Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах

Аналіз тенденцій розвитку національної системи освіти. Модернізація концептуальних засад підготовки педагогічних працівників початкових класів. Зростання культурологічної ролі декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Гармонійне виховання особистості.

Рубрика Педагогика
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 07.08.2014
Размер файла 140,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Резніченко З. Проблеми підготовки майбутніх вихователів дошкільників до використання народного мистецтва // Вісник Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка: Зб. наук. праць. - Вип. 1 (15). - Полтава, 2001. - Сер. “Педагогічні науки”. - с.184-190. - 0,4 авт. арк.

Резніченко З. Українське народно-ужиткове мистецтво - важливий компонент професійної педагогічної підготовки // Вісник Полтавського дер. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка. Зб. наук. праць. - Вип. 6-7 (20-21). - Полтава, 2001. - Сер. “Педагогічні науки”. - с.273-279. - 0,42 авт. арк.

Резніченко З.В. Декоративно-ужитковий мистецький компонент у змісті професійної педагогічної підготовки (учителі трудового навчання і вчителі початкових класів) // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. У 2-х част. - Ч.1. /Редкол. І.Я.Зязюн (голова) та ін. - К.-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. - С. 295-300. - 0,54 авт. арк.

Резніченко З.В. Використання поглядів Івана Огієнка на педагогічний потенціал народного декоративно-ужиткового мистецтва у професійній підготовці вчителя початкових класів // Вісник Житомирського пед. ун-ту. - Вип. 9. - Житомир, 2002. - С.143-144. - 0,3 авт. арк.

Резніченко З.В. Дидактичні засади підготовки студентів до використання декоративно-ужиткового мистецтва на уроках праці // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя. - Вип. 4. - Ч.2. - Ніжин, 2002. - Сер. “Психолого-педагогічні науки”. - С.52-54. - 0,3 авт. арк.

Резніченко З. Теоретичний аналіз проблеми використання декоративно-ужиткового мистецтва у професійній підготовці вчителя початкових класів // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка. - Сер. “Педагогічні науки” - Випуск 3 (36). - Полтава, 2004. - с.35-41. - 0,4 авт. арк.

Статті у збірниках наукових праць

Резніченко З. Мистецтво в житті і творчості В.І.Вернадського //Світ очима молодих дослідників: Зб. наук. праць студентів. - Вип. 1. - Полтава: ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2001.- С.22-23. - 0,2 авт. арк.

Резніченко З. Мистецький компонент у професійній підготовці вчителя початкових класів // Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць. - К.-Черкаси: вид-во “Черкаський ЦНТЕІ”, 2002. - С.141-146. - 0,44 авт. арк.

Статті у збірниках матеріалів конференцій

Резніченко З.В. Естетичні засади сприймання вишивки // Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Секції ІІІ, ІV. - Полтава. - 2001. - С.163-165. - 0,14 авт. арк.

Резніченко З.В. Народне мистецтво як засіб гуманізації фахової освіти вчителя початкових класів // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Зб. матер. другої Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 жовт. 2001 р.) - Вінниця, 2001. - С 174-176. - 0,16 авт. арк.

Резніченко З. Особливості використання декоративно-ужиткового мистецтва у виховному процесі закладів соціальної реабілітації. - Витоки: Альманах укр. асоц. Антона Макаренка. - Вип. 1. - Полтава, 2003. - С.117-118. - 0,1 авт.арк.

Резніченко З.В. Декоративно-ужиткове мистецтво як засіб організації дозвілля студентської молоді // Формування здорового способу життя студентської молоді: реалії та перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Полтава: ПДПУ, 2003. - С.195-197. -0,2 авт.арк.

Резніченко З.В. Педагогічні технології використання декоративно-ужиткового мистецтва у практиці початкової школи // Сучасні освітні технології та напрямки підготовки майбутнього учителя трудового навчання: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю пед.-індустр. ф-ту 8-9 жовт. 2003 р. - Полтава: ПДПУ, 2003. - С. 137-140. - 0,2 авт.арк.

Резніченко З. Дитина і народна іграшка в умовах сучасного соціуму // Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних культурно-освітніх умовах: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (16 - 17 квіт. 2003 р.). - Полтава: ПДПУ, 2004. - С.25-29. - 0,2 авт.арк.

Навчально-методичні посібники та програми курсів

Резніченко З.В. Теорія і практика використання декоративно-ужиткового мистецтва у початковій школі: Методичний посібник. - Полтава: ПДПУ, 2002. - 76 с. - 3,2 авт. арк.

Резніченко З.В. Теорія і практика використання декоративно-ужиткового мистецтва у початковій школі: Навчально-тематичний план і програма курсу для вищих педагогічних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Полтава: ПДПУ, 2002. - 26 с. - 1,1 авт. арк.

АНОТАЦІЯ

Резніченко З.В. Мистецький декоративно-ужитковий компонент у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. - Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2004.

У дисертації розглянуто проблему використання мистецького декоративно-ужиткового компонента в змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Розкривається питання формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у використанні декоративно-ужиткового мистецтва.

На основі аналізу науково-педагогічної та етнографічно-мистецтвознавчої літератури складено тлумачний словник декодування символів декоративно-ужиткового мистецтва, представлені педагогічні умови використання мистецького декоративно-ужиткового компонента в змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

У дослідженні розроблені та експериментально перевірені критерії готовності студентів до використання декоративно-ужиткового мистецтва в навчально-виховному процесі.

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель використання мистецького декоративно-ужиткового компонента в змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Ключові слова: мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, функції мистецтва, зміст підготовки, початкові класи, педагогічна модель, мистецький декоративно-ужитковий компонент.

АННОТАЦИЯ

Резниченко З.В. Художественный декоративно-прикладной компонент в содержании профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в высших учебных заведениях. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального образования. - Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2004.

В диссертации рассмотрено проблему использования художественного декоративно-прикладного компонента в содержании профессиональной подготовки будущих учителей младших классов в высших учебных заведениях. Раскрываются вопросы формирования педагогической компетентности будущего учителя младших классов в использовании декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитательном процессе, которое осуществляется за двумя направлениями. Первое, базовое, основывается на формировании у студентов эстетического восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, второе, методическое, - на осознании педагогического потенциала декоративно-прикладного искусства, что предполагает конкретизацию педагогических условий использования художественного декоративно-прикладного компонента в содержании профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в высших учебных заведениях. Разработаны алгоритмические подходы к использованию декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитательной работе: на основе интеграции содержания обучения, в творческом развитии младшего школьника.

На основе анализа научно-педагогической и этнографическо-искусствоведческой литературы составлен толковый словарь или азбука декодирования символов декоративно-прикладного искусства, представлены педагогические условия использования декоративно-прикладного компонента искусства в содержании профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.

В исследовании разработаны и экспериментально проверены критерии готовности студентов к использованию декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитательном процессе: готовности студентов к использованию декоративно-прикладного искусства для профессионального становления, теоретического осознания будущими учителями путей использования декоративно-прикладного искусства в педагогическом процессе, а также при овладении студентами операционными умениями для вышеуказанной деятельности.

Проведенный эксперимент констатировал необходимость внедрения в профессиональную подготовку будущих учителей младших классов модели, направленной на формирование умений и навыков использования художественного декоративно-прикладного компонента, поскольку большинство опрошенных студентов имели самое поверхностное представление как о педагогическом потенциале декоративно-прикладного искусства, семантически-знаковом языке его произведений, так и путях использования в учебно-воспитательном процессе.

Теоретически обоснована и экспериментально проверена модель использования художественного декоративно-прикладного компонента в содержании профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов.

Результаты диагностики уровней готовности студентов экспериментальных групп к использованию художественного декоративно-прикладного компонента в учебно-воспитательном процессе, полученные на протяжении формирующего эксперимента, сравнивались с результатами диагностики уровней готовности студентов контрольных групп, а также с данными начального уровня готовности студентов. Студенты экспериментальных групп значительно расширили свои теоретические знания и операционные умения использования художественного декоративно-прикладного компонента в педагогическом процессе начальной школы.

Обобщение результатов экспериментальной работы подтвердило эффективность разработанной модели использования художественного декоративно-прикладного компонента в содержании профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов, которая оказывает содействие успешному овладению знаниями, умениями и навыками, необходимыми в учебно-воспитательной деятельности будущих учителей начальных классов и может быть реализована на практике в высших учебных заведениях ІІІ-IV уровней аккредитации педагогического направления.

Ключевые слова: искусство, декоративно-прикладное искусство, функции искусства, содержание профессиональной подготовки, начальные классы, педагогическая модель, художественный декоративно-прикладной компонент.

ANNOTATION

Reznichenko Z.V. An the art decorative-applied component in the contents of the professional training of the future teachers of primary school of higher educational establishments. - Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Pedagogical sciences

On specialty 13.00.04 - Theory and Methods of Professional Education.

Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogical Sciences in Ukraine, Kiev, 2004.

A problem of using of the art decorative-applied component in the contents of the professional training of the future teachers of primary school in higher educational institutions is considered in the dissertation.

Problems of the formation of pedagogical competition future teachers in primary school in the implementation of the decorative-applied art have been considered.

The glossary and the alphabet of the symbols of the decorative-applied art have been on the basis of scientific-pedagogical and ethnographic artificial literature analyzed.

Pedagogical conditions of implementation of the art decorative-applied component in the contents of professional training of future teachers of primary school have been presented.

In the investigation the criteria of the reading of students for the implementation of the decorative-applied art in the educational process have been elaborated and experimentally proved: for the professional development, theoretical recognizing of pedagogical process and for operational skills to do the activity in this sphere.

The model of the implementation of the decorative-applied component in the contents of professional training of the future teachers in primary school has been theoretically developed and experimentally proved.

Key words: art, decorative-applied art, functions of art, contents of the professional training, primary school, pedagogical model, art decorative-applied component.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.