій, лексико-стилістичних та жанрових особливостей художніх творів.

  статья (22,8 K)
 • Аналіз генезу жанру, визначення його місця в системі жанрів, висвітлення особливості рецепції, а також відносини "драми для читання" і театру. Дослідження поетики цього драматичного різновиду в аспекті його жанрових форм та композиційних прийомів.

  автореферат (40,5 K)
 • Специфіка композиційно-мовленнєвої форми "монолог-повідомлення" та жанри монологічних повідомлень, що є доцільними у процесі навчання ділової англійської мови. Жанри ділового повідомлення та шляхи їх засвоєння з точки зору методики навчання іноземних мов.

  статья (210,6 K)
 • Вивчення й аналіз сутності переказу – твору фольклорної неказкової прози про визначні події та людей минулого. Дослідження народних переказів на мотиваційному, поетичному рівнях. Виявлення локальних ідейно-тематичних та художніх особливостей наративів.

  статья (19,3 K)
 • Систематизація найбільш перспективних дослідницьких напрямків та дискусійних аспектів науково-критичного дискурсу творчості М. Турньє. Опис жанрової природи "неолегенди". Аналіз хронотопу, персонажного та сюжетного рівнів філософських романів письменника.

  автореферат (49,3 K)
 • Жанрово-стильові традиції, які вступають у взаємодію в художньому просторі роману "Нація на світанку". Риси художнього письма автора на прикладі роману "Нація на світанку". Варіативність наукових дефініцій складових жанрології словесного мистецтва.

  статья (40,3 K)
 • Розгляд жанрової специфіки журналу "Квітка. Настина читанка", визначення тематичного контексту та цільової аудиторії. Аналіз типоформуючих ознак, окреслення змістового наповнення часопису. Відмінності у комунікативній структурі сучасного дитячого журналу.

  статья (19,2 K)
 • Виявлення характерних ознак жанру та своєрідних художніх ознак твору у романі Фенімора Купера "Останній з могікан". Поняття американського романтизму XIX століття. Аналіз використаних письменником художніх засобів. Аналіз ідейно-художнього плану твору.

  курсовая работа (42,4 K)
 • Провідні жанрові традиції в драматургії. Жанри сучасної драматургії у світлі літературознавчих досліджень. Характеристики праць і поглядів авторів. Погляди науковців навколо ключових актуальних понять: метажанр, метамодернізм, сучасна трагедія/комедія.

  статья (18,3 K)
 • Специфіка діалогів радіообміну як усномовленнєвого жанру, його комунікативні та лінгвістичні особливості. Діалог-радіообмін як прескриптивний директивний жанр з елементами інформування, комунікативними, психологічними та лінгвістичними особливостями.

  статья (23,3 K)
 • Установление взаимосвязи жанровой принадлежности публикаций с реализацией ключевых аспектов информационной политики судебной системы. Характеристика реализации информационно-коммуникативной функции прессы в создании имиджевой составляющей ведомства.

  автореферат (38,7 K)
 • Характеристика категориальной системы кроссворда как жанра энигматического дискурса. Его основные черты: контекстуальность, личностность, процессуальность, телеологичность, замкнутость структуры. Жанровые каноны кроссворда и главные требования к нему.

  статья (35,2 K)
 • Повторяющиеся трагические сюжетные схемы и драматические ситуации в произведениях великого Шекспира. Ситуация самоубийства влюбленных. Решение проблемы самоубийства: сравнительный анализ трагедии "Ромео и Джульетта" и комедии "Сон в летнюю ночь".

  статья (25,8 K)
 • О жанровой природе камерного ансамбля. Педагогический процесс с "режиссерской" точки зрения. Формирование ансамблевых составов и их типы, выбор программы. "Режиссерский замысел" и начало репетиционного процесса. Сценические репетиции, "прогоны", премьера.

  реферат (48,9 K)
 • Актуальность проблемы жанра в фольклоре, ее специфический характер. Устные рассказы, многообразно представленные в фольклоре многих народов. Рассказы как самая распространенная форма вербальной межличностной коммуникации, выстраивание в нем повествования.

  статья (21,3 K)
 • Иерархия церковных книг. История развития древнерусской жанровой системы. Первые самостоятельные проявления художественной мысли в творчестве писателей. "Слово о Законе и Благодати": создание и открытие, содержание и характеристика. Анализ речи Иллариона.

  реферат (24,4 K)
 • Использование приемов, присущих агиографической литературе, их художественное переосмысление. Изучение жанровой структуры произведений Н.С. Лескова. Исследование интерпретации религиозных или библейской традиций в творчестве выдающегося писателя.

  статья (22,5 K)
 • Изучение разнообразия форм, видов и жанров печатной рекламы. Стандартная заметка как подробная и эмоциональная информация, заставляющая потенциального потребителя заинтересоваться рекламируемым объектом. Отличительные черты объявления, статьи и рецензии.

  статья (745,8 K)
 • Особенности развития плутовского романа. Морально-философские размышления героя по поводу его собственной судьбы и того, что ему приходится наблюдать. Жанровая специфика "Ласарильо с Тормеса". Значение плутовского романа для развития мировой литературы.

  реферат (16,6 K)