• Роль шляхти у процесі формування організаційних структур козацтва. Відстеження заходів польського уряду, які спричинили появу гетьманів реєстрового козацтва. Основні напрями зовнішньої діяльності гетьманів українського козацтва XVІ–середини XVII ст.

  автореферат (45,7 K)
 • Вивчення зародження української мови та писемності. Порівняння розвитку російської та української мов. Аналіз процесу заміни старослов’янської мови українською. Огляд політики російського уряду русифікації українських земель та заборони української мови.

  реферат (31,7 K)
 • Ґенеза поняття "цінність" у філософії та окреслення специфіки основних підходів до розуміння цінностей. Вплив основних цінностей на характер культури. Психолого-педагогічний зміст процесу формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів-словесників.

  статья (256,2 K)
 • Cистемний аналіз ґенітивних та ґенітивно-квантитативних речень з урахуванням їх формально-граматичних, структурно-семантичних та комунікативно-функціональних параметрів. Cтруктурні схеми стверджувальних і заперечних речень в сучасній українській мові.

  автореферат (48,5 K)
 • Мікроорганізми ґрунтів мають високу чутливість до антропогенного впливу, і в міських умовах їхній склад міняється. Тому вони є гарними індикаторами забруднення навколишнього середовища. Разом з тим, мікроорганізми є очисниками навколишнього середовища.

  реферат (9,5 K)
 • Морфологічні ознаки ґрунтів: забарвлення, структура, механічний склад та включення. Зональні типи ґрунтів згідно географічним зонам України. Напрями охорони ґрунтів: підвищення родючості, запобігання ерозії та засоленню. Поняття моніторингу територій.

  реферат (23,9 K)
 • Структура та родючість ґрунтів України. Заходи з охорони та підвищення родючості ґрунтів. Коротка характеристика ґрунтів полісся, лісостепу, степу, гірських областей України. Формування культурного агроландшафту як основний захід збереження ґрунтів.

  реферат (1020,2 K)
 • Структура та етапи еволюції атмосфери, гідросфери та біосфери. Вплив живих організмів і їхніх систем на навколишні їх фізичні, хімічні і геологічні фактори. Ґрунт як основний компонент наземних екосистем, призначення та реалізація його експертної оцінки.

  реферат (22,4 K)
 • Вплив електрохімічного закріплення глинистих ґрунтів на несучу здатність анкерів. Зростання їх несучої здатності від витрат електроенергії. Конструкція електрохімічного анкеру й екологічно чистий спосіб його улаштування для закріплення нафтогазопроводів.

  автореферат (185,2 K)
 • Видовий склад водоростей у ґрунтах широколистяних лісів та лучних степів. Альгоугруповання ґрунтів, зайнятих цими фітоценозами. Критико-систематичне дослідження та проведення флористичного аналізу деяких таксонів рідкісних видів ґрунтових водоростей.

  автореферат (36,5 K)
 • Історіографічний розгляд головних бойових дій під час Першої світової війни на сьогоднішньої української території. Дослідження соціальних та економічних наслідків війни на мікро- і макрорівнях. Аналіз динаміки пересування біженців після 1915 року.

  анализ книги (107,3 K)
 • Ґрунтово-археологічні дослідження та геохронологічний аналіз давніх курганних комплексів. Еволюція ґрунтового покриву на різних етапах голоцену. Властивості ґрунтової маси, що використана у якості будівельного матеріалу при спорудженні курганів.

  статья (26,9 K)
 • Структура сільськогосподарських угідь - один з важливих показників їх стійкості проти дії ерозійних процесів. Визначення максимальної площі ріллі для України, оптимальне просторове розміщення якої не призведе до прискореної ерозії, деградації земель.

  статья (142,9 K)
 • Вивчення ґрунтозахисної і агрономічної ефективності системи землеробства. Покращення агрофізичних та агрохімічних показників чорнозему еродованого на схилових землях. Розгляд безполицевого обробітку ґрунту. Системи землеробства на схилових землях.

  автореферат (110,5 K)
 • Класифікація, фізичні й хімічні властивості мінералів. Основна характеристика і класифікація гірських порід. Профіль ґрунтів, його морфологічні ознаки, методи визначення структури. Гумусний стан ґрунту, заходи його регулювання, методи дослідження.

  методичка (1,5 M)
 • Процес формування штучних біогеоценозів з використанням органічних добрив. Особливості використання пташиного посліду та лінгосульфатів. Формування механізмів керування ростом і розвитком рослин. Структурно-функціональні основи штучних біогеоценозів.

  реферат (30,1 K)