• Законодательное определение дисциплинарной ответственности, ее основания и объекты. Порядок и сроки применения и обжалования дисциплинарного взыскания. Правовая основа и особенности дисциплинарной ответственности государственных таможенных служащих.

  контрольная работа (25,5 K)
 • Функціонування митних ставок як найбільш дієвого регулятора у тарифній системі. Види митного тарифу. Різниця між преференційними та пільговими митними ставками. Використання кумулятивного принципу походження при визначенні критерію достатньої переробки.

  реферат (20,0 K)
 • Структура, функції, повноваження та організація діяльності митної служби. Умови створення, реорганізації та ліквідації митниць. Митні пільги згідно законодавству України, підстави для їх надання та звільнення від них. Тарифні преференції, їх форми.

  контрольная работа (24,7 K)
 • Характеристика соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении. Порядок заключения договора морской перевозки товара. Правила таможенного оформления и контроля воздушных судов. Пропуск автотранспортных средств через границу России.

  реферат (19,1 K)
 • Предмет и пределы доказывания по делу о нарушении таможенных правил. Понятие, оценка и классификация доказательств. Объяснения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение правил таможни. Порядок проведения экспертизы, вещественные доказательства.

  реферат (39,8 K)
 • Визначення Державною митною службою переліку документів та відомостей, необхідних для проходження процедури митного оформлення. Документи із забезпечення виробництва експортних товарів. Дозволи, що видаються закладами Міністерства охорони здоров'я.

  реферат (222,0 K)
 • Специфика требований служебного долга сотрудников таможенных органов. Регламентация нравственных отношений сотрудников таможни нормами права. Кодекс чести таможенника - основной нормативный документ, регулирующий нравственную сторону таможенной службы.

  реферат (22,9 K)
 • Понятие и принципы службы в таможенных органах. Должности и специальные звания в таможенных органах, права и обязанности сотрудников. Правоограничения сотрудников таможенных органов. Прохождение службы в таможенных органах и служебная дисциплина.

  реферат (16,7 K)
 • Рассмотрение понятия, принципов службы, должностей, специальных званий в таможенных органах. Выделение основных прав, обязанностей и правоограничений сотрудников пошлинных органов. Изучение дисциплинарного устава должностных лиц таможенных органов.

  реферат (22,0 K)
 • Сущность и история тарифных преференций. Единая система льгот и приоритетов Таможенного союза. Механизм ее практической реализации в отношении товаров, ввозимых из наименее развитых и развивающихся стран. Особенности заполнения таможенной декларации.

  курсовая работа (52,5 K)
 • Содержание преференциальной системы Таможенного союза. Порядок определения страны происхождения товара. Причины и цели создания многосторонней системы таможенных преференций. Процесс их практической реализации в странах Евразийского экономического союза.

  курсовая работа (47,1 K)
 • Лицензирование экспорта и импорта как инструмент государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Контроль таможенными органами ввоза и вывоза лицензируемых товаров в рамках ЕврАзЭС. Осуществление оперативного контроля над соблюдением квот.

  курсовая работа (53,3 K)
 • Поняття і місце експертизи в адміністративно-юрисдикційній діяльності митних органів, її цілі, предмет. Пропозиції щодо вдосконалення її правового регулювання. Аналіз розслідування у справах про порушення митних правил, статус органів, що його проводять.

  автореферат (24,7 K)
 • Аналіз мотивації споживачів щодо покупки фарб для малювання, їх класифікація, та характеристика торговельного асортименту фарб. Підготовка пакету документів до митного оформлення товару. Заповнення вантажно-митної декларації та визначення митної вартості.

  дипломная работа (303,4 K)
 • Загальна характеристика митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Механізм функціонування даної системи та зміст Кодексу. Аналіз стану надходжень митних платежів Сумської митниці до Державного бюджету та їх недоліки, оптимізація.

  курсовая работа (70,8 K)
 • Розгляд проблеми мінімізації ризиків, виникаючих при митному оформленні товарів та системи управління митними ризиками. Необхідність впровадження європейського досвіду в роботу митних органів України як умови євроінтеграції нашої країни до Євросоюзу.

  статья (24,5 K)
 • Аналіз європейських стандартів регулювання митних відносин. Тенденції та проблеми розвитку сучасного митного законодавства Євросоюзу. Структура та правова природа європейських митних стандартів, шляхи вдосконалення національного митного законодавства.

  статья (12,3 K)
 • Виявлення та аналіз головних проблемних питань правового регулювання в сфері видобутку мінеральних ресурсів шельфу України. Формулювання практичних пропозицій щодо вдосконалення правового забезпечення використання надр континентального шельфу України.

  статья (41,9 K)
 • Поняття митного контролю. Оформлення товарів під митний контроль та їх зберігання під митним контролем. Типова технологія, порядок оформлення та зберігання вантажів під митний контроль на прикладі Типової технології для Київської регіональної митниці.

  курсовая работа (50,3 K)
 • Поняття митного контролю. Порядок зберігання підприємствами товарів та інших предметів, ввезених на митну територію України, під митним контролем. Технологія оформлення декларації-зобов'язання. Типові процедури оформлення вантажів під митний контроль.

  учебное пособие (62,2 K)