• Место Казахстана в мировом экономическом пространстве после приобретения государственного суверенитета. Республика Казахстан в условиях глобализации. Специфика геополитического положения, демографического состава, уровня развития экономики Казахстана.

  курсовая работа (33,7 K)
 • История и характеристика основных целей деятельности Азиатско-тихоокеанского Форума экономического сотрудничества. Приоритетные сферы деятельности Форума, разработка государственной концепции участия России в нем. Владивосток как столица саммита 2012.

  доклад (12,8 K)
 • Региональный рынок Азиатско-тихоокеанского региона в современных условиях. Переплетение противоречий и интересов стран региона. Состав и значение организации. Встречи министров иностранных дел, экономики и торговли стран АТЭС. Структура организации.

  реферат (17,8 K)
 • Социально-политическая мысль о специфике Востока. Место и роль Азии, как крупнейшего по площади и населению региона, в мире. Глобальный вызов Запада и ответ Востока. Взаимоотношения России с Индией и Японией. Геополитика стран Латинской Америки.

  реферат (27,5 K)
 • Процеси перегрупування сил в Азійсько-Тихоокеанському регіоні після закінчення "холодної війни". Політичні відносини та економічні зв'язки із США. Партнерство Китаю з Росією. Українсько-китайське співробітництво. Зовнішньополітична стратегія Японії.

  реферат (23,2 K)
 • Визначення характеру економічного потенціалу країн АТР, тенденції інтеграційних процесів за їх участю в контексті посткризових реалій, структурні, геоекономічні і галузеві пріоритети співробітництва з ними України, напрями експортно-імпортної діяльності.

  автореферат (35,8 K)
 • Социальные и внешнеполитические процессы с глобализацией. Миграционный поток и его влияние на процессы национально-государственной и этнической идентификации в разных странах. Изменение границ между национально-государственной и этнической идентичностью.

  статья (17,0 K)
 • Аналіз теоретичної інформації і практичного досвіду по роботі з документарними акредитивами українських банків. Механізм обслуговування клієнтів за допомогою акредитивної форми міжнародних розрахунків, перспективи її розвитку між суб’єктами господарства.

  дипломная работа (626,5 K)
 • Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними операціями. Види акредитивів у міжнародній торгівлі, їх класифікація. Фінансова та комерційна модель акредитива "стендбай". Головні фактори впливу на розвиток акредитивної форми розрахунків в Україні.

  курсовая работа (33,6 K)
 • Класифікація та зміст форм міжнародної економічної діяльності України. Конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках та засоби її підвищення. Роль хеджування у розширенні експорту. Регулювання інтернаціональної міграції людських ресурсів.

  шпаргалка (266,8 K)
 • Исследование порядка взаимодействия органов таможенной службы с участниками внешнеэкономической деятельности. Определение сущности и функций тарифного регулирования международной торговли. Характеристика и виды некомплектных товаров машиностроения.

  курсовая работа (36,0 K)
 • Устойчивое развитие: проблемное поле политической теории и практики. Энергетика и экология в региональном измерении. Эволюция политических трансформаций Европейского Союза. Политические и экономические причины нестабильности в арабских республиках.

  книга (1,1 M)
 • История "акционерного общества Германия". Доля участия в капитале и влияние немецких акционерных обществ. Общие экономико-политические условия Германии. Причины спада интеграции. Последствия распада акционерного общества для рынка долгосрочных капиталов.

  реферат (34,0 K)
 • Стратегия мирового преобладания США. Геополитические идеи русской эмиграции в 20-30-е годы XX в. Концепция "морской силы" А.Т. Мэхэна. Геополитические причины европейской интеграции. Идеи географического детерминизма в трудах античных мыслителей.

  контрольная работа (50,2 K)
 • Образование алмазов, их месторождения и сферы использования. История обнаружения и добычи алмазов в России, открытие кимберлитовых трубок. Деятельность компании "АЛРОСА". Африка - мировой лидер по добыче алмазов. Развитие мирового рынка алмазов.

  реферат (751,8 K)
 • Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі, та іх роль у формуванні торгових політик провідних країн світу. Теорія життєвого циклу товару. Теорія конкурентних переваг М. Портера. Теорія эффекта масштаба П. Кругмана.

  реферат (738,7 K)
 • Предпосылки возникновения глобализационных процессов. Роль глобализации в формировании современного мирового хозяйства. Глобализация в политике и культуре. Проблемы и перспективы ее развития, положительное и отрицательное влияние на мировое сообщество.

  курсовая работа (44,5 K)
 • Международная торговля: общие понятия. классические, альтернативные и неотехнологические теории. Теория специфических факторов производства Самуэльсона-Джонса. Теория Т. Рыбчинского. Теория М. Портера. Теория эффекта масштаба П. Кругмана, К. Ланкастера.

  реферат (25,5 K)
 • Изучение особенностей альтернативных теорий международной торговли. Превращение технического прогресса в доминирующий торговый фактор. Рассмотрение встречных поставок промышленных товаров. Увеличение мирового товарооборота внутрифирменной торговли.

  реферат (17,0 K)
 • Характеристика мирового рынка алюминия, его основные тенденции, сферы применения и преимущества этого металла. Особенности и место России в мировой системе. Перспективы развития данной отрасли в свете вступления РФ во Всемирную торговую организацию.

  реферат (28,9 K)