• Дослідження основних варіантів конструкції та зовнішнього вигляду стін традиційної хати населення Чернігівщини в кінці ХІХ - першій половині ХХ століття. Аналіз поширення "відкритого зрубу", штукатурення, білення стін житла на території Чернігівщини.

  статья (25,3 K)
 • Вятский период в жизни и творчестве братьев Васнецовых. "Вятское Васнецовское кольцо" - возрождение старины. Основные туристские ресурсы, связанные с деятельностью Васнецовых. Спасская, Екатерининская, Вознесенская, Предтеченская и Троицкая церковь.

  курсовая работа (74,4 K)
 • Древнетюркские рунические памятники. Тюркская письменность и литература. Значение тюрков и их государства в мировой истории. Изучение духовной культуры древних тюрков. Этапы развития национальной культуры тюрков. Первые сведения о рунических надписях.

  контрольная работа (36,0 K)
 • Асаблівасці адраджэння і аднаўлення прыроды як ідэя веснавога цыклу народных святаў. Культ расліннасці з траецкіх святкаванняў. Антрапамарфiзм у семантыцы i адзнацы тэмпаральных адрэзкаў, калi каляндарны час разглядаецца праз прызму чалавечага жыцця.

  реферат (29,0 K)
 • З’ясування стану дослідження весняної календарної поезії українців. Встановлення основного переліку видових назв весняних пісень та території їх поширення. Обрядово-регламентовані та статевовікові характеристики виконавців пісенно-ігрових текстів.

  автореферат (74,8 K)
 • Історико-етнографічні характеристики Буковини. Спільні та відмінні риси весняного календарно-обрядового фольклору краю в загальноукраїнському контексті. Структура і варіантні зміни місцевого репертуару. Сюжетно-тематичний склад виконавців творів.

  автореферат (39,1 K)
 • Осмысление материальной культуры удмуртов с точки зрения семантики. Сюжеты, касающиеся предметного содержания народных обычаев, обрядов, поверий, языка и фольклора. Целостное представление о сферах функционирования вещей в традиционной культуре удмуртов.

  диссертация (271,8 K)
 • Вплив зовнішніх іміграційних та внутрішніх міграцій племен на етнороз'єднавчі та етнооб'єднавчі системи в Західнополісько-Волинському регіоні. Роль цих переселень в різних етнотворчих процесах. Аналіз основних шляхів виникнення етнокультурних спільнот.

  статья (30,8 K)
 • Процессы взаимодействия этнических общностей. Сущность понятий аккомодации, ассимиляции, консолидации, аккультуризации. Проблемы реализации программы "общеевропейского дома". Поиск возможностей воплощения нравственной и моральной демократичности.

  реферат (84,4 K)
 • Происхождение племён, кочевавших на территории Древней Руси. Культура, обычаи и традиции древнерусских кочевников. Отношения, сложившиеся между Древней Русью и кочевыми племенами. Влияние кочевых племен на этнокультурное развитие пограничных государств.

  курсовая работа (35,0 K)
 • Исследование нагайбаков с точки зрения генетической структуры. Гены системы HLA как свидетели влияния на развитие популяции отцовской и материнской линий. Положение малого народа нагайбаков в дендрограмме генов HLA II класса некоторых мировых популяций.

  статья (745,8 K)
 • Особливості, традиції виробництва й художнього оздоблення українських гончарних виробів. Обробка металів і дерева, ткацтво та килимарство, виготовлення виробів із скла. Писанкарство як унікальне мистецтво, пов'язане з віруваннями, міфологією та обрядами.

  контрольная работа (20,0 K)
 • Вплив природних та соціальних чинників на розвиток поселенської мережі Поділля на різних етапах розвитку суспільства. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків між явищами природного та соціального середовищ за допомогою географо-топонімічного аналізу.

  статья (29,0 K)
 • Аналіз прикмет, звичаїв і прийомів відбору, заготівлі та застосування допоміжних засобів хлібопечення — води, дров, листя. Визначення залежності критеріїв добору допоміжних засобів від традиційних харчових стандартів та світоглядних стереотипів населення.

  статья (340,1 K)
 • Дослідження витоків різдвяної обрядовості Лемківщини. Визначення трьох її основ: язичницької культури, вчення Старого та Нового Завіту. Різдвяні звичаї та обрядовість Лемківщини як один із найважливіших компонентів світоглядного комплексу українців.

  статья (169,3 K)
 • Особливості соціокультурного розвитку українського суспільства. Аналіз національно-культурних відмінностей етноконфесійних спільнот країни. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у відтворенні історичного і культурного середовища місцевої громади.

  статья (25,2 K)
 • Региональные особенности украинских вышитых рушников. Изучение их образно-символического значения. Характеристика аспектов крещения. Проведение анализа функции рушника в обрядах сватовства и венчания. Рассмотрение основных особенностей его оформления.

  реферат (20,1 K)
 • Вишивка як один з давніх і найбільш поширених видів народного декоративно-прикладного мистецтва. Історичні, літературні, фольклорні та речові пам'ятки про масове побутування вишиваних виробів в Україні. Техніка виконання народної української вишивки.

  реферат (17,8 K)
 • Українознавство як предмет дослідження. Значення діяльності Міжнародної Асоціації україністики. "Енциклопедія українознавства". Джерела народознавства України. Різні погляди дослідників на проблему вивчення і викладання країно- та суспільствознавства.

  реферат (13,5 K)
 • Сутність та дефініція поняття міфу. Зміст міфів у первісній свідомості і в наш час. Вербалізовані форми і символізовані узвичаєні дії міфологічного світовідчуття і світорозуміння. Артефакти традиційно-побутової культури та явище природовідповідності.

  статья (26,6 K)