• Порівняльний аналіз безготівкових платіжних інструментів. Дії контрагентів за документарним акредитивом. Акредитивна форма розрахунків як одна із форм міжміських безготівкових розрахунків за товари та послуги, її суттєві переваги та облік тарифів.

  статья (314,4 K)
 • Державна інноваційно-інвестиційна політика держави. Механізм забезпечення інноваційної спрямованої промислової політики. Стратегічна програма розвитку національної економіки. Фінансовий потенціал держави щодо забезпечення розвитку економіки виробництва.

  реферат (25,1 K)
 • Характеристика операций коммерческого банка, их анализ на примере ЗАО "Банк ВТБ". Структура актива и пассива бухгалтерского баланса. Методы оценки финансового состояния банка, их недостатки. Отчет о прибылях и убытках. Статистика денежного обращения.

  контрольная работа (63,9 K)
 • Понятие, сущность, показатели и методы анализа активов организации. Понятие и структура капитала. Основные источники капитала, порядок его формирования и размещения. Оптимизация структуры капитала. Расчет эффекта финансового рычага с учетом инфляции.

  курсовая работа (111,0 K)
 • Виды активов: внеоборотные (нематериальные активы, основные средства, долгосрочные финансовые вложения) и оборотные (товарно-материальные запасы, краткосрочные финансовые вложения). Структура пассивов. Определение рентабельности и прибыли от продаж.

  курсовая работа (35,5 K)
 • Составные части активов и их характеристика. Способы начисления амортизации. Сущность методов Фифо и Лифо. Состав и характеристика пассивов баланса: капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства. Структура доходов и расходов предприятия.

  курсовая работа (43,1 K)
 • Понятие чистых активов предприятия, их классификация и порядок расчета. Налог на имущество организаций и порядок заполнения декларации по налогу на имущество организации. Порядок исчисления суммы налога. Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

  курсовая работа (85,6 K)
 • Світові тенденції вдосконалення діючих монетних систем, застосування нових, ефективніших матеріалів та нових конструкцій монет. Аналіз відповідності вітчизняної монетної системи світовим тенденціям, основні рекомендації та засоби щодо її вдосконалення.

  статья (404,4 K)
 • Аналіз стану системи оподаткування фізичних осіб в Україні. Визначення напрямків модернізації податкової служби та вдосконалення існуючої системи оподаткування. Особливості регулювання податкової системи й податку з доходів осіб у Податковому кодексі.

  доклад (20,4 K)
 • Теоретичні засади функціонування ринку цінних паперів (РЦП). Цінні папери як грошові документи, їх ознаки. Основні види опціонів: американський, європейський. Оцінка ролі РЦП на фінансовому ринку України. Проблеми і перспективи розвитку РЦП в Україні.

  курсовая работа (36,8 K)
 • Функції Державного казначейства у процесі виконання державного бюджету за доходами та видатками. Законодавче регулювання казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Створення внутрішньої платіжної системи з метою контролю за рухом бюджетних коштів.

  реферат (17,7 K)
 • Розробка обґрунтованих заходів, які допоможуть розв’язати складні питання функціонування податку на додану вартість. Підходи до забезпечення ефективного справляння ПДВ як складової системи податкового регулювання соціально-економічного розвитку країни.

  статья (25,2 K)
 • Поняття фінансового стану підприємства, його основні завдання. Відмінності зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу. Інформаційна база, яка використовується для оцінювання фінансового стану підприємства. Прийоми, методи та моделі аналізу.

  реферат (29,5 K)
 • Стислі теоретичні аспекти інформатизації, історія розвитку інформаційних систем і мета їх використання у різні періоди часу. Суттєва роль інформаційних технологій у розвитку суспільства, умова успішного виконання завдань державних податкових органів.

  реферат (40,7 K)
 • Система научных знаний о сути и природе налогов, их месте и роли в экономической и социально-политической жизни общества. Модели построения налоговых систем государства. Прямой реальный налог на кустарные промышленные, торговые и транспортные предприятия.

  реферат (24,1 K)
 • Пути повышения качества и результативности валютного регулирования. Способы привлечения инвестиций и сдерживания оттока капитала. Проблемы валютной политики в России. Основные принципы валютного контроля и меры, направленные на его совершенствование.

  реферат (27,4 K)
 • Характеристика налога на добавленную стоимость. Применение налоговой ставки. Подтверждение права на применения налоговой ставки. Понятие налоговых вычетов. Счета-фактуры как основание принятия НДС к вычету-возмещению. Непосредственное возмещение НДС.

  реферат (54,2 K)
 • Теоретические основы межбюджетных отношений в федеративном государстве. Типология межбюджетных отношений в моделях бюджетного федерализма. Повышение эффективности использования бюджетных средств в Российской Федерации, развитие налогового потенциала.

  дипломная работа (1,7 M)
 • Пути повышения эффективности работы налоговой системы России. Проблемы реформирования современной системы сборов РФ. Разработка принципов правовых взаимоотношений государства и налогоплательщиков. Создание стабильного налогового законодательства.

  контрольная работа (26,6 K)
 • Понятие бюджетного процесса и его принципы. Составление проекта бюджета, его рассмотрение, утверждение и исполнение. Проблемы развития бюджетного федерализма. Совершенствование бюджетных и межбюджетных отношений, а также оптимизации расходов в России.

  курсовая работа (37,0 K)