• Характеристика працелюбності та чесності О. Сербенської. Порівняння студентами Олександри Антонівни з Ліною Костенко. Критика професора та її керівництво. Наукові консультації з професором О. Сербенською, її поради до студентів факультету журналістики.

  статья (236,6 K)
 • Розгляд системи роботи вчителя молодших класів, що забезпечує превентивні заходи по запобіганню делінквентної поведінки учнів, закладає підґрунтя для поглиблення правового виховання у наступних класах. Ділова гра: "Я та мої права". "Тиждень прав дитини".

  доклад (12,6 K)
 • Азербайджанський газовий сектор. Історія проекту газопроводу Іран—Вірменія. Проблеми газової промисловості Азербайджану. Реформування енергетичного сектора Грузії. Газовий сектор Вірменії та Грузії, тиск газотранспортної системи. Будівництво газопроводів.

  реферат (29,1 K)
 • Розгляд відомостей про початки лексикографічного опрацювання творів Т. Шевченка. Аналіз прикладів з рукописних українсько-російських словників Ф. Шимкевича (1842), В. Лазаревського (середина XIX століття) та чернетки словника за редакцією Б. Грінченка.

  статья (403,4 K)
 • Діяльність невеликих пересувних антреприз як провідна форма побутування драматичного й музично-драматичного мистецтва у перших десятиліттях ХІХ ст. Стан декораційного мистецтва. Особливість афіш українського Правобережжя. Гастролі трагіка Айри Олдріджа.

  статья (268,5 K)
 • Засновники та основні положення теорії походження російської, української та білоруської мов. Причини вивчення давньоруського періоду українськими мовознавцями. Етнологічні і граматичні параметри українського глотогенезу у останніх працях науковців.

  статья (16,7 K)
 • Початкові кроки на шляху до сучасних інформаційних технологій в Україні, які були зроблені в першій половині XX ст. Винахід перших транзисторів та розробка інтегральних схем. Вклад М. Лебедєва в створення та розвиток електронної обчислювальної машини.

  реферат (20,8 K)
 • Оцінка результатів проведених досліджень науковцями краю території з точки зору геоекології, фізичної географії ландшафтів. Проведення ретроспективного аналізу літературних даних території. Визначення етнокультурних традицій і звичаїв Тернопільщині.

  статья (107,7 K)
 • Виникнення соціально-економічної потреби у систематичному навчанні, надаванні освіти дітям як наслідок розвитку суспільства. Формування форм організації навчання у процесі розвитку шкільництва. Наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання.

  реферат (22,7 K)
 • Роки життя та творчої діяльності відомого вченого В.Й. Філоненка, зокрема його підходи до вивчення етнографії народів Криму. Аналіз деяких маловідомих і невідомих робіт В.Й. Філоненка як відтворення загальної картини сходознавчих студій в Україні 20-х рр.

  статья (12,7 K)
 • Дослідження історії створення і застосування різних технік дослідження біологічних об’єктів в медицині. Становлення клітинної теорії, інтересу учених до мікроскопічних спостережень. Особливості виготовлення препаратів у мікроскопії, винахід барвників.

  статья (1,4 M)
 • Характеристика трьох періодів існування Трипільської культури України. Порядок дослідження та вивчення пам’яток історії, основні дослідники та їх роботи. Перші хвилі проникнення трипільських племен у Степове Побужжя та головні транзитні шляхи розселення.

  статья (18,7 K)
 • Основні етапи історії винаходу, розвитку та вдосконалення фізикальних методів обстеження хворих, а саме: перкусії, аускультації та пальпації. Внесок вітчизняних учених у розвиток цих методів. Використання фізикальних методів обстеження на практиці.

  статья (377,5 K)
 • Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Зміна бібліотеки та її функції як соціально-інформаційного інституту суспільства. Бібліотечна статистика як галузь наукової діяльності. Вироблення єдиних підходів до організації бібліотечної статистики.

  статья (25,6 K)
 • Питання примусової репатріації з території Німеччини та окупованих нею країн, застосування репресивних заходів. Значення робіт одеського дослідника, демобілізованого полковника І.М. Тарана. Проблеми вивчення політичних репресій після розпаду СРСР.

  статья (17,7 K)
 • Механічні властивості деревинно-шаруватого пластику для виготовлення несучих ізоляційних конструкцій. Методика розрахунку конструкцій на підставі моделі напружено-деформованого стану нагельного з'єднання та анізотропних властивостей дослідного матеріалу.

  автореферат (683,1 K)
 • Характеристика моделі дослідження залученості жінок до діяльності громадських об'єднань, яка об'єднує демографічні чинники, чинники соціальної поведінки та психологічні чинники. Мотиваційні чинники, життєві цінності, чинники активності, їх аналіз.

  статья (300,8 K)
 • Характеристика предпосылок возникновения психоанализа З. Фрейда. Анализ идеи о делении психики человека на сознательное и бессознательное. Описание модели организации психической жизни по З. Фрейду. Изучение методов расшифровки бессознательного.

  реферат (31,0 K)
 • Исследование фрейдизма как социальной и философско-антропологической доктрины, его отличие от психоанализа и влияние на философские исследования. Культура в развитии социальных отношений и личность в культуре, а также религия как общественный невроз.

  реферат (24,2 K)
 • Основные этапы жизни и деятельности Фрейда. Эдипов комплекс как источник возникновения нравственности. Адлер - основатель школы "индивидуальной психологии". Представление К. Леви-Строса о бессознательной структуре разума. Трансакционный анализ Берна.

  реферат (32,6 K)