Документування в управлінській діяльності

Документ як матеріальний об’єкт. Організаційні та розпорядчі документи. Правила складання та робота з листами, пропозиціями, витягами з наказів, заявами та скаргами громадян. Поняття "документ", ОРД та "службовий документ" та правила їх групування.

Рубрика Разное
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2009
Размер файла 103,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Контрольна робота

Документування в управлінській діяльності

Організаційні документи

Посадова інструкція -- правовий акт, що видається установою, закладом з метою регламентації організаційно-правового стану працівника, його обов'язків, прав, відповідальності та забезпечення оптимальних умов для його ефективної праці.

Посадові інструкції розробляються на кожну посаду, яка передбачена штатним розкладом.

Текст посадової інструкції містить такі розділи:

і. Загальне положення.

2„ Посадові обов'язки.

Права.

Відповідальність.

Взаємини.

Розділ «Загальне положення» містить: найменування посади з позначенням структурного підрозділу; кому безпосередньо підлеглий працівник; порядок призначення на посаду та звільнення з посади; перелік нормативних, медичних та інших документів, якими керується працівник на конкретній посаді; кваліфікаційні вимоги (рівень освіти, стаж роботи); вимоги, що висувають робітникові стосовно спеціальних знань.

Розділ «Посадові обов'язки» встановлює конкретний зміст діяльності працівника, перелічує види робіт, які виконує працівник даної посади та характер його дій («керує», «готує», «затверджує», «розглядає», «виконує», «забезпечує», «відповідає» тощо).

Розділ «Права» закріплює повноваження працівника, які забезпечують виконання покладених на нього обов'язків: право приймати певні рішення, давати вказівки з конкретних питань, самостійно підписувати (візувати) документи в межах наданої йому компетенції, право звертатися із пропозиціями до керівника; репрезентувати від імені підрозділу чи закладу в інших організаціях, та межі цього представництва; право брати участь у нарадах, де розглядаються питання, що стосуються його компетенції; право робити запити щодо необхідної для роботи інформації (статистичної, економічної та ін.), а також право вимагати виконання певних дій від інших працівників.

Розділ «Відповідальність» визначає критерії оцінювання роботи та міру персональної відповідальності працівника. Критеріями оцінки є об'єктивні показники, що характеризують якість і своєчасність виконаної роботи. Відповідальність робітника визначається згідно з чинним законодавством і може бути дисциплінарною або адміністративною.

Розділ «Взаємини» окреслює: від кого, у який термін і яку інформацію втримує працівник; кому, яку й у який термін її надає; із ким узгоджує проекти документів, які готує; із ким спільно здійснює їх підготовку та інші питання його інформаційних взаємозв'язків з іншими підрозділами, особами, організаціями, установами.

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є:

і. Підпорядкування міністерству (для державних).

Повна назва організації.

Найменування структурного підрозділу.

Назва документа, число, дата та місце укладання.

Заголовок до тексту.

Підпис керівника структурного підрозділу, розшифрування підпису.

Затвердження (підписується керівником або його замісником -- куратором даного підрозділу, якщо йому надано це право).

Віза (накладається керівниками залежних підрозділів та юридичною службою, а також іншими посадовими особами, від дій яких може залежати її виконання).

Дата затвердження.

Час дії посадової інструкції починається від дати її затвердження.

Інструкція -- правовий акт, що містить правила, які регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони структурних підрозділів, служб, філій, посадових осіб.

Текст інструкції складається з розділів, які мають заголовки, що поділяються на пункти та підпункти, пронумеровані арабськими цифрами. Текст інструкції повинен починатися з розділу «Загальні положення», де викладено мету та причини видання документа, сфери (межі) розповсюдження (дії), підстави й розробки та інші відомості загального характеру. У тексті інструкції використовують слова «повинен», «належить», «необхідно», «не припускається», «забороняється» та под.

Інструкція оформляється на загальному бланку організації. Заголовок до інструкції містить визначення об'єкта чи коло питань, на які розповсюджуються її вимоги, наприклад: «Інструкція про ведення бухгалтерського обліку в установі».

Інструкція підписується, затверджується та візується аналогічно до посадової інструкції.

Документи інструктивного характеру «Правила» та «Положення» близькі до попередніх за змістом, призначенням та оформленням.

Розпорядчі документи

Накази

Наказ -- розпорядчий документ, що видається керівником установи, організації, підприємства на правах єдиноначальності та в межах його компетенції і стосується організаційних або кадрових питань.

Наказ видається на підставі й для виконання чинних законів, постанов і розпоряджень уряду, Президента, Верховної Ради, наказів і директивних вказівок вищих органів. Отже, він має як розпорядче, так і виконавче значення.

Накази охоплюють широке коло питань із виробничої і навчальної діяльності: організація праці (навчання); добір і розстановка кадрів; трудова (навчальна) дисципліна; заохочення до праці (навчання) тощо.

За призначенням усі накази поділяються на накази щодо особового складу (кадрові) та накази із загальних питань (організаційні, із питань основної діяльності).

У наказах щодо особового складу оформляють призначення, переміщення, звільнення, відрядження, відпустки, нагороди та стягнення працівників. Ці накази укладаються на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів тощо.

Серед організаційних наказів розрізняють:

-- ініціативні, які видаються для оперативного впливу на - процеси, що виникають усередині організації (підприємства);

-- на виконання розпоряджень керівних (вищих) органів; такі накази видаються при створенні, реорганізації або ліквідації структурних підрозділів, при затвердженні положень про структурні підрозділи, при підсумовуванні результатів діяльності установ (організацій), затвердженні планів тощо. Потрібно розрізняти специфіку укладання й оформлення наказу, пам'ятаючи, що він складається з констатуючої та розпорядчої частий. Однак у наказах, що видаються на виконання ухвал керівних (вищих) органів, часто не пишуть констатуючу частину. Замість цього подають посилання на номер і дату вищого розпорядчого документа. Констатуючої частини може також не бути, якщо дії, запропоновані до виконання, не потребують роз'яснень, та з різнопланових питань. У таких випадках текст наказу складається з параграфів. Реквізити:

Назва міністерства, якому підпорядковується організація, підприємство, установа (для державних).

Повна назва організації, установи.

Назва документа.

Індекс (до номера через дефіс додають літери ВК (відділ кадрів), номер наказу (посередині).

Дата укладання (ліворуч).

Назва населеного пункту, де розташоване підприємство, установа (праворуч).

Заголовок «про...».

Текст:

констатуюча частина містить такі складові: вступ (зазначається причина видання наказу); доведення (викладаються основні факти); висновок (указується мета видання наказу). Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищого органу (установи), то в констатуючій частині вказується назва, номер, дата й заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передається зміст певного розділу статті документа вищого органу (установи), який є підставою для видання конкретного наказу;

розпорядча частина починається словом «Наказую» і складається з пунктів, що поділяються на такі складові: дія, термін виконання та відповідальність за виконання. Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами.

Текст викладу розпорядчої частини повинен мати наказову форму. Зокрема, кожний пункт починається з дієслова в інфінітивній формі («Зарахувати», «Призначити», «Здійснити»-, «Наголосити», «Звільнити» та ін.). Якщо ж фактові надається значення більше, ніж особі, тоді вживається пасивна форма («Грубі порушення виявлено...»); активна форма вживається для вказування на ініціатора певної дії («...завідувач навчальної частини зобов'язаний...»).

Як виконавець указується назва організації, підрозділу, службова особа із зазначенням у Д. відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пункті перелічуються декілька осіб, то їхні прізвища вказуються за абеткою. Якщо в розпорядчій частині значна кількість пунктів, то її оформляють у вигляді таблиці.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають службових осіб, на яких покладено контроль за виконанням наказу (відповідно до службової ієрархії).

Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його укладання (службова записка, рапорт, заява тощо).

Посада першого керівника установи (ліворуч), його підпис, ініціали та прізвище (праворуч).

Візи (якщо є) «Проект наказу внесено...», «Проект наказу погоджено...»

Проект наказу погоджується:

із заступником керівника установи (підприємства);

з куратором питань, які зазначені в документі;

з керівником структурного підрозділу, якого стосується пункт наказу;

з юристом організації, який засвідчує узгодження наказу із чинними правовими актами та розпорядженнями керівних установ.

Окрім обов'язкових реквізитів, накази щодо особового складу залежно від їх змісту укладаються за певними вимогами: 1. У наказах про призначення, зарахування на роботу вказують:

на яку посаду;

до якого структурного підрозділу (відділу);

вид прийняття (переведенням, відповідно до контракту, на постійну, тимчасову роботу або роботу за сумісництвом);

особливі умови (із прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем та ін.);

умови платні (відповідно до штатного розкладу).

2. У наказах про переведення на іншу роботу зазначають:

з якої посади на яку;

вид, термін (постійно, тимчасово);

мотивування (реорганізація, скорочення, ліквідування підрозділу, дільниці, філії та ін.).

3. У наказах про надання відпустки вказують:

а) вид відпустки:

основна, тарифна;

додаткова, за тривалий стале роботи на одному підприємстві; у зв'язку із зупиненням виробництва чи реорганізацією підприємства; як винагорода чи заохочення;

навчальна, академічна;

у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю; хворобою; лікуванням; післяопераційною реабілітацією; пологами (декретна) тощо;

без збереження заробітної плати, за родинними обставинами; за власний рахунок;

б) загальна кількість робочих днів;

в) дата (з якого числа, місяця, року до якого числа, місяця,

року включно);

г) період, за який надається відпустка (для основної, тарифної та додаткової).

4. У наказах про звільнення зазначають:

дату звільнення;

мотивування (вихід на пенсію; власне бажання; порушення закону, статуту підприємства; ліквідування організації, установи та ін.) із зазначенням відповідної статті КЗпІІ чи інших кодексів, законів, статутів.

Начальник чи інспектор відділу кадрів або посадова особа зобов'язані ознайомити зі змістом наказу осіб, прізвища яких фігурували в документі, а ті повинні розписатися в оригіналі, зазначивши дату ознайомлення.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання керівником установи, закладу, підприємства.

Зразки:

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В. Каразіна

94-ВК

16.10.2002.1 м. Харків

Наказ про особовий склад

1. ЗАРАХУВАТИ:

1.1 Біленко Ларису Глібівну на посаду викладача історії України з 17.10,2002 з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава -- заява Біленко Л. Г.

1.2 Кардаша Григорія Юрійовича на посаду старій, лаборанта каф. -соціології за сумісництвом з 18.10.2002 з окладом відповідно до штатного розкладу.

Підстава -- заява Кардаша Г. Ю.

2. ПЕРЕВЕСТИ:

Вєтрову Ганну Іллівну, вахтера гурт. № 3, на посаду гардеробниці иавч. корпусу з 19.10.2002 до 30.03.2002 у зв'язку з капітальним ремонтом гуртожитку. Підстави: 1) доповідна записка коменданта гурт. № 3 Фесенко С. О.;

2) заява Вєтрової Г. І.

3. НАДАТИ:

3.1 Беремесенкові Антону Олександровичу, водієві вантажівки ГАЗ-53, тарифну відпустку з 20.10 до 21.11.2002 (на 24 робочі дні) за період роботи.

Підстави: 1) графік відпусток;

2) заява Беремесенка А. О.

3.2 Завалій Валерії Корніївні, доц. каф. української мови, декретну відпустку з 19.10.2002.

Підстава -- заява Завалій В. К.

4. ЗВІЛЬНИТИ:

Комар Олександру Михайлівну, проф. каф. історії України, у зв'язку із закінченням терміну дії контракту з 11.10.2002

. Підстави:

1) контракт від 26.08.99;

2) заява Комар О. М.

Ректор (підпис) Г. Б. Лобан

Харківське акціонерне виробниче об'єднання цегельний завод № З

Наказ

№ 134-ВК

04.10.2003 м. Люботин

про зміни у складі осіб,

відповідальних за газове господарство

Для виконання вимог «Правил безпеки в газовому господарстві заводу»

НАКАЗУЮ:

Відповідальним за безпечну експлуатацію котельної та сушильного цеху й дотримання «Правил безпеки в газовому господарстві заводу» призначити старш. майстра котельної Панасюка В.А.

Відповідальним за випробування рятувальних засобів з-ду призначити інженера цеху № 1 Грошина Т. П.

Наказ за № 76-ВК від 17.09.98 відмінити.

Контроль за виконанням наказу покласти на голов. інженера з-ду Середу С. О.

Директор (підпис) /. М. Литвак

Витяги з наказів

Витяг із наказу -- це документальна копія будь-якої частини оригіналу наказу (без зазначення слова «Копія»). Це документ, який крім бланка може укладатися й на чистих аркушах паперу формату А4 або А5 залежно від обсягу тексту із зазначенням таких відомостей:

і. Назва міністерства, відомства, якому підпорядкована організація, установа (для державних).

Повна назва організації, установи.

Назва документа.

Дата укладання оригіналу.

Номер наказу.

Місце укладання наказу.

Заголовок до тексту оригіналу або номер пункту розпорядчої чи постановчої частини та її назва («про...»; НАКАЗУЮ:; ЗАРАХУВАТИ:).

Текст констатуючої чи розпорядчої частини.

9. Посада керівника, його прізвище та ініціали (без підпису).

Позначка про завірення копії.

Посада особи, яка укладала й завірила витяг, її підпис, ініціали та прізвище.

Дата укладання витягу.

Зразки:

Міністерство легкої промисловості України

Полтавська фабрика панчішних виробів

Витяг із наказу

№ 89-ВК від 17.05.2003 м. Полтава

2. ПЕРЕВЕСТИ:

2.3 Калюжного Йосипа Варфоломійовича, старш. бухгалтера, на посаду голов. бухгалтера ф-ки з 19.05.2003 з посадовим окладом згідно зі штатним розкладом.

Підстава -- заява Калюжного Й. В.

Директор Єгоренко Б. О.

З оригіналом згідно:

Інспектор ВК (підпис) 3. Л. Коліушко

18.05.2003

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний педагогічний університет

ім. Г. Сковороди

Витяг із наказу

№ 274-ВК від 05.12.2003 м. Харків

ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ:

Вировець Ользі Євгенівні, завідувачеві кафедри політології соціологічного ф-ту, доценту, за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову й педагогічну діяльність, активну участь у громадському житті ун-ту та у зв'язку з 55-річчям від дня народження.

Підстава -- подання декана соціологічного ф-ту від 10.11.2003.

Ректор Артеменко І.С.

З оригіналом згідно:

Секретар (підпис) О. М. Аксьонова

24.12.2003

Розпорядження

Розпорядження -- правовий акт управління державного колегіального органу, що видається в межах компетенції, наданої посадовій особі. Видається одноособово керівником або колегіальним органом для вирішення оперативних поточних питань і є обов'язковим для всіх кому він адресований. Як правило, цей документ має обмежений термін дії і стосується вузького кола осіб.

Розпорядження та наказ за правовим статусом рівнозначні документи й можуть видаватися нарівні одне з одним. У цьому випадку в тексті слово «НАКАЗУЮ» заміняють його відповідниками: «ВИМАГАЮ», «ДОЗВОЛИТИ», «ДОРУЧАЮ», «ЗАБЕЗПЕЧИТИ», «ЗОБОВ'ЯЗУЮ», «ПРОПОНУЮ». На відміну від наказу, який може стосуватися загальних, усеохоплюючих питань, розпорядження частіше висвітлює конкретні питання, що стосуються як усього колективу, так і окремих підрозділів та ланок його роботи.

Реквізити: і Герб України (для державних організацій).

Назва міністерства, якому підпорядкована організація (для державних).

Повна назва органу управління, що видає розпорядження.

Назва документа та його номер.

Дата видання.

6. Місце видання (назва міста, села, селища тощо).7.Заголовок (про...).

8. Текст, що складається з двох частин:

а) констатуючої --де сформульовано мету чи причинувидання;

б) розпорядчої -- де сформульовано порядок дій, які потрібно виконати, та зазначено особи, відповідальні завиконання.

9.Додатки (якщо потрібно).

10. Посада відповідальної особи, її підпис та розшифрування підпису.

Зразок:

Чернігівське акціонерне об'єднання

безалкогольних напоїв «Джерело»

Розпорядження №31

01.11.2003 м. Михайло-Коцюбинське

про подання графіків проведення демонтажних робіт

У зв'язку з реконструкцією виробничих потужностей ЗОБОВ'ЯЗУЮ: всіх начальників цехів та керівників відділів до 01.12.2003 подати голов. інженерові АО Сельодкіну А. Я. графік проведення демонтажних робіт та інвентаризації верстатів, механізмів, інструментів і сировинних матеріалів.

Директор (підпис) 3.І. Луб'яницький

Довідково-інформаційні документи

Акти

Акт -- це офіційний документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов'язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств, установ чи їх структурних підрозділів.

Для об'єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом.

Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції.

Акти поділяються на законодавчі та адміністративні.

Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.

Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається:

і. Приймання-передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо.

2. Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об'єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.

Проведення випробувань нової техніки чи обладнання.

Розукомплектування, ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.

Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей -- ревізія.

Нещасний випадок (травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).

Зміна керівництва.

Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівником закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну судову справу.

Текст акта поділяється на вступну та констатуючу частини й містить такі відомості: Вступна частина

і. Автор документа -- підпорядкування міністерству (якщо є), повна назва установи, закладу, відомства (ліворуч, якщо є п. 2, в іншому разі -- посередині).

2. Затвердження -- посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч).

3. Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).

4.Місце укладання (праворуч).

5. Назва документа (посередині з великої літери) та номер.

6.Заголовок («про...»). Констатуюча частина

7. Текст:

підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);

якщо акт укладено комісією, то замість слова «Присутні» пишуть: «Голова комісії», потім -- «Члени комісії» з обов'язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);

виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків.

Кількість примірників акта й місце їх зберігання.

Додатки до акта (кількість примірників і сторінок). 10.Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) та розшифрування підписів.

Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта він ознайомлений.

Особа, яка не згодна зі змістом акта,, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші й додавати до акта.

Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.

Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.

Зразки:

Міністерство легкої

промисловості України

Харківська панчішна

фабрика № 2

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ф-ки (підпис) В. 3. Козак 10.09.2002

07.09.2002

Акт № 4

м. Харків

про результати ревізії каси

Підстава: наказ директора ф-ки від 06.09.2002 за № 34-6. Укладено комісією:

Голова -- заст. голов. бухгалтера ф-ки Кочегур Б. Т. Члени комісії: 1. Бухгалтер Гуменна О. О.

2. Старш. економіст Поровська 3. Ф. Присутні: 1. Касир ф-ки Боженко О. А.

2. Голова профспілки Луньков В. С. У результаті проведеної ревізії встановлено:

Залишок грошей у касі станом на 07.09.2002 згідно з касовою книгою та даними бухгалтерського обліку 847 грн 65 к. (вісімсот сорок сім гривень шістдесят п'ять копійок).

Фактичний залишок готівки 547 грн 65 к. (п'ятсот сорок сім гривень шістдесят п'ять копійок).

Нестача готівки становить 300 грн (триста гривень).

Комісія пропонує касирові ф-ки Боженку О. А. відшкодувати нестачу в сумі триста гривень до 20.09.2002.

Акт укладено у трьох примірниках:

1-й -- директорові;

2-й -- до бухгалтерії;

3-й -- касирові,

Голова

Члени комісії:

Присутні:

(підпис) Б. Т. Кочегур (підпис) О. О. Гуменна (підпис) 3. Ф. Поровська (підпис) О. А. Боженко (підпис) В. С. Луньков

Акт № 14

07. 09.2002 м. Харків

про виявлення нестачі продукції при розпечатанні вагона

Укладено комісією:

Голова -- заст. начальника ст. Харків-Товарний Пупков В. Ю.

Члени комісії:

1. Начальник відділу постачання Вершиніна А. 3.

Менеджер МП «Енергія» Підмогильний В. Б.

Вагар Рожин Г. П.

Комісія розпечатала ваґон № 0547-д, що надійшов за накладною № 129 від 05:09.2002.

Одержувач вантажу МП «Енергія».

Відправник вантажу Херсонський з-д металоконструкцій.

Ст. відправлення м. Херсон.

Ст. призначення Харків-Товарний Південної залізниці.

Дата подання вагона під розвантаження 07.09.2002.

При розпечатанні виявлено:

Вагон у неушкодженому стані.

Відбитки 3 (трьох) пломб не відповідали контрольним взірцям.

Зі 100 (ста) зазначених у накладній комплектів вантажу у вагоні наявні 80 (вісімдесят)* Нестача складає 20 (двадцять) комплектів.

Даний акт є документом для претензії МП «Енергія» до вантажного управління Південної залізниці. Акт укладено у двох примірниках.

Голова

Члени комісії

(підпис) В. Ю. Пупков (підпис) А. 3. Вершиніна (підпис) В. Б. Підмогильний

(підпис) Г. П. Рожин

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський сільськогосподарський університет

ім. Л. Симиренка

ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор

(підпис) В. К. Плахтій

10 грудня 2002 р.

Акт № 24

02.12.2002 м. Тернопіль

про результати інвентаризації

Підстава: наказ ректора від 27.11.2002 за № 85 «Про інвентаризацію». Укладено комісією:

Голова -- проректор із навчально-виховної роботи Семьоркгн В.О. Члени комісії: 1. Старш. економіст Бєлова О. О.;

Бухгалтер Поліщук М.Ф.;

Викладач Римаренко З.П.

У період із 29.11 до 02.12.2002 комісія провела інвентаризацію госп. складу ТСУ й уважає, що

(зазначити результати перевірки, висновки)

Укладено у трьох примірниках: 1-й -- ректорові; 2-й -- до бухгалтерії; 3-й -- завскладу.

Голова (підпис) В. О. Семьоркін

Члени комісії: (підпис) О.О. Бєлова

(підпис) М. Ф. Поліщук (підпис) 3. П. Римаренко

Відгуки

Відгук -- документ, який містить думку, критичний аналіз і висновки організації чи фахівця щодо певної розглянутої праці, обсягу робіт, творів, дій тощо.

Порядок укладання й оформлення відгуку відповідає вимогам укладання висновку.

Реквізити:

і. Назва документа.

2. Заголовок, який містить:

назву роботи, твору тощо, тему, посаду, статус, місце роботи або навчання автора, його прізвище, ім'я та ім'я по батькові;

повну назву установи й структурного підрозділу (для відгуку на колективну роботу).

3. Текст, який містить:

загальну характеристику теми, проблеми, роботи, яка є предметом аналізу; та її актуальність;

коло проблем та місце розглядуваної роботи, теми в певній науковій системі;

стислий виклад основних положень або окремих питань роботи;

висновки, критичні зауваження, оцінку з аналітичним обґрунтуванням кожного спірного чи сумнівного моменту.

Посада, підпис та розшифрування підпису особи, яка укладала документ.

Дата укладання.

Посада, підпис та розшифрування підпису офіційної особи, яка завірила підпис укладача.

Дата завіряння.

Печатка (якщо треба).

Зразок:

Відгук

на дипломну роботу

«Етноетика та універсалістська макроетика»

студ. V курсу соціологічного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка

Гнатишина Іллі Федоровича

Робота присвячена одній із найактуальніших і водночас складних проблем сучасності -- взаємовідношенню між універсальною етичною позицією людини у світі як представника людства, з одного боку, і так званою етноетичною точкою зору на питання морального вибору, оцінки, відповідальності за можливі наслідки суспільно значущих дій -- з другого.

Уважаємо таку тематичну спрямованість надзвичайно важливою для розуміння широкого спектру питань саме посткомуністичної доби.

У вступі, значному за обсягом (29 с), студент прагнув викласти весь спектр актуальних філософсько-методологічних підходів до аналізу різноманітних проблем, що породжуються сучасним життям.

Перший розділ -- не зовсім переконливе намагання пояснити термін «етноетика», звертаючись до гегелівського поняття «субстанційної моральності», «народного духу» як протилежного кантівському поняттю «моралі», а також до нового постметафізичного прояву цієї розбіжності в суперечці між «лібералізмом» та «комунітаризмом».

У другому розділі впевнено дискутуються аргументи як версії арістотелівської етики доброго життя з одного боку, а з другого -- універсалістської макроетики як актуальної умови рівноправності та співпраці різних культур і традиційних етносів.

Третій розділ детально змальовує проблему співвідношення формальної доповнювальності між обома орієнтаціями етики. Дипломник аргументовано доводить переваги універсальної макроетики як моральної норми.

Висновкова частина підсумовує викладений вище матеріал та орієнтує на природну міру між традиційними та модерними цінностями й формами; як зрештою зробити особистий моральний вибір, що завжди супроводжує людську поведінку як у політиці, так і в буденному житті.

Незважаючи на окремі стилістичні невправності та пунктуаційні огріхи, студент у цілому впорався з поставленим завданням і його робота відповідає вимогам, що висуваються перед дослідженнями такого типу. За умови успішного захисту дипломник заслуговує на відмінну оцінку.

18.05.2002

Доц. кафедри соціології

Харківського державного педагогічного \

унту ім. Г. Сковороди (підпис) Б. В. Назаренко

Висновки

Висновок -- документ, який містить думку, висновки організації, комісії чи фахівця з будь-якого документа або питання.

Висновок укладається на проекти положень, постанов, інструкції, на проекти стандартів, наукові роботи (звіти, статті, дисертації, дипломні проекти) та ін. із зазначенням таких відомостей:

1. Назва документа.

Заголовок (із зазначенням питання, на яке він готувався «про...»).

Текст, що складається з двох частин:

-- у першій подаються стислий виклад суті питання, аналіз основних положень або пропозицій і загальна оцінка документа (питання);

~~ У ДРУгій викладають конкретні зауваження по суті питання чи документа, які розглядаються, обґрунтовують висновки і вносять пропозиції. Ця частина тексту може складатися із окремих пунктів.

Якщо зауваження та пропозиції відсутні, у висновку зазначають: «Із проектом ... згодні» або «До проекту ... зауважень немає».

Додатки (якщо є).

Дата.

Посада уповноважених осіб, фахівців (якщо укладачів декілька та є керівник, голова, то спочатку зазначається посада керівника, а далі за абеткою), їхні підписи та розшифрування.

Печатка (якщо потрібно).

Висновок подається до вищих органів для розгляду та затвердження.

Зразок:

Висновок

про готовність середнього навчального закладу

ЗОШ № 17 м. Харків до 2002-2003 навч. р.

Комісія у складі трьох осіб оглянула міську ЗОШ №17 і виявила:

Будівля школи, навчальні приміщення, спортивний комплекс відповідають санітарно-нормативним вимогам.

Санітарно-епідеміологічний стан шкільної їдальні задовільний.

З'. Відсутня аптечка першої медичної допомоги.

4. Частина шкільного двору захаращена металобрухтом та уламками дерев, відсутня огорожа з боку вул. Коцюбинського.

Комісія рекомендує:

1. До 26.08.2002 впорядкувати шкільний двір, полагодити огорожу та забезпечити медичний пункт необхідними лікарськими препаратами.

Надалі підтримувати належний санітарно-навчальний порядок.

До 27.08.2002 поінформувати Київське райвно про виконання рекомендації, зазначеної в п. 1.

24.08.2002

Голова комісії (підпис) А. Я. Цибух

Члени комісії: (підпис) О. Д. Гужвій

(підпис) С. Ю. Зеленська

Довідки

Довідка -- це документ інформаційного характеру, що містить опис та підтвердження біографічних і юридичних фактів, діяльності окремих осіб чи обставин діяльності закладів, установ, підприємств.

Довідки поділяються на особисті та службові.

Особисті підтверджують той чи інший біографічний або юридичний факт конкретної особи.

Службові повинні об'єктивно відображати стан справ" конкретного структурного підрозділу, дільниці чи всього підприємства. Укладання службової довідки потребує ретельного відбору та перевірки відомостей, зіставлення і ґрунтовного аналізу отриманих даних про факти й події службового характеру. У ній можуть наводитися таблиці, графіки, приєднуватися додатки. Якщо довідка охоплює відомості з декількох питань, її текст може складатися з розділів.

Як службові, так і особисті довідки укладаються посадовими особами або уповноваженими органами на вимогу конкретної службової особи та на запит або за вказівкою вищої організації, установи. Частіше для цього використовують бланки організації чи підприємства, до яких вносять індивідуальний конкретний зміст і реквізити.

Довідки, що відображають основну (виробничу) діяльність організації, можуть бути зовнішніми і внутрішніми.

Зовнішні довідки укладаються для подання до іншої, як правило, вищої організації і підписуються, крім укладача, ще й керівником організації чи установи та завіряються печаткою.

Внутрішні-- укладаються для подання керівництву організації або на розгляд до колегіального органу, підписуються лише укладачем і не потребують печатки.

Реквізити:

Назва міністерства, якому підпорядкована організація, установа (для державних).

Повна назва організації, установи, що видає довідку.

Адресат -- посада, назва установи, прізвище та ініціали (для службових).

Дата видачі

Місце укладання.

Назва документа та його номер (посередині).

Заголовок до тексту (для службових).

Текст:

прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, якій видається довідка (у Н. відмінку);.

статус; спеціальність; класність; розряд; посада; звання та ін.;

місце проживання, площа помешкання, вигоди та ін. (якщо потрібно);

розмір заробітної плати (цифрами й літерами) на місяць (якщо потрібно);

назва установи, закладу, до яких подається довідка. У тексті слід уникати архаїчних зворотів типу: «Цим повідомляємо...», «Пред'явник цього.., «...дійсно проживає...», «... справді працює...», -*... зараз навчається... »та ін.

9. Посада укладача, керівника (ліворуч), ініціали та прізвище (для зовнішніх).

10. Посада керівника фінансового відділу, його підпис, ініціали та прізвище (якщо в довідці йшлося про матеріальні кошти). 11.Печатка (якщо довідку укладено не на бланку).

Зразки:

Житлово-експлуатаційне управління № 27

Нагірного р-ну пров. Семенівський, 51,

м. Харків, 61032, тел. 337-329

04.10.2002 м. Харків

Довідка № 203

Пан Леонтович Валерій Йосипович мешкає з 09.04.69 за адресою: м. Харків-22, вул. Тарасівська, 8, к. 3. Займає загальну житлову площу 38 м2.

Видано для подання до відділу обліку та розподілу житлової площі виконкому Харківської міської ради народних депутатів.

Начальник ЖЕУ (підпис) Б. В. Дерегус

(печатка)

Міністерство культури і мистецтв України

Харківська державна наукова

бібліотека ім. В. Короленка

вул. Сумська, 2, м. Харків, 61003

Тел.: 446-620, 446-043 10.07.2002 »

Довідка № 97

Пані Кравець Галина Гордіївна працює завідувачем відділу комплектації фондів. її посадовий оклад складає 250 (двісті п'ятдесят) грн на місяць.

Видано для подання до дит'ясел №301.

Директор (підпис) В. Л. Чикова

Голов. бухгалтер (підпис) 3. О. Вовк

(печатка)

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний

університет ім. В. Каразіна

майд. Свободи, 4, м. Харків, 61022 Тел.: 457-662, 453-620 17.05.2002

Довідка № 79

Студ. Тельфер Ірина Семенівна навчається на IV курсі

економічного ф-ту.

Видано для подання до ЖКК-17.

Декан ф-ту (підпис) Г. В. Каменєв

Секретар (підпис) А. О. Єршова

(печатка)

Службові записки

Доповідна записка -- це документ на ім'я керівної посадової особи зі звітом про виконання певної робрти, завдань, службового доручення, узятих на себе зобов'язань; може містити висновки та пропозиції укладача.

Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або ж з ініціативи її автора й може також містити повідомлення про наявний факт, подію, ситуацію, що склалася з укладачем, його підлеглими чи на підприємстві, ділянці тощо. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки -- спонукати керівника до прийняття конкретних рішень.

Доповідні записки поділяються:

і. За походженням на внутрішні, що адресуються керівникові організації або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівництву, якому підпорядкована дана організація.

Внутрішні доповідні записки підписує той, хто їх укладає.

Зовнішні оформляються на службовому бланку організації з підписом автора та його керівника.

2. За призначенням на звітні, інформаційні та ініціативні.Пропозиція -- документ, що є різновидом доповідної записки

й містить перелік конкретних пропозицій із певних питань.

Укладаються пропозиції аналогічно доповідним запискам, але, як правило, після вказівки керівництва. Текст пропозиції не містить аналітичної частини, а лише вступну (обґрунтування) та висиовкову (перелік пропозицій).

Реквізити:

і. Місце укладання -- повна назва організації, від імені якої укладається записка, та її реквізити (для зовнішніх).

2: Адресат -- посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, якій подається записка, у Д. відмінку.

Адресант -- посада, назва підрозділу, дільниці (для внутрішніх), звання, прізвище, ім'я та ім'я по батькові особи, яка подає записку, у Р. відмінку.

Назва документа, номер (для внутрішніх).

Заголовок («про...»).

б» Текст -- може поділятися на такі частини:

а) загальну -- лаконічний і точний виклад суті події, інформації, пропозиції;

б) описову -- аргументоване пояснення причини, факту, учинку, події; з'ясування певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо);

в) висновкову -- конкретні пропозиції щодо оптимальних способів вирішення, подолання чи усунення заявлених в описовій частині фактів.

7„ Додаток (якщо є) із зазначенням кількості сторінок, примірників тощо.

8. Посада автора (якщо вона не зазначалася в н. 3) -- ліворуч, підпис укладача (для внутрішніх), керівника організації (для зовнішніх) -- праворуч та розшифрування підпису.

9. Дата укладання (якщо вона не зазначалася в п. 1) -- цифрами. Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж із власної ініціативи й має реквізити, аналогічні доповідним запискам: Пояснювальна записка може бути:

1. Службовою складовою частиною чи додатком, доповненням іншого документа (плану, проекту, пропозиції, звіту, програми й т. ін.).

У ній укладач або організація обґрунтовує мету, актуальність, новизну й перелік дії основного документа. Викладає структуру, зміст, функціональне призначення і термін його дії з поясненням можливих позитивних чи негативних наслідків.

2, Документом особистого характеру, у якому аргументовано й доказово пояснюються певні дії укладача або його підлеглих чи причини якихось подій, фактів, провин та ін.

Зразки:

Директорові Харківської

ЗСШ № 144

п. Колінько В. О.

класного керівника 10-Б класу

Осташа Олексія Юхимовича

Доповідна записка про участь в олімпіаді

Згідно з наказом № 7-6 від 19.03.2002 я, учитель історії України Осташ О. ДО., очолював учнівську делегацію у складі 10 осіб до м. Київ, де 24--27.03.2002 відбувалася національна шкільна олімпіада з історії.

Учні 10-Б кл. Галич В. Д., Киричук О. М. й учений^ 8-А кл. Федоровська С. ДО. стали переможцями олімпіади й посіли відповідно І, II та III місця.

Прошу розглянути питання про заохочення зазначених вище учнів. Уважаю, гцо вони гідно репрезентували рідну школу, місто та область на олімпіаді такого високого рівня.

29.03.2002 (підпас)

Макіївський коксохімічний

Заступникові директора комбінату

з адміністративно-виробничих

питань п. Ревенку А, Р.

Доповідна записка

Відповідно до розпорядження Кабміну України підготовлені звітні матеріали за II півріччя та за весь 2001 р.

Для якісного виконання та пришвидшення обробки значного обсягу інформаційного матеріалу, а також у зв'язку з плановим переобладнанням ОЦ комбінату, виникла нагальна потреба залучити інші ОЦ. За попередньою домовленістю з керівництвом Донецького ОЦ вони спроможні виконати цей обсяг робіт.

Прошу Вас погодити це питання з керівництвом ОЦ м. Донецьк.

10.01.2002

Начальник ОЦ комбінату (підпис) П. О. Сич

Деканові географічного

ф-ту ОДУ

професору Литвиновій Я. В.

студ. гр. ГУ-43

Кременя Дмитра Павловича

Пояснювальна записка

Із 05.11 до 28.11.2002 я не відвідував заняття, оскільки допомагав усунути наслідки стихійного лиха, що сталося за місцем проживання батьків (м. Тересва Закарпатської обл.).

30.11.2002 (підпис)

Міністерство харчової промисловості Директорові

України п. Бондар О. Г.

об'єднання «Харківський хлібозавод №

Пояснювальна записка № 16 про порушення технічної дисципліни

Доводжу до Вашого відома, що 17.11.2002 у зв'язку з вимкненням електроенергії в загальній мережі заводу з 20.00 до 24.00 було припинено випікання партії хліба, яка складала 150 (сто п'ятдесят) кг.

Мною, нач. цеху № 2 Пасько В. Ю., щодо цього факту було укладено акт, який додається.

Зроблено відповідний запис до технологічного чергового журналу, напівфабрикати хліба передано до складу № 4, накладна додається.

Додатки:

акт №4 -- 3 арк. у 2 пр.

накладна № 247 -- 1 арк. в 1 пр.

18.11.2002 (підпис) В. Ю. Пасько

Запрошення (повідомлення)

Запрошення -- це документ, що містить коротку інформацію про подію або захід і адресується конкретній особі, особам чи організації. Запрошуючи взяти активну або пасивну участь в анонсованому заході, цей документ завжди повинен бути за змістом увічливим та коректним і містити дані про дату, місце, час, характер зібрання й умови, що висуваються перед його учасниками.

Реквізити:

Назва документа.

Звертання до адресата (у Кл. відмінку):

"статус (посада);

прізвище;

ім'я;

ім'я по батькові.

3. Текст, що містить:

дату й час заходу,

місце проведення;

назву заходу;

порядок денний, тематику подій;

прізвища доповідачів у послідовності заявленого виступу;

маршрут проїзду (якщо треба);

контактний телефон для довідок.

Посада (статус), підпис, ініціали та прізвище адресанта або назва структури, яка запрошує.

Печатка (якщо треба).

Текст запрошення (повідомлення) залежить від характеру заходу, статусу й місця, яке відводиться в ньому адресатові.

Документ може бути й без назви і починатися з шанобливого звертання у Кл. відмінку:

Шановний (-а, -і) ...

Глибокошановний(-а, -і)...

Вельмишановний (а, -і)...

Добродію (-йко, -ї)...

Пане (-і, -но, -ове)... тощо.

За формуляром і змістом цей документ подібний до службового листа-запрошення чи оголошення.

Зразки:

Запрошення

Вельмишановні пані Ольго та пане Гордію!

Запрошуємо вас на ювілейні урочистості, присвячені 70-річчю від дня народження та 50-річчю творчої діяльності народного артиста України Борейка Леоніда Семеновича, що відбудуться 4 квітня 2002 р. в Будинку актора (вул. Красі-на,3)о 17.00.

Голова Харківського театрального

товариства (підпис) В. М. Шестопалов

Звертаючись до декількох осіб, займенники : ви, вам, вас... слід писати з малої букви.

Шановний п. Стєфанів Олеже Віталійовичу!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції «Вивчення української мови у вищій школі», яка відбудеться 20 травня 2002 р. в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди (вул. Артема, 29).

Засідання перше -- початок о 10.00 (ауд. № 401).

Вступне слово ректора ХДПУ ім. Г. Сковороди акад. АПН України Пономаренка Ф. І.

Доповіді та повідомлення:

Кабанець В. Я. (ХДПУ ім. Г. Сковороди)

Актуальні проблеми вивчення української мови у ВНЗ.

Шабатура А. В. (ХНУ ім. В. Каразіна)

Значення українознавчих дисциплін для розвитку особистості в контексті національного виховання.

Колесова 3. Б. (ХДТУСГ)

Явища інтерференції, викликані впливом російської мови.

Любченко А. П. (ХУВС)

Проблеми усного ділового мовлення.

Засідання друге -~ початок о 15.00 (конференц-зал).

Чорна К. С. (ХДАК)

Про деякі аспекти вивчення ділової української мови.

Бабич Г. П. (ХДПУ ім. Г. Сковороди)

Викладання курсу «Культура мовлення вчителя» на нефілологічних факультетах педагогічного закладу.

Ігнатеико С. П. (ХДТУБА)

Українська мова -- мова ділових паперів.

їхати: трамваями №5,7,11 до зупинки «вул. Артема», ст. метро «Пушкінська».

Тел. для довідок: 472-094, 472-420.

Голова оргкомітету (підпис) В. В. Калач

Глибокошановна Маріє Степанівно!

14 квітня 2002 р. Вашій школі виповнюється 100 років. Уклінно запрошуємо Вас, дорога наша Вчителько, на святкування, яке розпочнеться о 16.00 у малій залі Харківського театру опери та балету ім. М. Лисенка. Ваш ряд 3, місце 17.

Із повагою адміністрація, педколектив та учні гімназії № 6

Звіти

Звіт -- документ, який містить відомості (інформацію) про і результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень, завдань і подається керівникові структурного підрозділу, організації або до керівного органу.

Державна статистична й відомча цифрова звітність укладається на підставі уніфікованих форм (бланків) й у відповідності до затверджених нормативних документів, які вказують порядок їх укладання та оформлення. Внутрішньоорганізаційна звітність менш регламентована щодо форми, ніж попередні.

Реквізити:

1„ Ґриф затвердження -- праворуч (для зовнішніх). 2„ Штамп установи (якщо не на бланку) -- для зовнішнього документа. 3. Назва документа. 4„ Заголовок, який має такі дані, як:

«про роботу атестаційної комісії»; «про роботу відділу...», «про педагогічну (виробничу) практику...» тощо;

термін звітності (з 09.01.2002 до 09.02.2002, за І квартал 2002 р. тощо);

. -- статус, посада й місце роботи (навчання) укладача;

-- прізвище та ініціали укладача.

Текст, який має такі частини:

вступ (зазначається обсяг завдань, які були поставлені перед установою, відділом чи конкретною особою за звітний період);

основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, практики тощо);

висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи вдосконалення форм або методів роботи, практики, перспективи на майбутнє).

6„ Додаток (якщо є):

службова (доповідна, пояснювальна) записка;

довідкові матеріали;

квитанції, проїзні документи, рахунки тощо про витрачені кошти (для фінансової звітності).

7. Підпис автора документа.

8. Посада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх).

9. Дата укладання. ІО. Печатка (для зовнішніх).

Зразок:

Звіт

про педагогічну практику

студента групи ГЕ-41

географічного ф-ту ХНУ ім. В. Каразіна

Божедая В. І.

Практику проходив із 10.02.2002 до 22.03.2002 в СНІ № 1 м. Золочів Харківської обл. У школі було створено належні умови для проходження практики. В одному класі було поєднано викладання географії та історії, що створювало певні складнощі в розміщенні наочності та приладів. Кабінет та географічний майданчик достатньо обладнано технічними засобами, але бракує сучасних мап, атласів, нових підручників та довідково-методичної літератури.

За час практики:

провів 10 уроків із географії, 4 з них залікові, які проаналізували вчитель-методист і керівник практики;

брав участь в обговоренні та аналізі 4 уроків інших практикантів;

зібрав інформаційно-довідковий матеріал для написання реферату «Екологічна абетка»;

розробив і виготував 2 комплекти роздаткового матеріалу (анкети);

підготував і провів виховний захід «Дбай про майбутнє сьогодні»;

брав участь у засіданнях гуртка «Екологія рідного краю» та в укладанні загальношкільної програми «Позакласна краєзнавча робота» на 2002/03 навч. р.

Успішному проведенню практики значною мірою сприяли допомога й доброзичливе ставлення дирекції та викладачів до студентів-практикантів.

Додатки:

характеристика-відгук;

план контрольного уроку;

план виховного заходу;

психологічна характеристика учня.

22.03,2002 (підпис)

Оголошення

Оголошення -- це документ, у якому міститься необхідна інформація. За змістом оголошення поділяються на два види:

і. Організаційні -- оголошення про подію чи захід.

2. Рекламні -- оголошення про навчання, роботу, послуги, пропозиції тощо.

Організаційні оголошення адресуються як конкретній групі осіб, так і широким верствам населення. Зміст рекламних оголошень розраховано на широкий загал.

Як організаційні, так і рекламні оголошення за формою бувають: писані, мальовані, комбіновані, відтворені механічним способом та ін.

Сучасний рівень поліграфічного виробництва, копіювальної та розмножувальної техніки дає необмежену змогу пошуків найрізноманітніших шрифтових і кольорових варіантів цього документа.

Текст будь-яких оголошень повинен бути лаконічним, конкретним і містити вичерпну інформацію про дату, час, місце та зміст події чи заходу. Рекламні оголошення повинні висвітлювати перелік послуг, товарів, їхню ціну тощо.

Оголошення про запрошення на роботу, навчання, пропозиції щодо подорожей і відпочинку включають умови, переваги, пільги, оплату та інші дані.

Розрізняють оголошення:

-- службові -- підприємств, навчальних закладів, державних установ, організацій, фірм, агентств тощо;

-- особисті -- приватної особи чи групи осіб.

Реквізити:

і. Назва документа.

2. Текст, що містить:.

дату;

час;

адресу місця проведення;

організатора (відповідального);

порядок денний (зміст) заходу;

коло осіб, яких запрошено;

умови входу (вільний чи платний);

способи проїзду (для зовнішніх).

3. Назва структурного підрозділу чи колегіального органу, або посада і прізвище особи, яка дає оголошення (якщо треба).

Зразки оголошень про заходи:

Оголошення

11 травня 2002 р. об 11.00 у приміщенні Будинку Алчевських відбудеться зустріч із народним депутатом України Оксаною Ляшенко.

Запрошуємо всіх бажаючих.

Проїзд: ст. метро «Архітектора Бекетова», трам. № 5, 7, 11, 14

до зуп. «вул. Гіршмана»-.

Харківський депутатський клуб

До уваги власників акцій АТ «Міжнародний фонд промислових інвестицій «НафтаГазПром»!

17 грудня 2002 р. о 13.00 в актовому залі ХНДІ «Сільгосп-машбудр відбудуться загальні збори акціонерів. Реєстрація з 11.00 за свідоцтвами, що посвідчують право власності на акції, а для представників акціонерів -- за довіреністю.

Порядок денний:

Звіт голови правління за господарський 2002 р.

Звіт ревізійної комісії.

Затвердження річного звіту та балансу.

Затвердження розподілу чистого прибутку за 2002 р. та нормативів розподілу на 2003 р.

Затвердження основних напрямків діяльності на 2003 р.


Подобные документы

 • Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян. Документ як матеріальний об’єкт. Поняття «документ», ОРД і «службовий документ». Датування і індексування службових документів. Службове листування. Правила групування документів у справ.

  реферат [69,6 K], добавлен 17.10.2007

 • Автоматизація процесів діловодства в установі. Розпорядчи документи, їх призначення, особливості складання. Правила надсилання та оформлювання пакету документів. Розпорядчі документи в управлінській діяльності. Нові технології роботи з документами.

  реферат [40,2 K], добавлен 17.10.2007

 • Традиционное понятие электронного документа. Анализ существующей понятийной базы в сфере электронного взаимодействия. Понятие "электронный документ", "экземпляр", "подлинник", "копия", "юридическая сила" электронного документа. Его правовой статус.

  курсовая работа [32,3 K], добавлен 11.04.2008

 • Основные этапы документооборота. Контроль за исполнением документов. Передача документов в архив. Документ, как носитель информации, выступает в качестве непременного элемента внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы.

  курсовая работа [31,7 K], добавлен 15.09.2007

 • Поняття до мови і стилю. Мова службових документів. Вимоги до тексту службового документа: текст; рівні стандартизації документів; правила підготовки тексту документа; оформлення таблиць; заголовок; додаток.

  реферат [15,7 K], добавлен 27.05.2007

 • Место электронного документа в делопроизводстве. Характеристика типов носителей электронного документа, электронные технологии в делопроизводстве, электронный документооборот в организации. Электронный архив Госбанка, принципы архивного хранения.

  курсовая работа [73,5 K], добавлен 01.09.2009

 • Основные виды бланков и требования к их оформлению. Характеристика документов, которые относятся к группе распорядительных документов правления. Требования, предъявляемые к их оформлению. Правила составления официальной доверенности и гарантийного письма.

  контрольная работа [272,6 K], добавлен 10.03.2016

 • Комплекс робіт із забезпечення схоронності документів, його місце та значення в організації діло виробництва. Вимоги до створення оптимальних умов збереження документів. Поняття експертизи цінності документів, її сутність і особливості, ціль і задачі.

  контрольная работа [288,2 K], добавлен 02.04.2009

 • Характер інформації навчальних видань. Оглядове видання, його види за характером інформації. Авторське свідоцтво та патент. Бюлетень: його загальна характеристика. Поняття неопублікованого документа. Загальна характеристика перфорованого документа.

  контрольная работа [46,6 K], добавлен 20.04.2009

 • Общие сведения об изографическом документе. Плакат. Художественная репродукция. Эстамп. Художественная открытка. Альбом. Прикладная графика. Оформление текстов в различные формы. Документализация. пять основных объектов информационного пространства.

  курсовая работа [27,5 K], добавлен 06.01.2004

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.