З досвіду правового виховання молодших школярів

Розгляд системи роботи вчителя молодших класів, що забезпечує превентивні заходи по запобіганню делінквентної поведінки учнів, закладає підґрунтя для поглиблення правового виховання у наступних класах. Ділова гра: "Я та мої права". "Тиждень прав дитини".

Рубрика Педагогика
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 17.03.2011
Размер файла 12,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6

Размещено на http://www.allbest.ru

З досвіду правового виховання молодших школярів

Велика Олександра Олександрівна

Вчитель-методист ЗОШ № 37 м. Херсона

Національною програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України 18 жовтня 2001 року ставиться задача правового виховання населення взагалі і підростаючого покоління зокрема. Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Мету Програми передбачається досягти шляхом: утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті; визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства.

Передбачається систематичний та системний підходи до формування правової культури населення.

Початкова правова освіта повинна розпочинатись вже у дошкільних навчальних закладах, де дітям мають надаватися початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховуватися повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Надалі правова освіта має здійснюватися в усіх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Специфічним періодом формування правової культури є молодший шкільний вік. З одного боку цей вік сприятливий до засвоєння норм життєдіяльності у суспільстві, а з іншого молодші школярі ще нездатні сприйняти складні юридичні терміни, здійснювати аналіз та давати належну юридичну кваліфікацію тим чи іншим діям. Складність правової освіти у цей період визначається відсутністю у молодшій школі самостійної навчальної дисципліни правового спрямування. Ці складнощі є суттєвими чинниками майбутнього правового нігілізму та делінквентної поведінки.

Враховуючи особливості дітей молодшого шкільного віку слід виходити з таких принципів їх правового виховання:

- зв'язку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;

- врахування наявного життєвого досвіду молодшого школяра;

- поєднання колективного та індивідуального підходу у вирішенні проблем учнів, гнучкого, оперативного реагування на прояви делінквентної поведінки та перспективних потреб учнів;

- єдності правового і морального виховання;

- діловий підхід у розкритті необхідності дотримання норм у суспільстві, недопущення моралізування;

- логічної послідовності правового виховання: від одержання знань про норми, до засвоєння їх на практиці, і надалі до формування усвідомленої установки щодо необхідності дотримання їх кожною людиною;

- пріоритету ігрових методів правового навчання та виховання з метою активізації інтересу до засвоєння норм проживання у суспільстві.

Відповідно, можна сказати, що зміст правового виховання молодших школярів має визначатися їх можливостями та обмеженнями сприймати юридичну термінологію, розуміти значення певних дій, здатністю аналізувати та робити висновки.

На нашу думку, на даному етапі формування правової культури у особи повинні бути сформовані загальні уявлення про основні правові норми, які тісно переплітаються з моральними нормами та окремі норми конституційного, цивільного, сімейного, адміністративного та кримінального законодавств. Наведемо основні поняття, які можуть і мають бути засвоєні молодшим школярем:

Держава Україна. День народження України. Суверенітет і незалежність. Державна символіка: Державний Герб України, Державний Прапор України, Державний Гімн України. Почесті державним символам. Влада в Україні: Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів.

Закони як обов'язкові правила для всіх людей, які упорядковують життя, охороняють і захищають інтереси людей. Конституція України як Основний Закон нашої держави.

Декларація прав дитини.

Особисті права дитини (людини).

Конституційні обов'язки громадянина України.

Положення про загальноосвітній заклад (затверджене Постановою кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964) як документ, що визначає основні права та обов'язки школяра.

Закон " Про попередження насильства в сім'ї" від 15 листопада 2001 року. Сімейні права неповнолітніх. Порядок захисту своїх сімейних прав.

Право власності. Захист Законом права власності.

Правові норми в галузі захисту навколишнього середовища.

Поняття злочину. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Організації, які покликані опікуватись правами дитини: соціальні служби для дітей та молоді, відділи у справах неповнолітніх при місцевих органах влади, кримінальна міліція у справах неповнолітніх, правозахисні організації, суди.

У початкової школи наявні потенціал для реалізації зазначеного змісту. При цьому вчитель молодших класів повинен використовувати можливості навчального процесу та позаурочної роботи.

У процесі викладання навчальних предметів особливо широкі можливості закладено в предметах:

- "Громадянська освіта " (теми: "Великий дім - держава, лад у ньому - закон", "Скарби України", "Твоя країна - Україна, і ти - її громадянин" та інші),

- "Природознавство" (теми: "Збережемо природу", "Збережемо повітря чистим", " Без води немає життя", "Гірські породи потребують охорони", "Охорона ґрунту", "Охорона рослин", "Охорона тварин", "У природі все взаємопов'язано").

- "Читання" ( розділ : "Рідна домівка, рідна сім'я - тут виростає доля моя")

- "Математики" - при вирішенні задач з правовим змістом - щодо вартості речей, енергоресурсів, людської праці тощо.

- "Основи здоров я " ( теми: "Стосунки між людьми", "Поведінка учня", "Уміння контролювати емоції", "Цінність і неповторність людського життя" та теми, у яких розкриваються шляхи само- і взаємодопомоги у небезпечних життєвих ситуаціях).

Надзвичайно широкі можливості щодо здійснення правового виховання молодших школярів є у позаурочній роботі. У позакласній роботі вчитель має можливість використовувати самі різні форми і методи правового виховання. У залежності від мети та обставин можуть використовуватися роз'яснення; розповіді; колективні та індивідуальні бесіди; аналіз життєвих ситуації; обговорення з учнями літературних, літературно-публіцистичних творів, газетних статей і повідомлень з відповідною правовою оцінкою, того що трапилось; читання художніх творів; вікторини; конкурси; написання творів на правову тематику; створення спеціальних педагогічних ситуацій морального вибору; екскурсії; включення дітей у процес вибору органів самоврядування (наприклад, вибору президента класу, чергових, відповідальних за певні напрямки життєдіяльності колективу); ділові ігри (правовий тренінг), запрошення представників органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів з відповідними виступами на правову тематику тощо.

Особливе місце серед зазначеного переліку методів і форм, на нашу думку займають ділові ігри. Найважливішими їх задачами є зацікавлення дітей правовою проблематикою, навчання спілкуванню з іншими людьми, вирішенню типових життєвих ситуацій, саморегуляції своєї поведінки. Саме за допомогою практичних вправ і тренувань можливе формування стану безпосередньої готовності дотримуватись певних норм . Перед виконанням завдання учні повторюють питання, пов'язані нормами суспільного життя; вирішують завдання, які моделюють можливі життєві ситуації. Незважаючи на деяку умовність, ця робота створює у них уявні моделі бажаної поведінки.

Окремим моментом розробки планів таких тренінгів має бути обґрунтування системи практичних ситуацій, що моделюють реальне життя. Кожна нова проблемна ситуація має бути не схожою на попередню, якомога ширше охоплювати типові ситуацій, демонструвати багатоваріантність вірогідних напрямків їх розвитку й завершення, можливих позитивних та негативних наслідків, способів їх урегулювання тощо.

Тематика правових ігор (тренінгів) для молодших школярів має бути обмежена найбільш типовими життєвими ситуаціями, які мають між собою логічний взаємозв'язок і не повинна ототожнюватись із дресируванням.

Правові тренінги можуть включати у себе діагностичні методики, аналіз конкретних ситуацій, окремі вправи і рольові ігри (моделювання реальних життєвих ситуацій і їх рішень, колективного пошуку та аналізу тощо). правовий виховання делінквентний поведінка

Підготовка ділової гри (правового тренінгу) має включати відбір:

q типових життєвих ситуацій з правовим змістом;

q мети гри;

q завдання гри у цілому і її окремих складових;

q очікуваних результатів;

q способів контролю результативності гри.

Успішне проведення гри (правового тренінгу) передбачає виконання ряду вимог:

- своєчасність, превентивний характер змісту ігор, орієнтованого на майбутні проблеми та потреби учнів;

- відбір ситуацій та розробку формулювань, які здатні стимулювати інтерес у учасників тренінгу;

- різноманітність форм, методів, способів роботи;

- толерантність та повагу до дітей-учасників тренінгу, не допущення приниження їх честі і гідності, самооцінки і самоповаги;

- збереження конфіденційності у разі повідомлення дітьми інтимної інформації;

- забезпечення особистої активності учасників;

- включення учасників тренінгу як у взаємодопомогу, так і в самостійне вирішення своїх проблем;

- диференційований підхід до учасників тренінгу, врахування їх наявного досвіду, установок, індивідуальних особливостей, труднощів;

- використання технічних засобів слайдів, відеофільмів тощо.

На завершення наведемо фрагмент ділової гри: "Я та мої права" на тематичному святі "Тиждень прав дитини".

Метою гри є формування у школярів правової самосвідомості.

Задачами гри є:

- отримання уявлень про права дитини,

- осмислення проблем виконання прав дитини,

- формування навичок про шляхи захисту свої прав.

На початку учні діляться на кілька груп. Кожна група отримує окрему анкету, наприклад:

Анкета 1: "Я маю такі права......".

Анкета 2: "Я не маю, але хотів би мати такі права.......".

Анкета 3: "Якби я був дорослим, то надав би дітям такі права......".

Анкета 4: "Якщо хтось буде порушувати мої права то я ......".

У кожній анкеті пропонується виділити 5 позицій і розташувати їх за рівнем значимості.

Далі кожна група зачитує та обґрунтовує свої відповіді. Присутнім пропонується обговорити висловлені думки.

Після цього педагог розповідає учням про права дитини. Наводяться фрагменти Конвенції ООН Про права дитини, Конституції України, Закону "Про запобігання насилля в сім'ї". Розповідь ілюструється наочністю - серією малюнків, підготовлених Українським інститутом соціальних досліджень.

Далі відбувається інсценування ситуації "Місто без прав"

На завершення проводить обговорення отриманих учнями знань, намічаються шляхи захисту прав. Підводиться підсумок конкурсу малюнків "Права дитини". Нагороджуються найбільш активні організатори та учасники тижня прав дитини.

Наведена система роботи вчителя молодших класів забезпечує превентивні заходи по запобіганню делінквентної поведінки учнів, закладає підґрунтя для поглиблення правового виховання у наступних класах.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Психолого-педагогічні основи правового виховання молодших школярів, його сутність і завдання. Шляхи, умови та засоби формування правової поведінки учнів молодшого шкільного віку. Розробка експериментальної методики правового виховання молодших школярів.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 07.08.2009

 • Бесіда як ефективний метод правового виховання молодших школярів. Формування правових уявлень і навичок правомірної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях. Педагогічно сконструйовані ситуації - підготовка учнів до реальних ускладнень у житті.

  реферат [37,3 K], добавлен 27.09.2009

 • Економічне виховання молодших школярів як пcихолого-педагогічна проблема. Передумови і закономірності його формування. Дидактичні проблеми підготовки вчителів до економічного виховання учнів. Шляхи формування економічного мислення учнів початкових класів.

  курсовая работа [110,2 K], добавлен 03.11.2009

 • Естетичне виховання школярів як психолого-педагогічна проблема. Роль естетичного виховання в розвитку особистості. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах. Методика формування культури поведінки школярів у школі.

  курсовая работа [49,8 K], добавлен 20.12.2010

 • Стан проблеми у педагогічній теорії та обґрунтування сутності понять "виховання наполегливості" як особистісного утворення молодших школярів та "позакласна ігрова діяльність". Експериментальна перевірка ступеню прояву наполегливості в учнів 1-4 класів.

  автореферат [36,1 K], добавлен 16.04.2009

 • Способи керівництва самостійною роботою учнів у процесі фізичного виховання. Вікові особливості молодших школярів та їх урахування під час проведення самостійної роботи з фізичного виховання, підсумки результатів дослідження самостійної діяльності.

  дипломная работа [162,3 K], добавлен 22.09.2009

 • Фізичне виховання школярів молодших класів з порушенням постави. Комплексне застосування засобів корекції постави у системі фізичного виховання школярів молодших класів. Форми фізичного виховання у поєднанні з масажем для корекції порушень постави.

  дипломная работа [274,6 K], добавлен 12.11.2009

 • Завдання культури поведінки учнів початкових класів. Методи формування культури поведінки молодших школярів. Потенціал навчальних дисциплін у вихованні культури поведінки молодших школярів. Використання народної педагогіки у вихованні культури поведінки.

  дипломная работа [163,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Визначення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. Розгляд перебігу естетичного виховання школярів у навчально-виховному процесі; розкриття природи мистецтва, виявлення творчих аспектів. Ознайомлення із поняттям та сутністю естетики.

  курсовая работа [52,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Проблема художньо-естетичного виховання у педагогічній науці. Особливості процесу навчання молодших школярів. Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання. Використання вправ на уроках музики в початкових класах та позакласній виховній роботі.

  курсовая работа [519,6 K], добавлен 03.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.