Фінансовий менеджмент у комерційних банках

Банківська системи України, її функції. Фінансова стратегія та планування у комерційному банку, управління ліквідністю та грошовими ресурсами. Менеджмент банківських ризиків та їх класифікація. Управління відсотковим ризиком за допомогою Геп-менеджменту.

Рубрика Банковское, биржевое дело и страхование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.11.2012
Размер файла 3,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. прострочені- 4081 тис.грн., в 2004 році-1705 тис.грн.
Управління ризиками разом із службою безпеки потрібно разом вирішувати збільшення суми прострочених кредитів шляхом реалізації майна, яке враховується в банку в заставі та застосовувати штрафні санкції , такі як підвищена відсоткова ставка, нарахування пені.
За видами економічної діяльності АКБ «Індустріалбанк» в 2005 році найбільш кредитні ресурси направляв у оптову торгівлю та посередництво (268544 тис.грн.), харчову промисловість (104893 тис.грн.), будівництво (80796 тис.грн.) та інші (Див.табл. 3.5.)
Таблиця 3.5- Структура виданих кредитів за видами економічної діяльності у 2004-2005 роках (тис.грн.)

Рядок

Вид економічної діяльності

Код

2005 р

%

2004 р

%

1

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

01

56380

5,22

2636

0,78

2

Рибальство, діяльність риборозплідників і рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством

05

32

0

0

0

3

Видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу

10

13396

1,24

0

0

4

Видобування металевих руд

13

48546

4,50

0

0

5

Інші галузі добувної промисловості

14

4146

0,38

0

0

6

Харчова промисловість

15

104893

9,72

29548

8,80

7

Текстильна промисловість

17

23

0

0

0

8

Виробництво готового одягу та хутра

18

3650

0,34

1394

0,42

9

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

19

2042

0,19

0

0

10

Оброблення деревини і виробництво виробів з деревини

20

1358

0,13

66

0,02

11

Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів

22

887

0,08

0

0

12

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерного палива

23

2219

0,21

2244

0,67

13

Хімічне виробництво

24

40600

3,76

1740

0,52

14

Гумова та пластмасова промисловість

25

34898

3,23

0

0

15

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

26

32664

3,03

22381

6,66

16

Металургія

27

15842

1,47

500

0,15

17

Оброблення металу

28

7385

0,68

4507

1,34

18

Виробництво машин та устаткування

29

15340

1,42

2676

0,80

19

Виробництво електричних машин і апаратури

31

54748

5,07

14159

4,22

20

Виробництво автомобілів

34

45728

4,24

9419

2,80

21

Виробництво меблів; інші види виробництва

36

636

0,06

0

0

22

Перероблення відходів

37

860

0,08

5

0

23

Виробництво електроенергії, газу та води

40

16819

1,56

1647

0,49

24

Збір, очищення та розподілення води

41

3503

0,32

4889

1,46

25

Будівництво

45

80796

7,48

77

0,02

26

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

50

1044

0,10

8345

2,49

27

Оптова торгівля і посередництво в торгівлі

51

268544

24,87

194013

57,77

28

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

52

44766

4,15

10033

2,99

29

Готелі

55

948

0,09

127

0,04

30

Наземний транспорт

60

6750

0,63

212

0,06

31

Водний транспорт

61

3705

0,34

0

0

32

Авіаційний транспорт

62

22387

2,07

0

0

33

Пошта і зв'язок

64

6000

0,56

0

0

34

Допоміжна діяльність у сфері фінансів, страхування

67

10080

0,93

0

0

35

Операції з нерухомістю

70

6143

0,57

812

0,24

36

Здавання під найм без обслуги

71

31613

2,93

419

0,12

37

Діяльність у сфері інформатизації

72

274

0,03

0

0

38

Послуги, надані переважно юридичним особам

74

7275

0,67

3842

1,14

39

Охорона здоров'я та соціальна допомога

85

1134

0,11

0

0

40

Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту

92

154

0,01

137

0,04

41

Індивідуальні послуги

93

5767

0,53

2969

0,88

42

Кредити, які надані фізичним особам

60436

5,60

3090

0,92

43

Усього

1064411

100%

335849

100%

5.Основні засоби та нематеріальні активи-

2005р.-102862 тис.грн.

2004р.-15053 тис.грн.

2003р.-9816 тис.грн.

Сума основних засобів та нематеріальних активів істотно збільшилась у 2005 році у порівнянні з 2003 роком за рахунок взяття на баланс основних засобів АКБ «МТ-Банк» при злитті та ново побудованих приміщень філій у місті кривий ріг та Чернігів на 93046 тис.грн.

Групи основних засобів наведені у таблицях 3.6 та 3.7.

У порівнянні з 2004 роком сума основних засобів у 2005 році збільшилась на 80901 тис.грн., тобто у 6,8 рази.

Найбільшу частку в структурі основних засобів займають будинки та споруди-18,1%, машини та обладнання- 64,2%, прилади та меблі- 10,4%, транспортні засоби-4,4%.

Для нарахування амортизації використовується прямолінійний метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкту.

6.Нараховані доходи до отримання:

2005р.-12407 тис.грн.

2004р.- 1705 тис.грн.

Таблиця 3.6 Основні засоби за 2005 рік

Рядок

Групи основних засобів

Залишок на початок року

Надійшло за рік (+)

Переоцінка

Вибуло за рік (-)

Нараховано амортизації за рік (+)

Первісна вартість

Знос

У т. ч.

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Злиття

Завершені кап інвестиції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Земельні ділянки

22

22

2

Капітальні витрати на поліпшення земель

3

Будинки, споруди та передавальні пристрої

4027

(117)

62527

62420

107

13

(365)

4

Машини та обладнання

8596

(3769)

227832

225808

1825

197

(195)

(1563)

5

Транспортні засоби

3582

(1134)

43519

11427

1388

31009

(105)

(952)

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

3956

(2534)

34517

33748

543

113

(85)

(643)

7

Інші основні засоби

484

(166)

8286

4417

32

3811

(109)

8

Бібліотечні фонди

9

Малоцінні необоротні матеріальні активи

386

(386)

808

589

105

10

(10)

(219)

10

Тимчасові (нетитульні) споруди

11

Інші необоротні матеріальні активи

1299

(456)

3084

2678

289

161

(131)

(519)

12

Усього

22330

(8562)

380595

341109

4289

35314

(526)

(4370)*

Рядок

Групи основних засобів

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік (+;-)

Залишок на кінець року

У тому числі

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

Одержані за фінансовим лізингом (+)

Передані в оперативний лізинг (-)

Первісна вартість

Знос

Первісна вартість

Знос

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

Земельні ділянки

(2)

22

(2)

2

Капітальні витрати на поліпшення земель

3

Будинки, споруди та передавальні пристрої

(7921)

66541

(8403)

6898

(1371)

4

Машини та обладнання

(217125)

236231

(222262)

7780

(6688)

5

Транспортні засоби

(7117)

16092

(9098)

447

(322)

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

(23742)

38360

(26834)

2046

(568)

7

Інші основні засоби

(2721)

4959

(2996)

544

(146)

8

Бібліотечні фонди

9

Малоцінні необоротні матеріальні активи

(589)

1184

(1184)

10

Тимчасові (нетитульні) споруди

11

Інші необоротні матеріальні активи

(1319)

4222

(2163)

12

Усього

(260536)

367611

(272942)

17715

(9095)

Таблиця 3.7 - Основні засоби за 2004 рік

Рядок

Групи основних засобів

Залишок на початок року

Надійшло за рік (+)

Переоцінка

Вибуло за рік (-)

Нараховано амортизації

за рік (+)

первісна вартість

знос

у тому числі

первісна вартість

знос

первісна вартість

знос

Злиття

завершені капітальні інвестиції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Капітальні витрати на поліпшення земель

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Будинки, споруди та передавальні пристрої

1941

(27)

1838

0

1838

0

0

0

0

(90)

4

Машини та обладнання

6527

(2780)

2019

0

2019

0

0

(108)

104

(1093)

5

Транспортні засоби

2733

(637)

987

0

987

0

0

(153)

94

(591)

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

26273

(25276)

803

0

803

0

0

(23175)

23150

(408)

7

Інші основні засоби

382

(102)

109

0

109

0

0

(7)

4

(68)

8

Бібліотечні фонди

0

0

0

0

0

0

9

Малоцінні необоротні матеріальні активи

288

(288)

105

0

105

0

0

(7)

7

(105)

10

Тимчасові споруди

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Інші необоротні матеріальні активи

516

(253)

797

0

797

0

0

(14)

14

(217)

12

Усього

38660

(29363)

6658

6658

0

0

(23464)

23373

(2572)

2003 р.-819 тис.грн.

У порівнянні з 2004 роком їх сума зросла у 2005 році в 7 разів (на 10702 тис.грн.)

Структура нарахованих доходів станом на 31 грудня 2005 року складалася з таких статей:

1. Кошти в інших банках-566 тис.грн.;

2. Цінні папери в портфелі банку на продаж-4025 тис.грн.;

3. Кредити та заборгованості клієнтів- 9593 тис.грн.;

4. Цінні папери в портфелі банку до погашення-421 тис.грн.

7.Відстрочений податковий актив у 2003 та 2004 роках не відображався в балансі банку, а в 2005 році його сума склала 1472 тис.грн., тобто 0,08% в активах банку.

8.Інші активи станом на 31 грудня 2005 року складалися з таких статей: банківські метали, запаси матеріальних цінностей, витрати майбутній періодів, дебіторська заборгованість за податком на прибуток, дебіторська заборгованість за іншими податками та обов'язковими платежами, дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами, дебіторська заборгованість працівникам банку та сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку.

В порівнянні з 2004 роком у 2005 році сума інших активів збільшилася на 9402 тис.грн., найбільшу частку в структурі інших активів займають інші-51%, дебіторська заборгованість за податком на прибуток - 13,7% та дебіторська заборгованість по операціям з фінансовими інструментами - 12,8%. На величину збільшення інших активів мають вплив транзитні рахунки за операціями з пластиковими картками:2625, 2924, а також дебіторська заборгованість за послуги 3519 та транзитний рахунок, за операціями, здійсненими через банкомат-2920.

Рисунок 3.4 Структура активів банку станом на 31 грудня 2005 року

В 2004 році в порівнянні з 2003 роком в структурі інших активів з'явилися такі статті як банківські метали, дебіторська заборгованість за податком на прибуток. Сума інших активів збільшилася в 2004 році в порівнянні з 2003 ком на 5594 тис.грн., тобто темп приросту склав 5 разів.

Структура активів у питомій вазі зображена на рис.3.4.

Пасиви

Пасиви АКБ «Індустріалбанк» складали:

2005р.-1778185 тис.грн.,

2004р.-996208 тис.грн.,

2003р.-833900 тис.грн.

Пасиви банку складаються з зобов'язань та власного капіталу. На основі графічного зображення руху коштів по зобов'язаням та власного капіталу (рис.3.5) можна зробити висновок, що питома вага зобов'язань в структурі пасивів становить у 2003-2005 роках 87,26%, 84,99% та 81,72% відповідно. Тобто доля залучених коштів для виконання своїх цілей в АКБ «Індустріалбанк» більш, ніж власний капітал і з кожним роком спостерігається збільшення їх суми.

Рисунок 3.5 Графік руху зобов'язань та власного капіталу в 2003-2005 р

Спостерігаємо, що в 2004 році обсяг залучених коштів збільшився усього на 118926 тис.грн.. На фоні нестабільного політичного та економічного становища, напередодні президентських виборів 2004 року юридичні та фізичні особи з недовірою віднеслися до зберігання грошей на депозитах у банках, у тому числі й в АКБ «Індустріалбанк».

Сума зареєстрованого власного капіталу постійно мала тенденцію до зростання. Доля власного капіталу в 2003-2005 роках від суми пасивів склала 12,74%, 15% та 18,28% відповідно. У 2005 році в порівнянні з 2004 роком сума власного капіталу зросла на 175497 тис.грн., тобто темп приросту його склав 2,17 разів.Це зумовлено приєднання шляхом реорганізації «МТ-Банк» до АКБ «Індустріалбанк». Станом на 31 грудня 2005 року структура зобов'язань банку складалася з наступних статей:

1.Кошти банків

2005р.-284363 тис.грн.

2004р.-181464 тис.грн.

2003р.-193011 тис.грн.

Питома вага коштів інших банків, залучених АКБ «Індустріалбанк» з 2003 по 2005 роки в загальній структурі зобов'язань 26,53%, 21,43% та 19,57% відповідно. Як бачимо доля їх зменшується, хоча в грошовому еквіваленті сума збільшується.

2.Доля коштів клієнтів на поточних рахунках зменшується, і це є позитивною тенденцією, клієнтські «гроші роблять гроші», зростає їх товарообіг. Ця стаття має найбільшу частку в зобов'язаннях АКБ «Індустріалбанк»:2003р.-71,57%, 2004р.-75,29%, 2005р.-74% (таблиця 3.8). За рахунок коштів клієнтів та інших банків АКБ «Індустріалбанк» втілює в життя одну з основних своїх стратегічних цілей- кредитування промислового сектору економіки, малого та середнього бізнесу для поповнення оборотних коштів та фізичних осіб для покращення рівня життя і зміцнення банківської системи в цілому.

Таблиця 3.8 - Структура коштів клієнтів в зобов'язаннях банку (тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

2005 рік

2004 рік

1

Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі:

615286

493466

1.1

Кошти на вимогу

359537

365773

1.2

Строкові кошти

255749

127693

2

Кошти фізичних осіб, у тому числі

380210

44301

2.1

Кошти на вимогу

146144

31377

2.2

Строкові кошти

234066

12924

3

Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі:

78587

99669

3.1

Кошти на вимогу

53083

67824

3.2

Строкові кошти

25504

31845

4

Інші зобов'язання перед клієнтами

1180

55

5

Усього

1075263

637491

Найбільшу частку в коштах клієнтів займають кошти фізичних осіб-35,36% в 2005 році, 6,94%-2004 році, кошти на рахунках клієнтів- 2005 р.-33,44%, 2004р.-57,38%. Визнчимо, що депозити юридичних осіб в 2005 році збільшились у порівнянні з 2004 роком на 221142 тис.грн., тобто темп прирорсту склав 18 разів. Кошти страхових компаній у 2005 році зменшились у порівнянні з 2004 роком на 21082 тис.грн., як на поточних рахунках так і на депозитних.

3.Нараховані витрати до сплати

2005р.-7703 тис.грн.

2004р.-1430 тис.грн.

2003р.-146 тис.грн.

Питома вага цієї статті постійно збільшується, з 2003 по 2005 року вона становила 0,02%, 0,17% та 0,53% відповідно. Збільшується вона за рахунок збільшення нарахованих витрат до сплати по коштам клієнтів.

4.Інші зобов'язання склалися на 31.12.2005року склалися з таких статей:

доходи майбутніх періодів-397 тис.грн.;

кредиторська заборгованість за податком на прибуток-4552 тис.грн.;

кредиторська заборгованість перед акціонерами банку- 54354 тис.грн.;

дивіденди до сплати-4662 тис.грн.;

банківські резерви на покриття ризиків і втрат-2548 тис.грн.

У порівнянні з 2004 роком сума їх збільшилася на 66380 тис.грн.

3.2.2 Виконання нормативів АКБ «Індустріалбанком», встановлених Національним банком України

Одне із найважливіших завдань АКБ «Індустріалбанк» - підтримка рівня ліквідності, адже це є необхідною умовою конкурентоспроможності банку на внутрішньому та міжнародних ринках. Для цього розрахуємо коефіцієнти ліквідності.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності

Н4(2005)= (153957+274758)/(1075263+284363)*100%=31,53%

Н4(2004)=(100421+441665)/(637491+181464)*100%=66%

Н4(2003)=(46110+468681)/(520801+193011)*100%=72%

Миттєва ліквідність сигналізує про здатність установи банку покрити коштами в касі та на коррахунку частину залучених коштів в національній валюті. Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує спроможність банку погасити зобов'язання до запитання, протягом одного-двох банківських днів. Ймовірність пред'явлення всіх зобов'язань до запитання банку одночасно не дуже велика.

Нормативне значення не менше 20%.

При управлінні ризиком ліквідності банк здійснює забезпечення своєчасного виконання своїх грошових зобов'язань перед клієнтами шляхом визначення збалансованості між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел та напрямків використання коштів типу видачі кредитів та понесення витрат.

Коефіцієнт поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку. Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно).

Н5(2005)=(626+153957+274758+92443+1017256+97251)/(359537+146144+53083+284363+10000)*100%=78,17%

Н5(2004)=(408+100421+441665+19143+314794+96444)/(359537+31377+67824+181464+1000)*100%=93,61%

Н5(2003)=(46110+468681+34595+248265+24225)/(193011+355886+17417+53260)*100%=84,10%

Нормативне значення -не менш ніж 40%. Тобто, за даними розрахунків, АКБ «Індустріалбанк» здатний відповідати по своїх зобов'язаннях з терміном погашення до 31 дня своєчасно за рахунок реалізації ліквідних активів первинної та вторинної ліквідності.

Норматив короткострокової ліквідності Н6

Н6(2005)=(153957+274758)/1017256*100%=42%

Н6(2004)=(100421+441665)/314794*100%=78,24%

Н6(2003)=(46110+468681)/248265*100%=73,42%

Нормативне значення- не менш 20%. Банк спроможний відповідати по зобов'язанням з терміном погашення до одного року.

При складанні річних звітів ризик ліквідності за поточний рік відображається в примітці в порівнянні з попереднім роком (Див.додаток Н).

В АКБ «Індустріалбанк» потреби в розрахунках допоміжних показників ліквідності не має. За розрахунками банк вважається ліквідним. Готівкових коштів та коштів на коррахунку достатньо для погашення зобов'язань банку. Порушень дотримання нормативів не було. За даними Асоціації українських банків АКБ «Індустріалбанк» знаходиться на 28 місці третьої групи за розмірами активів. За підсумками 2 кварталу 2006 року АКБ «Індустріалбанк» ввійде до другої групи банків за розмірами активів.

Достатність власного капіталу

Упродовж 2003-2005 років спостерігалася стійка тенденція до зростання балансового статутного та регулятивного капіталу. Зміни та рух капіталу відображається у «Звіті про власний капітал», затвердженого Інструкцією про порядок складання річного фінансового звіту в банках України». (Див.додатки В, Ж) Балансовий капітал АКБ «Індустріалбанк» у 2005 році порівняно з 2003 роком збільшився на 32187 тис. грн. і становив 100584 тис.грн. Питома вага статутного капіталу в структурі пасивів банку зменшилася і становила станом на 31 грудня 2005 року 30,94% (у 2004 році-64,57%). Протягом 2005 року обсяг балансового капіталу зріс в основному за рахунок збільшення резервного фонду (на 68759 тис. грн., або на 17,87%) та фінансового результату поточного року (прибуток у 2005 році досяг 66890,0 тис. грн.) та нерозподіленого прибутку на 51533 тис.грн.

Оскільки банківський капітал виконує регулюючу функцію та сприяє захисту від ризиків, у діяльності АКБ «Індустріалбанк» дедалі важливішого значення набуває нарощування регулятивного капіталу.

Банку необхідно мати достатній капітал для забезпечення обсягу і характеру своїх комерційних угод. Згідно з Базельською угодою основними показниками достатності капіталу є мінімальний коефіцієнт ризиковості активів і мінімальний коефіцієнт капітального покриття.

При аналізі достатності капіталу , перш за все, визначається виконання економічних нормативів, встановлених НБУ.

Достатність капіталу визначається чотирма показниками:

1. мінімальний розмір статутного фонду;

2. мінімальний розмір власних коштів банку (капіталу);

3. платоспроможність банку;

4. достатність капіталу (співвідношення власних і залучених коштів).

Власний капітал банку є амортизатором збитків по робочих активах. Відповідно, адекватність капіталу- це його достатність покривати явні і приховані збитки ро активах. Капітал банку вважається достатнім, а банк платосрооможним, якщо він покриває не менше 8% ймовірних збитків по активах, що зважені на величину кредитного ризику. За Базельською угодою основний і додатковий капітал повинні у рівній долі (не менше 4%) покривати ймовірні збитки по активах.

Сума мінімального розмуру регулятивного капіталу (Н1) становила:на 01 січня 2006 року- 305238 тис.грн. (нормативне значення 50522 тис.ЄВРО.), на 01 січня 2005р.- 150663 тис.грн.(нормативне значення -39973 тис.ЄВРО.), на 01 січня 2004р.- 107615,3 тис.грн., що відповідає вимогам Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 року № 275 зі змінами та доповненнями.

Норматив адекватності регулятивного капіталу (норматив платоспроможності) відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника адекватності регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її приймають на себе власники банку; і навпаки: чим нижче значення показника, тим більша частка ризику, що її приймають на себе кредитори/вкладники банку.

Норматив адекватності регулятивного капіталу встановлюється для запобігання надмірному перекладанню банком кредитного ризику та ризику неповернення банківських активів на кредиторів/вкладників банку.

Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав

Н2(2005)=(325042-77857)/1778185*100%=13,9%

Н2(2004)=(149545-9098)/996208*100%=14%

Н2(2003)=(106263-7767)/833900=11,81%

Нормативне значення нормативу адекватності регулятивного капіталу повинно бути не менш 10%. Тобто, за даними розрахунків АКБ «Індустріалбанк» - платоспроможний банк і в нього достатньо власного капіталу для забезпечення захисту інтересів вкладників та акціонерів банку.

Дотримання банківських норм достатності капіталу дає змогу:

1. зменшити кредитний ризик;

2. відмовитись від кредитування чи надання послуг у разі, якщо сума банківського капіталу близька до нормативів достатності капіталу ліміти;

3. змінити плату за кредит.;

4. відмінити кредитні ліміти.

Норматив адекватності основного капіталу Н3 встановлюється з метою визначення спроможності банку захистити кредиторів і вкладників від непередбачуваних збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку.

Н3(2005)=325042/(1778185-77857)*100%=19,12%

Н3(2004)=149545/(996208-9098)*100%=15,1%

Н3(2003)=106263/(833900-7767)*100%=12,86%

Нормативне значення -не менш ніж 4%. Отож, з цих підрахунків видно, що значення цього показника коливається, але межу 4% перевищує достатньо. Це свідчить про високий рівень залучення коштів.

Нормативи кредитного ризику

АКБ «Індустріалбанк» здійснює кредитні операції відповідно до основних напрямків кредитної діяльності банку та на підставі чинного законодавства, Статуту, Ліцензії та дозволу Національного банку України, нормативних актів Національного банку України та внутрішніх положень. Кредитні операції проводяться як у національній, так і в іноземних валютах. Кредитний портфель банку формується з оглядом на збереження його оптимальності та збалансованості.

За даними структури активів та пасивів АКБ «Індустріалбанк» (табл.3.1) спостерігаємо щорічне збільшення обсягів кредитування . Але спостерігаємо й збільшення ризику кредитних вкладень, а тим самим, збільшення суми резервів на рахунки витрат банку, що впливає на рівень прибутку. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами надання АКБ «Індустріалбанком» кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється за таких умов:

а) особі, яка належить до перших керівників банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком, - за спільним письмовим рішенням правління та ради банку, шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів обох органів без участі зацікавленої особи (чи загальними зборами акціонерів);

б) особі, яка належить до перших керівників банку, якщо загальна сума кредиту (позики, гарантії чи поручительств) цій особі не перевищує еквівалент 5000 євро в гривнях за курсом, установленим Національним банком, - за письмовим рішенням, прийнятим правлінням банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів правління банку без участі зацікавленої особи;

в) особі, яка належить до іншого управлінського персоналу банку, - за письмовим рішенням, прийнятим правлінням банку шляхом таємного голосування більшістю у 2/3 голосів за присутності щонайменше половини членів правління банку.

При управлінні кредитним ризиком АКБ «Індустріалбанк», при видачі кредиту, здійснює аналіз фінансового стану позичальника, його кредитоспроможності та платоспроможності для упевненості виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком. Видача кредитів здійснюється тільки при забезпеченні їх повернення шляхом укладання додаткових угод (застави, гарантії, поруки, страхування).

Банк формує резерви на покриття можливих втрат за всіма кредитними операціями, включаючи розміщені депозити в банках, надані кредити та зобов'язання з кредитування, які в свою чергу діляться за методикою на стандартні та нестандартні. Резерв під кредитні ризики формуються у тій валюті, у який враховується заборгованість.

Банком розроблені правила і методики для управління кредитними ризиками, включаючи інструкції щодо обмеження концентрації кредитного портфеля та дії Кредитного комітету, який здійснює активний моніторинг кредитного ризику банку. Для користування в роботі АКБ «Індустріалбанк» розробив Положення для визначення кредитоспроможності позичальників на основі.

Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями є спеціальним резервом. На суму сформованого резерву зменшується вартість відповідного активу. Резерв під кредитні ризики використовується для покриття збитків за непогашеною позичальником заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливою.

Списання безнадійних кредитів здійснюється після проведення претензійної роботи, а також на підставі судового рішення.

При несвоєчасному погашенні клієнтом банку заборгованості за кредитом не пізніше наступного робочого дня сума виноситься на рахунок простроченої заборгованості. Нарахування відсотків за користування кредитними коштами здійснюється щомісяця за період з останнього дня попереднього місяця до передостаннього дня цього місяця.

Розрахуємо нормативи кредитних ризиків, встановлених Національним банком України згідно Постанови № 279.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 розраховується як відношення суми всіх вимог скоригованих на суму резервів до капіталу банку.

Н7(2005)=(821606-23628)/325042*100%=24,55%

Н7(2004)=(369624-7025)/149545*100%=24,54%

Н7(2003)=(263700-5032)/106263*100%=24%

Нормативне значення повинно бути не більше 25%. АКБ «Індустріалбанк» дотримується на протязі останніх трьох років встановленого нормативу.

Норматив великих кредитних ризиків Н8 обчислюється як відношення всіх великих кредитів скоригованих на суму резервів до регулятивного капіталу банку. Нормативне значення не більше 800%.

Н8(2005)=(653675-52708)/305238*100%=199,41%

Н8(2004)=(448602-8100)/150663*100%=293,77%

Н8(2003)=(328909-6063)/107615,3*100%=299,13%

Великі кредити в АКБ «Індустріалбанк» видаються з урахування нормативів і тим самим уникає кредитного ризику великих кредитів.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру Н9 розраховується як відношення суми кредитів, наданих одному інсайдеру скоригованої на суму сформованих резервів і 100% позабалансових зобов'язань банком, виданих інсайдерам на капітал банку.

Н9(2005)=(60800-12310+60457)/325042*100%=3,72%

Н9(2004)=(32684-4250+26685)/149545*100%=3,97%

Н9(2003)=(30210-3800+24210)/106263*100%.

Нормативне значення не більше 5%. Кредити інсайдерам не перебільшували встановлений норматив.

Отже, акціонерний капітал служить “кінцевою лінією оборони” , яка виконує роль страхового фонду для покриття непередбачених втрат і збитків, які виникають в процесі оперативної діяльності банку. Роль банківського капіталу підкреслюється тією обставиною, що на відміну від підприємств банк вважається платоспроможним до тих пір, поки не торкатися його акціонерного капіталу.

Оцінка фінансового стану позичальника та визначення груп ризику по кредитних операціях в АКБ «Індустріалбанк» здійснюється на підставі Постанови Правління НБУ від 06 липня 2000 року № 279.

Оцінка стану обслуговування боргу в банку здійснюється щомісяця. За станом погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків по кредиту обслуговування боргу є:

«добрим»- якщо заборгованість за кредитом сплачується в установлені кредитним договором строки;

«слабким»- якщо заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів та відсотки сплачуються з максимальною затримкою до одного місяця;

«незадовільним»- якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів.

При відкритті процедури кредитування працівник мідл-офісу з управління ризиками спільно з юристом та службою безпеки банку здійснює оцінку застави рухомого та нерухомого майна позичальника. Кредитні справи знаходяться в кредитному відділі. Нарахування відсотків за користування кредитом здійснюється в передостанній день місяця за період з останнього дня попереднього місяця по передостанній день поточного місяця працівниками бек-офісу з обслуговування банківських операцій. Нарахування пені за прострочений кредит здійснюється з першого дня простроченого платежу у розмірі 1% , але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

На підставі класифікації валового кредитного ризику та враховуючи прийнятне забезпечення, банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування (Табл. 3.9)

Таблиця 3.9 - Коефіцієнти резервування за ступенем ризику

Категорія кредитної операції

Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику)

Коефіцієнт резервування за кредитними операціями в інвалюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

«Стандартна»

1%

2%

«Під контролем»

5%

7%

«Субстандартна»

20%

25%

«Сумнівна»

50%

60%

«Безнадійна»

100%

100%

Формування страхових резервів в бухгалтерському обліку відображається по рахунках 7720, 2401, 2400, 3690.

3.3 Управління відсотковим ризиком та аналіз дохідності банку

Для управління відсотковим ризиком в АКБ «Індустріалбанк» розробив методику визначення та застосування ефективної відсоткової ставки. Розрахунок ефективної ставки відсотка проводиться в банку автоматично із застосуванням відповідного програмного забезпечення, в якому ведеться облік відповідних договорів.

Ефективна ставка відсотку грошового фінансового інструменту - це ставка, що приводить до поточної балансової вартості інструменту його майбутні очікувані грошові потоки.

Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються строки та величини потоків грошових коштів з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом , у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми , що є невід'ємною частиною доходу 9витрат) фінансового інструменту. Комісії, що сплачуються клієнтами самостійно одноразово чи періодично на протязі строку дії договору з поточних рахунків, а також внесенням готівки в касу банку не включаються до розрахунку ефективної ставки відсотка. Величини грошових потоків за фінансовим інструментом залежать від його суми та процентної ставки за ним. Строками потоків грошових коштів є дати сплати відсотків , а також дати видачі, а потім - сплати номіналу фінансового інструменту.

Первісний платіжний календар є вихідною формою - підставою для розрахунку величини ЕВС.

При розрахунку ЕВС відхилення від номінальної ставки не повинно бути більше 20%.

Наведемо відомість по ефективній ставці відсотка (розраховується на кожне перше число місяця) (Таблиця 3.10).

Таблиця 3.10 - Відомість по ефективній ставці відсотка

Клієнт

№ договору

С

По

Номінальна ставка

Ефективна ставка

Відхилення

ТОВ «АВС»

010/980

15/03/04

31/05/06

23

24,5831

6,88

ТОВ «СДС»

010/18/13

07/10/04

04/10/07

22

24,2746

10,34

ТОВ «СДС»

010/030

26/10/04

18/10/07

22

24,2775

10,35

ТОВ «Агро»

18110/04

09/09/04

06/09/07

22

24,2400

10,18

СП «ТОВ»

18110/032

01/08/05

20/07/08

21

24,2712

10,32

ВАТ «ДОМ»

18110/28

11/07/05

04/07/07

21

23,0754

9,88

ТОВ «Барс»

КР/14

16/05/06

16/05/11

19

23,0779

9,89

Відомості по ефективній ставці відсотка розраховуються за кожним видом кредитів та депозитів (кредитні лінії, овердрафти, кредити, депозити).

Таким чином АКБ «Індустріалбанк» для запобігання відсоткового ризику за допомогою розрахунку ефективної ставки відсотка забезпечує достатній рівень дохідності банківських операцій та оптимальний відсоток по депозитах.

Інформаційною базою для аналізу дохідності і прибутковості служать залишки на рахунках 6-го (доходи) та 7-го (витрати) класів. Ці дані можна знайти у формах звітності комерційного банку (Див.додатки А-Л):

1. форма №1 “Баланс комерційного банку”

2. форма №2 “Звіт про прибутки та збитки комерційного банку”

3. форма №11(місячна) “Балансовий звіт комерційного банку”

4. форма №601(місячна) “Звіт про списання та відшкодування збитків”

5. форма №603(місячна) “Звіт про достатність капіталу”

Процентні та комісійні доходи складають основну частину банківських доходів. Проценти за користування кредитами мають найбільшу питому вагу у доходах банку. Після доходів за користування кредитами наступними за значенням виступають надходження за інвестиційними цінними паперами, процентний доход за міжбанківськими позиками. Доход від операцій з цінними паперами може складатися з дисконту та купону. До процентного доходу також входить доход за строковими депозитами, розміщеними в інших банках. Основною складовою процентних витрат є процентні виплати за депозитами. Найбільши витрати пов'язані з купівлею строкових депозитів. За вкладами до запитання , як правило, встановлюється невелика плата.

Аналіз звітності визначає фінансову стабільність та надійність банку, доцільність і перспективи подальшої його діяльності.

Аналіз прибутковості банку з використанням системи фінансових коефіцієнтів дозволяє проаналізувати тенденції зміни рівня показників доходності, для чого фактичні рівні порівнюються зі значенням цих коефіцієнтів у попередньому періоді. Розрахуємо такі показники:

1. Валовий (балансовий) прибуток по відношенню до активів банку (П1)

2. Прибуток за мінусом податків по відношенню до активів банку (П2)

3. Прибуток по відношенню до статутного фонду (П3)

Валові доходи банку можна подати в наступному вигляді:

Валовий дохід = Процентні доходи + Комісійні доходи + Прибуток (збиток) від торговельних операцій + Інші банківські операційні доходи + Непередбачені доходи

ВД(2005)=110921+59844+(-579)+173845=344031 тис.грн.

ВД(2004)=60746+23927+1566+88394=173223 тис.грн.

ВД(2003)=44531+14133+1634+60371=120669 тис.грн.

Слід відмітити, що величина процентних та комісійних доходів залежить від вартості послуг банку. Однієї з найважливіших сторін маркетингової діяльності АКБ «Індустріалбанк» є вибір його цінової політики, яку розробляє тарифний комітет.

При плануванні комплексу послуг, як нових, так і існуючих, банк визначає й аналізує структуру витрат і, отже, їх ціну.

Цінова політика банку - це встановлення цін на різні банківські продукти та їх зміна відповідно до зміни ринкової кон'юнктури. Об'єктами цінової політики банку є процентні ставки, тарифи, комісійні, премії, знижки, мінімальний розмір внеску.

В маркетинговій діяльності банку ціна виконує важливу функцію - вона узгоджує інтереси банку і клієнтів. Процес розробки цінової стратегії банку складається з декількох етапів. 10,27

Насамперед на підставі стратегічної програми визначаються задачі стратегії ціноутворення. Для кожного банку першорядною є задача одержання максимального прибутку. Проте в умовах конкуренції і зміні кон'юнктури ринку дана задача може бути сформульована по-іншому. Наприклад, одержання максимального прибутку при утриманні лідерства на ринку. В даному випадку банк переслідує цілі - встановлення максимально можливих цін на свої продукти за умови утримання лідируючого положення в певному ринковому сегменті, що практично виключало б можливість конкуренції та дозволяло б тривалий час працювати з достатнім прибутком.

Наступним етапом розробки цінової стратегії є аналіз факторів, які впливають на ціну, як внутрішніх, так і зовнішніх.

До внутрішніх факторів (які залежать від самого банку) відносяться витрати на надання послуг, якість банківських продуктів (унікальність, індивідуальність, мобільність і т.д.), швидкість та якість обслуговування, витрати на вибір ринкових сегментів, підтримання іміджу банку.

До зовнішніх факторів відносяться рівень реального та прогнозованого попиту на даний вид банківського продукту в даних ринкових сегментах та його еластичність, наявність кредитних ресурсів, рівень інфляції, наявність конкуренції, ціни конкурентів на аналогічні послуги, аспекти регулювання банківської діяльності з боку держави. Ринок банківських послуг знаходиться під сильним впливом цих чинників, які багато в чому визначають правила гри. Фактори зовнішнього середовища непідконтрольні банкам розглядаються з точки зору необхідності врахування їх впливу при розробці стратегії розвитку банку.

Після аналізу всіх факторів, які впливають на цінову стратегію, банк визначає методи ціноутворення. Існує декілька основних методів визначення цін на банківські послуги в німецькій практиці. Серед них можна виділити встановлення ціни шляхом сумування витрат на надання даної послуги та необхідного прибутку; розрахування ціни на основі розрахунку беззбитковості та забезпечення цільового прибутку; визначення ціни на підставі оцінок споживчих якостей даного банківського продукту і т.д.

П1(2003)=26636/833900=0,319 грн.

П1(2004)=43283/996208=0,434 тис.грн.

П1(2005)=66890/177818=0,374 грн.

Відношення валового прибутку до активів у 2004 р. у порівнянні з 2003 роком збільшилось на 1,15тис.грн, а у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. - зменшилося на 0,58 тис.грн. Тобто у 2005 році на 1 грн. активів приходилось 0,319 грн. балансового прибутку. Це зумовлено збільшенням суми відрахувань на формування резервів під кредитні операції.

П2(2003)=26636/106263=0,25 грн.

П2(2004)=43283/149545=0,28 грн.

П2(2005)=66890/325042=0,21 грн.

На 1 гривню власного капіталу у 2005 році припадало 0,25 грн. прибутку після оподаткування.

П3(2003)=26636/68397=0,39 грн.

П3(2004)=43283/96561=0,45 грн.

П3(2005)=66890/100584=0,67 грн.

При показника П3 (віддача власного капіталу) спостерігаємо збільшення його розміру на 1 гривню статутного капіталу. Другими словами ми розрахували показник прибутковості ROE. Показник ROE відображає фундаментальну залежність між прибутковістю й ризиковістю, він найчутливіший до джерел формування ресурсів банку і залежить від того, яких засобів банк використовує в обороті більше - власних чи позичкових.

Одержаний коефіцієнт у розкладеному на частини вигладі виражає собою результат множення показника прибутковості сукупних активів (ROA) на мультиплікатор капіталу банку, тобто:

чистий прибуток (доходи - витрати - податки) / власний капітал = чистий прибуток/сукупні активи * сукупні активи/власний капітал

ROA(2003)=0,25*(833900/106263)=1,96

ROA(2004)=0,28*(996208/149545)=1,87

ROA(2005)=0,21*(1778185/325042)=1,15

Рентабельність (прибутковість) комерційного банку- один з один з основних вартісних показників банківської діяльності. Рівень рентабельності характеризується коефіціентом рентабельності. Загальний рівень рентабельності банка дозволяє оцінити загальну прибутковість банка, а також прибуток, отриманий на 1 грн. доходів (доля прибутку в доходах):

Рентабельність=Прибуток/Доходи банку

Р(2003)=26636/120669*100%=22%

Р(2004)=43283/173223*100%=25%

Р(2005)=66890/344031*100%=19,44%.

Отже, рентабельність АКБ «Індустріалбанк» досить стійка.

На основі даних розрахунків зробимо висновки про стан фінансового менеджменту в АКБ «Індустріалбанк».

Переважну долю в пасивах банку займають залучені кошти, їх питома вага становить на протязі періоду розрахунків 87,26%-у 2003 році, 84,99%-у 2004 році та 81,72%- у 2005 році.

Сума зареєстрованого капіталу мала постійну тенденцію до збільшення. У 2005 році його сума виросла до 100584 тис.грн. за рахунок приєднання до АКБ «Індустріалбанк» АБ «МТ-Банк».

Найбільшу частку в коштах клієнтів займають кошти суб'єктів господарювання, а саме: депозити- 255749 тис.грн., кошти на поточних рахунках- 359537 тис.грн. Кошти фізичних осіб займають у структурі коштів клієнтів банку третю частину, це зумовлено тим, що для населення постійно вводяться нові продукти банківського обслуговування, такі як «Інтернет-банкінг», «Телебанкінг», «СМС-Банкінг»- для фізичних осіб- підприємців і високі проценти по депозитним рахункам. Комітет з управління активами і пасивами спільно з тарифним комітетом розробляють доцільну цінову політику.

За даними розрахунків економічних нормативів, встановлених НБУ, АКБ «Індустріалбанк» є ліквідним на протязі всього періоду дослідження, це є необхідною умовою конкурентоспроможності банку на внутрішньому і міжнародних ринках. За результати діяльності у 2 кварталі 2006 року АКБ «Індустріалбанк» війде в другу групу банків за обсягами активів.

Нормативи достатності основного капіталу теж були на рівні нормативних, це є запорукою платоспроможності банку.

3.4 Висновки і пропозиції щодо покращення фінансового менеджменту в АКБ «Індустріалбанк»

У якості результатів вищевикладеного в дипломні роботі я хочу подати рекомендації, що сприяють збалансованому підході до стану фінансового менеджменту в АКБ «Індустріалбанк».

За даними розрахунків нормативів ліквідності АКБ «Індустріалбанк» ми спостерігаємо, що норматив значно перевищує граничну норму ліквідності, встановлену Національним банком України. З одного боку загальною основою ліквідності виступає забезпечення прибутковості виконувальних операцій. З боку пайовиків банку, це є невикористаними можливостями для одержання прибутку. Досвід роботи комерційних банків показує, що банки одержують більше прибутку, коли функціонують на грані мінімально допустимих значень нормативів ліквідності, тобто цілком використовують надані їм права по залученню коштів у якості кредитних ресурсів.

По-перше банк повинен визначати потребу в ліквідних коштах хоча б на короткотермінову перспективу. Прогнозування цієї потреби може здійснюватись двома методами. Один із них припускає аналіз потреб у кредитах й очікуваному рівні внесків кожного з головних клієнтів , а інший- прогнозування обсягу позичок і внесків.

По-друге, тільки аналіз рахунків окремих клієнтів банку дозволить йому визначити потреби в готівці на даний момент. У вирішенні цього завдання допоможе також попереднє вивчення господарських і фінансових умов на місцевому ринку, специфіки клієнтури, можливостей виходу на нові ринки, а також перспективи розвитку нових банківських продуктів, у тому числі проведення операцій по лізінгу, трасту, факторингу и т.д. Причому , крім місцевих чинників, необхідно враховувати також і загальнонаціональні, наприклад, зміни в грошо-кредитній політиці, у законодавстві.

По-третє, банк повинен розробити грамотну політику управління активними і пасивними операціями.

При цьому банку слід звернути увагу на наступні моменти:

1. Управління готівкою повинно бути більш ефективним, тобто необхідно планувати притоки і відтоки готівки і розробити графіки платежів.

2. Терміни , на які банк розміщає кошти, повинні відповідати термінам притягнутих ресурсів. На даний момент Комітет з управління активами і пасивами банку розробив новий депозитний вклад «Різдвяний + бонус», за яким ставки за депозитами юридичних осіб становлять 16% річних, а для населення-17% річних. При цьому, клієнт, який оформив депозит в АКБ «Індустріалбанк» отримує бонус, тобто при оформленні кредиту йому надається знижка за користування кредитом в розмірі 1%.

3. Акцентувати увагу на підвищення рентабельності в цілому і на прибутковості окремих операцій зокрема. Так в управлінні кредитним портфелем необхідно: видавати кредити можливо більшому числу клієнтів при зберіганні загального обсягу кредитування.

В умовах на отримання кредитів є пункт: рішення опікунської ради, якщо кредит надається на купівлю житла і у позичальника є неповнолітні діти, а також надання ксерокопії трудової книжки з місця роботи. На мій погляд, якщо ці вимоги виключити, то це дасть можливість збільшити суму виданих кредитів на житло, що на даний момент часу є дуже актуальним питанням.

Розробити згідно з чинним законодавством політику кредитування сільгосппідприємств. Але тут банк наражається на невизначеність ціни на землю, тому що законодавство на цьому рівні не досконале.

Слід також вивчити ринок інвестицій в промисловість та цінні папери і інвестувати вільні кошти в найбільш прибуткові сектори економіки.

Таким чином, враховуючи вищезазначені рекомендації знизять коефіцієнти ліквідності і забезпечать більшу прибутковість АКБ «Індустріалбанк».

Висновок

Розглядаючи таку цікаву і складну тему як фінансовий менеджмент у комерційному банку, у дипломній роботі я намагалась вивчити і проаналізувати теоретичні аспекти і прослідкувати їх практичне застосування у діяльності Акціонерно комерційного банку «Індустріалбанк».

Керуючись у своїй роботі нормативними та інструктивними матеріалами, статистичними дослідженнями, я прагнула якнайповніше виявити різні тенденції і спрогнозувати на майбутнє управління фінансовими ресурсами комерційного банку.

У своїй роботі я не претендую на вичерпність, позаяк така тема є дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів банківської діяльності, які тут не були розглянуті. Але я старалась висвітлити один бік цієї глибокої теми, аналізуючи систему управління фінансовими потоками АКБ «Індустріалбанк» і порівнюючи дані із загальноукраїнською банківською статистикою.

У першому розділі розглянуто теоретичі аспекти фінансового менеджменту комерційних банків: активні та пасивні операції комерційних банків, фінансова стратегія і планування, склад банківського капіталу за Базельськю угодою, організаційна побудова комерційного банку.

Мобілізація і концентрація вільних фінансових ресурсів - пріоритетна функція та економічний базис діяльності комерційного банку. Для кожного комерційного банку актуальною стає розробка регулювання портфеля банківських операцій, визначення сфери найприбутковіших вкладень коштів у кредитні та інвестиційні проекти на певний період часу, аналіз ефективності використання ресурсів.

Активні операції комерційних банків представляють собою діяльність, пов'язану з розміщенням власних і залученням банківських ресурсів з метою отримання прибутку.

Надзвичайно важливим також є процес формування банківських пасивів, оптимізація їх структури і, у зв'язку з цим, якість управління всіма джерелами грошових коштів, що утворюють ресурсний потенціал комерційного банку. У широкому тлумаченні під управлінням пасивними операціями розуміють діяльність, пов'язану із залученням коштів вкладників та інших кредиторів та визначенням відповідної комбінації джерел коштів для даного банку.

У другому розділі я розглянула саму систему фінансового менеджменту: управління активами і пасивами, управління ліквідністю комерційних банків на основі застосування нормативів Національного банку України, управління ризиками у комерційних банкахчерез аналіз виконання економічних нормативів у проводили аналіз фінансового стану через практичне застосування вищезгаданих показників.

Під керуванням активами розуміють шляхи і порядок розміщення власних засобів. Стосовно комерційних банків - це розподіл на готівку, інвестиції, позички й інші активи. Очевидним рішенням проблеми розміщення коштів є “купівля” активів (надання позичок і інвестицій), що можуть принести найвищий прибуток при тому рівні ризику, на який готово піти керівництво банку.

Згідно міжнародних банківських стандартів активи банку за ступенем їх ліквідності можна поділити на три групи.

Перша група. Ліквідні кошти термінової готовності або першокласні ліквідні кошти (високоліквідні активи). Це - каса, кошти на коррахунках у Центральному та інших банках, першокласні векселі та державні цінні папери

Друга група. Це ліквідні кошти в розпорядженні банку, які можуть бути перетворені в грошові кошти. Мова йде про кредити та інші платежі на користь банку з терміном виконання в найближчі 30 діб, умовно реалізовані цінні папери, зареєстровані на біржі та інші цінності, включно з нематеріальними активами.

Третя група - неліквідні активи. Це прострочені кредити і ненадійні борги, будівлі та споруди, які належать банку і відносяться до основних фондів. Певним чином сюди слід віднести й банківські кредити.

Отже, банк вважається ліквідним, якщо суми його грошових коштів, які можливо швидко мобілізувати з інших джерел, дозволяють вчасно виконувати зобов'язання за пасивом. З метою підтримання своєї стабільності банк повинен мати певний ліквідний резерв для виконання непередбачених зобов`язань, які можуть бути викликані змінами стану грошового ринку, фінансового стану клієнтів або банків-партнерів.

На практиці банківської діяльності в Україні керуванню ризиками практично не приділяється уваги, що і стало однією з причин стрімкого банкрутства великої кількості знову створених банків.

Економічні ж нормативи, встановлені Національним банком України , є лише індикатором турботи. Вони попереджують про тенденцію руху банку до збитків, а отже, до банкрутства. Однак вони не розкривають у достатньому ступені причин явищ, що відбуваються, і подій. Тому всебічний аналіз банківських ризиків у відповідний період часу є інструментом для оперативного прийняття рішень - керування ризиками, а виходить, і керування ресурсами.

Ризик - подія, що полягає в реалізації технології в задані терміни з заданою ефективністю. Вартісне вираження цієї події - прибуток або витрати, що ведуть до збитків або банкрутства. Економічна проблема “ризик-прибуток” характеризується умовою: чим нижче рівень ризику, тим менше імовірність одержати високий прибуток[4].

Отже, однією з основних проблем, що стоять перед фахівцями в галузі банківської діяльності, є знання в галузі оцінки і управління ризиками, необхідні при ухваленні рішення, від якого залежить реалізація технологій і послуг. Ці знання припускають не тільки технічний супровід реалізованих технологій і послуг, що характерно для співробітників банку середньої і нижчої ланки, але, головним чином, інтелект фінансиста - здійснення всебічного аналізу ризику як окремо взятої технології, так і банку в цілому.

У третьому розділі на основі теоретичних розробок і практичних впроваджень я робила аналіз фінансового менеджменту на прикладі АКБ «Індустріалбанк», пропонуючи напрямки вдосконалення роботи даної сфери банківської діяльності.

Оскільки банки України, та і взагалі кредитні установи, працюють у сфері ризику, то тут важко планувати і прогнозувати конкретно на певні періоди. Треба враховувати дію зовнішніх факторів, які впливають об'єктивно на банківську діяльність. Якщо внутрішні фактори ми ще можемо якось регулювати чи кекрувати ними, то зовнішні фактори дуже мало піддаються впливу зі сторони окремих банків. Але банки працюють у сфері керованого ризику. Тому, я вважаю, що за допомогою різних методів запобігання ризикам: хеджування, ф'ючерсних, опціонних контрактів можна якщо не нівелювати, то хоча б зменшити до мінімуму непередбачувані і небажані ризикові ситуації.


Подобные документы

 • Банківська система України та її структура. Основи діяльності комерційного банку та управління банківськими операціями. Управління фінансовим станом АКБ "Правексбанк". Дослідження інструментів фінансового менеджменту. Фінансові характеристики банку.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 07.07.2010

 • Сутність та класифікація банківських ризиків. Сутність, складові та етапи ризик-менеджменту комерційного банку. Моделі та методи управління ризиками банку. Моніторинг та контролінг ризиків. Шляхи удосконалення системи ризик-менджменту в банках України.

  курсовая работа [885,8 K], добавлен 26.02.2014

 • Фінансовий менеджмент в комерційних банках. Інтегрований підхід до управління балансом банку. Розрахунок окремих показників фінансової діяльності банку. Аналіз динаміки та структури процентних доходів і витрат на прикладі АКБ "Укрсоцбанк".

  курсовая работа [67,2 K], добавлен 20.03.2007

 • Характеристики пасивів банку. Методологічні підходи до управління пасивами банку. Методи управління капіталом банку, його залученими коштами. Управління пасивами комерційного банку на прикладі КБ "Приватбанк". Шляхи удосконалення менеджменту пасивів.

  курсовая работа [69,4 K], добавлен 19.03.2010

 • Нормативне та інформаційне забезпечення процесу управління ліквідністю банку, його стратегії і методи. Характеристика ПАТ "Фінанси та кредит", визначення його місця в банківській системі України. ГЕП-аналіз розривів між активами і пасивами за строками.

  дипломная работа [445,3 K], добавлен 08.05.2011

 • Ризик як економічна категорія. Класифікація, характеристика ризиків властивих банківським операціям. Організація управління ризиками в комерційних банках. Резерви банку як інструмент зниження ризиків. Формування кредитного досьє потенційного позичальника.

  курсовая работа [141,3 K], добавлен 01.03.2011

 • Поняття, головні чинники виникнення та індикатори валютного ризику банку, розробка та необхідність маркетингової стратегії управління ризиками. Діагностика системи управління валютним ризиком в банку АКБ "Базис", рекомендації щодо її вдосконалення.

  курсовая работа [66,4 K], добавлен 23.01.2010

 • Комплекс системи управління вартістю та рентабельністю залучених депозитних коштів у банку. Управління активами та пасивами комерційного банку та й удосконалення управління оптимальністю структури залучених депозитних коштів в комерційному банку.

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 03.07.2010

 • Ліквідність банку як здатність забезпечення виконання зобов’язань. Організаційно-методичне забезпечення управління ліквідністю ВАТ "Сведбанк", методи та прийоми управління, ідентифікація факторів впливу. Зарубіжний досвід управління ліквідністю.

  дипломная работа [254,9 K], добавлен 09.08.2010

 • Класифікація методів управління банківськими ризиками. Методи уникнення банківських ризиків. Характеристика методів прийняття банківських ризиків: зниження банківських ризиків, самостійного протистояння банківським ризикам, передання банківських ризиків.

  реферат [18,1 K], добавлен 10.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.