• Ознакомление со спецификой "славянской" фэнтези. Рассмотрение и характеристика особенностей организации пространства и времени в романе М. Семеновой "Волкодав". Исследование и анализ необходимости изучения фантастики и фэнтези на занятиях литературы.

  дипломная работа (291,5 K)
 • История развития английской литературы второй половины XX века. Значение творчества У. Голдинга в английской литературе, жанровая специфика романа "Повелитель мух". Роман "Повелитель мух" как философский роман-притча, роман-робинзонада и роман-антиутопия.

  дипломная работа (119,1 K)
 • Анализ различных подходов к понятию и классификации жанров. Описание жанрового пространства юмористического дискурса. Сложность выделения жанров внутри юмористического дискурса в силу размытости многих жанров, их месторасположение от центра к периферии.

  статья (21,5 K)
 • Традиционная и новаторская сатирическая комедия как главный жанр советского театра 1920-х годов. Жанровые особенности комедии ситуаций, поставленной на основе анекдота. Структура фольклорного анекдота и сюжетные линии в пьесе Н. Эрдмана "Мандат".

  статья (41,3 K)
 • Жанровая структура и типология экранной продукции: исторический, аксиологический и гносеологический аспекты, стили, направления и разновидности. Критерии оценки произведения с точки зрения его жанрово–тематической структуры и зрительского восприятия.

  реферат (220,3 K)
 • Развитие жанра шпионского романа в начале ХХI века, в контексте происходящих исторических событий, с учётом факта причастности автора тем или иным образом к деятельности британских спецслужб. Анализ шпионского романа британского писателя Д. Саймонса.

  статья (16,6 K)
 • Характеристика традиционных музыкальных инструментов, инструментальных жанров музыкального фольклора коренных малочисленных народностей юга Дальнего Востока России и создание типологии жанров инструментальной музыки обрядовой культуры тунгусо-маньчжуров.

  автореферат (69,5 K)
 • Специфика жанра поемы, особенности его развития в начале ХХ века и в творчестве М.И. Цветаевой. Исследование межродовых и междужанровых связей поэмы. Характеристика движения от лирической поэмы к эпической. Анализ цикла театральных поэм "Романтика".

  диссертация (709,9 K)
 • Хоровод как синкретический вид народного творчества, объединяющий музыку, танец и игровое действие. Песни семейно-обрядового круга – один из наиболее крупных циклов белорусской раннетрадиционной классики. Родинный обряд и история его возникновения.

  контрольная работа (11,8 K)
 • Творчий шлях Віктора Гюго та ідея створення сюжету роману "Собор Паризької Богоматері". Виникнення явища гротеску та принцип контрасту у творі. Трагічна доля головних героїв роману - танцівниці Есмеральди та дзвонаря Квазімодо, їх ставлення до Собору.

  курсовая работа (42,3 K)
 • Розгляд мистецького доробку З. Шолтеса. Мистецтвознавчий аналіз збережених творів митця у жанрах портрету, натюрморту, сакральної тематики, побутовому жанрі. Визначення ідейно-образних пріоритетів його творчості. Порівняння робіт митця та його сучасників.

  статья (26,7 K)
 • Аналіз проблеми жанрового еклектизму, характерного для творів письменників-авангардистів 20-х років XX століття. Проповідуваний авангардистами жанровий еклектизм як елемент гри, епатажу читача, пародіювання та заперечення традиційної романної структури.

  статья (13,5 K)
 • Традиції закарпатської школи живопису та особливості художнього мовлення Йосипа Чернія. Виявлення семантики образів та творчих інспірацій, розвиток жанру в творах Чернія. Характеристика проявів традицій закарпатської школи живопису у творчості митця.

  статья (830,3 K)
 • Українська повість 60-80-х років ХХ ст. як естетичний феномен, особливості його жанрового поліцентризму. Основні компоненти повістевого тексту в їхній взаємопов’язаності та взаємозалежності. Дослідження зв'язку між різними проявами авторської свідомості.

  автореферат (136,1 K)
 • Визначення жанрової специфіки балетної музики В. Губаренка. Основні рушійні чинники жанрового пошуку та напрямки еволюції, механізми жанроутворення у межах спадщини композитора. Основні принципи реалізації дансантності в балетній музиці В. Губаренка.

  автореферат (53,3 K)
 • Узагальнення структурних змін і класифікації родо- та видо-жанрової різноманітності форм художніх творів. Розкриття жанрового синтезу і його типів як специфічних сукупностей, що моделюють творчі якості витворів та об’єднують їхні структури в системи.

  статья (31,5 K)
 • Проблеми розвитку центральних і регіональних пресових видань України згідно Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації". Огляд жанрових моделей, новацій, методів вивчення потреб читацької аудиторії.

  статья (25,9 K)
 • Дослідження жанрових моделей творів збірки "Дуби і леви", що стали результатом глибокого аналізу та осмислення Андрусяком різних аспектів життя через власні мовно-виражальні засоби. Історико-біографічні есе, пов’язані з описом письменником власного життя.

  статья (25,7 K)
 • Виявлення жанрових модифікацій у поезії Вальтера Скотта і лейкістів, сформованих під впливом народних традицій. Особливості взаємодії народних і літературних жанрових форм у британському романтизмі. Визначення специфіки ліричних та ліро-епічних жанрів.

  автореферат (42,6 K)
 • Тенденції оновлення "старого" реалізму й формування засад модерністського письма. Найрізноманітніші модифікації жанрів малої прози Д. Марковича. Співвіднесеність зовнішніх і внутрішніх колізій. Творчість письменників-реалістів, їх художній доробок.

  статья (21,8 K)