Фінансові ресурси підприємств

Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення, їх економічна природа, склад. Інвестиційний капітал - складова фінансових ресурсів підприємств. Оптимізація і аналіз джерел формування фінансових ресурсів, шляхи розвитку та вдосконалення використання.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 25.01.2010
Размер файла 66,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

35

Національний Банк України

Українська академія банківської справи

Харківська філія

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Фінанси підприємств»

на тему: «Фінансові ресурси підприємств»

Керівник роботи,

викладач Т.Н. Журавель

Студент І.М. Біленко

факультету банківської справи,

обліку і фінансів,

групи 33-БС

Харків 2008

Зміст

Вступ

Розділ 1. Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення

1.1 Економічна природа і склад фінансових ресурсів підприємств

1.2 Джерела формування фінансових ресурсів підприємств

1.3 Інвестиційний капітал як складова фінансових ресурсів підприємств

1.4 Індексація цін та собівартості як спосіб збереження реальної величини грошових ресурсів

Розділ 2. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємств

2.1 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємств на Україні

2.2 Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств

Розділ 3. Шляхи розвитку та вдосконалення використання фінансових ресурсів підприємств
3.1 Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств як спосіб підвищення ефективності функціонування підприємств
Аналітична частина
Висновок
Список використаних джерел
Додатки
Вступ
Глибокі зміни в політичній, економічній, соціальних сферах, що відбуваються в Україні, спрямовані на становлення нової економічної системи, заснованої на ринкових відносинах. Розробка шляхів трансформації суспільства в ринкову соціокультурну систему в нашій країні потребує нових методологічних підходів до проблеми фінансування підприємств та інших організаційних структур. Це пов'язано з розвитком процесів демократизації суспільства, підвищенням кваліфікаційного рівня працюючих, необхідністю пошуку ефективних підходів до управління соціально-економічними процесами, що відбуваються в країні. Особливу роль у функціонуванні підприємств відіграють фінансові ресурси, адже саме за допомогою них відбувається процес виробництва продукції, її вдосконалення, впровадження нових технологій і т. ін. Та що говорити про ці процеси, якщо навіть саме існування підприємства не можливе без наявності в ньому фінансових ресурсів. І в свою чергу фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Це і зумовлює актуальність даної роботи та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.
Об'єктом дослідження є економічні відносини, пов'язані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових фондів.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування основ організації, розкриття діючої практики щодо фінансових ресурсів підприємства а також пошук напрямків вдосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій з цього питання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі питання:
Ш стосовно природи і складу фінансових ресурсів підприємств;
Ш роль інвестиційного капіталу як складової фінансових ресурсів;
Ш щодо оптимізації джерел фінансових ресурсів підприємства;
Ш аналіз джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві;
Ш стосовно індексації цін та собівартості як способу збереження реальної величини грошових ресурсів;
Ш контроль за використанням та формуванням фінансових ресурсів у процесі відтворення;
Ш щодо формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності.

Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі служб підприємства в умовах ринкової економіки. Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають фінансове благополуччя підприємства: платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість.

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємства. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.

Впровадження пропозицій та рекомендацій наданих в роботі дозволить покращити роботу з формування та використання фінансових ресурсів.

Розділ 1. Фінансові ресурси як основа розширеного відтворення

1.1 Економічна природа і склад фінансових ресурсів підприємств

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід - основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємства залежить можливість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового стану країни. Фінансове положення країни великою мірою визначається стійкістю та надійністю фінансового стану підприємств.

Загальною ознакою фінансів підприємств є те, що вони виражають сукупність економічних відносин, пов'язаних із розподілом вартості валового внутрішнього продукту. Специфічні ознаки фінансів підприємств виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів. Особливості фінансів підприємств, зумовлені їхнім функціонуванням у різних галузях економіки.

Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюються з грошовими коштами, наявними фінансовими ресурсами. Але це поняття не розкривають фінансові ресурси підприємств. Отже, можна сказати, що фінансові ресурси підприємств є складовою частиною фінансів підприємств.

Фінанси - це кровоносна система економічного базису, яка забезпечує життєдіяльність підприємницької діяльності. Рух коштів, його швидкість та масштаби визначають працездатність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і ним же завершується оборот засобів підприємства, оборот всього капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий оборот на підприємстві є основною ланкою в процесі обороту капіталу.

Грошові кошти на підприємстві спочатку формуються в процесі утворення статутного фонду. У дальшому вони інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення та розвитку виробництва. Саме так підприємства отримують можливість займатися виробництвом та збутом продукції, одержувати доходи. Кошти підприємств зберігаються в касах, а також на поточному, валютному та інших рахунках у банківських установах.

У процесі реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підприємств постійно надходять грошові кошти у вигляді виручки від реалізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств: від акцій, облігацій та інших видів цінних паперів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання майна в оренду. Однак підприємство розпоряджається не всіма грошовими коштами, які воно одержує. Так, у складі виручки від реалізації продукції на підприємство надходять суми акцизного збору, податок на додану вартість, мито, котрі підлягають внесенню в бюджет. Реальним платником цих податків є споживач, а перераховує їх у бюджет підприємство, яке реалізує продукцію. Частина грошових надходжень, що залишилася після відрахувань у бюджет акцизного збору, податку на додану вартість, мита, спрямовується на заміщення коштів, авансованих в оборотні та основні фонди, на виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями та іншими суб'єктами господарювання. Частина грошових надходжень, яка залишилась, формує валовий та чистий дохід, прибуток.

Статутний фонд використовується підприємством для інвестування коштів в оборотні та основні фонди. Фонд оплати праці - для виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам. Амортизаційний фонд - для фінансування капітальних вкладень та капітального ремонту. Фонд споживання - для фінансування відтворення робочої сили та соціально-культурних заходів. Фонд нагромадження - для вдосконалення та розвитку підприємства.

Кошти підприємства використовують не тільки у фондовій формі. Так, використання підприємством коштів для виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями здійснюється у нефондовій формі. У нефондовій формі підприємства також одержують дотації та субсидії, спонсорські внески.

Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств. Таким чином, до фінансових ресурсів належать усі грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі [5.ст. 48-56].

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду, а також у процесі розподілу грошових надходжень за рахунок відновлення авансованих засобів в основні та оборотні фонди і використання доходів на формування резервного фонду, фонду споживання і фонду нагромадження.

Фінансові ресурси, що обслуговують економічні процеси, різняться методами створення, напрямками використання, правом володіння і розпорядження ними.

Основними ознаками фондів грошових коштів, які формують фінансові ресурси - матеріальної основи функціонування фінансів підприємств - можна вважати джерела їх походження і право суб'єкта господарювання володіти і розпоряджатися ними без будь-яких обмежень.

Ресурси, які мають такі ознаки, - це грошові фонди у вигляді амортизаційного фонду і прибутку, що залишаються у розпорядженні підприємства.

Крім цього, у розпорядженні підприємства можуть бути:

Ш залучені кошти, отримані у вигляді поповнення засновниками статутного фонду;

Ш кошти, виділені вищими холдинговими компаніями, промислово-фінансовими групами на безповоротній основі;

Ш асигнування з державного та місцевого бюджетів на виконання цільових програм;

Ш фінансова допомога, надана юридичними і фізичними особами без вимоги її повернення;

Ш кошти фондів підтримки підприємницької діяльності, що надаються на безповоротній основі;

Ш різного виду відшкодування та інші внески.

Саме такими ресурсами підприємство володіє та розпоряджається без будь-яких обмежень залежно від форми власності - на правах власності або повного господарського відання.

Ці характерні ознаки фінансових ресурсів не може бути застосованою до інших коштів, отриманих на умовах повернення та позичених коштів (довгострокових кредитів).

Таким чином, фінансовими ресурсами підприємства можна вважати грошові фонди цільового призначення, сформовані у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, створеного на підприємстві, якими воно володіє і розпоряджається на правах власності або повного господарського відання і використовує на статутні потреби. Як правило, власні фінансові ресурси є основним джерелом формування власного капіталу підприємств.

Підприємство, організовуючи господарську та інвестиційну діяльність, використовує фінансовий капітал, джерелами формування якого є не тільки власні фінансові ресурси, а й ресурси прирівняні до власних та позичені.

Капітал - це частина фінансових ресурсів підприємства. Капітал - це вартість, за яку можна отримати додаткову вартість. Тільки вклад капіталу в господарську діяльність, його інвестування створюють прибуток. Загальна формула капіталу:

Д - Т - Дj, (1.1)

Де Д - грошові кошти, авансовані інвестором;

Т - товар;

Дj - грошові кошти, отримані інвестором від продажу продукції і включають в себе додаткову вартість;

(Дj -Д) - дохід інвестора;

(Дj - Т) - виручка від продажу продукції;

(Д - Т) - витрати інвестора на купівлю продукції.

У структуру капіталу входять грошові кошти, вкладені в основні фонди, нематеріальні активи, оборотні фонди, фонди обігу.

Основні фонди - це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 грн. Основні фонди підприємства включають основні виробничі фонди й невиробничі основні фонди.

Виробничі основні фонди є частиною основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні вкладення.

Невиробничі основні фонди - це житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства.

На відміну від виробничих основних фондів невиробничі основні фонди не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні фонди безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих фондів пов'язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства. Це в кінцевому рахунку позитивно позначається на результатах діяльності підприємства, на зростанні продуктивності праці.

Підприємству не байдуже, в яку групу основних виробничих фондів укладати кошти. Воно заінтересоване в оптимальному підвищенні питомої ваги машин, устаткування, тобто активної частини основних фондів, які обслуговують процес виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства.

35

Рис 1.1. Оборот основних виробничих фондів

Грошові кошти, авансовані на придбання основних фондів, називаються основними засобами (основний капітал).

Нематеріальні активи являють собою вкладення грошових коштів підприємства в нематеріальні об'єкти, які використовуються на протязі довгострокового періоду в господарській діяльності і приносять дохід. Таким чином, нематеріальні активи - це вартість об'єктів промислової та інтелектуальної власності та інших майнових прав. До нематеріальних активів відносяться права володіння земельними ділянками, природними ресурсами, ліцензії, “ноу-хау”, програмне забезпечення, авторські права, торгові марки, товарні і фірмові знаки, ціна фірми. Нематеріальні активи за характером застосування схожі на основні засоби. Вони використовуються довгий час, приносять прибуток і з часом велика частина з них втрачає свою вартість. Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріально-речової структури, складність визначення вартості, наявність при встановленні прибутку від їх застосування.

Оборотні фонди за речовим змістом являють собою запаси сировини, напівфабрикатів, палива, витрати майбутніх періодів, малоцінні та швидкозношувані предмети. Господарюючим суб'єктам представлено право самим встановлювати вартість засобів праці, які відносять до малоцінних та швидкозношуваних предметів. До малоцінних і швидкозношуваних предметів, незалежно від терміна служби і вартості, відносяться також знаряддя лову, спецодяг, спецвзуття, сезонні дороги, спецспорядження та інш. Оборотні виробничі фонди приймають одноразову участь у виробничому процесі, змінюючи при цьому свою натурально-речову форму. Їх вартість повністю переноситься на знову вироблений продукт. Основне призначення основних фондів полягає в забезпеченні неперервності ритму виробництва.

Фонди обігу пов'язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони складаються з виробничої, але нереалізованої продукції, запасу продукції, грошових коштів в касі та на поточних рахунках. За характером участі у виробничому процесі оборотні засоби і фонди обігу тісно пов'язані і постійно переходять зі сфери виробництва у сферу обігу і навпаки, тобто з одних фондів переходять в інші. Грошові кошти вкладені в основні виробничі фонди і фонди обігу, являють собою оборотні засоби.

Кругообіг оборотних засобів відбувається за схемою:

Д - Т... П... Т1 - Д1, (1.2)

Де Д - грошові кошти, які авансуються господарюючим суб'єктом;

Т - засоби виробництва;

П - виробництво;

Т1 - готова продукція;

Д1 - грошові кошти, отримані від продажу продукції і в тому числі додану вартість.

Точки (...) означають, що обіг засобів перервано, але процес їх кругообігу продовжується в сфері виробництва.

Статутний капітал являє собою суму вкладів засновників господарюючого суб'єкта для забезпечення його життєдіяльності. Величина статутного капіталу відповідає сумі, зафіксованій в статутних документах і є незмінною. Збільшення або зменшення статутного капіталу може здійснюватись в встановленому порядку тільки після перереєстрації господарюючого суб'єкта. В статутний капітал можуть бути занесені: будівлі, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою і іншими природними ресурсами, іншими правами власності.

У фінансовій діяльності господарюючого суб'єкта мають різний характер активи і пасиви. Активи господарюючого суб'єкта - це сукупність майнових прав, які належать йому. В склад активів господарюючого суб'єкта входять основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби. Активи за виключенням боргів являють собою чисті активи. Пасиви господарюючого суб'єкта - це сукупність його боргів та зобов'язань, які складаються з боргових та залучених засобів, включаючи кредиторську заборгованість. До пасивів не відносяться дотації, субвенції, власні засоби та інші джерела.

Субвенція - вид грошової допомоги зі сторони держави з позабюджетних фондів. Субвенція на відміну від дотації надається на фінансування конкретної мети і повинна повернутись в разі її цільового використання.

1.2 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

Фінансові ресурси формуються за рахунок цілого ряду джерел. За формою права власності виділяють дві форми джерел: власні грошові кошти і залучені. Джерелами фінансових ресурсів є: прибуток; амортизаційні відрахування; засоби, отримані від продажу цінних паперів; пайові та інші вклади юридичних та фізичних осіб; кредит і позики; засоби від реалізації залогового свідоцтва, страхового поліса та інші надходження грошових коштів.

Система прибутків і доходів складається із прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації, доходів з позареалізаційних операцій, балансового прибутку, чистого прибутку. Прибуток від реалізації продукції являє собою різницю між виручкою від реалізації продукції без податку на додану вартість, акцизів, мита і витратами на виробництво і реалізацію, які входять до собівартості продукції.

Собівартість продукції - вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва товарів, природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших затрат на її виробництво та реалізацію. Витрати, які входять до собівартості, за економічним змістом можна згрупувати за наступними елементами:

Ш матеріальні витрати;

Ш витрати на оплату праці;

Ш відрахування на соціальні потреби;

Ш амортизація основних фондів;

Ш інші витрати.

Прибуток від іншої реалізації - це прибуток отриманий від реалізації основних фондів та іншої власності господарюючого суб'єкта, відходів, нематеріальних активів та інш. Прибуток від іншої реалізації визначається як різниця між виручкою від реалізації та витратами на цю реалізацію.

Доходи від позареалізаційних операцій включають:

доходи, отримані від дольової участі у діяльності інших господарюючих суб'єктів, дивіденди за акціями, доходи за облігаціями та іншими цінними паперами, які належать господарюючому суб'єкту; надходження від здачі власності в оренду;

доходи від переоцінки виробничих запасів та готової продукції;

штрафи, пені, неустойки, інші види санкцій за порушення умов господарських договорів;

позитивні курсові різниці за валютними рахунками, а також за операціями в іноземній валюті;

інші доходи від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції.

До витрат на позареалізаційні операції відносять:

– витрати по анульованим виробничим заказам, а також витрати на виробництво, за яке не отримали продукції;

– втрати від уцінки виробничих запасів та готової продукції;

– збитки по операціями з тарою;

– збитки від списання дебіторської заборгованості;

– втрати від стихійних бід;

– збитки від крадіжок, винуватці яких за рішенням суду не встановлені;

– негативні курсові різниці по валютних рахунках, а також операцій в іноземній валюті та деякі інші витрати.

Балансовий прибуток являє собою суму прибутків від реалізації продукції, від іншої реалізації і доходів від позареалізаційними операціями за вирахуванням витрат. Господарюючі суб'єкти, (в тому числі, які отримали збитки) мають перевищення фактичних витрат на оплату праці робітникам, зайнятих в основній діяльності, в складі собівартості продукції в порівнянні з їх нормованою величиною, сплачують податок в бюджет від суми перевищення цих витрат. Господарюючий суб'єкт самостійно визначає напрямок використання прибутку, якщо інше не передбачено статутом. Особливості розподілу прибутку різних господарюючих суб'єктів здійснюються за різними напрямками, так наприклад:

Резервний фонд формується господарюючими суб'єктами на випадок припинення їх діяльності для покриття кредиторської заборгованості. Формування резервного фонду є обов'язковим для акціонерного товариства, кооперативу, підприємства з іноземними інвестиціями. Відрахування в резервний фонд та інші подібні за призначенням фонди формуються до досягнення розмірів цих фондів, встановлених статутними документами, не більше 25% статутного капіталу, а для акціонерного товариства - не менш 10%. При цьому сума відрахувань у вказані фонди не повинна перевищувати 50% оподаткованого прибутку.

35

Рис. 1.2 Розподіл чистого прибутку підприємства

35

Рис. 1.3 Розподіл чистого прибутку товариства:

Фонд накопичення являє собою джерело засобів господарюючого суб'єкта, який використовує прибуток та інші джерела для формування нової власності, придбання основних фондів, оборотних засобів тощо. Фонд накопичення показує збільшення господарюючого суб'єкта власних його засобів. Разом з тим операції з придбання та формування власності господарюючого суб'єкта не стосуються фонду накопичення.

Фонд споживання є джерелом засобів господарюючого суб'єкта, який резервується для здійснення заходів щодо соціального розвитку і матеріальному заохоченні колективу.

Амортизаційні відрахування є стійким джерелом фінансових ресурсів. Амортизаційні відрахування здійснюються тільки до повного переносу балансової вартості фондів на собівартість продукції. Амортизаційні відрахування можуть нараховуватись рівномірним або прискореним методом. Амортизація основних засобів нараховується по всім групам основних засобів, включаючи і незавершене будівництво. При рівномірному методі амортизація нараховується за єдиними нормами амортизації, встановленими в процентах до первинної вартості основних засобів. Норми амортизації можуть корегуватись в залежності від відхилень від нормативних умов використання основних засобів. Розрахунок сум амортизації основних засобів здійснюється за формулою:

А= (С*Н/ 100) (К1+К2+...+Кn), (1.3)

Де А - сума амортизаційних відрахувань;

С - балансова вартість 1-го основного засобу або середньорічна

вартість по групі основних засобів;

Н - норма амортизації, %;

К1,К2,..,Кn - коефіцієнти.

Малі підприємства в 1-й рік експлуатації мають право списання у вигляді амортизаційних відрахувань до 50% первинної вартості основних фондів з терміном служби не менше 3-х років. Малим підприємствам дозволено також використовувати прискорену амортизацію активної частини виробничих фондів. При прискореній амортизації норма амортизації збільшується в два рази.

Знос нематеріальних активів нараховується кожного місяця за нормами амортизації до первинної вартості нематеріальних активів:

И=С*Н/100, (1.4)

Де И - знос нематеріальних активів, грн.;

С - первинна вартість нематеріальних активів,грн.;

Н - норма амортизації, %.

Норми амортизації нематеріальних активів визначаються виходячи з терміна їх корисного використання, але не більше терміна діяльності господарюючого суб'єкта:

Н=100/t, (1.5)

Де Н - норма амортизації,%;

t - термін служби нематеріальних активів, років.

У нематеріальних активів, для яких неможливо визначити термін корисного використання, норми зносу встановлюються в розрахунках на 10-ть років, але не більше терміна діяльності господарюючого суб'єкта.

Пайовий внесок. Пай, або пайовий внесок, являє собою суму грошового вкладу, який оплачується фізичними або юридичними особами при вступі в колективне виробництво. Пайовий внесок обов'язковий для вступу в товариство з обмеженою відповідальністю, в змішане підприємство. Пайовий внесок часто вноситься і при вступі в кооператив. Пайовий вклад може бути внесений грошовими коштами; шляхом передачі у власність господарюючого суб'єкта майна та інших матеріальних цінностей; прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами; майнових прав; шляхом відрахувань від заробітної плати працівників на протязі певного періоду часу.

“Ноу-хау”- сукупність технічних знань та комерційних таємниць. “Ноу-хау” технічного характеру включають: виробничий досвід; опис технологій; знання та навички в області бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності; знання торгових та митних правил та інш. Під “ноу-хау” комерційного характеру розуміють: данні про організацію та ефективність виробництва; картотеки клієнтів; картотеки поставщиків; методи та форми реклами та інш.

Інвестиційний внесок являє собою інструмент самокредитування господарюючого суб'єкта. Інвестиційний внесок - це грошовий вклад робітника в розвиток даного господарюючого суб'єкта, який вкладнику нараховує процент в розмірах і в терміни, визначені договором або положенням про інвестиційний внесок.

Кредит, коли мова йде про надання в борг грошей або товарів. Кредити бувають банківські, комерційні, лізингові, державні.

Банківський кредит - це економічні відносини між кредитором та позичальником з приводу надання коштів банком підприємству на умовах терміновості, платності, повернення, матеріального забезпечення. Банківський кредит надається суб'єктам господарювання всіх форм власності на умовах, передбачених кредитним договором.

Комерційний кредит - економічні, кредитні відносини, які виникають між окремими підприємствами.

Державний кредит - це економічні, кредитні відносини між державою та суб'єктами господарювання. Джерелом державного кредиту є кошти державного бюджету, які спрямовуються в уповноважені банки для здійснення кредитування підприємств.

Лізинговий кредит - це стосунки між суб'єктами господарювання, які виникають за орендування майна (майновий кредит або лізинг-кредит).

Банківський та державний кредити надаються підприємствам у грошовій формі, лізинговий та комерційний - у товарній. Банківський та державний кредити погашаються у грошовій формі. Комерційний кредит також повертається переважно в грошовій формі. У період становлення ринкових відносин можлива його сплата як у товарній, так і у змішаних формах. Лізинговий кредит може погашатися в грошовій, товарній та змішаній формах. Слід зазначити, що традиційно в країнах з розвинутою ринковою економікою факторингові та лізингові кредитні послуги підприємствам надаються переважно спеціалізованими фінансово-кредитними інститутами - факторинговими та лізинговими компаніями.

Також, залежно від мети використання розрізняють кредити, що спрямовані на фінансування: оборотних коштів; основних засобів. За терміном надання розрізняють короткострокові, середньострокові та довгострокові кредити.

Підприємства можуть також взяти грошові кошти в борг у інших підприємствах. Такі кредити називаються боргами.

До надходжень грошових коштів відносяться також надходження грошових коштів за рахунок пожертвувань, благодійних внесків, страхових внесків, спонсорських внесків.

Спонсор - юридична або фізична особа, яка фінансує ті або інші заходи.

1.3 Інвестиційний капітал як складова фінансових ресурсів підприємства

Фінансові ресурси застосовуються підприємством для фінансування поточних витрат та інвестицій. Інвестиції являють собою застосування фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладів капіталу. Інвестиції формують юридичні або фізичні особи, які за відношенням до комерційного ризику поділяються на інвесторів, підприємців, спекулянтів, гравців. Інвестор - це той, хто при вкладенні капіталу, думає переш за все про мінімізацію ризику. Підприємець - це той, хто вкладає свій власний капітал при певному ризику. Спекулянт - це той, хто готовий піти на конкретний, передбачений ризик. Гравець - це той, хто готовий піти на любий ризик.

Інвестиції можуть бути ризикові (венчурні), прямі, портфельні, ануїтет.

Венчурний - це термін, який застосовується для позначення ризикового капіталовкладення. Венчурний капітал являє собою інвестиції у формі випуску нових акцій, які створюються в новій сфері діяльності, пов'язаних з великим ризиком.

Прямі інвестиції - вкладення в статутний капітал суб'єкта господарювання з метою отримання доходу і отримання прав на участь в управлінні даним суб'єктом господарювання.

Портфельні інвестиції - пов'язані з формуванням портфеля та являють собою придбання цінних паперів та інших активів. Портфель - це сукупність зібраних в цілісність різних інвестиційних цінностей, які слугують інструментом для досягнення певної інвестиційної мети вкладником.

Ануїтет - інвестиції, які приносять вкладнику конкретний дохід через регулярні проміжки часу, майже завжди після виходу на пенсію. В основному це вкладення ресурсів в страхові та пенсіонні фонди [1.ст.363-721].

1.4 Індексація цін та собівартості як спосіб збереження реальної величини грошових ресурсів

Індексація являє спосіб збереження реальної величини грошових ресурсів і доходів в умовах інфляції. В її основі лежить використання різних індексів. При аналізі і прогнозі фінансових ресурсів необхідно також брати до уваги зміни цін, для чого використовуються індекси цін. Індекс цін - це показник, який характеризує зміну цін за певний період часу. Мають відмінності індивідуальний та загальний індекси.

Індивідуальний індекс цін (Y) розраховується як відношення ціни певного товару звітного періоду (P1) до ціни базисного періоду (Po):

Y=P1/Po, (1.5)

Загальний обсяг цін (Jц) визначається на базі агрегатного індексу:

Jц = P1G1/PoG1, (1.6)

Де Jц - загальний індекс цін;

G1 - кількість товарів, реалізованих за звітний період.

Індекси цін можуть застосовуватись, по-перше, для оцінки динаміки купівельної спроможності у звітному періоді, по-друге, у прогнозуванні необхідних в майбутньому фінансових ресурсів виходячи з тенденції цін.

Для аналізу та прогнозу кількісних показників господарської діяльності застосовують також індекси вартості, індекси обсягу, індекси кількості, індекси структури. Індекс вартості - це відношення виручки звітного періоду до виручки базового періоду в цінах відповідних періодів:

Jо = P1G1/PoGо, (1.7)

Де Jo - індекс вартості;

Go - кількість товарів, реалізованих за попередній період.

Індекс обсягу розподіляється шляхом поділу індексу вартості на індекс цін:

Jфо=Jo/Jц, (1.8)

Де Jфо - індекс обсягу.

Індекс обсягу являє собою похідну індексу кількості та індексу структури, тобто зміна обсягу є наслідком зміни кількості і кількісної структури товарів. Індекс кількості дорівнює:

Jк = G1/Gо = PоG1/PoGо, (1.9)

Де Jк - індекс кількості;

Ро - середня ціна товару минулого періоду.

Індекс структури дорівнює:

Jст = P1G1/PoGо, (1.10)

Отже, можна зробити висновки, що дійсно фінансові ресурси відіграють досить велику роль у функціонуванні підприємств. Існують різні джерела формування фінансових ресурсів. Саме ефективне використання цих джерел призведе до найкращого функціонування підприємств [1.ст.363-712].

Розділ 2. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємств

2.1 Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємств

Аналіз структури капіталу є передумовою для визначення ефективності його використання. Функціонування капіталу на підприємстві характеризується його постійним кругообігом, під час якого він може перебувати у будь-який час на різних стадіях, зазнавати змін як у джерелах формування, так і у розміщенні. Тому вивчення динаміки капіталу доцільно зосередити на аналізі структури джерел його формування (пасивів), напрямках їх структурного, раціонально збалансованого розміщення (активів).

Оптимізація структури капіталу - це одне із найважливіших і найскладніших завдань, що розв'язуються у процесі фінансового менеджменту. Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і залучених коштів, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між коефіцієнтом фінансової стійкості й коефіцієнтом фінансової рентабельності підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

У процесі оптимізації структури капіталу треба враховувати основні особливості кожного елемента його складу.

Власний капітал характеризується, по-перше, простотою залучення, тобто рішення, пов'язані зі збільшенням частки власного капіталу, приймаються фінансовими менеджерами підприємства без необхідності отримання згоди інших суб'єктів господарювання; по-друге, високою віддачею за критерієм норми прибутку на вкладений капітал, бо у цьому разі не потрібна сплата позикового відсотка, зокрема за користування кредитом; по-третє, зменшенням ризику небезпеки фінансової нестійкості і банкрутства підприємства [3.ст.96-103].

Водночас у використанні власного капіталу має місце низка недоліків. Зокрема, обмежений обсяг залучення, а відповідно і менше можливостей суттєвого розширення господарської діяльності підприємства за сприятливої кон'юнктури ринку; не використовувана потенційна можливість приросту рентабельності власного капіталу шляхом залучення ресурсів позикового капіталу. В цьому разі коефіцієнти економічної і фінансової рентабельності по суті рівнозначні.

У свою чергу, позиковому капіталу притаманні такі позитивні риси: збільшення фінансового потенціалу підприємства за необхідності суттєвого піднесення темпів зростання обсягів виробництва; можливість збільшення приросту рентабельності власного капіталу за рахунок забезпечення розширеного відтворення виробництва. Водночас у використанні позикового капіталу проглядають деякі негативні моменти:

Ш складність залучення коштів, оскільки це залежить від рішень кредиторів, які за будь-яких негативних обставин узагалі можуть відмовити підприємству у таких коштах;

Ш необхідність надання відповідних гарантій, зокрема страхових компаній, інших суб'єктів господарювання, або застави. При цьому гарантії надаються, як правило, на платній основі;

Ш зниження норми прибутків активів, оскільки прибуток підприємства зменшується на суму сплачених відсотків за кредит;

Ш зниження фінансової стійкості підприємства і відповідно зростання ризику банкрутства.

Таким чином, підприємство, що використовує позиковий капітал, має вищі фінансовий потенціал свого розвитку і можливості приросту рентабельності власного капіталу, але може і втрачати свою фінансову стійкість, бо при збільшенні частки позикового капіталу коефіцієнт автономії дорівнюватиме нулю.

Процес оптимізації структури капіталу підприємства характеризується певними етапами:

Ш етапи оптимізації структури капіталу;

Ш аналіз капіталу підприємства;

Ш оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу;

Ш оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності;

Ш оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації фінансових ризиків;

Ш формування показника цільової структури капіталу.

2.2 Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємств

Структурна перебудова народного господарства країни передбачає першочерговий розвиток фінанси-кредитної системи, спрямований на забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів окремих підприємств. Організація фінансової роботи підприємства безпосередньо впливає на оборотність фінансів та, відповідно, на кінцеві фінансові результати. Актуальність вивчення завдання фінансування підприємства викликана ще й відсутністю централізованого ресурсного забезпечення.

Для розв'язання проблем формування й використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова стратегія держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб'єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв'язанні основних соціально-економічних проблем у країні. Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з економічної кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшенню дохідності підприємств.

Фінансову діяльність підприємств можна відобразити такими складовими: ресурси - витрати - доходи - фінансовий результат. За цією схемою окремі підприємства вступають у взаємопов'язані відносини з іншими об'єктами господарської діяльності з метою виконання соціально-економічних функцій та отримання кінцевого фінансового результату. Функціонування підприємства передбачає використання й відтворення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Використовування ресурсів, формуючи ресурсний потенціал окремого підприємства, є часткою ресурсного потенціалу народного господарства в цілому чи окремих його галузей. Отже, ресурсне забезпечення окремих підприємств залежить від ресурсного насичення в країні в цілому [4. ст. 102-108].

Фінансова реформа передбачає регулювання інвестиційної діяльності в частині: створення пільгового інвестиційного клімату для певних галузей народного господарства чи регіонів країни; державного регулювання відповідно до впливу податкового, кредитного, амортизаційного та цінового механізму, цільового державного інвестування; застосування державного замовлення на виробництво і поставку товарної продукції; зберігання, експертизи та конкурсності у виборі інвестиційних проектів; страхування ризику інвестицій.

Фінансові реформи в Україні безпосередньо впливають на структуру джерел формування фінансових ресурсів підприємства. Так, зміна системи оподаткування покликана забезпечити оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків як джерел бюджетних надходжень, а на рівні окремого підприємства - зниження тіньового обігу і збільшення частки прибутку в сумі фінансових надходжень.

Тенденція зменшення обсягу бюджетних інвестицій, що визначалися в Україні, в цілому економічно обґрунтована й передбачає зростання обсягу реальних інвестицій недержавного характеру.

Таким чином, для основної частки суб'єктів господарської діяльності постає проблема формування сприятливого інвестиційного клімату чи пошуку внутрішніх джерел самофінансування. До джерел власного інвестування можна віднести частину прибутку підприємства, амортизаційний фонд, резервні фонди. Сума амортизаційних підраховувань не залежить від фінансових результатів господарської діяльності й формується пропорційно до вартості основних фондів. Отже, амортизаційний фонд - важливе джерело підтримки діючого виробництва в умовах незначної рентабельності господарювання.

Структурна перебудова і ринкова трансформації народного господарства передбачають зростання нетрадиційних джерел інвестування (кошти від грошової приватизації, іноземних інвестицій, ресурси фондових ринків, заощадження населення).

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості - це показник, у якому відтворюється значення інших показників (понад 40) скоригованих і відповідності з їх вагомістю та іншими чинниками. Всі показники задовольняють вимоги міжнародного меморандуму АSC (International Accounting Standarts Commitec) окрім того, цей метод забезпечує розрахунок на базі розробленого програмного комплексу для персонального комп'ютера [2 ст.231 -248].

Отже, при оцінці ефективності формування фінансових ресурсів необхідно врахувати, що окупність фінансових вкладень у результаті отримання прибутку не може бути абсолютним критерієм ефекту в умовах інфляційних процесів. На мою думку, доцільніше порівнювати розміри зниження поточних витрат підприємства й розміри інвестованих ресурсів, враховуючи вплив факторів на рівень окремих елементів чи статей витрат.

Водночас ефективності фінансування підприємства неабияк визначається структурою джерел формування ресурсів, що залежить від форми власності, виду діяльності, територіального розміщення та інших факторів впливу. Очевидно, зростання частки фінансових ресурсів щодо позначених і залучених дає змогу зробити висновок розростання ефективності фінансування підприємництва.

Розділ 3. Шляхи розвитку та вдосконалення використання фінансових ресурсів підприємств

3.1 Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств як спосіб підвищення ефективності функціонування підприємств

Формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів підприємницьких структур для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань фінансів цих структур. За умов ринку фінансові ресурси оптимізуються для підвищення ринкової вартості підприємства, що залежить від чистої рентабельності власних коштів та норми розподілу на дивіденди. Тому, методики прийняті в світовій практиці щодо оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства, можуть бути реалізовані лише за наявності розвинутого ринку цінних паперів та статистики про нього. В Україні питома вага акціонерних товариств, які реалізують власні цінні папери на фондовому ринку, поки що незначна, проте сам механізм оптимізації фінансових ресурсів в умовах їхнього дефіциту становить певний інтерес.

Будь-яке підприємство для фінансування своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та відповідних їм пасивів. Активи й пасиви підприємницьких структур за строками обігу можна поділити на коротко- та довгострокові. Залучення того чи іншого джерела фінансування пов'язане з витратами зі сплати процентів за використовування цими джерелами. Загальна сума коштів, що сплачується за користування певним обсягом залучених фінансових ресурсів, називається вартістю капіталу. В оптимальному варіанті передбачається, що обігові кошти підприємств фінансуються за рахунок короткострокових пасивів, а основні та прирівняні до них засоби фінансуються за рахунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат щодо залучення коштів.

У ринковій економіці акціонерна форма власності переважає над іншими і має деякі особливості формування власних фінансових ресурсів, що полягають у їхній структурі. Можна виділити три основних джерела: акціонерний капітал, фонди власних коштів та нерозподілений прибуток. Таким чином, фінансування господарської діяльності акціонерних товариств із зовнішніх джерел здійснюється за рахунок позик та емісії облігації підприємства. Це дає змогу вирішувати протиріччя між акціонерами та адміністрацією щодо неоднозначного ставлення до форми власності. Так, погоджуючись з думкою російського фінансиста, одного із засновників російської школи фінансового менеджменту О.С. Стоянової [10. ст.143-157] , три причини, що породжують такі протиріччя.

По-перше, керівники підприємств схильні до збільшення власної частки в доходах підприємства за рахунок витрат, пов'язаних із виконанням ними своїх функцій - витрати на відрядження, представницькі витрати, високий рівень заробітної плати та ін., що суперечить інтересам акціонерів.

По-друге, керівники підприємства, вкладаючи у нього свою працю, більше на собі відчувають зміни дохідності на противагу акціонерам, які можуть легше диверсифікувати свої вклади, а тому керівники схильні вибрати менш ризикові, але прибуткові проекти, не виправдовуючи сподівань акціонерів на підвищення дивіденду.

По-третє, керівники, обмежені терміном контрактів, часто віддають перевагу короткостроковим проектам, завдаючи шкоди довгостроковій стратегії підприємства.

У ринковій економіці є механізми, що призводять до пом'якшення суперечностей через випуск фінансових активів, які дають змогу власникам облігацій ставати акціонерами.

Іншим видом фінансування є внутрішнє - за рахунок нерозподіленого прибутку та фондів власних коштів. Так, наявність достатнього обсягу власних коштів може забезпечувати розвиток підприємства та свідчити про наміри акціонерів розподіляти ризики, пов'язані з діяльністю підприємства. Високий рівень внутрішнього фінансування за рахунок власних фінансових ресурсів позитивно впливає на стан відносин розподілу між різними суб'єктами господарювання.

Як власні, так і залучені джерела фінансування діяльності підприємств мають свою вартість, що складається із сум витрат на залучення кожного джерела. У практиці зарубіжних корпорацій вартість авансованого капіталу визначають за формулою:

V= KjDj, (3.1)

Де V - вартість авансованого капіталу;

Kj - ціна і-того джерела коштів;

Dj - питома вага і-того джерела коштів у загальній структурі.

Цей показник розраховується для визначення мінімуму повернення вкладених у діяльність підприємства фінансових ресурсів і може використовуватись для визначення вартості підприємства в цілому. Оскільки статистики з українських підприємств немає, візьмемо приклад із зарубіжної практики [11. ст. 47-68].

Таблиця 3.1

Вартість фінансових ресурсів на прикладі International Business Machines Corporation and Subsidiary Companies

Джерела фінансовихресурсів

Сума, дол. США

Питома вага, %

Цінова ставка, %

Вартість джерел, %

Залучені:

кроткострокові

довгострокові

33951

55794

27,54

45,27

8,5

5,2

2,34

2,35

Звичайні акції

6531

5,30

16,5

0,87

Нерозподілений прибуток

26983

21,89

15,2

3,32

Отже, рівень затрат для підтримання економічного потенціалу підприємства при структурі фінансових ресурсів наведених у таб. 3.1., становить 8,8 %. Це означає, що підприємство може приймати рішення будь-якого інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких буде не нижче від 8,8%. Для інвестування коштів у конкретний проект дане підприємство повинно порівняти значення норми рентабельності інвестицій (IRR) із вартістю джерел авансованих фінансових ресурсів, при цьому зв'язок між ними має бути таким:

– якщо IRR < 8,8%, інвестиційний проект приймається;

– якщо IRR > 8,8%,інвестиційний проект відхиляється;

– якщо IRR= 8,8%, інвестиційний проект не буде ні прибутковим, ні збитковим, тобто доходи, отримані від інвестицій, дорівнюватимуть інвестиційним витратам.

При вирішенні питання оптимізації структури капіталу використовують два важливих поняття: фінансова структура і капіталізована структура підприємства. Під першим терміном, як правило, розуміють спосіб фінансування активів підприємства взагалі, тобто за рахунок усіх джерел фінансових ресурсів, а другий термін має вужче значення, що обмежується лише довгостроковими пасивами.

Уперше теорія структури капіталу була описана американськими економістами Ф. Модільяні та М. Міллером. В економічній літературі ця теорія дістала назву “Теорії Модільяні-Міллера”. Проте існує й інша теорія, що названа традиційною. Послідовники першого підходу вважають, що вартість капіталу не залежить від його структури, а отже, її не можна оптимізувати. Для обґрунтування такого підходу вони вводять ряд обмежень: наявність ринку, відсутність податку, однакова величина процентних ставок для фізичних та юридичних осіб, раціональна економічна поведінка, можливість ідентифікації підприємств із однаковим ступенем розвитку. Вони стверджують, що ціна капіталу за таких умов буде вирівнюватися внаслідок переливання капіталу за рахунок кредитів від фізичних осіб.

Послідовники другого підходу вважають, що ціна капіталу залежить від його структури й існує оптимальна структура. В основу їхнього твердження становить залежність від ціни авансованого капіталу від її складових. Залежно від структури капіталу вартість кожного з цих джерел змінюється. Зростання вартості довгострокового фінансування не збільшується до певної межі, перетиснення якої викликає зростання вартості власних фінансових ресурсів. Для побудови таб. 3.2. використані дані зарубіжних підприємств.

Таблиця 3.2

Розрахунок оптимальної структури капіталу

Показники

Варіанти структури капіталу

1

2

3

4

5

6

7

Питома вага власних фінансових ресурсів

100

90

80

70

60

50

40

Питома вага залучених фінансових ресурсів

0

10

20

30

40

50

60

Ціна власних фінансових ресурсів

13

13,3

14

15

17

19,5

25

Ціна залучених фінансових ресурсів

7

70

7,1

7,5

8

12

17

Ціна авансованих коштів

13

12,67

12,64

12,75

13,4

15,75

20,2

Таким чином, оптимальна структура капіталу, як свідчать дані наведеної таблиці, досягається за умови, коли питома вага залучених фінансових ресурсів сягає 20%, оскільки вартість авансованих коштів у розвиток підприємства найнижча - 12,64%. Це означає, що застосування методики оптимізації фінансових ресурсів в умовах функціонування українських підприємств стане можливим лише з розвитком ринку цінних паперів і ринку капіталу, де визначатиметься ринкова ціна ресурсів, спрямованих на фінансування підприємства.

Аналітична частина

Тепер конкретніше розглянемо створення фінансових ресурсів підприємства на прикладі структури капіталу АТЗТ “Оріль-лідер”. На початок 2000 року обсяг власного капіталу на фабриці зменшився порівняно з кінцем звітного періоду на 5785 тис. грн., а позичковий капітал в свою чергу зріс. Випереджаюче збільшення позичкового капіталу призвело до зміни структури фінансового капіталу, тобто зросла частка позикового капіталу, а зменшилась частка власного капіталу. Також можна побачити, що зменшилась вартість необоротних активів, що в свою чергу призведе до зниження ефективності фінансових ресурсів підприємства. Вартість оборотних активів також зменшилась. Все це може бути наслідком великої частини позикового капіталу, що можливо необхідний для збільшення виробництва, удосконалення технологій чи ін. В майбутньому ці витрати можуть бути покриті за рахунок прибутку. І дійсно майже всі позики в кінці періода були погашені. Вартість позик на початок періода становила 149113,9 тис. грн., а на кінець звітного періода було погашено позики на суму 14739,7 тис. грн. Залучення позикового капіталу призведе до зниження норми прибутків активів, оскільки прибуток підприємства зменшується на суму сплачених відсотків за кредит, це прослідковується і на АТЗТ “Оріль-лідер”.


Подобные документы

 • Види фінансових ресурсів. Принципи фінансової діяльності підприємства. Джерела формування фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання майна. Основні напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 10.11.2010

 • Фінансові ресурси підприємства. Оптимізація джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність формування фінансових ресурсів підприємства. Джерела ресурсного забезпечення підприємства. Регулювання інвестиційної діяльності. Оцінка ефективності проектів

  реферат [29,0 K], добавлен 31.05.2004

 • Фінансові ресурси підприємства як об’єкт аналізу. Розрахунок економічних показників діяльності підприємств. Інформаційне забезпечення бухгалтерського балансу. Аналіз складу і структури джерел формування капіталу. Показники фінансової стійкості фірми.

  курсовая работа [69,7 K], добавлен 15.10.2011

 • Джерела фінансових ресурсів та їх використання для організації процесів розширеного відтворення капіталу підприємства. Напрямки розміщення фінансових ресурсів підприємства в активи. Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів в ТОВ "Гідротехніка".

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.07.2010

 • Склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємства - не грошових коштів, а джерел, спрямованих на формування активів. Проблеми ефективного формування, використання та вдосконалення методів формування фінансових ресурсів будівельних підприємств.

  курсовая работа [248,6 K], добавлен 02.03.2011

 • Джерела формування фінансових ресурсів. Прибуток і амортизаційні відрахування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів. Удосконалення процесу управління власним капіталом на підприємстві.

  курсовая работа [84,3 K], добавлен 04.09.2007

 • Призначення фінансових ресурсів у фінансово-господарській діяльності підприємства, їх формування та показники ефективності використання. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів ДПТД "Нікітський сад", шляхи удосконалення системи управління.

  дипломная работа [752,9 K], добавлен 09.03.2012

 • Проблеми і шляхи удосконалення бюджетної системи України. Склад і структура фінансових ресурсів в економіці держави. Формування та використання підприємством різних грошових фондів. Здійснення виробничо-господарської діяльності з метою одержання прибутку.

  контрольная работа [25,4 K], добавлен 10.04.2017

 • Підходи до визначення, економічна сутність й класифікація фінансових ресурсів, чинники їх росту. Методи формування фінансових резервів. Формування раціональної структури джерел коштів підприємства. Причини конфліктів між акціонерами і кредиторами.

  курсовая работа [187,7 K], добавлен 28.12.2013

 • Економічна сутність і види фінансових ресурсів державного підприємства. Особливості їх структури і нормативно-правового регулювання. Аналіз показників фінансового стану БЦДСС, оцінка структури джерел формування фінансових ресурсів, шляхи оптимізації.

  дипломная работа [732,1 K], добавлен 13.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.