• Поняття, значення та класичні концепції безпеки. Дослідження актуальності нового освітнього напряму "Безпека людства". Аналіз проблем його впровадження до навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європи, України, Росії та Білорусії.

  статья (392,8 K)
 • Характеристика особливостей впровадження положень Болонської декларації в Україні, труднощів, що виникають при цьому. Аналіз етапів формування сучасної моделі освіти. Переваги запровадження кредитно-модульної системи, нової системи контролю якості освіти.

  статья (314,2 K)
 • Аналітична побудова базисного навчання найпростішої лінійної арифметики, російської мови й основ релігії, яка стала підґрунтям для систематичного навчання у чеських школах. Таблиці й ігровий матеріал для навчання, практичні задачі, порівняльні зразки.

  статья (280,5 K)
 • Анализ философско-гуманистического учения чешского ученого-педагога Я.А. Каменского "Великая дидактика" об образовании молодежи и совершенствовании личности. Христианско-антропологическая концепция человека и гуманизм воспитательной системы автора.

  реферат (24,9 K)
 • Ян Амос Коменский - философов гуманист, отец современной педагогики. Биография и философские воззрения Коменского. Структура и содержание "Великой дидактики". Коменский о воспитании, разных ступенях образования, устройстве школ и о работе учителя.

  реферат (45,9 K)
 • Истоки создания научного трактата "Великая дидактика" Я.А. Коменского. Понятие и основные принципы дидактики. Сущность закона природосообразности. Влияние идей Я.А. Коменского, изложенных в трактате, на последующие поколения педагогических деятелей.

  реферат (49,4 K)
 • Проблема "голландской болезни" в российской библиотечно-информационной деятельности, ее основные симптомы. Вытеснение отечественных инноваций, изменчивость цен на информационные ресурсы, реструктуризация профессии, снижение качества образования.

  статья (2,5 M)
 • Объём и содержание культурно-гигиенических навыков по возрастным группам. Условия формирования навыка. Критерии эффективности проекта. Методы и средства, используемые в ходе реализации методической разработки. Сюжетно-ролевая игра "Дела семейные".

  практическая работа (23,2 K)
 • Проблемы воспитания в советской школе. Теории Макаренко об успешном воспитании подрастающего поколения: сплочение коллектива посредством создания органов самоуправления, установление правил поведения школьников, организация их культурной работы.

  книга (461,5 K)
 • Формування у дітей уміння сприймати, розрізняти й аналізувати характерні риси лінійних форм. Розвиток естетичного смаку, вміння визначати форму предмета, підбирати лінії для малювання. Стимулювання розвитку допитливості та інтересу до творчості.

  разработка урока (43,5 K)
 • Біографія П. Петерсена. Праця викладачем, очолення кафедри педагогіки Йєнського університету. Інтенсивна лекторська діяльність. Концептуальні засади педагогічної технології "Йєна-план". Особливості змісту технології, навчальне життя як "світ ситуацій".

  контрольная работа (28,5 K)
 • Оздоровление подрастающего поколения как одна из важных задач современного образования. Формирование нравственного сознания, моральных качеств личности - основа процесса социализации молодого поколения. Методика построения работы семейного клуба.

  творческая работа (19,4 K)
 • Проблема формування психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості. Перспективність і можливість масової реалізації "Технології", впровадження в освітню практику. Алгоритм дослідження самоусвідомлення професіонала.

  статья (554,6 K)
 • Коменский как основоположник педагогики нового времени. Отличительная черта педагогических воззрений Коменского, провозглашение принципа умеренной и разумной дисциплины. Детское питание и вскармливание ребенка. Эмоциональное здоровье новорожденного.

  реферат (22,1 K)
 • Работа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества п. Лиман", методы инновационной деятельности. Меры по повышению уровня профессионального мастерства педагогов. Достижения ведущих учителей школы.

  доклад (359,5 K)
 • Приоритетные цели "Начальной школы XXI века". Формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. Идея личностного обучения, которая предполагает демократический стиль взаимоотношения.

  презентация (1,1 M)
 • Характеристика культурного развития общества в период "оттепели". Особенности духовной жизни советских людей. Противоречивость и ограниченность провозглашенной свободы творчества. Роль Н. Хрущева в развитии культуры (негативные и позитивные проявления).

  разработка урока (24,8 K)
 • Формування правової предметної та громадянської компетентності учнів як запорука становлення громадянського суспільства й правової держави в Україні. Аналіз історії та розвитку підходів до викладання правознавства в школах Російської імперії та СРСР.

  статья (270,3 K)
 • Анализ модели дальнейшего и окончательного реформирования системы российского образования. Оценка востребованности знаний. Финансирование образовательных учреждений на основе подушевого принципа. Инновационный характер профессионального образования.

  учебное пособие (63,7 K)
 • Историческая основа и открытие "Слова о полку Игореве". Его поэтика и жанрово-композиционная организация, художественные особенности и основные герои. Патриотическая идея автора и связь "Слова о полку..." с другими видами искусства: живописью, музыкой.

  разработка урока (29,2 K)