• Розвиток квантово-механічної моделі a-розпаду важких ядер з гальмівним випромінюванням. Розробка методів часового аналізу поведінки частинки в двоямному потенціальному полі з бар'єром. Динаміка одновимірних і сферично-симетричних процесів тунелювання.

  автореферат (85,7 K)
 • Мікроструктурний часовий параметр якості ходу вродженого годинникового механізму індивіда. Кількісний та якісний рівень інтелектуальних задатків суб’єкта, встановлення зв’язку між психометричним показником IQ та рівнем реалізації розумових здібностей.

  автореферат (91,2 K)
 • Рішення алгебраїчного рівняння третього ступеня. Обчислення періодичного режиму прямим інтегруванням до визначення коренів системи трансцендентних рівнянь ітераційними методами Ньютона та Стефенсена. Система диференційних рівнянь другого порядку.

  контрольная работа (150,4 K)
 • Линии перемены дат и проведение границ часовых поясов. Обозначение всемирного времени и формула определения перехода от местного времени к поясному. Введение декретного часа для рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии.

  реферат (53,8 K)
 • Значення часопису в суспільно-політичному та національно-культурному житті Наддніпрянської України на початку ХХ століття. Розвиток української національної преси цього періоду. Важливість видання та його вплив на розвиток визвольної боротьби в Україні.

  статья (382,7 K)
 • Аналіз умов розвитку української фахової книгознавчої періодики кінця XIX – початку XX століття. Діяльність провідних книгознавчих осередків. Дослідження діяльності часопису "Українська книга". Визначення його ролі в історії українського книговидання.

  автореферат (38,3 K)
 • Дослідження подільської періодичної преси доби національно-визвольних змагань, загальних аспектів становлення, розвитку і функціонування часописів, які публікувалися в цей час і висвітлювали політичні, соціально-економічні й культурні проблеми доби.

  автореферат (46,8 K)
 • На прикладі тексту "Слова о полку Ігоревім" виявлення часо-просторових особливостей. Дослідження відмінностей в їх сприйнятті автором у порівнянні з традиційними середньовічними уявленнями про час і простір. Характеристика проблеми авторської свідомості.

  статья (269,0 K)
 • Теория классификации частей речи. Основной принцип подразделения на разряды. Морфологические свойства как основной принцип классификации. Попытка Суита создать согласованную группировку. Классификация Фриза. Теория полевой структуры частей речи.

  лекция (20,8 K)
 • Ознакомление с педагогическими способами формирования умений учеников, в сфере распознавания частей речи. Очерк организационных моментов, актуализации знаний и изучения нового материала на уроках русского языка. Обзор требований к проведению занятья.

  конспект урока (17,8 K)
 • Склонение причастий и правописание гласных в падежах окончаниях причастий. Действительные причастия настоящего времени. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Запятые при деепричастном обороте. Признаки наречий, основные степени сравнения.

  презентация (9,5 M)
 • Глагол – часть речи, выражающая грамматическое значение действия, т.е. признака динамического, протекающего во времени. Зависимое грамматическое значение, объединяющее глаголы по отношению обозначаемого ими действия к пределу. Категория лица и числа.

  лекция (29,4 K)
 • Характеристика грамматического значения прилагательного в английском языке, его функций и полевой структуры. Изучение степеней сравнения и субстантивации прилагательного. Анализ грамматических функций имени числительного. Изучение подклассов местоимений.

  лекция (23,7 K)
 • Географічний досвід поділу планети на просторово-територіальні підрозділи рівня частин світу. Роль методологічних підходів у розвитку цього таксону з відповідним понятійним означенням. Доцільність поділу планети на частини світу в якості ідентифікатора.

  статья (117,3 K)
 • Характеристика лексичного, морфологічного, синтаксичного та словотворчого принципів виділення частин мови. Склад та призначення самостійних та службових частин мови. Перехідні явища в сфері повнозначних частин мови. Вигук як особливий розряд слів.

  контрольная работа (25,2 K)
 • Морфологія як розділ граматики. Аналіз частин мови в сучасній українській мові: іменник, прикметник. Розгляд службових та окремих частин мови. Особливості конкретних і абстрактних іменників. Аналіз кількісних числівників та морфологічних ознак дієслова.

  реферат (129,6 K)
 • Рассмотрение структуры элементарных частиц. Измерение периода полураспада радиоактивного изотопа. Изобретение каскадного генератора для ускорения энергии в атомных частицах. Изучение взаимодействия электронов с веществом. Детекторы частиц и излучений.

  учебное пособие (4,5 M)
 • Элементарные частицы, их сущность и классификация. Фундаментальная частица - бесструктурная элементарная частица, которую до настоящего времени не удалось описать как составную. Частицы как переносчики фундаментальных взаимодействий, их роль в микромире.

  курсовая работа (70,2 K)
 • Структура незащищенной сети, виды угроз информации. Классификация сетевых атак. Защита от перехвата пакетов. Использование виртуальных частных сетей для обеспечения защищенности корпоративного компьютера. Состав и работа программного комплекса "ViPNet".

  курсовая работа (1,1 M)
 • Анамнез заболевания. Данные клинического обследования пациента. Осмотр полости рта, признаки смыкания зубов. Данные параклинического обследования больного. Дифференциальный диагноз. Подготовка полости рта к протезированию. Дневник ортопедического лечения.

  история болезни (16,8 K)