Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії

Аналіз методологічних засад сучасної соціал-демократії, особливості її концептуальних підвалин. Дослідження специфіки соціал-демократизму як політичної ідеології у взаємозв’язку з іншими соціально-політичними течіями і рухами й політико-правовим досвідом.

Рубрика Политология
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 27.09.2013
Размер файла 48,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО

Спеціальність 23.00.03 - Політична культура та ідеологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії

Швець Олена Євгенівна

Київ - 2003

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі управління персоналом Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник

доктор філософських наук, професор

ВОРОНКОВА Валентина Григорівна,

Запорізька державна інженерна академія,

завідувач кафедри управління персоналом

Офіційні опоненти ідейний демократія політичний

доктор політичних наук, професор

ОНІЩЕНКО Ірина Григорівна,

Європейський університет,

проректор з гуманітарної освіти та виховання

кандидат філософських наук

БАУМАН Юрій Анатолійович,

Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України,

старший науковий співробітник

відділу соціальної філософії

Провідна установа

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, м. Київ

Захист відбудеться 23 травня 2003 р. о 15 00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.01 в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Автореферат розісланий 23 квітня 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор політичних наук В.П. Горбатенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасна політична думка в Україні активно досліджує проблеми соціокультурного реформування українського суспільства під кутом зору необхідності національного відродження, а також входження в інтеграційні процеси європейського простору. Соціально-економічні, політичні, ідеологічні і духовно-культурні перетворення вимагають теоретичної і практичної розробки цивілізаційних важелів, які б сприяли становленню правової демократичної соціальної держави. Всебічний аналіз соціал-демократичної ідеології показує, що вона є загальносвітовим прогресивним явищем. Саме тому перед вченими-суспільствознавцями стоїть завдання аналізу сучасної соціал-демократичної ідеології, практична актуальність якої зумовлена необхідністю утвердження політичної, економічної, соціальної, міжнародної демократії.

Актуалізацію даної проблеми в постсоціалістичних країнах можна пояснити тим, що соціал-демократична парадигма стала однією з провідних суспільно-політичних течій ХХ століття, її ідеали стали основою демократичних змін і розвитку громадянського суспільства. Науковий інтерес до соціал-демократії можна пояснити тим, що вона є життєздатною і соціально ефективною центристською політичною ідеологією, однією з магістральних ліній трансформації суспільства.

Вітчизняна політична наука активно осмислює нову унікальну соціокультурну й духовну ситуацію, сучасні модернізаційні процеси українського суспільства, в контексті яких переглядається класична спадщина марксизму. На цьому тлі зростає інтерес до правової соціальної держави, економічної, політичної і соціальної демократії, громадянського суспільства, формування еліти тими чинниками, з якими небезпідставно повя'зується поступ у майбутнє. Визначальною основою актуальності й теоретичної значущості теми дослідження може слугувати соціал-демократична ідеологія, спрямована на зміну основ ідентичності, соціальної орієнтації, необхідних для демократичного розвитку сучасного суспільства.

Узагальнюючий огляд тлумачень моделей соціал-демократії (африканський і гільдійський соціалізм, демократичний та інтеграційний, кооперативний і муніципальний, самоуправлінський і неосоціалізм, фабіанський, функціональний, екологічний і етичний соціалізм), що використовуються в межах західної спадщини, підводить до висновку про їх розмаїття і суперечливість. Звідси підвищений інтерес до ідеології соціал-демократизму, яку серед звичайного переліку політичних ідеологій виокремлює відсутність претензії на глобальність і жорстку нормативність.

Важливим внеском міжнародної соціал-демократії в політичну і практичну сфери суспільства є концепція “соціальної держави”. В політичній та юридичній науках спостерігається швидке зростання інтересу до осмислення соціально зумовлених проблем, до яких належать “правова держава”, “демократичне суспільство”, “громадянське суспільство”, “соціальна демократія”. Цьому сприяють ґрунтовні праці українських вчених і політиків - Ю.Шемшученка, В.Тація, І.Кураса, В.Погорілка, В.Авер'янова, В.Селіванова, П.Рабіновича, В.Копейчикова, В.Бабкіна, О.Бабкіної, А.Сіленко, В.Медведчука, О.Мироненка, В.Цвєткова, В.Шаповала, О.Лавриновича, В.Литвина, Є.Марчука та ін.

Автор використовує основний зміст концептуального опанування соціал-демократії провідними західними авторами, серед яких: В.Айхлер, Л.Нельсон, Е.Бернштейн, К.Каутський, Г.Вайєсер, А.Бабель, Р.Люксембург, А.Адлер, К.Ренер, Г.Генрі-Герман, Г.Геккхман, А.Арндт, В. фон Кнорінген, С.Міллер, Х.Хесс, Т.Майєр, П.Глотц, Г.Шван, Е.Еплер, В.Брандт, К.Шмід, У.Хіммельстранд, Н.Боббіо, С.Хеймен, К.Росселі, М.Сальвадорі, А.Турен, К.Шумахер, О.Лафонтен та ін.

Політична практика та ідеологія соціал-демократії сформували образ політичної культури, в основі якого реалізм, терпимість, демократизм, чесність у політичній боротьбі, схильність до компромісу і суспільного консенсусу. Вперше у політичній практиці соціал-демократія змогла підкорити політику моральним цінностям свободи, гуманізму, справедливості. Політична ідеологія консенсусного типу, засновниками якої були соціал-демократи, зорієнтована на реалізацію вселюдських цінностей із урахуванням реальних можливостей конкретних суспільств. Боротьба за гуманізацію системи суспільних відносин орієнтує політичну ідеологію соціал-демократії на реалізацію інтересів індивіда. Сьогодні у працях Г.Касьянова, С.Рябова, А.Арнольдова, А.Агаєва, В.Бебика, В.Ребкало, В.Воронкової, І.Оніщенко, Л.Ткачової, Г.Шевчука, В.Даниленка, М.Коновалова, А.Боднара робляться перші спроби вивчення типології політичної ідеології і культури в умовах сучасної соціально-політичної трансформації суспільства. Це дає підстави для продовження політичного аналізу різноманітних партійних ідеологій, відсутність якого гальмує становлення політико-правової структуризації суспільства.

Зв'язок робити з науковими програмами, планами, темами. Тематика даного дослідження відповідає Координаційному плану науково-дослідних робіт Міністерства освіти і науки України - “Українська політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення в Україні” (№ 0100V004905) - 2000-2002 рр. і “Формування і розвиток гуманістичного менеджменту в Україні і його вплив на розвиток людського потенціалу” - 17-1д/2003 (2003-2005 рр.). Зазначені наукові напрями узгоджені з тематикою досліджень соціально-гуманітарних кафедр Запорізької державної інженерної академії.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є осмислення сучасного стану соціал-демократії, з'ясування її соціальної місії і основних функцій в суспільстві. Виходячи з мети дослідження, поставлені такі завдання:

- провести аналіз методологічних засад сучасної соціал-демократії та з'ясувати специфіку її концептуальних підвалин;

- здійснити рефлексію над класичним змістом європейської соціал-демократії з метою виявлення трансісторичних підстав функціонування базових цінностей - свободи, справедливості, рівності, солідарності, демократії;

- виявити методологічні засоби аналізу політичного змісту соціал-демократії;

- розкрити механізм соціал-демократії в контексті історичних типів соціальності - політична демократія, економічна демократія, соціальна демократія;

- дослідити специфіку соціал-демократизму як політичної ідеології у взаємозв'язку з іншими соціально-політичними течіями і рухами та політико-правовим досвідом;

- проаналізувати сутність і внутрішню логіку еволюції соціал-демократії від її первинних форм до сучасного стану, показати її ідеологічне розмаїття;

- виявити головні риси, властиві соціал-демократичному образу соціальної дійсності в контексті суспільно-політичного досвіду соціал-демократичних партій;

- проаналізувати традиції української соціал-демократії, особливості її формування в пострадянському просторі, виявити властиві їй типи й характерні ознаки і на цій підставі окреслити стратегію формування соціал-демократичного спрямування політики в сучасній Україні;

- з'ясувати місце і роль соціал-демократії в контексті вирішення
завдань соціальної трансформації і формування нової політичної ідеології України;

- виявити й критично оцінити основні риси соціал-демократичного соціального порядку в сучасній Україні.

Об'єктом дослідження виступає соціал-демократія як багатовимірне соціальне явище - фактор суспільно-політичного розвитку і сукупність соціальних цінностей поліфункціонального світоглядного характеру.

Предметом дослідження виступають ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії, а саме: політична, економічна, соціальна демократія, закономірності їх виникнення, структура і функціонування.

Методологічна основа дослідження. Джерельну базу дослідження складає концепція соціал-демократії, що являє собою загальноцивілізаційне явище, своєрідну “цивіліософію”, завдяки якій людство здійснює перехід до прискореного розвитку, досягаючи ефективності, відкритості, емансипованих умов існування як окремих людей, так і соціальних груп. Методологічну основу дослідження складає сукупність засобів і прийомів наукового пізнання, до яких належать як загальнонаукові (діалектичний, системний, структурний, функціональний), так і спеціальні методи (формально-юридичний, порівняльний, політичного моделювання, прогнозування). Використання системного методу дозволило розглянути соціал-демократію як цілісну систему поглядів на людину, суспільство, державу; застосування структурного методу дало можливість виявити стійкі взаємозв'язки між її складовими елементами - економічною, політичною і соціальною демократією; функціональний метод сприяв визначенню основних якостей і призначення соціального механізму соціал-демократії та її впливу на суспільно-політичні відносини. Використання формально-юридичного методу дозволило дослідити основні форми забезпечення прав і свобод в умовах правової, соціальної, демократичної держави; компаративний метод дав можливість порівняти суспільно-політичні парадигми сучасності та розробити напрямки подальшого вдосконалення механізму втілення соціал-демократичних цінностей в життя; метод політичного моделювання та прогнозування сприяв передбаченню паралельного розвитку суспільно-політичних процесів в Україні; метод синергетики дозволив всебічно оцінити складнощі й нелінійний характер співробітництва політичних партій, течій, рухів.

Наукова новизна полягає у створенні політологічної концепції ідейних та політико-практичних засад діяльності соціал-демократії, що забезпечують вплив на всі сфери функціонування демократичного суспільства, детермінують якісні перетворення, спрямовані на вироблення цивілізованих важелів управління, подолання дезінтераційних процесів, формування нових цінностей, відповідних ХХІ ст. Дисертаційна робота є результатом самостійного дослідження, в ході якого:

- визначена сутність соціал-демократії як органічної складової загальноцивілізаційного вектору соціально-політичної емансипації людства, що забезпечує йому можливість прискореного й ефективного розвитку, покликаного до життя руйнацією примусової соціальності з високим ступенем інтегрованості людини в соціумі та жорсткими системами соціального контролю;

- обґрунтована еволюція соціал-демократії від первинних поглядів до сучасних ідей, в контексті яких вона розглядається як серцевина емансипаторської метаідеології розвитку;

- виявлені основні форми реалізації соціал-демократії: а) економічна - пов'язана з демократизацією всього господарського економічного механізму; б) політична - функціонування громадянського суспільства та його політико-правового інструмента - держави; в) соціальна - створення умов побудови соціальної держави, досягнення соціального партнерства, наповнення демократичним змістом всіх сфер суспільного та індивідуального життя; г) міжнародна - зміни в характері міжнародних зв'язків, посилення глобалізації як основної тенденції сучасності;

- розкрито соціальний порядок соціал-демократії, який забезпечує належну якість функціонування соціальних інститутів, певний спосіб їх інтерпретації;

- доведено, що соціал-демократична ідеологія формує гуманістичний соціум, модернізує суспільство, пожвавлює його розвиток, робить світ відкритим і цілісним;

- обґрунтовано сутнісні засади формування та функціонування оптимальної конструкції раціонально облаштованої на засадах соціал-демократії держави, здатної до саморозвитку і самоорганізації, що має характер відкритої соціальної системи з розвинутими політичними та громадянськими інституціями, співпрацюючими з вертикаллю та горизонталлю влади;

- доведено, що для соціал-демократичної парадигми головними є відносини моралі та права, що посилює виховний потенціал всієї суспільної системи, дає змогу реалізувати етичні та екологічні імперативи, забезпечує цивілізаційну єдність життєдіяльності соціуму;

- обґрунтовано вироблений європейськими соціал-демократами механізм самоналаштування суспільства зсередини, а саме: соціальне партнерство, соціальний консенсус, соціальна держава, соціальний контроль, соціальна спрямованість на досягнення всебічного прогресу;

- визначено специфіку соціального пізнання соціал-демократії за допомогою методів соціального гуманізму; дієвість соціальної політики, спрямованої на забезпечення й підвищення добробуту громадян, досягнення ефективного функціонування суспільства, здатного реалізувати різнобічні інтереси людини;

- розкрито сутнісні засади соціал-демократії, серед яких свобода, справедливість, солідарність постають як визначальні чинники в здійсненні потреб людства в усіх сферах життя, а також як принципи самореалізації та самоактуалізації людини.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки дослідження можуть використовуватися для створення сучасної теорії політичних ідеологій, а також у справі практичного опрацювання антикризових стратегій - як з точки зору ідеологічного супроводження реформ на загальнодержавному рівні, так і у формуванні регіональних антикризових заходів.

Матеріали дисертації можуть бути використані для розробки спецкурсів із політичних наук; при викладанні курсів теорії держави і права, політології, соціальної філософії, культурології, філософії політики, етики; при підготовці окремих розділів підручників і навчально-методичних матеріалів різного навчально-освітнього спрямування.

Концептуальні ідеї та окремі положення роботи можуть використовуватись у процесі підготовки фахівців у галузі державного управління, в ході розробки моделей конкретних соціальних технологій з метою формування демократичної освіти; у виховній роботі з метою підвищення рівня правової культури та правосвідомості, активізації громадянської активності на рівні місцевої (територіальної) спільноти й регіону.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати і висновки дисертації доповідались на засіданнях кафедр філософії та управління персоналом Запорізької державної інженерної академії, засіданнях міського політичного клубу (1999-2002 рр.), науково-практичних семінарах кафедри, а також: на Республіканській науково-практичній конференції “Проблеми становлення цілісної особистості на межі ХХІ століття” (13-14 грудня 1999 р., м. Запоріжжя); міжнародних науково-практичних конференціях: “Гуманітарна культура менеджера ХХІ століття”
(14-15 грудня 2000 р.), “Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі” (9-10 лютого 2001, м. Київ), “Глобалізація та регіоналізація господарства в Європі на початку ХХІ століття” (травень 2001 р., Польща, м. Закопанє), “Глобалізм очима сучасника: блиск та убозтво феномена” (26-27 вересня 2002 р., м. Суми); Всеукраїнських науково-теоретичних конференціях: “Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука” (31 травня 2001 р., м. Запоріжжя), “Філософська і політична антропологія: місце людини у посттоталітарному соціумі” (6-7 грудня 2001 р., м. Запоріжжя), “Україна irredenta”: ідейна спадщина Юліана Бачинського і сучасна Україна” (4 жовтня 2002 р., м. Тернопіль), “Українська політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення в Україні” (9-10 жовтня 2002 р., м. Запоріжжя).

Основні положення та висновки дослідження оприлюднені в 9 публікаціях автора, з яких 4 - фахові.

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів і семи параграфів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг роботи 230 сторінок, список використаних джерел - 242 найменування, з них 67 іноземними мовами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовані сутність і стан проблеми; актуальність теми дисертаційної роботи, її структура, сформульовано концептуальні положення, які відзначаються новизною і виносяться на захист.

Перший розділ - “Концептуальні підвалини європейської соціал-демократії” включає 3 підрозділи. У першому “Еволюція політико-ідеологічних і партійних засад європейської соціал-демократії” розглядається генезис історичних передумов виникнення і розвитку соціал-демократії на основі аналізу концепцій класиків світової філософської та політичної думки. Теоретична і політична програма соціал-демократії аналізується за працями Е.Бернштейна, К.Каутського, О.Бауера, К.Ренера, М.Хоркхаймера, Т.Адорно, Е.Фромма, Г.Маркузе, Ю.Хаббермаса, а також відповідно до ідей Т.Гоббса, Дж.Локка, Ш.Л.Монтеск'є, Ж.Ж.Руссо, Е.Дюркгейма, Г.Кельзена.

Еволюція ідеологічних і політико-правових засад соціал-демократії розглядається дисертантом як цілісний ідеологічний феномен. ІІ Інтернаціонал, створений у 1889р., являв собою міжнародне об'єднання соціалістичних партій. Розкол російської соціал-демократії на “більшість” і “меншість” вже включав розкол міжнародного руху на соціал-демократію і комунізм. Перші соціалістичні та соціал-демократичні партії об'єдналися в Бернський інтернаціонал (1919-1923); Віденський інтернаціонал (1921-1923). Останній, відновивши свою єдність у рамках Соціалістичного робітничого інтернаціоналізму (1923), після Другої світової війни отримав назву Соціалістичного Інтернаціоналу. У Франкфуртській декларації було проголошено офіційну доктрину, відому під назвою “демократичний соціалізм”. Так, в Годесберзькій програмі (1959) німецькі соціал-демократи визнали ринкову економіку, приватну власність; на Берлінському конгресі (1989) - пріоритетною цінністю визнана солідарність; у 1989 р. була прийнята “Декларація принципів” - нова програма Соцінтерну, розроблена з урахуванням перспектив. Практика свідчить про новітні тенденції всередині соціал-демократії, які виявилися у формуванні “нового лейборизму” (Великобританія), партії “нової середини” (Німеччина), концепції “ліберального соціалізму” (Італія). У 1999р. Т.Блером і Г.Шрьодером підписана Декларація англо-німецького “тандему”, яка закликає всіх соціал-демократів Європи до модернізації суспільства, розвитку людського виміру соціального і політичного буття.

У другому підрозділі - “Політична, економічна, соціальна демократія як напрямки розвитку соціал-демократичної ідеології та практики” - аналізується “Декларація принципів” Соцінтерну, зокрема зміст політичної демократії як концептуального напрямку сучасної соціал-демократії, що включає найважливіший показник цивілізованості: цілям демократичного соціалізму має відповідати демократична за змістом і правова за формою держава. Її сенс - оптимальне поєднання соціального і правового принципів державного устрою. Годесберзька програма зазначає, що соціальна держава має забезпечити добробут громадян, надати їм можливість самовизначення на основі особистої відповідальності, сприяти розвитку вільного суспільства. “Есдеки” є прихильниками представницької демократії з її загальним виборчим правом, багатопартійною системою, верховенством представницьких установ над іншими політичними інститутами. Але праві соціал-демократи (Г.Шван) негативно ставляться до інституту прямої демократії і визнають тільки представницьку демократію. Ідеологи, орієнтовані на нові соціальні рухи (Е.Еплер, Й.Штрассер, К.Траубе) прихильні до базисної демократії, хоча не відкидають необхідність централізованих структур. Результатом дискусії стало компромісне формулювання (Берлінська програма) концепції парламентської демократії, яка передбачала плебісцит, а також демократичну державу, покликану здійснювати демократичні реформи, стояти на захисті принципів соціальної справедливості, перетворити її в реальний спосіб життя суспільства.

Теоретичні основи економічної демократії були розроблені Е. Бернштейном, що обстоював концепцію “народного” капіталізму, або ж соціалізму, коли постійно зростає суспільний добробут, розширюється сфера свободи, справедливості, суспільного контролю за виробництвом і діяльністю держави. Концепція “гільдійського соціалізму” (Дж.Коул) передбачає широку участь трудящих у самоуправлінні; концепція “самоуправлінського соціалізму” - децентралізацію системи управління, демократизацію системи планування, робітничий контроль. У наш час ідеї економічної демократії розвиваються як на мікро-, так і на макрорівні, що зумовлює формування органів соціального партнерства (ФРН, Австрія), або економічного самоуправління (Франція). Виявами економічної демократії в сучасному суспільстві є доктрина “людських відносин на виробництві”, японські “гуртки якості”; американська концепція “нового робочого місця”, дослідження в галузі “гуманізації технологій”. Наведено досвід Мондрагонської групи кооперативів (Іспанія - 1956р.) як ефективності економічної демократії. Розглянуті такі підходи до управління: 1) процесуальний (з кінця 50-х років); 2) системний (з середини 70-х років); 3) ситуаційний (80-і роки), що потребує прийняття оптимальних рішень.

Дисертант робить висновок, що сучасні тенденції еволюції економічної демократії зводяться до двох моделей суспільного розвитку: 1) так звана неокласична монетаристська модель; 2) соціально-орієнтована модель (В.Ойкене), що є третім шляхом розвитку суспільства. Запорукою економічної демократії є “сформоване суспільство”, яке культивує атмосферу соціального партнерства і поступово послабляє класову конфронтацію. Вводиться поняття “економічного гуманізму”, як засади економічної демократії, і поняття “соціалізації”, як становлення нового типу економічної системи.

Соціальна демократія включає в себе такі ознаки: послаблення соціальної нерівності, становлення соціальної справедливості, збереження миру та злагоди в суспільстві і формування гідних умов життя. Важливим елементом соціальної демократії є забезпечення соціального захисту найбідніших верств населення, подолання розриву в доходах населення між різними соціальними стратами. Соціальна демократія нині чи не найкращий соціальний ідеал ефективної організації суспільства, основа соціальної правової держави, що відображає історично зумовлений компроміс інтересів головних суб'єктів. У дослідженні запропоновано цілісний методологічний підхід до соціального партнерства: 1) деспотична(авторитарна); 2) державно-соціалістична; 3) патріархальна (патерналістська); 4) неопатерналізм; 5) конфліктне партнерство; 6)конструктивне партнерство. В демократичних країнах соціальна політика будується на наступних засадах: синхронність оновлення економічних і соціальних відносин; поступовість і поетапність соціальних перетворень трудової активності населення; поєднання державних, комерційних і доброчинних засад при здійсненні соціального страхування.

У третьому підрозділі “Методологічні засоби політологічного аналізу соціал-демократії” доводиться, що соціал-демократичний дискурс пов'язується з еволюційним розвитком демократичного соціалізму, з його досягненнями щодо здійснення поступових реформ, спрямованих на втілення вселюдських цінностей. Дискурс соціал-демократії базується на таких матрицях - рефлексіях: ствленні до соціальної справедливості як суспільного ідеалу; розумінні демократії як найбільш перспективної форми суспільного устрою; визнанні самоцінності людської особистості; необхідності захисту прав і свобод громадян. Соціал-демократизм є тією політичною рефлексією, яка осмислює буття як простір самореалізації людини, усвідомлює культурний поступ країни в категоріях стабільності.

Застосована в диссертації методологія аналізу соціал-демократизму дозволяє зробити висновок, що соціал-демократична парадигма стимулює становлення політичної культури та ідеології, нове розуміння людства у нестабільному середовищі, поглиблює розуміння відповідальності політичної еліти за все, що відбувається в сучасному світі.

Другий розділ - “Ідеологія та політико-правовий досвід сучасної європейської соціал-демократії” складається з двох підрозділів. У першому з них - Ідеологічний плюралізм та національні відмінності соціал-демократії - на основі методу порівняльного аналізу розкрито національну специфіку діяльності її представників.

Так, керівники Французької соціалістичної партії проголосили себе “адекватними” соціалістами, що дозволило їм зайняти місце на лівому фланзі західноєвропейської соціал-демократії. Ідеологічно ФСП залишилася різнорідною. В ній зберігалися чотири течії, очолювані Ф.Міттераном, П.Моруа, М.Рокаром і Ж.-П.Шевенманом. Важливе місце в ідеології лівої течії (Ж-П.Шевенман) займають ідеї національної незалежності, відмова прийняти міжнародний поділ праці, домінуючі позиції ФРН у Західній Європі та “американізацію”. Клуб СЕРЕС (Центр досліджень розробок і пропаганди соціалізму)виступив за збільшення соціально-економічних перетворень і максимальний розвиток націоналізованого сектора, за контроль над діяльністю транснаціональних компаній, рішуче заперечував ідею політики європейської інтеграції. Кожна течія ФСП уособлювала певний синтез декількох типів реформістської свідомості. Ідеї модернізації стали ключовою формулою ідеологічного контрнаступу уряду, спільним проектом лівих технократів. Ж.П.Шевенман закликав лівих здійснити “інтелектуальну і моральну революцію” і на основі республіканських цінностей перетворити ФСП на радикальну партію V Республіки.

Причиною глибоких змін британського лейборизму стало суттєве послаблення соціальної бази. Програмна заява “Нова Британія - нове партнерство” мала метою зміцнення соціального миру для досягнення загальнонаціональних завдань, широкої модернізації всієї економіки, вирішення гострих соціальних проблем. Соціальне партнерство виступало як інтеграційний елемент ринкової економіки. В програмному документі “Зустрінемо виклик, зробимо зміни”(1989) ключовими цінностями стали справедливість і справедливе суспільство. Передвиборчий маніфест (1992 р.) зафіксував ідею нового консенсусу, заснованого на синтезі - соціал-реформізму і неоконсерватизму. В сфері економіки лейбористи перейшли на позиції “вільної економіки” і зберегли свою версію соціальної держави.

Аналіз національних особливостей ідеології СДПН показує, що вона досягла високих демократичних перетворень, які певною мірою можуть виступати орієнтиром і для інших споріднених партій. Завдяки реформам Л.Ерхарда Німеччині вдалося досягти високого рівня життя для більшості населення, але ситуація істотно ускладнилась у 70-ті рр., яка в межах СДПН характеризувалася як криза ідентичності. Ідеологічні установки зводилися до того, що зміні політичної влади має передувати зміна парадигм свідомості. У 1989 р. була прийнята нова програма, що вносила до неї демократичні, економічні та гуманістичні пріоритети. Зазначалось, що постійним завданням демократичного соціалізму є втілення в життя базових цінностей і вдосконалення демократії.

Національні особливості Італійської соціалістичної партії зумовлені тим, що включно до 1994?р. вона перебувала між двома полюсами впливу - ХДП та ІКП. ІСП першою відійшла від канонів офіційного “марксизму-ленінізму” і розробила власне уявлення про соціалізм і засоби його досягнення. Вони пов'язувались зі структурними реформами, які крок за кроком змінюють капіталістичне суспільство у напрямку соціалізму. Полеміка про плюралізм між Н.Боббіо і теоретиками ІКП сприяла розробці проектів “Створювати майбутнє” (Б.Краксі, 1977) і “Соціалістичне Євангеліє” (Л.Пелікані, 1978). “Соціалістичний проект” проголошував базові цінності - справедливість, рівність, мир, праця, економічний добробут, охорона навколишнього середовища, солідарність. Результатом дискусії став висновок про зближення лібералізму і соціалізму, деталізований у розробленій Б. Краксі програмі “За сучасний реформізм, за ліберальний соціалізм” (1990 р.).

Проаналізовані також ідеологічні засади Іспанської соціалістичної робітничої партії, яка з 70-х років визначилась щодо проблеми співвідношення реформ і революції, що сприяло виробленню концепції самоуправлінського соціалізму. Керівництво ІСРП сформувало ідеологічний фундамент, необхідний для трансформації в партію соціал-демократичного типу. В ній існувало п'ять організаційно неоформлених течій: 1) ядро партійного керівництва і державного апарату; 2) соціалісти-профспілковці; 3) “соціалістична ліва”; 4) “вільні інтелектуали”; 5) члени національних і регіональних соціалістичних партій.

У цілому в Західній Європі сформувалося три ідеологічних напрямки: марксистський, соціал-демократичний і ліберально-етичний. Це свідчить про ідеологічне розмаїття національних особливостей соціал-демократії, залежність від історичних, географічних, національних, релігійних засад розвитку суспільства.

У другому підрозділі - “Суспільно-політичний досвід та державотворча діяльність соціал-демократії” - здійснено аналіз специфіки соціал-демократичної політичної ідеології і культури, що постійно корегується практикою партійно-правової діяльності. Прийшовши до влади, лівий уряд Франції проводив реформи у всіх сферах суспільного життя, але ФСП не була готова відповісти на важливі питання сучасного економічного розвитку. З другої половини 80-х років соціалісти неухильно здавали свої політичні позиції, втратили більшість у парламенті в 1986 р., пережили поразку на парламентських виборах 1993р. Криза проявилась також у загостренні фракційної боротьби соцпартій, число протидіючих угруповань наблизилося до десятка (Л. Фабіус, М. Рокар, Ж-П. Шевенман та ін.). У травні 1997 р. соціалісти здобули переконливу перемогу, що призвело до зміни в розумінні як самого соціалізму, так і його нормативних цілей. Ключовими словами своєї діяльності ФСП висунула гасла: солідарність, розподіл і рівність. Відтак Франція еволюціонує в бік утвердження партійної системи обмеженого плюралізму і нині розвивається в напрямку до двоблокової системи: один блок становлять ліві і лівоцентристські партії, об'єднані навколо соціалістів, інший - правоцентристські партії (ОПР, СФД).

Лейбористський уряд, очолюваний Т.Блером, відстоює позиції соціального лібералізму, визначеного ним як “третій шлях”: перший - це тетчеризм, другий - соціалізм і соціал-демократизм, третій - рух до справедливого суспільного устрою, що базується на цінностях комунітаризму, використовуючи позитивні аспекти ринку, конкуренції, вільні економічні зв'язки. Першочергова мета - утвердити новий політичний консенсус, заснований на ключових цінностях демократичного соціалізму. У Великобританії двопартійна система виробила певні механізми самозахисту через систему мажоритарних виборів з одномандатними округами, через фінансові та правові обмеження малих партій, через забезпечення можливості переходу ролі другої урядової партії до нових політичних сил. Діюча система виборів забезпечує стабільність, але стримує розвиток багатопартійності. Лейбористи прийшли до влади з наміром перетворити “державу добробуту” в “державу соціальних інвестицій”.

Важливим для розуміння сутності соціал-демократії є аналіз “шведської моделі соціалізму”, безпосередньо орієнтованої на людину, націю, державу. У Швеції склалися впливові профспілкові організації, що мають багатий досвід плідного співробітництва із соціал-демократичною партією як гарантом економічної і соціальної стабільності. Особливого поширення шведська модель набула на рубежі 60-70-х рр. у працях Г.Адлер-Карлсона. Змішану економічну систему сучасної Швеції складають різні форми власності - приватна, державна, комунальна, кооперативна. Для досягнення соціальної рівності реформи спрямовуються на забезпечення повної зайнятості, солідарної заробітної плати, регулювання ринку праці. Зараз соціал-демократи активно виступають за поєднання централізованої влади і самоврядування, підтримують розвиток громадянського суспільства в країні, прагнуть поєднати колективні інтереси трудящих з розширенням можливостей індивідуальних дій, свободою вибору.

Інтеграціоністський політичний концепт з акцентом на етичні цінності розвивала СДПН. У ході дискусії по програмі партії сформувалися декілька основних політичних течій: а)інтеграціоністська, (Г.Шмідт, Р.Левенталь, Г.Шван); б)орієнтована на політику державної модернізації (П.Глотц, Г.Фогель); в)екореформістська (Е.Еплер, О.Лафонтен, частина молодих соціалістів); г)орієнтована на класовий підхід, що рекрутується із соціал-демократичних робітників та службовців, частини профспілок, однак не є достатньою силою, щоб внести в програму істотні зміни. Берлінська соціал-демократична програма (1990) орієнтує на створення “суспільства майбутнього” - економічного, солідарного, з розвинутими принципами соціального захисту, встановленням засад консенсусу і демократії. Ідеологія “Нової середини” (Г.Шрьодер), як “новий вимір” політики, стала результатом синтезу класичних соціал-демократичних ідей з новими підходами до розв'язання суспільних проблем. Викладена Т.Блером і Г.Шрьодером у заяві “Шлях вперед для соціал-демократів Європи”, вона підтримує ринкове господарство, а не ринкове суспільство. Тепер соціал-демократи борються не лише за соціальну справедливість, але й за динамізм економіки, її ефективність, підтримку творчої ініціативи та інновацій.

Ідеологічні позиції Італійської соціалістичної партії в останні два десятиліття пов'язані з планом “великої реформи” політичних інститутів, викладеного Б.Краксі в тезах до 42 з'їзду ІСП (1981). Серед пропозицій: розмежування функцій палат парламенту, прискорення процесу прийняття політичних рішень, забезпечення стабільності уряду, зміна закону про вибори (5%-й бар'єр) тощо. Всупереч неефективній урядовій бюрократії, слабко функціонуючій інфраструктурі, жорстко регламентованому робітничому законодавству Італія сьогодні залишається процвітаючою країною. В ній за два-три роки зникли партії, що формували уряд протягом останнього півстоліття, в першу чергу ДП і ІСП, на зміну ІКП прийшла партія лівих демократів. Соціал-демократична партія потрапила до парламенту у складі блоку “Оливкова гілка”

Продуктивним є соціально-політичний досвід Іспанії, що пережила п'ять буржуазно-демократичних революцій, Громадянську війну, десятиліття франкістського авторитаризму, але набула ознак демократичної держави. Політичній еліті вдалося знайти і реалізувати своє розуміння “особливого іспанського шляху”, національної ідеї як ідеї європеїзації країни, досягнення національної злагоди як якісно нового рівня соціально-політичного життя. Результатом цього є незворотні демократичні перетворення в сфері соціального забезпечення, економічної політики та державного будівництва.

Аналіз показує, що в другій половині ХХ ст. чітко проявилася криза всіх суспільно-політичних парадигм - лібералізму, консерватизму, соціалізму. Ідеологія сучасної соціал-демократії у низці питань близька до лібералізму: відмова від ідеї націоналізації засобів виробництва, подолання залишків класового підходу, висування на перший план якісних критеріїв життя, позитивна оцінка деяких аспектів індивідуалізму, оновлене трактування принципу колективізму. Всесвітньо визнаною, ідеологічно об'єднуючою силою виступає Соцінтерн, ХХ Конгрес (1996) якого визнав появу феномена глобалізації світової економіки, фінансів, торгівлі, культури, що збільшує владу транснаціональних корпорацій і перешкоджає демократичному процесу. Відповідно до цього Соцінтерн висунув вимогу переважання політичної демократії над економічною і фінансовою олігархією.

У третьому розділі - “Становлення соціал-демократичної ідеології і практики в Україні” - обгрунтовується необхідність становлення соціал-демократичної парадигми України. У першому підрозділі - “Традиції європейської соціал-демократії в контексті українських етичних цінностей” - відзначається, що вона постає оціночною категорією, спрямованою на відтворення гуманістичної системи цінностей в аналізі смислових факторів буття (соціальний консенсус, справедливість, соціальна держава, толерантність). Як протополітологічна парадигма українськими вченими і громадськими діячами в ХVІІІ-ХХ стст. вона мислиться як найкращий суспільний устрій. На рівні політичної рефлексії соціал-демократія розглядається як духовне поле звеличення людини- богорівного творця історії. Українські гуманісти апелювали до пробудження самосвідомості народу, його історичної пам'яті, патріотичних почуттів, що з необхідністю утримуються в просторі гуманістичних цінностей на правах важливого полюсу політичної ідеології і культури.

Автор виходить з необхідності розробки концепції солідарного співробітництва, представництва інтересів, спрямованих на підтримку середнього класу, та соціальної держави, що відкриває нові можливості для розвитку індивідуальності. Саме тому західноєвропейська соціал-демократична парадигма захищає рівність між людьми на основі гідності; єдність моральних зобов'язань із системою державно-правових норм і засад християнської етики і моралі; визначення економічних, політичних і правових свобод як засобу до утвердження солідарної справедливості. На підставі цих характеристик робиться висновок, що наведені цінності є традиційними також для політико-правових роздумів видатних представників української духовності, чиї гуманістичні ідеї були інтегровані у загальноєвропейський процес. У зв'язку з цим проаналізовано творчість М.Драгоманова, С.Подолинського, С.Дністрянського, І.Франка, М.Грушевського, Б.Кістяківського, М.Туган-Барановського та ін.

Визначено, що традиції української соціал-демократії зводяться до формування інститутів громадянського суспільства, правової і соціальної держави, демократії. Концепція “соціального партнерства”, яка змінила концепцію класової боротьби, соціал-демократія продемонструвала свої переваги перед комунізмом.

У другому підрозділі - “Ідеологія і політико-правова практика соціал-демократії в сучасній Україні” - розглянуті проблеми становлення українського соціал-демократизму як нової ідеології та стратегії реформ, вирішення яких сприяє забезпеченню економічного зростання, створенню гідних умов життя, зміцненню партнерства між державою, профспілками і соціальними групами, досягненню громадянської злагоди. Конструктивний потенціал та перспективи соціал-демократичного розвитку намагається репрезентувати СДПУ(о). Її ідеологія являє собою таку форму політичної культури, яка захищає свободу, справедливість, солідарність, рівність всіх форм власності, реалізацію соціальних програм, оптимізацію державного управління, ефективну взаємодію органів влади з політичними рухами. Сукупність цих ідей і правової практики означає цивілізований рівень розвитку соціалізму, адекватний йому спосіб етико-правової діалогічної взаємодії різних політичних сил, втілення ідеалів свободи особистості, свободи духу, цінностей правової соціальної держави. Соціал-демократія - це певний ідеал суспільства, ефективна організація соціуму, субстанційна основа громадянського суспільства, підвалини політичної, економічної і соціальної демократії. Сучасній українській соціал-демократії необхідно оцінити та застосувати досвід європейської соціал-демократії, визначити її внесок у розвиток економіки і суспільства, реформаторську діяльність, особливо у сфері захисту прав людини, розвитку і регулювання ринкових відносин, соціального захисту, місцевого самоврядування. Проведений аналіз переконує, що всі існуючі моделі соціал-демократичного розвитку (британська, скандинавська, середньоєвропейська), попри розбіжність у деяких принципах і установках, органічно поєднують політичні та економічні свободи з розвиненою системою соціального захисту населення, являючи собою специфічний соціоцентризм, що детермінує етичні орієнтири, граничні моральні абсолюти, досягнення воістину людського існування. “55 тез” СДПУ(о) є стислим висвітленням позицій з ключових питань розвитку сьогоднішньої України, реформування політичної системи, створення солідарного громадянського суспільства. В дисертації аналізуються пріоритетні для СДПУ(о) завдання, пов'язані зі становленням політичної, економічної, соціальної, культурної, міжнародної демократії; консолідацією українського суспільства, формуванням середнього класу як соціальної основи демократичної держави.

Політичні протистояння, піднімаючись до антагонізму, суттєво гальмують процес державотворення, духовне оновлення українського суспільства. Тому соціал-демократизм має стати політичною ідеологією державотворчого процесу, що піднімає етико-культурні цінності до загальнолюдських вимірів.

У висновках автор сформулював результати дослідження.

1. Європейська соціал-демократія є багатовимірним соціополітичним явищем, серцевиною демократичного соціалізму, який є основою політики багатьох провідних держав світу, включаючи пострадянські і посткомуністичні.

2. Багатовимірність соціал-демократії як цивілізаційного явища знаходить свій вияв у тому, що це: спосіб і стиль мислення, форма політичного і філософського світогляду, різновид соціальної теорії, форма політичної ідеології, сукупність соціальних цінностей - свободи, справедливості, солідарності, рівності, що набувають стабільності і перспективності, утверджують буття людини як найвищої цінності.

3. Креативна роль соціал-демократії полягає в тому, що вона є соціальним механізмом впровадження реформістських проектів, мотивує гуманістичну поведінку соціальних суб'єктів, облагороджує суспільні відносини, економіку, соціальне й духовне життя.

4. Правова і соціальна держава покликані забезпечити благо кожного індивіда або шляхом запровадження правових гарантій, громадянських і політичних прав особистості, встановлення чітких меж можливого державного втручання, як це робить правова держава, чи соціальною безпекою та якісним добробутом своїх громадян, як це робить соціальна держава, поважаючи правові норми, сприяючи гармонії суспільної досконалості, свободі безпечного розвитку кожного громадянина.

5. Соціал-демократична модель сучасного західноєвропейського суспільства - це своєрідний цивілізаційний “еталон”, який акумулює соціал-реформістські цінності демократичних інновацій, “соціальний порядок”, що культивує і репрезентує певний структурний та інституціональний суспільний устрій.

6. Складниками держави, яку формує соціал-демократія, є: а) цілісна системність, що ґрунтується на саморозвитку, самоорганізації, самоуправлінні, відкритості; б) достатня розвиненість і динамічність політичного та громадянського суспільства при чіткому розподілі сфер впливу, толерантному співробітництві; в) розумно налаштована конструкція по вертикалі та горизонталі влади, що ефективно співпрацюють; г) визнання суспільною свідомістю та культурою ринкових відносин вимоги раціональності як формотворчого принципу суспільного буття та життєдіяльності людини.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНІ У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

1. Швець О.Є. Юліан Бачинський як самостійник та творець української соціал-демократії // Вісник. Філософія. Політологія. Випуск 47. - К.: Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка, 2002. - С. 69-74.

2. Швец Е.Е. Гражданское общество и правовое государство: политологический дискурс // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 9. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. - С. 517-528.

3. Швец Е.Е. Парадигма государственного управления: современная коррекция // Нова парадигма. Альманах наукових праць. Випуск 15. - Запоріжжя: ЗДУ, Творче об'єднання “Нова парадигма”, 2000. - С. 162-168.

4. Швець О.Є. Людина як головний чинник соціал-демократії: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції “Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі” // Політологічний вісник. Випуск 8. - К.: Тов-во “Знання” України, Політологічний центр при Київському національному ун-ті ім. Т.Шевченка, 2001. - С. 250-258.

5. Швец Е. Лоббизм как технология политического маркетинга в Украине в начале ХХІ века // Materialy II Ogolnopolskiej Konferencji Naukowey “Przedsiebiorstwo u progu XXI wieku” - Zakopane, 2001. - C.429-430.

6. Швець О.Є. Духовні чинники державотворення // Ідеологія державотворення і суспільствознавча наука: тези доповідей на Всеукраїнський науково-теоретичній конференції, присвяченій 10-річчю незалежності України (31 травня 2001 р.). - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - С. 140-145.

7. Швець О.Є. Глобалізація як новий вимір сучасності // Глобалізм очима сучасника: блиск і злидота феномену. Матеріали доповідей і виступів учасників Міжнародної наук.-теор. конференції. 26-27 вересня 2002 р. - Наукове видання. - Суми, 2002. - С. 92-94.

8. Пилипенко О.Є., Зуєва В.О. Ієрархія // Юридична енциклопедія: в 6 т., Т.2. - К.: Видавництво “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1999. - С. 659-660.

9. Швець О.Є. Віра // Енциклопедія етнокультурознавства / Ю.І. Римаренко, В.Г. Чернець та ін.; За ред. Ю.І. Римаренка. - К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтва, 2000. - С.65-68.

АНОТАЦІЇ

Швець О.Є. Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії. - Рукопис (230 с.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 - політична культура та ідеологія. - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2003.

Дисертація є комплексним політологічним дослідженням феномена соціал-демократії, визначена її теоретико-концептуальна парадигма та методологічні основи в контексті сучасних політологічних досліджень. Показано сутність і особливості соціал-демократії як особливого соціополітичного утворення з урахуванням нового політичного дискурсу - онтологічного, феноменологічного, аксіологічного, політико-юридичного, системного, структурного, діалектичного, що дає можливість зробити висновок про міждисциплінарний характер даного феномена.

Проаналізовано такі складові становлення соціал-демократії як політична демократія, економічна демократія як основа добробуту народу, основні тенденції розвитку соціальної демократії, етичні витоки соціал-демократії та сенс основних цінностей. Досліджено європейський досвід соціал-демократії в контексті глобалізації. Здійснено перегляд традиційних підходів на походження і сутність соціал-реформізму. Репрезентована гуманістична спрямованість соціал-демократії. Визначені передумови виникнення соціал-демократії в Україні, її національні особливості та здійснено порівняльний аналіз західноєвропейської і української соціал-демократії.

Основні результати, що містяться у науковій роботі, відзначені стипендією Кабінету Міністрів України.

Ключові слова: соціал-демократія, демократичний соціалізм, правова держава, громадянське суспільство, соціальна держава, політична демократія, економічна демократія, соціальна демократія.

Швец Е.Е. Идейные и политико-практические основы деятельности социал-демократии. - Рукопись (230 c.).

Диссертация на соискание научной степени кандидата политических наук по специальности 23.00.03 - политическая культура и идеология. Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2003.

Диссертация представляет собой комплексное политологическое исследование феномена социал-демократии, определена ее теоретико-концептуальная парадигма и методологические основы в контексте современных политологических исследований. Показано сущность и особенности социал-демократии как социополитического образования с учетом нового политического дискурса - онтологического, феноменологического, аксиологического, политико-юридического, системного, структурного, диалектического, что дает возможность сделать выводы о междисциплинарном характере данного феномена.

Проанализированы основные составляющие становления социал-демократии: политическая демократия, экономическая демократия как основа благосостояния народа, тенденции развития социальной демократии, этические истоки социал-демократии и смысл основных ценностей.

Рассматривается генезис исторических предпосылок возникновения и развития социал-демократии, эволюция идеологических и политико-правовых основ, основные формы реализации демократии и новые тенденции, связанные с трансформацией украинского общества и способствующие формированию стабильного общества, социального государства, социального партнерства, социальной защиты, социальных гарантий населения. Отмечается, что дискурс социал-демократии базируется на общецивилизационных ценностях - социальной справедливости как общечеловеческом идеале, демократии как наиболее перспективной форме общественного устройства, ценности личности, защите прав и свобод граждан.

Исследован европейский опыт социал-демократии в контексте глобализации. Пересмотрены традиционные подходы к происхождению и сущности социал-реформизма. Раскрыта гуманистическая направленность социал-демократии. В диссертации на основе сравнительного анализа социал-демократического движения Германии, Франции, Италии, Швеции, Великобритании проанализированы новейшие концепции “либерального”, “функционального”, “религиозного”, “лейбористского” социализма.

Определены условия возникновения социал-демократии в Украине, ее национальные особенности, рассмотрены проблемы становления ее как политической идеологии и стратегии реформ, экономического роста, создания достойных условий жизни, укрепления партнерства между государством и обществом. Проведено сопоставление западноевропейской и украинской социал-демократии.

Делается вывод, что социал-демократия аккумулирует общечеловеческие ценности, которые могут способствовать духовному обновлению общества, гуманизации социально-политических отношений, становлению гражданского общества и правового государства.


Подобные документы

 • Політичний погляд на соціал-демократію та лібералізм як на політичні ідеології, їх спільні та відмінні риси. Політичні риси та ідеї європейської модерної соціал-демократії. Роль соціал-демократії у розвитку українського громадянського суспільства.

  дипломная работа [97,4 K], добавлен 04.09.2013

 • Спільні і відмінні риси соціал-демократичної та ліберальної політичної ідеології. Роль та форми державного регулювання сфер суспільного життя з точки зору цих двох ідеологій. Тлумачення ролі ринку в житті суспільства лібералізмом та соціал-демократизмом.

  реферат [45,7 K], добавлен 21.11.2010

 • Сутність і функції політичної ідеології. Соціально-політичні ідеї лібералізму та неолібералізму. Ідеологія і політика консерватизму і неоконсерватизму. Соціалізм і соціал-демократизм. Анархізм, троцкізм і фашизм. Націоналізм та ідеологія "нових лівих".

  реферат [37,8 K], добавлен 23.04.2009

 • Деомократія: ліберально-демократична та радикально-демократична теорії. Моделі демократії: модель конкурентної елітиської демократії, демократії Ліпсета-Лернера, "поліархічної демократії" Роберта Даля. Інституціональна модель "інтегративної демократії".

  творческая работа [26,4 K], добавлен 17.10.2007

 • Класичне визначення свободи. Свобода особистості як ключова цінність всіх правил і свобод. Роль взаємозв’язку свободи і рівності у сучасній демократії. Поняття політичної рівності. Ідея правової держави, проблема взаємозв'язку демократії та управління.

  реферат [31,3 K], добавлен 10.03.2010

 • Основні підходи до формування ідей, що стали підґрунтям появи концепції електронної демократії, як нової форми політико-правового режиму форми держави. Особливості діяльності видатних мислителів, що формували уявлення про інформаційне суспільство.

  статья [32,4 K], добавлен 19.09.2017

 • Історія виникнення лібералізму як політичної течії з схематичною візуалізацією, а також його порівняння із іншими світовими політичними ідеологіями. Аналіз місця у світовій історії та значення поширення ліберальної демократії та економічного лібералізму.

  реферат [1,6 M], добавлен 04.12.2010

 • Поняття інформаційної демократії. Наукові розвідки американських фахівців-комунікативістів. Розвиток сучасних наукових течій у США, досягнення цієї країни у питаннях дослідження інформаційної демократії, які можна користати для досліджень в Україні.

  статья [38,1 K], добавлен 11.09.2017

 • Особливості становлення ринкових інститутів і демократії в Україні у перехідний період. Зв'язок сучасної демократії з боротьбою партій за владу. Тактика МВФ щодо України. Значення проблеми соціальної справедливості для країн с перехідним типом економіки.

  реферат [25,2 K], добавлен 10.03.2010

 • Основні поняття та типологія суспільно-політичних доктрин. Етапи та основні напрямки розвитку доктрини комунізму в Європі, її позитивні та негативні наслідки. Витоки, етапи розвитку та проблеми соціал-демократії, лібералізму, консерватизму й неофашизму.

  презентация [105,8 K], добавлен 19.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.