• Поняття ґендеру як соціально-психологічної статі людини та ґендерної ідентичності як суспільних норм і стереотипів поведінки, характерних для представників певної статі. Трактування жіночої та чоловічої природи, типові риси фемінності та маскулінності.

  реферат (36,7 K)
 • Ґендерний аналіз в структурах органів влади незалежного Тунісу. Характеристика проблеми жіночого руху в контексті демократизації туніського суспільства, а також визначення різночитань в оцінці цього руху. Аналіз політики в жіночому питанні в Тунісі.

  статья (20,3 K)
 • Визначення основних ґендерних проблем в соціально-економічній сфері України, чинників та складових ґендерної нерівності, здійснення комплексної оцінки ґендерної нерівності, в тому числі в регіональному аспекті. Ефективність державної ґендерної політики.

  автореферат (154,1 K)
 • Дослідження сутності ґендерних проблем, які знайшли відображення в історичних повістях Андріана Кащенка (1858-1921) – відомого українського прозаїка, чия творча спадщина радянською владою була заборонена. Авторське трактування ґендерної проблематики.

  статья (476,0 K)
 • Тенденції концептуалізації інституту ґендера. Характеристика функціонального потенціалу ґендерних ролей в контексті символічних систем. Дослідження феномену "ділової жінки", що формує уявлення про появу нових ідентичностей професійно зайнятих жінок.

  автореферат (45,5 K)
 • Розгляд експертного оцінювання розвитку засад ґендерної політики в українському суспільстві, знайомство з результатами опитування громадськості. Аналіз ґендерних відносин з позиції засобів масової інформації. База даних моніторингу інституту соціології.

  монография (3,7 M)
 • Вивчення ролі і внеску українських науковців в розробку питань акціонерного підприємництва, розкриття соціально-економічних та політичних умов його становлення в Росії й Україні. Дослідження творчої спадщини економістів Л. Петражицького та І. Тарасова.

  автореферат (46,6 K)
 • Естетичні уявлення у культурі первісного суспільства. Формування міфологічного мислення на основі практичного відношення. Естетичні поняття і терміни. Духовні ідеали й основні принципи моральності. Потреба в систематизації і класифікації термінології.

  реферат (61,2 K)
 • Трактування німецької політичної культури початку ХХ ст. Методологія дослідження фашизму і націонал-соціалізму. Визначення специфіки методів зовнішньополітичної діяльності А. Гітлера. Расова теорія, принципи та структурні елементи доктрини "Mein Kampf".

  статья (26,5 K)
 • Вивчення історії розвитку місцевого самоуправління з часів Київської Русі і до наших днів. Характеристика специфіки організації громади у радянський період. Дослідження державного і суспільного підходів щодо вирішення питання місцевого самоврядування.

  доклад (24,8 K)
 • Еволюція розвитку поняття "управлінська компетентність" як основа вироблення системи сучасних поглядів на проблему. Виокремлюються етапи становлення наукових поглядів стосовно системи управління. Визначення сутності поняття "управлінська компетентність".

  статья (134,1 K)
 • Модерністський підхід до проблеми виникнення й еволюції націй. Соціально-біологічний варіант примордіалізму. Ідея про прадавні корені етнічних почуттів. Механізм трансформації донаціональних спільнот у національні. Соціально-культурні передумови.

  реферат (53,3 K)
 • Періодизації та аналітичні структури. Три основні фази у формуванні кожного конкретного націоналізму як соціально-психологічного та ідеологічного явища. Інтелектуальні передвісники й формування ідеології. Політичні чинники та соціальні аспекти проблеми.

  курсовая работа (62,1 K)
 • Зародження управлінських відносин: підґрунтя адміністративного права, яке регулює відносини між державними органами в процесі їхньої виконавчої діяльності, між ними та громадськими організаціями й громадянами. Від камералістики до поліцейського права.

  реферат (57,4 K)
 • Аналіз поняття "громадянське суспільство" від часів античності - його формування як ідеї, до стадій розвитку і трансформації у стале поняття за часів буржуазних революцій та розвитку капіталізму. Забезпечення належного дотримання прав і свобод людини.

  реферат (45,3 K)
 • Зміст та форми ремесла як економічного явища, етапи його становлення в господарській системі суспільства. Особливості господарської системи Лівобережної України у ХVІІ – ХVІІІ століття. Розвиток та фахова розгалуженість ремесел на території Лівобережжя.

  автореферат (72,0 K)
 • Підхід до пізнання економічної системи з позицій інституціоналізму. Системне зростання опосередкуючих форм в економіці. Інституційні формоутворення у економіці і виникнення глобалізаційно-адаптивних механізмів. Межі глобалізації світової економіки.

  автореферат (74,3 K)
 • Процес виникнення та розвитку феномену української національної балетної вистави у першій половині ХХ ст. Основні структурні елементи вистави: лібрето, музична драматургія, хореографічний текст. Краса та розмаїття танцювального мистецтва України.

  статья (52,0 K)
 • Ґенеза дискурсу про демократію та права людини як стратегічний проект під керівництвом американських еліт та при залученні громадянського суспільства. Інструменталізація прав людини збоку держави та її негативні наслідки для американських громадян.

  статья (19,8 K)
 • Роль шляхти у процесі формування організаційних структур козацтва. Відстеження заходів польського уряду, які спричинили появу гетьманів реєстрового козацтва. Основні напрями зовнішньої діяльності гетьманів українського козацтва XVІ–середини XVII ст.

  автореферат (45,7 K)