• Надходження до бюджету від справляння податку на додану вартість, акцизного збору, механізм адміністрування вказаних податків. Аналіз сучасної системи адміністрування акцизів в Україні. Специфічні та універсальні акцизи. Переваги акцизного оподаткування.

  реферат (20,1 K)
 • Нормативно-правові акти, що регулюють оформлення матеріалів документальних перевірок платників податків. Практика проведення документальних перевірок правильності та своєчасності перерахування до бюджетів. Міжнародний досвід адміністрування перевірок.

  курсовая работа (1,1 M)
 • Теоретическое обоснование использования компьютерных технологий в учете и анализе. Краткий обзор бухгалтерских программ. Практическая работа по участку бухгалтерского учета "Касса" с использованием программы "1:С Предприятие", набор стандартных отчетов.

  курсовая работа (461,4 K)
 • Общая характеристика информационной системы бухгалтерского учета. Компьютерные информационные технологии в бухгалтерском учете. Технология компьютерной обработки учетных задач на малом предприятии, компьютеризация на предприятии и пакет мини-бухгалтерии.

  контрольная работа (32,6 K)
 • Сущность кредитного риска, причины появления и пути его понижения. Общий обзор работы аккредитивной системы, ее виды (отзывная или безотзывная), основные недостатки и достоинства. Форфейтинг как альтернатива аккредитивам и этапы его заключения.

  реферат (21,1 K)
 • Изучение теоретических положений аккредитивной формы расчётов, выявление ее сущности, преимуществ и недостатков, анализ сферы применения в настоящее время в России, правовое регулирование. Особенности аккредитивных расчетов в ООО КБ "Кредо-Финанс".

  дипломная работа (1,4 M)
 • Акредитив як найуніверсальніший і дієвий інструмент забезпечення платежів, його функції. Розрахунки у формі акредитивних комерційних листів, їх особливість. Послідовність дій при оформленні акредитиву. Валютні операції з негайним постачанням валюти.

  контрольная работа (17,0 K)
 • Порівняльний аналіз безготівкових платіжних інструментів. Дії контрагентів за документарним акредитивом. Акредитивна форма розрахунків як одна із форм міжміських безготівкових розрахунків за товари та послуги, її суттєві переваги та облік тарифів.

  статья (314,4 K)
 • Державна інноваційно-інвестиційна політика держави. Механізм забезпечення інноваційної спрямованої промислової політики. Стратегічна програма розвитку національної економіки. Фінансовий потенціал держави щодо забезпечення розвитку економіки виробництва.

  реферат (25,1 K)
 • Проаналізовано фіскальні важелі, застосовувані країнами Східної Європи під час кризи. Запропоновано джерела компенсації втрат бюджету у період застосування стимулюючих заходів фіскальної політики, направлених на підтримку реального сектору економіки.

  статья (126,0 K)
 • Характеристика операций коммерческого банка, их анализ на примере ЗАО "Банк ВТБ". Структура актива и пассива бухгалтерского баланса. Методы оценки финансового состояния банка, их недостатки. Отчет о прибылях и убытках. Статистика денежного обращения.

  контрольная работа (63,9 K)
 • Понятие, сущность, показатели и методы анализа активов организации. Понятие и структура капитала. Основные источники капитала, порядок его формирования и размещения. Оптимизация структуры капитала. Расчет эффекта финансового рычага с учетом инфляции.

  курсовая работа (111,0 K)
 • Виды активов: внеоборотные (нематериальные активы, основные средства, долгосрочные финансовые вложения) и оборотные (товарно-материальные запасы, краткосрочные финансовые вложения). Структура пассивов. Определение рентабельности и прибыли от продаж.

  курсовая работа (35,5 K)
 • Составные части активов и их характеристика. Способы начисления амортизации. Сущность методов Фифо и Лифо. Состав и характеристика пассивов баланса: капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные обязательства. Структура доходов и расходов предприятия.

  курсовая работа (43,1 K)
 • Понятие чистых активов предприятия, их классификация и порядок расчета. Налог на имущество организаций и порядок заполнения декларации по налогу на имущество организации. Порядок исчисления суммы налога. Сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.

  курсовая работа (85,6 K)
 • Світові тенденції вдосконалення діючих монетних систем, застосування нових, ефективніших матеріалів та нових конструкцій монет. Аналіз відповідності вітчизняної монетної системи світовим тенденціям, основні рекомендації та засоби щодо її вдосконалення.

  статья (404,4 K)
 • Аналіз стану системи оподаткування фізичних осіб в Україні. Визначення напрямків модернізації податкової служби та вдосконалення існуючої системи оподаткування. Особливості регулювання податкової системи й податку з доходів осіб у Податковому кодексі.

  доклад (20,4 K)
 • Теоретичні засади функціонування ринку цінних паперів (РЦП). Цінні папери як грошові документи, їх ознаки. Основні види опціонів: американський, європейський. Оцінка ролі РЦП на фінансовому ринку України. Проблеми і перспективи розвитку РЦП в Україні.

  курсовая работа (36,8 K)
 • Функції Державного казначейства у процесі виконання державного бюджету за доходами та видатками. Законодавче регулювання казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Створення внутрішньої платіжної системи з метою контролю за рухом бюджетних коштів.

  реферат (17,7 K)
 • Розробка обґрунтованих заходів, які допоможуть розв’язати складні питання функціонування податку на додану вартість. Підходи до забезпечення ефективного справляння ПДВ як складової системи податкового регулювання соціально-економічного розвитку країни.

  статья (25,2 K)